Glastuinbouw Nieuw Amstel Oost

Inleiding

 

In juli 2009 is de Structuurvisie Nieuwkoop vastgesteld. Hierin zijn ook de kaders vastgelegd met betrekking tot de glastuinbouw. Deze kaders omvatten twee onderdelen namelijk het saneren van oude glastuinbouwbedrijven en de ontwikkeling van een nieuw glastuinbouw gebied. Voor wat betreft de sanering wordt er gewerkt aan de sanering van de Noordse Buurt en is er gekozen voor het opruimen van verspreid liggende glasopstanden. Voor de ontwikkeling van een nieuw glastuinbouwgebied behoorde de gemeente het planologisch mogelijk te maken dat een nieuwe locatie voor duurzame glastuinbouw kan worden ontwikkeld. Deze twee kaders zijn aan elkaar gekoppeld, geen nieuw glas zonder sloop elders in de gemeente. Deze koppeling is een essentiële voorwaarde voor het slagen van het proces. Daarbij is besloten dat er in totaliteit meer oud glas moet verdwijnen dan er nieuw glas bij komt. Dit uitgangspunt is ook vastgelegd in de MER voor de ontwikkeling van Nieuw Amstel Oost.

 

Op 14 maart 2011 heeft de MPN een interpellatiedebatverzoek ingediend (te houden op de raadsvergadering van 31 maart 2011), wat helaas niet door een meerderheid van de gemeenteraad werd ondersteund. In plaats daarvan heeft het college van B&W een informatieavond gehouden op 14 april 2011.

 

Klik hier voor het interpellatiedebatverzoek van de MPN. Hierin vindt u de vragen die wij graag in openbaarheid hadden willen stellen aan het college en waarover wij ook graag in openbaarheid in debat wilden gaan met de gemeenteraad en het college.

 

 

Persbericht MPN: Nieuw Amstel Oost in de knel! (kopie)

De MPN maakt werk van het dossier glastuinbouw en Nieuw Amstel Oost.

 

Jan Tersteeg (MPN) heeft vragen gesteld aan het college over de glastuinbouw en Nieuw Amstel Oost. Daarop zijn antwoorden gekomen die weer een nieuwe reeks vragen opriep. Daarom had de MPN deze vragen met antwoorden op de agenda gezet voor de meningsvormende raad van 14 juni 2012. De fractie nodigde de raad uit om door middel van een discussienota over de toekomst van de tuinbouw te praten.

 

De MPN vindt het belangrijk dat er een discussie in de raad komt over de toekomst van de (glas)tuinbouw in onze gemeente. De MPN wil dat in deze discussie alle belanghebbenden worden betrokken en op basis van de juiste gegevens. Op dit moment heeft besluitvorming over de Noordse Buurt echter de hoogste prioriteit. De MPN heeft er dan ook begrip voor dat het verstandig is een inhoudelijke discussie in de raad over de glastuinbouw voor Nieuwkoop even te parkeren tot na die besluitvorming. Tijdens de meningsvormende raad van 14 juni zei Jaap Aartman, fractievoorzitter MPN; ”de MPN is bereid om een discussie over de tuinbouw van de raadsagenda te halen onder de voorwaarde dat er een brede discussie komt over de toekomst van de totale glastuinbouw in Nieuwkoop en dat de door de MPN gestelde vragen hierbij worden betrokken. Daarnaast is gevraagd om de ontwikkeling van NAO voorlopig in de ijskast te zetten tot in ieder geval na de discussie in de raad”.

 

Wethouder Veninga heeft bovenstaande punten toegezegd. Zij gaf aan dat “de bestuurlijke en economische omstandigheden met betrekking tot Nieuw Amstel Oost beginnen te knellen”. Zij was het met de MPN eens dat een discussie over het brede toekomstperspectief van de tuinbouw in de volle breedte in onze gemeente zo langzamerhand nodig is. Met een brede discussie over saneren, herstructurering en concentreren van glastuinbouw zou eind van dit jaar of begin volgend jaar een start gemaakt kunnen worden. Dit najaar komt de wethouder met afspraken over het proces naar de raad.

 

Zo komen we uiteindelijk toch uit op de uitvoering van het MPN/PN/D66 initiatiefvoorstel wat eind 2011 is ingebracht bij de behandeling van de inrichtingsvisie Nieuw Amstel Oost en waar toen helaas geen meerderheid voor te vinden was. Het duurt even, maar de aanhouder wint!

 

Klik hier voor de door de MPN opgestelde discussienota.

 

Publicatie: 19-06-2012

Besluit over Nieuw Amstel Oost: een ondoorzichtig gebeuren!

Konden onze inwoners al volstrekt niet begrijpen waarom er zonder inzicht in behoefte aan nieuw glas een inrichtingsvisie voor Nieuw Amstel Oost (NAO) vastgesteld moest worden, de gang van zaken vlak voor de besluitvorming op 15 december was helemaal niet meer te volgen.

Een beschamend proces wat helaas niet bijdraagt aan het vertrouwen in het gemeentebestuur. Een proces van doordenderen, het niet nakomen van afspraken en vooral niet luisteren heeft er voor gezorgd dat van enig draagvlak voor het genomen besluit geen sprake is.

 

Dat de MPN het niet eens is met de manier waarop het college tot een inrichtingsvisie NAO is gekomen is bekend. Ook de inhoud van het voorstel kon de MPN absoluut niet waarderen. Dat is de reden geweest dat de MPN samen met Progressief Nieuwkoop en D66 een eigen initiatiefvoorstel hebben ingediend.

