Ontwikkelingen Roerdomp

Het project Roerdomp

 

22 november 2007

 

In de besluitvormende raad van 22 november was een brief van het College van B&W aan de Raad geagendeerd over de ontwikkeling van de Roerdomp en de sanering daarvan. Naar aanleiding van deze brief heeft fractievoorzitter Jaap Aartman van de MPN de visie van de MPN op de ontwikkelingen rond de Roerdomp verwoord. Onderstaand is de betreffende reactie in zijn geheel weergegeven.

 

De Roerdomp is een beladen onderwerp. De afsluiting van de eerste fase van een langlopend proces staat vanavond op de agenda als mededeling van het college. Voor mijn fractie, de MPN, het moment om de balans op te maken en een verantwoording te geven van de positie van de MPN.

 

Wat zijn de feiten?

 

In 1995 is een Economisch en toeristisch ontwikkelingsplan Nieuwkoop opgesteld.

De raad heeft in zijn vergadering van 10 juli 1997 besloten op basis daarvan een ontwikkelingsvisie voor de Roerdomp op te laten stellen.

Het rapport “Ontwikkelingsvisie kampeerterrein de Roerdomp” daterend van 26 november 1997 is in de raad van 5 maart 1998 besproken. Na een uitvoerige discussie waarin de MPN en de SGP/RPF als enige partijen stevige kritiek hebben op het voorstel van het college stemt de raad in met de meest verstrekkende variant. Alleen de SGP/RPF stemt tegen.

 

Opvallend is dat in het rapport slechts zijdelings gesproken wordt over een noodzakelijke sanering als gevolg van bodemverontreiniging. Dat die aanwezig is blijkt uit het bodemonderzoekrapport van bureau De Straat van 15 oktober 1997. Maar de mogelijke financiële consequenties worden niet opgenomen in de financiële onderbouwing van het gekozen model. De raad gaat daar in zijn beraadslagingen niet op in.

 

In 1997 krijgen de gebruikers van de Roerdomp een brief van de provincie over de bodemverontreiniging en de noodzaak tot sanering. In opdracht van de provincie heeft het eerder genoemde bureau de Straat in september 1998 een saneringsonderzoek uitgevoerd en twee saneringsvarianten uitgerekend die 5,8 respectievelijk 23,7 miljoen euro belopen. De noodzakelijke sanering heeft ook tot gevolg dat de raad op 17 december 1998 unaniem besluit de erfpacht op te zeggen.

 

In de raadsvergadering van 11 november 1999 besluit de raad het raadsbesluit van 5 maart 1998 aan te passen. Reden daarvoor is dat uit het onderzoek van De Straat is gebleken dat sanering uit oogpunt van volksgezondheid en milieuhygiëne dringend noodzakelijk is en dat daarom met de eerder uitgewerkte varianten financiering van de bodemsanering niet mogelijk is. Oranjewoud heeft opdracht gekregen nieuwe exploitatievarianten te ontwikkelen en financieel te onderbouwen. De conclusie van Oranjewoud is dat variant 2, volledige herinrichting met recreatiewoningen, financieel het meest profijtelijk is. De raad kiest echter voor variant 3, een mix van stacaravans, chalets en recreatiewoningen.

 

Gaandeweg wordt steeds duidelijker dat de problematiek aanmerkelijk ingewikkelder is dan eerder gedacht werd. De noodzakelijke sanering gaat een steeds prominentere plaats innemen. Daarmee krijgt ook het financiële aspect een steeds dominantere rol. De raad krijgt in mei 2003 een voorstel tot een herijking van de eerder in 1997 opgestelde ontwikkelingsvisie. Dit leidt tot het op 3 mei 2004 uitgebrachte rapport “Herijking ontwikkelingsvisie”. In de tussentijd is ook overleg met de provincie over deze materie. GS laat de gemeente per brief van 6 september 2005  weten zich te kunnen vinden in de herinrichting van de camping met recreatiebungalows. Deze brief is voor het college de basis geweest de onderhandelingen over afkoop van de erfpacht met de beheerders op minnelijke wijze af te ronden.

