Verkiezingsprogramma 2010-2014

Midden Partij Nieuwkoop

 

 

 

 

 

Verkiezingsprogramma 2010 - 2014

 

 

 

 

 

 

SAMEN WERKEN AAN EEN KERNACHTIG BELEID

 

 


MIDDEN PARTIJ NIEUWKOOP

 

 

 

A. Inleiding

 

Met het thema Samen werken aan een kernachtig beleid ging de MPN in 2007 de verkiezingen in. Graag presenteert de MPN u het verkiezingsprogramma 2010 – 2014 met hetzelfde thema.

Dit verkiezingsprogramma steunt sterk op het verkiezingsprogramma 2007-2010. Dat programma sprak veel kiezers aan. U koos massaal voor de MPN. De MPN ging met 8 raadsleden aan de slag en leverde drie wethouders in het college. Helaas hebben in 2008 vier raadsleden van de MPN besloten hun eigen weg te gaan. Dit heeft ook geleid tot een verandering in het college van Burgemeester en Wethouders. De MPN heeft daardoor in het college nu nog twee wethouders.

Het verkiezingsprogramma van de MPN hebben we vertaald in het raadsprogramma. Dat raadsprogramma is de basis geweest voor het werk van het college en de raad in de periode 2007 – 2010.

De MPN vindt het van essentieel belang om onze belangrijke partijpunten samen met u te realiseren. Wij willen dat doen in goede samenwerking met u en maatschappelijke partners zoals schoolbesturen, woningbouwverenigingen, zorgverleners, politie, sportverenigingen enz.  Dat is absoluut noodzakelijk voor het welslagen van onze doelen in de 13 kernen. Samenwerking is voor de MPN een natuurlijk uitgangspunt.

 

Eerlijkheid, openheid, vertrouwen en samen met u werken aan welzijn en welvaart. Dat zijn de meest opvallende kenmerken van de MPN.

.

 

B. De organisatie van de MPN

 

De MPN is een vereniging van inwoners van de gemeente Nieuwkoop die op een constructieve manier met elkaar een zorgzame, veilige en leefbare gemeente willen realiseren. De MPN kent leden en heeft een bestuur. De MPN wil haar idealen bereiken door deel te nemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. De leden stellen op voordracht van het bestuur de lijst van kandidaten voor de gemeenteraad vast. Indien mogelijk, wil de MPN deelnemen aan het dagelijks bestuur van de gemeente. Door bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen kun je het beste je idealen waar maken, vinden wij. Op dit moment heeft de MPN twee wethouders en vier raadsleden.

De MPN probeert in alle kernen, hetzij raadsleden, hetzij fractie-assistenten te hebben. Zij zijn het luisterende oor voor onze inwoners. Op de website is vermeld wie voor welke kern aanspreekbaar is. Daarnaast is de MPN klankbordgroepen aan het opzetten waarin de MPN met de inwoners in gesprek wil zijn over belangrijke onderwerpen. Iedere inwoner die actief mee wil doen is welkom. Op de website van de MPN zult u daar informatie over gaan aantreffen.

 


C. Wat heeft de MPN tot nu toe bereikt?

 

Graag willen we u in het kort aangeven wat we in de afgelopen raadsperiode hebben bereikt en wat er van het verkiezingsprogramma en het raadsprogramma terecht is gekomen. We doen dat in 6 punten.

 

1. Het betrekken van de inwoners bij het gemeentelijke beleid

 

Een belangrijk uitgangspunt van de MPN is het betrekken van de inwoners bij het beleid en de besluiten van de gemeente. Dat heet burgerparticipatie. Daar hebben we hard aan gewerkt. De raad is inmiddels in bijna alle kernen langs geweest om met de inwoners te praten over hun wensen en verlangens. Dat initiatief van de MPN heeft u gewaardeerd. U bent in grote aantallen op die bijeenkomsten geweest. De uitkomsten van die avonden zijn schriftelijk vastgelegd. En wat belangrijker is. Er is concrete actie op gevolgd. De MPN heeft echt naar u geluisterd en actie ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan de reconstructie van Papenveer.