Wij zijn er van overtuigd dat het nakomen van afspraken en luisteren naar en het betrekken van inwoners zorgen voor draagvlak bij inwoners en omwonenden. De tijd nemen om te zorgen voor goed onderbouwde gegevens voor wie en hoeveel nieuw glas in NAO nodig is en hoe we met de koppeling saneren, herstructureren en concentreren van glas omgaan is geen overbodige luxe en ook een, d.m.v. een motie bij de structuurvisie, gemaakte afspraak. Een afspraak waar de hele raad destijds mee heeft ingestemd en welke nu door CDA, VVD, SBN en SGP/CU opzij geschoven wordt.

Ondanks ons herhaaldelijk aandringen op het aanleveren van gegevens, vragen en zelfs een eigen voorstel samen met PN en D66 gaat helaas de benodigde informatie en een visie op toekomstbestendige en duurzame tuinbouw er met dit college en deze coalitie niet komen.

Met het voorstel van het college en het door de coalitiepartijen  “geadopteerde” amendement van OLN is er een zeer moeilijk uit te voeren besluit genomen. Hiermee komt er niet op redelijke termijn een oplossing voor kwekers uit o.a. de Noordse Buurt die willen verplaatsen.

Een 2e afspraak  die niet is nagekomen is dat de gemeente geen geld in het project NAO zou steken en geen risico mag lopen. En wat geschiedt: we gaan een weg aanleggen welke door de gemeente voorgefinancierd wordt (deze moet dus terugbetaald worden in de toekomst), kosten ca. 10 miljoen.

Naast het financieel risico wat de gemeente nu loopt is de druk om het hele gebied te gaan ontwikkelen alleen nog maar toegenomen ook als er geen lokale kwekers zijn die willen verplaatsen. Grondeigenaren zetten de hakken in het zand en de inmiddels opgelopen weerstand is zo groot dat gerekend kan worden op veel tegenwerking in de uitvoering van de plannen.

De MPN is van mening dat hier geheel onnodig belangrijke kansen gemist worden en een slag om de kwaliteit van het Groene Hart, van de glastuinbouwsector en van het openbaar bestuur is verloren. Niettemin zijn we van mening dat de strijd nog lang zal duren en waarschuwen de coalitie dan ook dat op medewerking van de oppositiepartijen MPN, PN en D66 in dit dossier absoluut niet te rekenen valt. Deze partijen zullen in nauw overleg met bewonersorganisaties en andere betrokkenen bekijken op welke wijze deze ontijdige en onnodige planvorming kan worden doorbroken, voordat ze onomkeerbaar en onherroepelijk wordt.

 

Publicatie: 03-01-2012

 

Klik hier voor het bijbehorende persbericht van MPN-PN-D66 dd 20-12-2011

 

Publicatie bijbehorend persbericht: 17-01-2012

Besluitvormende raad 15 december 2011

Op 15 december 2011 stonden de volgende punten m.b.t. Nieuw Amstel Oost op de agenda:

 

21. Initiatief raadsvoorstel Inrichtingsvisie Nieuw Amstel Oost (2011-124)

De fracties van MPN, Progressief Nieuwkoop en D66 stellen voor om Nieuw Amstel Oost niet grootschalig te ontwikkelen in de hoop en verwachting dat het vol komt, maar eerst te analyseren en inventariseren in hoeverre dat nuttig en noodzakelijk is in het belang van zowel de sector, van het Groene Hart, van de gemeente en van haar inwoners. Ook op langere termijn.

 

Klik hier voor de tekst van de inleiding die is uitgesproken door raadslid Pien Schrama namens de drie partijen.

 

Klik hier voor de tekst van fractievoorzitter Jaap Aartman voor de eerste termijn.

 

Uiteindelijk heeft het initiatiefvoorstel het niet gehaald.

Ook het door de drie partijen ingediende amendement heeft het niet gehaald.

 

 

22. Raadsvoorstel Inrichtingsvisie Nieuw Amstel Oost (2011-125)

B&W stelt de raad voor de inrichtingsvisie, zoals dat door het Ondernemerscollectief is opgesteld, uitgangspunt te laten zijn voor het vervolgtraject (o.a. bestemmingsplan en milieu effect rapportage). Hierbij een ontwikkeling aan te houden in vier fasen: I, II, II en IV (van noord-oost naar zuid-oost); waarbij fase III en IV indien gewenst in ieder geval niet voor 2020 plaatsvinden.Vast te houden aan eerdere besluiten met de volgende procedure: een inschrijving te houden voor lokale tuinders en na een periode van zes maanden de inschrijving open te stellen voor regionale tuinders en tuinders van buiten de regio.

 

Klik hier voor het amendement van CDA-SBN-VVD-SGP/CU op de inrichtingsvisie (aangenomen, samen met het raadsvoorstel).

 

Klik hier voor de tekst van fractievoorzitter Jaap Aartman voor de eerste termijn.

 

Klik hier voor het amendement op inrichtingsvisie van MPN-PN-D66 (link volgt nog).

 

Klik hier en hier voor de technische vragen aan respectievelijk OLN en het college.

 

Publicatie: 17-01-2012

“Oppositiepartijen stellen vragen over glastuinbouw Nieuw Amstel Oost aan gedeputeerde Spies”

Op maandag 5 december 2011 hebben de Middenpartij Nieuwkoop (MPN), Progressief Nieuwkoop (PN) en D66 kritische vragen gesteld aan gedeputeerde Liesbeth Spies (CDA) over de glastuinbouwontwikkeling in Nieuw Amstel Oost in de gemeente Nieuwkoop.

