Gemeenteraad

Volgens de Grondwet is de gemeenteraad het hoogste orgaan in een gemeente. De samenstelling van de gemeenteraad wordt eens per vier jaar bepaald op grond van de gemeenteraadsverkiezingen. In principe kan iedere inwoner van 18 jaar of ouder lid worden van de gemeenteraad. Het zijn de politieke partijen die een lijst van kandidaten opstellen, waaruit de kiezers een keuze maken. Het raadslidmaatschap vergt, wanneer men het goed wil doen tenminste, behoorlijk wat tijd. Afhankelijk van de grootte van een gemeente gaat er per maand 30 tot 100 uur werk in het raadslidmaatschap zitten. En dat gebeurt doorgaans in de vrije tijd, want een raadslid krijgt wel een vergoeding voor de bezigheden, maar te weinig om van te kunnen leven. Het raadslidmaatschap wordt meestal uitgevoerd naast een andere baan. De functie van de gemeenteraad is te vergelijken met die van een algemeen bestuur van een organisatie, instelling of vereniging. Hoofdtaken van de gemeenteraad zijn het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid en het toezien op de uitvoering daarvan. In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

 

(Bron: www.overheid.nl)

 

 

Inspraak

Er zijn verschillende mogelijkheden voor u als inwoner van Nieuwkoop om mee te denken over het beleid dat de gemeente voert en invloed uit te oefenen op de besluiten die genomen worden.


De eerste mogelijkheid is natuurlijk het uitbrengen van uw stem bij de gemeenteraadsverkiezingen, die iedere vier jaar worden gehouden. 

Daarnaast bestaan de volgende mogelijkheden voor het uitoefenen van invloed:

Participatie
Dit is de vroegtijdige samenwerking van belanghebbenden bij het maken van plannen of uitwerken van ideeën of initiatieven.

Inspreken tijdens de raadsvergaderingen

U kunt tijdens verschillende vergaderingen van de raad inspreken. Bij de oriënterende bijeenkomsten kunt u mee praten over het onderwerp zonder u vooraf aan te melden bij de griffie.

 

Bij de meningsvormende raad en de besluitvormende raadsvergadering kunt u inspreken. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken meldt dit dan tenminste 8 uur voor de aanvang van de vergadering bij de griffier. U kunt de griffier, E. van Holthe, bereiken op 0172-521308 of via de mail griffier@nieuwkoop.nl  Vermeldt daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp dat u aan de orde wilt stellen.

In beide gevallen krijgt u maximaal vijf minuten spreektijd. Mochten zich meer dan zes insprekers melden dan wordt uw spreektijd korter omdat er een half uur is gereserveerd voor alle insprekers samen.

 

Vanwege de standpuntbepaling binnen de fracties gaat de voorkeur uit naar inspraak bij de meningsvormende raad. Het is aan te bevelen voldoende kopieen van uw inspreektekst mee te nemen, zodat raadsleden het kunnen nalezen. Bij de voorbereiding van de spreektekst is ook aan te bevelen een samenvatting van de kernboodschap in twee zinnen klaar te hebben. Dit komt van pas als de voorzitter een inspreker verzoekt af te ronden.

 

 

www.middenpartij.nl
MiddenPartij - Midden in de samenleving