De MPN wilde voor alle kernen een dorsplan opstellen samen met de inwoners. DE manier om als dorp te bepalen wat belangrijk is en wat er concreet gedaan moet worden. Het dorsplan Nieuwveen is binnenkort klaar. Het dorpsplan Noorden, Noordse Buurt en Noordse Dorp is gestart evenals het dorpsplan Langeraar. In 2010 wordt de inwoners van de Vrouwenakker, Woerdense verlaat en de Meije gevraagd om, ondersteund door de gemeente, een dorpsplan te maken. De MPN is best trots op dit resultaat.

Een heel belangrijk onderwerp is de structuurvisie. Daarin staat in hoofdlijnen hoe we in de toekomst de gemeente Nieuwkoop willen inrichten. Bij het opstellen van deze structuurvisie hebben veel inwoners van onze gemeente hun ideeën aangedragen. Deze zijn ook verwerkt in de structuurvisie. Dat vinden we als MPN ook logisch. Want uiteindelijk gaat het om uw eigen toekomst.

Voordat beleidsplannen en grote projecten worden vastgesteld, raadplegen we de inwoners. Dat gebeurt door middel van inspraak- en inloopbijeenkomsten. Verder is er een WMO-adviesraad en een WSW cliëntenraad ingesteld.

 

Ons motto: In onze dorpen maak je zelf je woon- en leefomgeving

 

2. De dienstverlening

 

Een heel belangrijk speerpunt in het verkiezingsprogramma van de MPN is de dienstverlening aan de inwoners. De gemeente is er voor de inwoners. U moet er vanuit kunnen gaan dat de gemeente (raad, college en ambtelijke organisatie) U correct, juist en klantvriendelijk te woord staat en helpt bij uw wensen. Wanneer dat niet gebeurt, vindt U steun bij de MPN. De MPN heeft diverse keren inwoners van onze gemeente geholpen bij hun problemen. De MPN probeert zo ten volle zijn taak als volksvertegenwoordiger waar te maken. Wel zullen we ons daarbij houden aan de afgesproken kaders in bijvoorbeeld bestemmingsplannen.

De MPN heeft ingestoken op het realiseren van drie servicepunten in drie grote kernen. Naast het Trefpunt in Nieuwkoop zijn er servicepunten in Nieuwveen en Ter Aar in vergaande ontwikkeling. Inwoners kunnen daar op termijn, geholpen door vrijwilligers, op een laagdrempelige wijze geholpen worden bij hun vragen en problemen over zorg, wonen, welzijn enz. Ook ondersteuning voor het invullen van formulieren hoort daarbij. Voor ouderen, alleenstaanden en voor gezinnen in de bijstand die vaak niet op de hoogte zijn van allerlei regelingen zijn deze servicepunten, vindt de MPN, van groot belang.  Een mooi resultaat van de MPN.

 

Ons motto: De gemeente is van U en is er voor U 

 

3. De financiën

 

De gemeente heeft geld nodig voor wegen, groenbeheer, afvalverwijdering, riolering, zorgvoorzieningen, cultuur, recreatie etc. Voor een deel komt het benodigde geld daarvoor rechtstreeks bij u vandaan. De gemeente zelf kent drie belangrijke belastingbronnen. De afvalstoffenheffing, het rioolafvoerrecht en de OZB. De MPN vindt dat de lasten van de inwoners daarvoor niet meer mogen stijgen dan met de inflatie. Dat uitgangspunt van de MPN is waargemaakt. De gemiddelde woonlasten zijn de afgelopen drie jaar met niet meer dan de inflatie toegenomen. Ook de komende raadsperiode zal de MPN daar keihard aan vasthouden.