De partijen willen graag de visie van de gedeputeerde weten over het nut en de noodzaak van de ontwikkeling van ruim 200 hectare nieuwe glastuinbouw, in het licht van de ingrijpende maatschappelijke veranderingen en van de beleidsuitgangspunten in de Provinciale Structuurvisie.

 

Klik hier voor het gezamenlijke persbericht.

 

Klik hier voor de brief aan gedeputeerde Liesbeth Spies.

 

Klik hier voor het antwoord van de provincie.

 

Publicatie: 5-12-2011

Toevoeging bijlagen: 17-01-2012

 

Raadsvergadering 24 november 2011: Nieuw Amstel Oost

Op 24 november j.l. stond het onderwerp Nieuw Amstel Oost op de agenda van de meningsvormende raad. Tijdens deze vergadering heeft Pien Schrama, mede namens Progressief Nieuwkoop en D66, de volgende tekst uitgesproken:

 

De ontwikkelingen in de glastuinbouw in de gemeente Nieuwkoop en dan met name de ontwikkeling van een nieuw glastuinbouwgebied Nieuw Amstel Oost heeft al lange tijd veel aandacht van zowel het gemeentebestuur, de ondernemers en onze inwoners. Het college heeft een ondernemerscollectief opdracht gegeven hen te adviseren over de inrichting van NAO. Over dit traject en de uitkomsten ervan zijn wij een aantal keer geïnformeerd door het Ondernemerscollectief/het college. Op die, maar ook op andere momenten, hebben de fracties van MPN, Progressief Nieuwkoop en D66 hun nadrukkelijke zorgen geuit over de wijze waarop het college uitvoering geeft aan deze opdracht. Een opdracht welke is vastgelegd in de structuurvisie met daarbij het vastgestelde amendement en de motie m.b.t. de glastuinbouw en NAO in het bijzonder. Was het college “een broedende kip die niet gestoord wilde worden” toch hebben wij het afgelopen jaar getracht het college weer op het spoor van de gemaakte afspraken te krijgen. Helaas zijn onze zorgen terecht gebleken gezien het voorstel dat het college de raad nu heeft voorgelegd. Het is ons tot op heden niet gelukt deze broedende kip van haar eieren af te krijgen.

Gelukkig is er uiteindelijk altijd nog de raad en daarom hebben de partijen MPN, PN en D66 een initiatiefvoorstel voorbereid en ingediend om weer op het goede spoor te komen. Een spoor dat moet leiden naar inzicht in glas in de gemeente Nieuwkoop en naar een d.m.v. een motie afgesproken, integrale visie op de glastuinbouw in de gemeente Nieuwkoop.

 

Als u de volledige tekst wilt lezen die door Pien is uitgesproken, klikt u hier.

 

Later die avond gingen de partijen afzonderlijk in debat. Namens de MPN heeft fractievoorzitter Jaap Aartman de volgende tekst uitgesproken:

 

Voorzitter, in deze meningsvormende raad staat een belangrijk onderdeel uit de Structuurvisie centraal, namelijk de ontwikkeling van de glastuinbouw in de gemeente Nieuwkoop. Althans dat zou de bedoeling moeten zijn. Helaas moet de MPN constateren dat ondanks herhaald aandringen van mijn fractie om op basis van degelijke inventarisaties een visie te ontwikkelen op de toekomst van de totale glastuinbouw in onze gemeente, het college zich beperkt tot het invullen van het gebied Nieuw Amstel Oost.

Dit college volgt klakkeloos de wensen van het Ondernemerscollectief zoals vastgelegd in hun Inrichtingsvisie en plan van aanpak Nieuw Amstel Oost. Dat kan ook bijna niet anders. Immers het college is zelf opdrachtgever van het onderzoek aan Wayland Developments en levert ook de voorzitter van het ondernemerscollectief. Hoeveel petten kun je tegelijk op hebben? Het is daarom niet verwonderlijk dat geen van de door de inwoners van Nieuwveen aangedragen alternatieven en kritiekpunten in de uiteindelijke versie van het college terecht is gekomen. Dit college is blind voor de massale kritiek van de inwoners. Dat neemt de MPN dit college hoogst kwalijk!

 

Als u de volledige tekst wilt lezen die door Jaap is uitgesproken, klikt u hier.

 

Publicatie: 27-11-2011

Persbericht 14-11-2011: Oppositiepartijen dienen initiatief raadsvoorstel in over glastuinbouw

Collegebesluit over plan Ondernemerscollectief gaat volstrekt verkeerde kant op

 

Op maandag 14 november hebben de Middenpartij Nieuwkoop (MPN), Progressief Nieuwkoop (PN) en D66 hun initiatief raadsvoorstel over de glastuinbouw in Nieuwveen bij burgemeester Buijserd ingediend.

Het initiatiefvoorstel houdt in het opstellen van een inrichtingsplan voor glastuinbouw in Nieuw Amstel Oost (NAO) op basis van een duurzame gebieds-, sector- en bedrijfsontwikkeling in de Greenport Aalsmeer, waartoe Nieuwkoop behoort en op de eerder door de gemeenteraad gestelde kaders en uitgangspunten. Verder moet er een goed onderbouwde inventarisatie komen van de lokale hervestigingsbehoefte om zo nauwkeurig mogelijk te weten hoeveel ruimte daar voor nodig is in NAO. Dat is in 2009 door de gemeenteraad unaniem besloten. Het College heeft gewoon zijn huiswerk niet goed gedaan. De indieners schatten in dat de behoefte tot 2020 zeer beperkt is.