 

Op 31 oktober 2006 komt het college met een voorstel naar de raad om tot vaststelling van de nota “Herijking Ontwikkelingsvisie camping de Roerdomp” over te gaan en om de jaarlijkse verlenging van de erfpacht per 31 december 2007 te beëindigen. Het voorstel impliceert dat de camping per 31 december 2007 gesloten gaat worden.

Dan wordt voor de bewoners van de camping duidelijk dat de camping inderdaad dicht gaat. De vraag is of zij dit hadden kunnen voorzien. Vanaf 1997 hebben de beheerders de bewoners jaarlijks mededeling gedaan in, voor zover ik heb kunnen nagaan, 11 brieven. De in de brieven verstrekte informatie is helder en zij geven exact de ontwikkelingen in het proces weer. Achteraf denkt de MPN wel dat een directe communicatie met de bewoners beter zou zijn geweest en dat die niet, overigens volgens afspraak, alleen via de beheerders moet verlopen..

 

In de commissie grondgebied vindt op 7 november 2006 een hoorzitting plaats waarin vooral de sanering en de daarmee gepaard gaande kosten centraal staan. In zijn vergadering van 13 december 2006 discussieert de raad over het collegevoorstel. De MPN dient naar aanleiding van het collegevoorstel een amendement in. De argumenten daarbij zijn

  1. dat de Herijking ontwikkelingsvisie Camping de Roerdomp niet strookt met de wensen van de raad,
  2. er dus een nieuw herinrichtingsplan moet komen met een kostenneutraal resultaat voor de gemeente,
  3. er een saneringsplan opgesteld moet worden met financiële dekking en
  4. de provincie moet worden aangesproken op medefinanciering van de sanering.

 

De raad neemt het amendement unaniem over inclusief het besluit de camping per 31 december 2007 te sluiten.

 

In de motie wordt het college onder andere verzocht:

  1. voor 1 juli een nieuw herinrichtingsplan en saneringsplan aan de raad voor te leggen
  2. binnen het financiële kader van het herinrichtingsplan, dwz budgettair neutraal, een zo groot mogelijk aantal stacaravans op te nemen

 

Ook deze motie neemt de raad unaniem over.

 

Wat wilde de MPN hiermee bereiken?

 

Niet het voorkomen van de sluiting van de camping. Wel een zorgvuldig onderzoek naar de noodzakelijke wijze van sanering met zo veel mogelijk terugplaatsing van de huidige bewoners naar de gesaneerde camping. Voorwaarde daarbij was wel dat de hele operatie voor de gemeente budgettair neutraal zou moeten verlopen. Dit was en is nog steeds de inzet van de MPN.

In de loop van 2007 heeft de MPN steeds dit standpunt gehandhaafd, zowel richting bewoners van de Roerdomp als in de raad. Essentieel in dit geheel is de noodzakelijke wijze van sanering. De meningen daarover verschillen sterk. Het comité de Roerdomp is er van overtuigd dat een minimale sanering voldoende is. Duidelijk is nu geworden dat de provincie, die leidend is in de sanering, een wijze van sanering eist die aanzienlijk verder gaat (zie de brief van 10 juli 2007). Dat is een gegeven waar ook de MPN niet omheen kan. 

Het recent uitgebrachte rapport van ZKA maakt ons niet vrolijker over het uiteindelijk structurele resultaat voor de gemeente. Dat is met uitzondering van de meest verregaande variant sterk negatief. Naar onze inschatting zou dit nog wel eens een te optimistische berekeningswijze kunnen zijn.

 

Wat wil de MPN nu?

 

De MPN verzoekt het college de exacte wijze van sanering en de kosten daarvan vast te stellen en daarbij aan te geven of de wijze van sanering verschilt afhankelijk van het toekomstige gebruik. Dit betekent dus volgens de MPN eerst het saneringsvraagstuk in kaart te brengen met de exacte kosten en vervolgens een uitsplitsing van alle kosten te verstrekken die het college wil laten drukken op het project om kostenneutraliteit te bereiken. De volgende stap is pas om een besluit te nemen over een herinrichtingsplan.