 

Ons motto: Gelijkblijvende woonlasten met een goed voorzieningenniveau

 

4. De blik op de toekomst

 

De MPN vindt het heel belangrijk samen met de inwoners naar de toekomst te kijken. Hoe willen we dat onze gemeente en onze kernen er in de nabije en verdere toekomst (over 20 jaar) uit zullen zien? We willen voor onze kinderen en kleinkinderen een veilige en leefbare gemeente, waar ze graag willen wonen, werken en recreëren. De MPN vond en vindt het daarom belangrijk met de inwoners plannen voor die toekomst te maken. De Structuurvisie is daar het resultaat van. U als inwoners heeft daar massaal uw ideeën voor aangeleverd en die zijn vertaald in die structuurvisie.

Voldoende en goede huisvesting voor onze starters en ouderen is daarin een essentieel element. De invulling daarvan is voor de MPN in de komende raadsperiode een heel belangrijk speerpunt.

 

Ons motto: Een leven lang wonen in je eigen mooie omgeving

 

5. Van beleid naar uitvoering

 

In ons verkiezingsprogramma en het daaruit voortgekomen raadsprogramma heeft de MPN op veel punten beleid ontwikkeld. De MPN heeft wel het verwijt gekregen teveel beleidsnota’s te vragen. De MPN vond dat in een nieuwe gemeente eerst helderheid moet zijn over de feiten. Eerst samen met de inwoners vaststellen, hoe zij bepaalde zaken geregeld willen hebben. Die horen in beleidsnota’s verwoord te worden. Dan pas kun je op verantwoorde wijze concrete zaken gaan regelen. In de eerste drie jaar is zo de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente. In die periode zijn overigens ook belangrijke concrete besluiten genomen over die ontwikkeling. In de volgende paragraaf noemen we er een aantal.

Inmiddels is een groot aantal beleidsnota’s, waar de MPN in zijn verkiezingsprogramma en in het raadsprogramma om gevraagd heeft, vastgesteld. Dat zijn er ruim meer dan twintig. We sommen hierbij de belangrijkste op:

 

1. de structuurvisie, diverse dorpsvisies, nota glastuinbouw, woonvisie.

2. nota dienstverlening, klanttevredenheidsonderzoek.

3. nota subsidiebeleid, nota onderwijsvoorzieningen, nota jeugd- en jongerenwerk, nota

    bibliotheek, nota welzijnsbeleid, preventie alcohol- en drugsbeleid, beleidsnota WMO.

4. nota veiligheid, verkeers- en vervoersnota, nota handhaving.

5. beheersnota’s wegen, groen, riolering, (kunst) werken, waterpartijen en beschoeiingen,

    openbare verlichting, bodemkwaliteit

6. diverse nota’s op financieel gebied

 


De MPN ziet het als een belangrijke taak om die beleidsnota’s helder voor onze inwoners te verwoorden. De MPN stelt zich tot doel nog in 2010 alle voor onze inwoners belangrijke nota’s in een voor iedereen leesbare taal om te zetten. Op onze website zult u de resultaten kunnen vinden. Natuurlijk kunt u die ook bij de MPN raadsleden opvragen. De concrete uitwerking van de plannen zal in nauw en goed overleg met de inwoners in de komende raadsperiode moeten plaats vinden. De kaders liggen vast. Dus nu met elkaar de hand aan de schop.

 

Ons motto: Na het zaaien nu oogsten en blijven kijken naar een gezonde toekomst.

 

6. Gerealiseerde projecten

 

Vanzelfsprekend is er niet alleen ingezet op het maken van beleidsnota’s. In de afgelopen periode zijn veel concrete projecten ontwikkeld en gerealiseerd. We willen de volgende, mede door de MPN gerealiseerde projecten noemen:

1. De ontwikkeling van de dorpskern in Nieuwkoop. Na een gedegen inspraakprocedure is de

    eerste spade in de grond gezet.