 

MPN, PN en D66 hebben dit initiatiefvoorstel ingediend als reactie op de inrichtingsvisie die het Ondernemerscollectief (OC) heeft opgesteld. Het voorstel van het college en het OC wijkt zo af van de gemaakte afspraken dat dit niet te wijzigen is d.m.v. amendementen op het voorstel. Daarom hebben de 3 partijen de handen ineen geslagen om met een eigen voorstel te komen.

 

De partijen vinden dat het met dat voorstel en het nu door het College genomen besluit letterlijk en figuurlijk volstrekt de verkeerde kant op. Met het OC voorziet het college in de ontwikkeling van een grootschalig glastuinbouwgebied in Nieuw Amstel Oost van 200 hectare. Dit moet ontwikkeld worden vanuit het oosten met een directe aansluiting op de N231 (Blokland). Het Ondernemerscollectief, maar ook het College van B&W gaat geheel voorbij aan een aantal kaders en uitgangspunten die de gemeenteraad eerder heeft vastgesteld. De belangrijkste daarvan zijn:

 

• Ontwikkeling van een glastuinbouwgebied voor hervestiging van tuinbouwbedrijven uit de Noordse Buurt en uit gebieden met verrommeld en verspreid liggend glas elders in de gemeente. Hiervoor is bij lange na geen 200 hectare nodig en een goede inventarisatie moet daar duidelijkheid over geven

 

• Ontwikkeling die aansluit bij de bestaande glastuinbouw in Nieuw Amstel, dus tegen de kern Nieuwveen aan. Dit betekent ontwikkeling van West naar Oost.

 

• Geen toelating van bedrijven van buiten anders dan om een faseontwikkeling op duurzame wijze te kunnen afronden en zeker geen glastuinbouw voor groenteteelt, want dat past niet bij de functie van de Greenport Aalsmeer.

 

De opstellers zijn van mening dat met het voorstel van het Ondernemerscollectief geen recht gedaan wordt aan ontwikkelingen in de glastuinbouw, zoals een duurzame ontwikkeling en de herstructurering van oud glas. Duurzame ontwikkeling wordt door het OC en door het College slechts met de mond beleden. Het moet volgens de MPN, PN en D66 gaan over duurzaamheid in een ruimere context. Daarbij moet vanuit een gedragen toekomstperspectief ingestoken worden op toekomstbestendige ontwikkeling waarbij sanering en herontwikkeling van bestaande glastuinbouwgebieden en voorkoming van verrommeling en verloedering in te toekomst absolute prioriteit moeten hebben. Het kan niet zo zijn dat de glastuinbouw telkens weer nieuwe goedkope open ruimte nodig heeft om de bedrijfstak levensvatbaar te houden en daarmee de samenleving op te zadelen met sanering na 20 of 25 jaar. Met dit nieuwe beleid zou dan ook nu een begin moeten worden gemaakt.

 

De partijen zijn vooralsnog van mening dat er voor te verplaatsen en hervestigen bedrijven ruimte moet zijn. Maar dat ook moet worden gekeken naar hervestigingsmogelijkheden elders in de gemeente en in het gebied rond de Greenport Aalsmeer en niet alleen naar NAO.

Voorts zijn de partijen van mening dat het nog maar de vraag is of glastuinbouw op de wijze waarop deze nu functioneert voldoende toekomstbestendig is gegeven de problemen in de sector zelf en de concurrentie vanuit landen met een beter klimaat, lagere arbeidskosten en toenemende consumentenvraag, zoals Afrika en het Verre Oosten.

De indieners hopen en verwachten dat de andere politieke partijen tijdens de meningsvormende raad op 24 november as. het voorstel serieus nemen en over dit voorstel in debat gaan.

 

Voor nadere toelichting:

Pien Schrama-van Kessel (Middenpartij Nieuwkoop, 06-53870130)

Jan Dirven (Progressief Nieuwkoop, 06-22555032)

Marco Oehlenschlager (D66, 06-55378330)

 

Achtergrondinformatie:

Initiatiefvoorstel Inrichtingsvisie Nieuw Amstel Oost (MPN, PN, D66, dd 14 november 2011)

Toelichting op het initiatiefvoorstel  (MPN, PN, D66, dd 14 november 2011) en bijlagen daarbij

 

 

Publicatie: 14-11-2011, aanvulling links naar documentatie 15-11-2011

Dossier Nieuw Amstel Oost

Nieuw Amstel Oost: Ja, mits... De verbeteringsslag van de gemeente Nieuwkoop.

 

De MPN is akkoord gegaan met de structuurvisie. In die structuurvisie staat op meerdere plaatsen dat de gemeente streeft naar verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Hiervoor is verplaatsing van de glastuinbouw noodzakelijk. In de structuurvisie staat op meerdere plaatsen dat er 200 ha aan nieuw glas in de Bloklandpolder mag worden gerealiseerd  mits er 300 ha bestaand glas in onze gemeente wordt gesaneerd.

 

Er zijn ook andere voorwaarden gesteld:

  • Het nieuwe glastuinbouwgebied moet duurzaam worden, gericht op behoud van de lokale kennis en werkgelegenheid;
  • De exacte omvang van het glastuinbouwgebied en de fasering dienen nader onderzocht te worden;
  • Het glastuinbouwgebied is primair bedoeld voor vertrekkers uit de Noordense Buurt en de regio;
  • Vestiging van bedrijven van buiten de regio moet een duidelijke meerwaarde hebben.