Kortom de MPN wil eerst de saneringsalternatieven en de daarmee gepaard gaande kosten op tafel hebben en daarna pas een besluit nemen over de herinrichting. Dit betekent dat de MPN het besluit over de herinrichting aan de raad wenst te behouden en die herinrichting niet ziet als vallend binnen de kaders die de raad het college geeft.

 

Voorzitter,

 

Samenvattend. Wat begonnen is als een wens van de raad tot een betere herinrichting van Camping de Roerdomp, is door de bodemvervuiling gegroeid tot een project waarin de kosten van de sanering een steeds belangrijker rol zijn gaan spelen. Daarmee zijn de financiële randvoorwaarden steeds nadrukkelijker bepalend geworden voor de herinrichting van camping de Roerdomp. Daarmee heeft de raad jarenlang geworsteld met steeds nadrukkelijk aandacht voor de mogelijke gevolgen voor de bewoners van de Roerdomp. Zeker de MPN weet en erkent dat de sluiting diep ingrijpt en tot veel emoties leidt. De inzet van de MPN is altijd geweest en is nog steeds de belangen van de bewoners van de camping de Roerdomp naar beste kunnen te behartigen zonder het belang van de totale gemeente Nieuwkoop en haar inwoners uit het oog te verliezen. Daarop mag de MPN afgerekend worden.

 

Vast staat dat de grond gesaneerd moet worden. Het is daarvoor noodzakelijk dat de camping in zijn geheel op 1 januari 2008 moet zijn ontruimd. Dat besluit staat vast en is ook geen punt van discussie. Daarna zal de sanering moeten worden uitgevoerd. Dat zal geen gemakkelijke opgave worden. Denk alleen maar aan het transport. Het opstellen van de bestekken voor de saneringsplannen en de daarbij behorende vergunning zullen tijd en energie kosten. Waarschijnlijk wordt pas bij de uitvoering duidelijk hoeveel geld het nu echt gaat kosten. Wellicht wordt het nog duurder dan nu in de berekeningen is opgenomen.

 

De MPN wil met de sanering als gegeven pas definitief beslissen over de inrichting na de sanering. Vandaar ook ons voorstel eerst duidelijkheid over de saneringskosten en de wijze van sanering bij verschillend toekomstig gebruik. En dan pas besluiten over de herinrichting, met als uitgangspunt budgetneutraliteit. De nu voorliggende cijfers geven, gegeven de noodzakelijke budgetneutraliteit, weinig perspectief om de door de MPN gewenste terugkeer van een deel van de standplaatsen mogelijk te maken. Dat niet alles verloopt zoals je als politieke partij zou willen is een realiteit waar de MPN in de kwestie van de Roerdomp indringend mee is geconfronteerd. De MPN wil wethouder Brouwer tot slot bedanken voor de inzet waarmee hij deze lastige materie aanpakt.

 

10 mei 2009

 

De laatste stand van zaken rond de Roerdomp is dat er een globaal inzicht is in de saneringskosten. Deze worden echter sterk bepaald door de wijze waarop het transport van zand en grond naar de Roerdomp zal plaats vinden. Daarvoor zijn verschillende alternatieven onderzocht en zijn overlegavonden met de bewoners en belanghebbenden georganiseerd. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de meest geschikte en voor de bewoners minst overlast gevende route. De MPN heeft het standpunt dat de transportroute zodanig dient te worden gekozen dat de veiligheid gewaarborgd is en de overlast voor de bewoners minimaal is. Zoals al eerder in de Raad is afgesproken zal over de definitieve herinrichting pas een besluit worden genomen wanneer de exacte saneringskosten bekend zijn. Een hard punt voor de MPN is dat er ruimte komt voor dagrecreatie voor de bewoners van Nieuwkoop.

 

 

 

 

www.middenpartij.nl
MiddenPartij - Midden in de samenleving