2. Over de sanering van het tuinbouwgebied de Noordse Buurt is overeenstemming bereikt. De

    F-variant waarvoor de MPN al in de voormalige gemeente Liemeer als enige steeds heeft

    gepleit is werkelijkheid geworden. Sanering van de Noordse Buurt met als kostendrager een

    extra mogelijkheid tot het bouwen van 430 woningen, zal een extra impuls geven aan de

    leefbaarheid in de diverse bestaande kernen.

3. De toekomst van de glastuinbouw door sanering van oude tuinbouwgebieden en concentratie

    elders is veilig gesteld.

4. De nieuwbouw van de school in Noorden is in de bouwfase gekomen

5. Aan de woonzorgzone in de kern Nieuwkoop  wordt gebouwd en er zit vaart in de

    ontwikkeling van de woonzorgzone in Nieuwveen

6. De ontwikkeling van het industrieterrein in Nieuwkoop is gerealiseerd

7. In diverse kernen heeft woningbouw plaats gevonden. De behoefte aan starters- en

    seniorenwoningen is voor een deel gerealiseerd (plan Stokman in Zevenhoven, Nieuw Venne in

    Nieuwveen, Aarpark en Molenstraat in Ter Aar).

8. Aan het verbeteren van de dienstverlening is veel aandacht geschonken. Belangrijk daarbij is dat

    de bereikbaarheid gegarandeerd is door de mogelijkheid van huisbezoek.

9. Zorgen voor een gezonde financiële gemeente zonder lastenverzwaring voor de inwoners(dus

    gelijkblijvende woonlasten die niet meer stijgen dan met de inflatie).

 

Ons motto: Samen werken aan een leefbare gemeente

 

 


D. De speerpunten van de MPN voor de periode 2010 – 2014

 

De MPN heeft veel wensen in de komende raadsperiode. We hebben die punten voor u op een rij gezet. We zijn ons er ook van bewust dat het er veel zijn. We kunnen ze ook niet alleen realiseren. Daarvoor is samenwerking met andere partijen noodzakelijk. Hoewel we ze allemaal belangrijk vinden zijn sommige sneller en andere minder snel te realiseren. Dat beseffen we terdege. Daarom geven we met een of meer sterretjes (een tot en met drie) aan, niet zozeer hoe belangrijk we een bepaald punt vinden maar meer of we denken dat we zo’n punt in de komende raadsperiode kunnen verwezenlijken of daarin behoorlijke voortgang kunnen maken.

 

1. Lasten voor de inwoners

 

 • De gemiddelde woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing, rioolafvoerrecht) stijgen met niet meer dan de inflatie ***
 • Leges en andere gemeentelijke heffingen stijgen met niet meer dan de inflatie heffingen *** 

 

2. Welzijn en zorg

 

 • Zorg op maat voor iedereen dicht bij huis **
 • Bouw van kleinschalige zorgeenheden waar dat financieel haalbaar is *
 • Zorg voor passende huisvesting voor mensen met een beperking **
 • Goed functionerende en laagdrempelige welzijnsloketten in Nieuwkoop, Nieuwveen en Ter Aar ***
 • Extra inzet voor mensen in de bijstand en minima ***
 • De gemeente neemt het initiatief om een ontmoetingspunt te organiseren voor het vrijwilligerswerk **
 • Aandacht voor dierenwelzijn (uitlaatplaatsen voor honden, opruimen van hondenpoep door de eigenaren, aanleg geriefbosjes als schaduwplekken voor vee)**

 

3. Openbare orde en veiligheid

 

 • Blijven werken aan een sociaal veilige leefomgeving **
 • Campagne “licht in de duisternis”, verlichting van onveilige plekken***
 • Terugdringen criminaliteit, frequente politiecontrole, strikte handhaving **
 • Anti drugsbeleid ( zero tolerantie voor handelaren en gelegenheden) **
 • Actief alcohol matigingsbeleid (goede afspraken met de horeca, winkeliers, verenigingen en sportkantines) ***
 • Aandacht voor hangjongeren *