Dit college lijkt nu vooral bezig met het invullen van de 200 ha nieuw glas in Nieuwe Amstel Oost (NAO) en heeft geen aandacht voor de mitsen: de sanering van 300 ha bestaand glas en de andere voorwaarden.

 

Als raad krijgen we regelmatig informatie over en besluiten voorgelegd om de ontwikkeling van NAO mogelijk te maken. Daarbij zet het college de door de raad besloten ontwikkelingsrichting aan de kant. Het college verschuilt zich achter het  Ondernemerscollectief dat een ontwikkelvisie presenteert die strijdig is met de raadsbesluiten. Het college had dit moeten voorkomen .

 

Voor de MPN is de sanering van de 300 ha glas een voorwaarde om in te kunnen stemmen met de fasegewijze ontwikkeling van Nieuw Amstel Oost.

 

Wij vragen van het college een plan van aanpak voor het saneren van de 300 ha bestaand glas. Op basis van de uitvoering van dit plan van aanpak kan de raad een beslissing nemen over de uitgifte van een volgende fase. Natuurlijk doen wij dit niet door elke keer wanneer er 30 ha is gesaneerd toestemming te geven om 20 ha nieuw glas te laten bouwen.

 

We moeten echter constateren dat dit college weigert de raadsopdrachten serieus uit te voeren. De MPN roept het college op om nu eens serieus en planmatig aan de slag te gaan met een plan om de sanering van 300 ha glastuinbouw te realiseren.

 

De MPN weet waar ze voor heeft gestemd. We hebben ingestemd met de ontwikkeling van Nieuw Amstel Oost. Maar we hebben daar zware voorwaarden aan gesteld. Het college heeft nog weinig zichtbaars gedaan aan de invulling van die voorwaarden.

 

Publicatie: 19-10-2011

Oriënterende bijeenkomst 11-10-2011: Glastuinbouw

Anita van der Knijff, Landbouw Economisch Instituut (LEI) Wageningen:

“Eerst weten wat voor soort tuinbouw, waar en voor wie. Niet als een kip zonder kop gaan ontwikkelen!”

 

Glastuinbouw

 

De raad heeft op 11 oktober een oriënterende bijeenkomst georganiseerd over de glastuinbouw. Samen met Progressief Nieuwkoop en de griffier heeft de MPN deze bijeenkomst voorbereid.

Doel van de avond was om meer informatie te krijgen en met elkaar te spreken over duurzame ontwikkeling glastuinbouw, huidige ontwikkeling, gewenste ontwikkeling en de haalbare ontwikkelingen, de kansen en bedreigingen.

Aan 3 sprekers (Kwaliteitsteam Groene Hart, LEI Wageningen, ING bank) is gevraagd om deze ontwikkelingen te schetsen op gebiedsniveau, sectorniveau en bedrijfsniveau.

De opkomst was goed. Kwekers, omwonenden van Nieuw Amstel Oost, tuinbouworganisaties en fractieleden waren gekomen om hun licht op te steken en met elkaar in discussie te gaan.

BBNAO heeft een verslag gemaakt van deze avond, zie website www.bbnao.nl  

 

Actuele stand van zaken tuinbouw en Nieuw Amstel Oost

 

De MPN is in gesprek met kwekers, organisaties, deskundigen en omwonenden om een helder beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de tuinbouw in de gemeente Nieuwkoop.

Het gaat om de sanering, de herstructurering en mogelijke nieuwbouw in Nieuw Amstel Oost (NAO) en de koppeling tussen deze 3 onderdelen. De MPN is van mening dat de ontwikkeling van NAO niet als een los project gezien mag worden zonder samenhang met de sanering en herstructurering.

Ook vinden wij het belangrijk dat eerst in beeld wordt gebracht wat voor soort tuinbouw in de gemeente Nieuwkoop toekomst biedt, met name in relatie tot de Greenport Aalsmeer en wat de concrete behoefte van Nieuwkoopse tuinders is. Daarom blijven we er in de raad op hameren dat de opdracht die de raad aan het college heeft gegeven (motie structuurvisie MPN en CDA juli 2009) uitgevoerd moet worden.

Op schriftelijke vragen van de MPN en mede oppositiepartijen heeft het college geantwoord dat het niet van plan is deze opdracht uit te voeren; de raad wordt op de hoogte gehouden door middel van tussentijdse rapportages maar het college kan en wil  geen inzicht gegeven in de daadwerkelijke behoefte. Klik hier voor de reactie van het college (SV 2011-22).

 

De MPN is van mening dat inzicht in het wat, waar en voor wie wel eerst duidelijk moet zijn. Hierin wordt de MPN gesteund door het antwoord dat Anita van der Knijff (LEI Wageningen) gaf op vragen van Pien Schrama tijdens de oriënterende bijeenkomst over de glastuinbouw; “Eerst weten wat voor soort tuinbouw, waar en voor wie. Niet als een kip zonder kop gaan ontwikkelen!”

