Ontwikkelingen rond de Noordse Buurt

Ruim 50 jaar geleden werd de huidige Noordse Buurt drooggelegd en door de Domeinen ingericht als tuinbouwgebied. Er vestigden zich veel tuinders die moesten wijken voor de uitbreiding van Amsterdam (Sloten). Die tuinbouwbedrijven konden aan de slag op een optimale kavel en op uitstekende grond.

Ook in de tuinbouw is de klok niet stil blijven staan. Schaalvergroting is ook in deze branche een must. Een aantal bedrijven wil om die ruimte verplaatsen. Andere bedrijven komen langzamerhand in de problemen door de sterk gestegen aardgasprijzen.

Daarnaast is er een categorie bedrijven waar de eigenaar geen opvolger heeft en wil afbouwen. Alles bij elkaar redenen waarom een tiental jaren geleden een herverkaveling is gestart. Deze herverkaveling is nooit echt goed van de grond gekomen.

Nu zijn er plannen om de gehele Noordse Buurt te saneren. Enkele kwekers hebben het initiatief genomen om te onderzoeken of er draagvlak is voor de verdwijning van de Noordse Buurt als tuinbouwlocatie. Het te bestempelen als transformatiezone. Het plan komt er kort gezegd op neer dat de tuinders een schadeloosstelling ontvangen en dat de kosten daarvan opgebracht gaan worden door er woningen voor in de plaats te bouwen.

De Middenpartij is voorstander van het eerste deel van het plan maar vraagt zich af of op diezelfde plaats dure woningen moeten komen. De Middenpartij denkt veel eerder aan het bouwen van woningen (er zou een extra contingent woningen komen zonder dat dat ten koste gaat van onze huidige bouwmogelijkheden) binnen of aan de bestaande kernen. Dat vergroot de leefbaarheid in de kernen en er komt niet een pseudo woonkern bij met ongeveer 300 woningen.

De raad van de oude gemeente Liemeer heeft in december 2006 voor de Noordse Buurt de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) van toepassing verklaard. De betekenis hiervan is dat ieder die zijn bedrijf wil verkopen dat eerst aan de gemeente moet doen. Daarmee heeft de raad de regie over de Noordse Buurt in eigen handen genomen. Dat de raad heel serieus met de Noordse Buurt bezig is, mag ook blijken uit het Voorbereidingsbesluit voor de Noordse Buurt dat in de besluitvormende raad van 26 april jl. is genomen. Dit voorbereidingsbesluit betekent dat de gemeente ontwikkelingen die strijdig zijn met het toekomstige gebruik kan voorkomen. De bedoeling is sanering van de tuinbouwbedrijven en met het voorbereidingsbesluit kunnen aanvragen om nieuwe kassen te bouwen worden geblokkeerd.
Inmiddels heeft het college druk overleg gevoerd met de provincie. Daaruit is gebleken dat de provincie ook sanering van de Noordse Buurt voorstaat. De provincie heeft daarbij duidelijk aangegeven dat haar voorkeur niet uitgaat om in de Noordse Buurt zelf woningen te bouwen maar dat te doen aan de bestaande kernen. Daarmee is de wens van de Middenpartij een stap dichterbij gekomen.

Het college heeft zich sterk gemaakt voor de uitwerking van de F-variant (bouwen aan de bestaande kernen en niet in de Noordse Buurt zelf). GBS ,na de gemeentelijke fusie de MPN, heeft van meet af aan deze variant als de enig bespreekbare gezien. De gedachten rond de Structuurvisie hebben de ontwikkelingen in de Noordse Buurt in een stroomversnelling gebracht. De Raad heeft in januari 2008 opnieuw een voorbereidingsbesluit voor de Noordse Buurt genomen. Sinds dat moment is er intensief overleg geweest tussen College en Raad over het ontwikkelingspad. Inzet is de toestemming van provincie voor de bouw van 450 extra woningen. Samen met een substantiële bijdrage uit de FEZ-gelden en de bouw van deze extra woningen moet de sanering van de Noordse Buurt kunnen slagen. De verwachting is dat er rond juli 2009 zicht is op de haalbaarheid van dit plan.

 

www.middenpartij.nl
MiddenPartij - Midden in de samenleving