 

4. Onderwijs

 

 • Goed onderwijs (vanaf peuterspeelzaal tot voortgezet onderwijs) **
 • Onderzoek naar volwaardig voortgezet onderwijs binnen de gemeente***
 • Zorg voor goede huisvesting, hoogwaardig lesmateriaal en gekwalificeerde docenten *
 • Goede en veilige bereikbaarheid van de schoollocaties ***
 • Verdere invulling van het concept brede school **
 • Actieve aandacht en begeleiding van schoolverlaters en jonge werkzoekenden **
 • Aandacht voor onderwijs voor leerlingen met specifieke kenmerken (zowel hoogbegaafd als minder begaafd) * 

 

5. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

 

 • Wijkgerichte aanpak en een evenwichtige woningbouw in de diverse kernen ***
 • Bouw van starterswoningen op basis van de aangetoonde behoefte ***
 • Bouw van ouderenwoningen op basis van de aangetoonde behoefte ***
 • Doorgaan met het geven van startersleningen ***
 • Invullen van de afspraken gemaakt in de beleidsnota’s over groen, wegen en (kunst) werken ***
 • Ondersteuning van kleinschalige initiatieven op het gebied van de eigen leefomgeving **
 • Zorg voor een goede bereikbaarheid van de Nieuwkoopse plassen voor de eigen inwoners **
 • Herinrichting van de glastuinbouw (energieneutraal) met minder ha **
 • Steunen van initiatieven van burgers voor verbetering van de eigen woonomgeving ***
 • Zorgen voor een goede inpassing in het landschap van eventueel nieuw glas **
 • Voldoende en veilige speelruimten voor kinderen **
 • Rustpunten voor ouderen met beperkte bewegingsmogelijkheden (bankjes) ***
 • Beperking overlast van Schiphol *

 

6. Ouderen- en jongerenbeleid

 

 • Zorg dicht bij huis: zorgwoningen en zorgdiensten **
 • Handhaving openbaar vervoer en zorg voor openbaar vervoer tussen de diverse kernen door middel van de Rijnstreekhopper of uitbreiding van de BOB bus **
 • Laagdrempelig advies en ondersteuning voor ouders en jongeren ***
 • Actieve aandacht voor de jongeren (zorg voor goed onderwijs, werk en recreatiemogelijkheden) *
 • Goed, betaalbaar en efficiënt vervoer van kinderen naar bijzondere scholen***
 • Zorg voor een goede dagopvang***

 

7. Burgerparticipatie en initiatief

 

 • Dienstbare gemeente aan de inwoners (klantvriendelijkheid staat centraal) ***
 • Opstelling van dorpsvisies voor alle kernen door de inwoners **
 • Samen uitvoering geven aan de dorpsplannen ***
 • Instellen van dorpsraden met eigen bevoegdheden als een dorp dat wenst **

 

8. Bedrijvenklimaat (middenstand, industrie, glastuinbouw en agrariërs)

 

 • Gezond financieel klimaat voor ondernemers **
 • Evenwichtige balans tussen economie en ecologie **
 • Een goed functionerend aanspreekpunt voor ondernemers bij de gemeente (één loketfunctie) ***
 • Terugdringen van regelgeving en zorgen voor heldere regelgeving **
 • Goede toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling in de glastuinbouw *
 • Vermindering van administratieve lasten voor bedrijven **
 • Handhaven van de voorzieningen in de kleine kernen *

 


9. Sport, recreatie en cultuur

 