 

Inrichtingsvisie Nieuw Amstel Oost

 

Begin juli is een inrichtingsvisie NAO aan het college en de raad overhandigd welke is gemaakt in opdracht van een door het college ingesteld ondernemerscollectief. Op 18 augustus vond er een inloopavond plaats over de inrichtingsvisie van het ondernemerscollectief. De Bewoners Belangengroep Nieuw Amstel Oost (BBNAO) had het college gevraagd om op die avond ook een plaatsje in het gemeentehuis te krijgen om over hun alternatieve plan met belangstellenden te spreken. Na aandringen heeft het college gehoor gegeven aan dit verzoek.  Inwoners konden tot 14 september een reactie indienen bij de gemeente over deze visie. Veel mensen hebben dat gedaan. BBNAO heeft zelfs een eigen, alternatief plan ingediend.

 

De MPN heeft, ook namens de fracties van Progressief Nieuwkoop en D66, in de raad aan het college gevraagd om het plan van BBNAO op dezelfde manier te beoordelen als het plan van het ondernemerscollectief. De wethouder heeft dit toegezegd. Volgens het college zijn alle reacties, het alternatieve plan van BBNAO en de inrichtingsvisie van het ondernemerscollectief adviezen over de inrichting van NAO en worden zij door het college op dezelfde manier behandeld en meegewogen.

 

Op 12 oktober heeft de MPN fractie met een afvaardiging van het ondernemerscollectie gesproken. Onze insteek was om meer informatie te krijgen over o.a. de onderbouwing van gepresenteerde cijfers, duurzame gebiedsontwikkeling, het tempo van saneren en ontwikkelen, de afspraak van west naar oost-ontwikkeling, haalbaarheid en integrale aanpak tuinbouw Nieuwkoop.

Op 24 november staat een aparte meningsvormende raad gepland (onder voorbehoud) over de inrichting van Nieuw Amstel Oost.

 

Publicatie: 19-10-2011

Gezamenlijk persbericht MPN, Progressief Nieuwkoop, D66 en OLN inzake Ondernemersplan Nieuw Amstel Oost

Ondernemersplan Nieuw Amstel Oost in strijd met bedoelingen en slecht voor de gemeente

 

Dinsdag 5 juli heeft een ondernemerscollectief uit de glastuinbouw haar inrichtingsvisie en plan van aanpak voor Nieuw Amstel Oost gepresenteerd. MPN, Progressief Nieuwkoop, D66 en OLN vinden deze visie in strijd met de afspraken die in 2009 zijn gemaakt bij de vaststelling van de structuurvisie van de gemeente Nieuwkoop.

 

Nieuwkoop wil zich als gemeente duurzaam ontwikkelen. Juist in een Groene Hart gemeente als de onze moet er met zorg gekeken worden naar de inrichting van de openbare ruimte om zo het open en groene karakter van het polderlandschap te bewaken en waar nodig te herstellen. Het is de bedoeling dat de verwaarloosde kassen in de gemeente eindelijk worden opgeruimd en dat tuinders met kassen op versnipperde locaties de mogelijkheid krijgen zich opnieuw te vestigen op één geschikte locatie. In dat kader is Nieuw Amstel Oost aangewezen als ontwikkelingsgebied. Hierbij gaat het om kwekers die nu al in onze gemeente actief zijn, waaronder die in de Noordse Buurt. De mate en tempo van invulling van Nieuw Amstel Oost zullen worden bepaald op basis van de vraag vanuit Nieuwkoopse tuinders.

 

De duurzame ontwikkeling van de gemeente is er niet bij gebaat als telers van buiten de gemeente hier grootschalige kassencomplexen gaan opzetten. Dat zorgt er alleen voor dat er open gebied onnodig wordt volgebouwd en dat er voor de te verplaatsen Nieuwkoopse bedrijven straks geen plek meer is. Een beperkte locatie ontwikkelen die groot genoeg is voor telers in onze gemeente die elders glas opruimen en zich daar ook willen vestigen, draagt wel bij aan de beoogde duurzame ontwikkeling. Bovendien moet de nieuwbouw aansluiten op het bestaande glastuinbouwgebied Nieuw Amstel om het open karakter en de landschappelijke waarden rondom de kernen Nieuwveen en Vrouwenakker niet onnodig verder aan te tasten en om de voordelen van geconcentreerde vestiging te benutten.

 

Het ondernemerscollectief gaat niet uit van duurzame ontwikkeling van deze gemeente maar van de bedrijfseconomische belangen van de sector. Die is erbij gebaat om het hele gebied van 220 ha grootschalig, ineens en snel te ontwikkelen. Omdat dit niet past bij het langzame proces van bedrijfsverplaatsingen binnen de gemeente, wil men ook dat ondernemers van buiten de gemeente zich kunnen vestigen. In het plan wordt zelfs voorgesteld aan de oostkant van het gebied (Blokland), zo ver mogelijk weg van het bestaande glas in Nieuw Amstel, te beginnen met bouwen. Nota bene het gebied waarvan de kans groot is dat, op z’n vroegst na 2020 en het mogelijk nooit bebouwd zal hoeven te worden.

 

De vier partijen vinden dat dit plan strijdig is met de doelstellingen van de gemeente en met het tempo en de omvang van de te ontwikkelen glastuinbouwlocatie in Nieuw Amstel Oost, die juist aan moeten sluiten bij het langzame en kleinschalige proces van bedrijfsverplaatsingen in de komende 10 tot 15 jaar. Daar was die locatie immers voor bedoeld. Daarom pleiten MPN, Progressief Nieuwkoop, D66 en OLN voor een nieuw plan waarin het opruimen, verplaatsen en concentreren van de glastuinbouwbedrijven wel een positieve ontwikkeling is; voor de totale gemeente, de inwoners en haar ondernemers.