 • Heldere subsidieregeling voor verenigingen **
 • Actieve aandacht voor alle vrijwilligers (niet alleen die in verenigingen) ***
 • Goede bibliotheekvoorzieningen dicht bij huis **
 • Verbeteren van de diverse voetbalcomplexen, in het bijzonder Altior***
 • Aanleg van zwemplaatsen in de diverse kernen *
 • Handhaving bestaande zwembaden ***
 • Aanleg (kleine) multifunctionele sportvoorzieningen***
 • Steun aan een omvangrijk verenigingsleven ***
 • Aandacht en actieve steun aan culturele en recreatieve voorzieningen **
 • Opstellen van een recreatieve agenda ***
 • Opstellen van een culturele agenda ***
 • Deelname aan sport, cultuur en recreatie voor minder draagkrachtigen mogelijk maken door een gericht subsidiebeleid ***

 

10. Financiën

 

 • Verlaging gemeentelijke kosten door efficiënte en duidelijke ambtelijke procedures **
 • Alleen sluitende begrotingen zijn acceptabel ***
 • Levering ambtelijke diensten binnen de kostprijs **
 • Goede bewaking van de gemeentelijke uitgaven ***
 • Goede financiële bewaking van de diverse projecten ***

 

 


E. Ons uitgebreide programma

 

 

De MPN visie op de gemeente

 

 

De gemeente Nieuwkoop is een oase midden in het Groene Hart. Wij vinden dat we zuinig moeten zijn op het Groene Hart en ons eigen groen. Dat betekent ook dat we zorgvuldig met de ruimte om moeten gaan. Dat we ons niet alleen moeten richten op blijven groeien. Dus duidelijke grenzen stellen waar ontwikkelingen voor bedrijven, woningbouw, infrastructuur enz. nog moeten en kunnen plaatsvinden. De structuurvisie is daarin leidend.

Onze gemeente dient op de eerste plaats veilig en schoon te zijn, een gemeente waar je prettig kunt wonen en waar we respectvol met elkaar omgaan. Daarvoor is niet de overheid, maar daarvoor zijn we met elkaar verantwoordelijk.

Onze inwoners verdienen een behoorlijk niveau aan voorzieningen onder andere op het gebied van de volksgezondheid, sport, cultuur en onderwijs. Verder moeten we oog houden voor de mensen met een beperking die niet zo goed voor zichzelf kunnen zorgen, zorgen voor een goede gemeentelijke (digitale) dienstverlening, voldoende betaalbare woningen voor alle doelgroepen en een maximale verkeersveiligheid.

Onze gemeente moet garant staan voor een eerlijke voorlichting (De MPN is fel tegenstander van achterkamertjesachtige praktijken)  De MPN wenst geen schijnveiligheid, maar een heldere en duidelijke politiek met mogelijkheden om het bestuur rechtstreeks te beïnvloeden.

Een integer bestuur vinden wij een basisvoorwaarde voor een gezonde gemeente. De gemeente moet de communicatie met haar burgers serieus nemen, vooraf overleggen en daarna verantwoording afleggen en zorgen voor een snelle en correcte dienstverlening. De instrumenten die de MPN daarvoor belangrijk vindt zijn de oriënterende bijeenkomsten waar belanghebbenden over een bepaald onderwerp met de raad van gedachte wisselen; de inloopavonden waarin de gemeente informatie geeft over een onderwerp; persoonlijke contacten van MPN-ers met inwoners. De MPN heeft ook op zijn website aangegeven welke raadsleden en fractieassistenten voor welke kern de eerst aanspreekbare persoon zijn. Zij zijn de ambassadeurs van de MPN in een kern.

 

1. De gemeentelijke lasten

 

Lastenverlichting waar mogelijk

 

De MPN ziet het als haar taak er voor te zorgen dat de inwoners niet meer betalen voor de dienstverlening dan strikt noodzakelijk is. Kostendekkend dus. De MPN wil lagere kosten voor leges, vergunningen en kopietjes. Bovendien wil de MPN er voor zorgen dat de gemeentelijke belastingdruk duidelijk is voor haar inwoners. Bij gelijkblijvende woonlasten zijn de afvalstoffenheffing en het rioolrecht kostendekkend. Onze inzet is door meer efficiëntie daarin en het terugbrengen van de hoeveelheden afval de woonlasten terug te dringen.

De dienstverlening aan de burgers (paspoort, rijbewijs, bouwvergunningen) behoort kostendekkend te zijn. Dan betaalt ieder voor zijn eigen dienst zonder dat dit ten koste gaat van de belastingbetaler. Op die manier gebruiken we een dienst niet als melkkoe om de begroting sluitend te krijgen.

 

 


Gezonde financiële positie

 

De aanvankelijke financiële situatie was niet rooskleurig. De eerste begroting van 2007 was negatief. Maar al vanaf 2008 heeft de gemeente Nieuwkoop een sluitende begroting, zonder dat de woonlasten meer zijn gestegen dan de inflatie. De MPN heeft een grote rol gespeeld in de besluitvorming rond de begroting en minimaal het constant houdende van de hoogte van de woonlasten. Ook de komende raadsperiode zal het gelijk blijven van de woonlasten het uitgangspunt zijn voor de MPN.

Wij kunnen dit ook beloven omdat nu alle beheerplannen zijn goedgekeurd en er meer inzicht is in de kosten daarvan. Onze gemeente is financieel gezond. Toch blijft het zaak de vinger aan de pols te houden.

 

Gemiddelde woonlasten blijven gelijk

 

Nu (2009) betalen de inwoners van de drie gemeenten, wanneer ze eigenaar zijn van een woning ter waarde van € 285.000, voor de OZB, rioolafvoerrecht en de afvalstoffenheffing gemiddeld ongeveer € 820. Voor de MPN is dit bedrag richtsnoer voor de belastingdruk in de nieuwe periode. Wel zal rekening moeten worden gehouden met een correctie in verband met de inflatie. De MPN legt zich vast op dit belastingniveau voor de inwoners. Het bereiken van een kostendekkend tarief voor afvalstoffenheffing en rioolafvoerrecht dient evenredig gecompenseerd te worden door een daling van het OZB-tarief.

 

 

2. Welzijn en zorg

 

Optimale zorg voor iedereen

 

Zonder een goede zorg hebben wij geen basis voor een kwalitatief gezonde maatschappij. De MPN gaat voor een optimale zorg voor iedereen, van jong tot oud, waarbij niemand in de kou komt te staan. Daar hoort ook bij dat er voldoende huisartsenzorg, tandartsenzorg, fysiotherapie en apotheekvoorzieningen blijven.

Ouderen hebben hard gewerkt voor deze gemeente zoals die nu is. Jongeren dienen zich optimaal in te zetten om dit erfgoed verder uit te bouwen en daarin past een optimaal zorg-, welzijns-, woon- en werkbeleid.

 

Zorg dicht bij huis

 

De MPN blijft zich inzetten om samen met onze maatschappelijke partners kleinschalige zorgeenheden te bouwen in onze dorpen zoals in Noorden en Nieuwveen. Wij blijven ons inzetten om de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen

 

Optimaal voorzieningen niveau voor mensen met een beperking

 

De MPN zal zich daar hard voor maken door speciale aandacht geven aan voorzieningen en zorg voor mensen met een beperking. Deze mensen dienen wij in onze nieuwe gemeente gelijkwaardig te behandelen en, waar nodig, iedere vorm van zorg en financiële ondersteuning geven.

 


Bemande zorgpunten in de kernen

 

In de kernen Nieuwkoop, Ter Aar en Nieuwveen worden de servicepunten, bemand door vrijwilligers verder uitgebreid. Daar worden onze inwoners met vragen geïnformeerd, geadviseerd en doorverwezen. De servicepunten helpen bij vragen over zorg, voorzieningen, formulieren en regels. Bij de werving en opleiding van die vrijwilligers blijft de gemeente een actieve rol spelen.