Dus niet zo groot en zo snel als mogelijk, maar alleen wat nodig is. Zoals bedoeld en ooit afgesproken.

 

Publicatie: 11-07-2011

Ingediende motie MPN inzake Nieuw Amstel Oost aangenomen

De MPN heeft op donderdag 30 juni 2011 tijdens de raadsvergadering een motie ingediend.

 

Op 7 juli 2011 wordt een inrichtingsplan voor Nieuw Amstel Oost openbaar. De gemeente heeft op een uitnodiging aan belangenorganisaties in Nieuwveen laten weten dat er op 18 augustus 2011 een inloopavond komt en dat daarna 2 weken de gelegenheid gegeven wordt om een reactie bij de gemeente in te dienen. Het college betrekt deze reacties dan bij de besluitvorming over de inrichtingsvisie/voorkeursvariant.

 

De MPN fractie vindt een termijn van 2 weken na de inloopavond te kort. Daarnaast is de zomervakantie al begonnen op het moment dat de inrichtingsvisie bekend wordt gemaakt. Wij hebben voorgesteld de termijn voor het geven van een reactie van 2 naar 6 weken verlengen.

 

Naar aanleiding van onze motie ontstond weer een verhitte discussie over Nieuw Amstel Oost. De uitleg van de wethouder op de gestelde vragen over welke rol de gemeente nu heeft en welke het ondernemerscollectief, zorgde voor veel commotie.

Al eerder lukte het wethouder Veninga ook al niet de rol en de positie van gemeente en ondernemerscollectief duidelijk te maken. Volgens de wethouder is het een visie van het ondernemerscollectief, organiseren zij de inloop en vragen om reacties. Vervolgens “verspreekt” zij zich regelmatig door het te hebben over “wij” i.p.v. “zij” wanneer ze over het collectief praat. Kortom, onduidelijkheid alom!

 

Het wordt tijd dat het college helder maakt wie waar verantwoordelijk voor is en de verschillende petten ook daadwerkelijk scheidt. Het koste ons moeite om coalitiepartijen over de streep te trekken om voor de inmiddels aangepaste motie te stemmen. Dit ondanks de mededeling van de wethouder dat de aangepaste motie gewoon gesteund kon worden.

Uiteindelijk na meer dan een uur discussie ging de raad akkoord. SBN was tegen.

De gevraagde verlenging van 6 weken zijn het weliswaar niet geworden maar we hebben er in ieder geval 4 weken van kunnen maken. Dat is winst voor onze inwoners!

 

De bijgesloten motie is de aangepaste versie.

 

Publicatie: 03-07-2011

Persbericht MPN: MPN zet college voor het blok!

De MPN fractie heeft het college gevraagd om opheldering over de uitvoering van de plannen voor Nieuw Amstel Oost. Een door de MPN aangevraagd debat tijdens de raadsvergadering van 31 maart is spijtig genoeg niet gehouden. Een meerderheid van de raad wil wachten op de, inmiddels door het college toegezegde, informatie. Onder druk van het debatverzoek van de MPN is het onderwerp voor 14 april op de agenda gezet in een openbare bijeenkomst. Blijkbaar voelen zowel college als coalitiepartijen zich voor het blok gezet en heeft men meer tijd nodig om met informatie te komen.

 

In het verzoek zegt de MPN dat zij en vele inwoners zich zorgen maken over de uitvoering van de plannen voor Nieuw Amstel Oost. De MPN vraagt o.a. naar de inrichtingsplannen voor het gebied, de gefaseerde ontwikkeling van Nieuw Amstel, het opruimen van oud glas elders in de gemeente en de inspraak van inwoners. Omwonenden zijn tot op heden niet betrokken bij het maken van de plannen op een nieuwsbrief en een presentatie tijdens een inloopavond na. Dit past volgens de MPN niet bij het beleid wat het college voorstaat; veel burgerparticipatie oftewel “ allemaal meedoen”.

 

Jaap Aartman, fractievoorzitter van de MPN, verwacht van het college dat het op 14 april eindelijk inzicht geeft in zijn plannen met de glastuinbouw. Tot grote verbazing van de MPN vertelde wethouder Veninga dat ze geen gegevens kan en gaat geven over o.a. lokale glastuinbouwbedrijven die willen verhuizen naar Nieuw Amstel Oost en de sanering van oude kwekerijen. Dit staat haaks op de toezegging van eind februari dat de gegevens in maart voor de raad beschikbaar zouden komen. Op basis van welke behoefte wordt er een nu nieuw tuinbouwgebied ontwikkeld?

 

De MPN betreurt dat de discussie een paar weken wordt opgeschoven omdat de voorbereidingen voor Nieuw Amstel Oost gewoon door gaan terwijl er grote twijfels zijn over de uitvoering van de plannen. De MPN wil duidelijke afspraken maken met het college en de raad zodat het voor alle partijen en belanghebbenden helder is op welke manier er aan de ontwikkeling van Nieuw Amstel Oost gewerkt wordt.

 

De bijeenkomst op donderdag 14 april a.s. is openbaar, alle belangstellenden zijn welkom.

 


 

 

Publicatie 14-04-2011

 

Motie MPN met verzoek om gegevens te verstrekken over glastuinbouw Nieuw Amstel Oost

De motie is door de MPN ingediend nadat het verzoek om een debat over de glastuinbouw door de raad werd afgewezen.

 

Met zeer grote verbazing nam de MPN fractie kennis van het standpunt van wethouder Veninga (CDA) dat ze “geen gegevens kan en gaat verstrekken die in deze motie gevraagd worden omdat ze er gewoon niet zijn”.


Dit staat haaks op haar toezegging van eind februari dat de gevraagde gegevens in het voor ontwerp bestemmingsplan glastuinbouw verwerkt worden en dat de raad deze gegevens in maart van het college kan krijgen (dit betreft o.a. een inventaristie sanering oude glasopstanden en inzicht in glastuinbouwbedrijven die elders hun bedrijf willen voortzetten, zie motie MPN/CDA van juli 2009).

 

Wij vragen ons nu af, als deze gegevens er niet zijn volgens de wethouder, op basis van welke behoefte en sanering er nu een nieuw glastuinbouwgebied in Nieuw Amstel Oost wordt ontwikkeld.


De andere fracties hadden geen behoefte aan deze gegevens op dit moment en wachten de presentatie van het college af op 14 april.

Dit is wel bijzonder, omdat ook zij de motie van de MPN/CDA van juli 2009 hadden gesteund.

 

Door het debatverzoek over de ontwikkeling van Nieuw Amstel Oost heeft de MPN er wel voor gezorgd dat dit belangrijke onderwerp eindelijk in de openbaarheid wordt besproken.

 

Klik hier voor de motie van de MPN

 

Publicatie 03-04-2011MPN wil interpellatiedebat over de ontwikkeling van het project Nieuw Amstel Oost te Nieuwveen (glastuinbouw)

Op 14 maart heeft de MPN bij de voorzitter van de gemeenteraad een verzoek tot het houden van een interpellatiedebat in de vergadering van 31 maart 2011 ingediend. Het onderwerp van het debat zal zijn de ontwikkeling van het project Nieuw Amstel Oost te Nieuwveen.

In juli 2009 is de Structuurvisie Nieuwkoop vastgesteld. Hierin zijn ook de kaders vastgelegd met betrekking tot de glastuinbouw. Deze kaders omvatten twee onderdelen namelijk het saneren van oude glastuinbouwbedrijven en de ontwikkeling van een nieuw glastuinbouw gebied voor de opvang van ondernemers uit de gemeente Nieuwkoop. Voor wat betreft de sanering wordt er gewerkt aan de sanering van de Noordse Buurt en is er gekozen voor het opruimen van verspreid liggende glasopstanden. Voor de ontwikkeling van een nieuw glastuinbouwgebied behoorde de gemeente het planologisch mogelijk te maken dat een nieuwe locatie voor duurzame glastuinbouw kan worden ontwikkeld. Deze twee kaders zijn aan elkaar gekoppeld, geen nieuw glas zonder sloop elders in de gemeente. Deze koppeling is een essentiële voorwaarde voor het slagen van het proces. Daarbij is besloten dat er in totaliteit meer oud glas moet verdwijnen dan er nieuw glas bij komt. Dit uitgangspunt is ook vastgelegd in de MER voor de ontwikkeling van Nieuw Amstel Oost.

Naar aanleiding van een aantal ontwikkelingen zijn er vragen en zorgen (van zowel raadsfracties als inwoners) over de wijze waarop het college uitvoering geeft aan de uitwerking van de structuurvisie en de ontwikkeling van een nieuw glastuinbouw gebied in het bijzonder.

In dat kader wil de MPN a.s. donderdag in debat met de raad en het college.

Publicatie: 30-03-2011

Persbericht MPN: Nieuw Amstel Oost niet glashelder!

De MPN maakt zich grote zorgen over de uitvoering van het plan Nieuw Amstel Oost. De zorgen worden gevoed door verschillende ontwikkelingen.

 

We zien wel plannen voor de bouw van een nieuw glastuinbouwgebied van 200 ha. Maar we zien nog geen stappen om elders in de gemeente te saneren. Het opruimen van oude kassen moet parallel lopen met de ontwikkeling van nieuwe kassen in Nieuw Amstel Oost. Over deze saneringen horen wij niets, behalve dat de sanering van de Noordse Buurt langer gaat duren.

 

Bij het vaststellen van de structuurvisie is besloten dat 300 ha oud glas moet verdwijnen en dat daarvoor maximaal, gefaseerd en indien er behoefte is, 200 ha nieuw glas ontwikkeld mag worden. Deze twee ontwikkelingen moeten gelijke tred houden met elkaar. De MPN kon alleen door deze koppeling, het saneren van oud glas en de bouw van nieuwe kassen, akkoord gaan.

 

Daarnaast hebben meerdere inwoners hun ongerustheid bij de MPN fractie aangegeven over de informatie welke is getoond tijdens de inloopbijeenkomst op 8 februari. Tijdens deze inloopbijeenkomst konden belangstellenden kennis nemen van verschillende inrichtingsvarianten voor het nieuwe glastuinbouwgebied. Behalve een nieuwsbrief en de informatiebijeenkomst zijn omwonenden niet bij het maken van de plannen betrokken.  Ook is deze informatie, zoals dat gebruikelijk is, niet beschikbaar voor onze inwoners via de gemeentelijke website.

 

Wij willen het onderwerp Nieuw Amstel Oost zeer binnenkort met de raad en het college in openbaarheid bespreken. Wij willen dat het college glashelder is over de toekomst van Nieuw Amstel Oost. Op die manier hebben de raadsleden en omwonenden helderheid over de uitvoering van het plan en hoe er met de betrokkenen wordt geparticipeerd.

 

Publicatie: 09-03-2011

www.middenpartij.nl
MiddenPartij - Midden in de samenleving