 

Peuterspeelzalen als basisvoorziening handhaven

 

Wij vinden dat  de peuterspeelzalen een basisvoorziening zijn. De nota peuterspeelzalen is voor de MPN een uitgangspunt voor de concrete invulling van het peuterspeelzaalwerk. Hierdoor is een verantwoord niveau en een goede aansluiting met de basisschool gewaarborgd. Daar had de MPN extra geld voor over.

 

Aandacht voor dierenwelzijn

 

De MPN blijft zich inzetten voor het welzijn van dieren. Concreet wil de MPN dat blijven doen door te zorgen voor een goede voorlichting over en controle op verwaarlozing en mishandeling van dieren; controle op veehouderijen, circussen, kinderboerderijen en dierenopvang. Onze prioriteit ligt bij een strikte handhaving. De MPN vindt de aanleg van geriefbosjes waar het vee op warme dagen een schaduwplek kan vinden belangrijk.

 

 

3. Openbare orde en veiligheid

 

Werken aan een sociaal veilige leefomgeving en voorkomen huiselijk geweld

 

De MPN blijft zich inzetten voor een sociaal veilige leefomgeving. Wij vinden dat het Integrale Handhavingsplan goed heeft gewerkt maar moet worden geactualiseerd om te blijven voldoen aan de wensen van alle inwoners. Wij blijven voorstander van de gekozen aanpak van overtreders. Eerst informeren, dan waarschuwen en dan sancties toepassen. Wij staan ook voor een integrale aanpak met een gescheiden rol voor toezichthouders en handhavers. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de achterstanden bij handhaving in te lopen de komende periode willen de MPN vooral inzetten op het voorkomen van misstanden.

Wij willen een inventarisatie van onveilige plekken in de woon- en speelomgeving, een plan hoe die aan te pakken en de realisatie van dat plan (een concreet punt is het veilig maken van achterommetjes. De MPN zal daartoe een campagne “licht in de duisternis”  opstarten).

Huiselijk geweld is een toenemend probleem. De MPN wil dat de gemeente daar voortdurend aandacht voor heeft en daarover overleg heeft met alle betrokken partijen zoals, wijkagent, maatschappelijk werk, GGD en Parnassia.

 

Terugdringen van criminaliteit, frequente politiecontroles en efficiënt werkend handhavingsteam, meldpunten

 

Kleine en grote criminaliteit is aan de orde van de dag en ook onze gemeente blijft daarvan niet gespaard. Wij zullen ons hard blijven maken voor frequente politiecontroles, efficiënt werkende meldpunten en strikte handhaving van de openbare orde en veiligheidsregels. De MPN vindt het een goede zaak dat het handhavingsteam  nu volledig operationeel is. De MPN is het ermee eens dat dit team bestuurlijke boetes kan opleggen. De MPN vindt het wel essentieel dat het team zich correct en redelijk opstelt. De MPN vindt hun primaire taak het handhaven van de regels voor het gebruik van de openbare ruimte. Als dit kan zonder gebruik te maken van het opleggen van een boete dan heeft dat onze voorkeur. Bij onwillige gebruikers is de bestuurlijke boete een manier om het juiste gebruik af te dwingen. De MPN vindt het belangrijk dat onze toezichthouders herkenbaar zijn op straat. Daarom is de gekozen kleur van vervoermiddel en kleding een goede zaak.

 

Anti drugsbeleid (zero tolerantie beleid voor handelaren en gelegenheden)

 

De MPN blijft voorstander van een actief anti drugsbeleid. De tendens is dat ook in kleine gemeenten het drugsgebruik onder jongeren toeneemt. Wij willen een actieve rol spelen in het terugdringen van drugsgebruik onder jongeren. Wij willen zware sancties op drugshandel en gelegenheden die zich lenen voor handel en/of drugsgebruik. En daarnaast voldoende financiële middelen reserveren voor voorlichting en preventieve maatregelen. Ouders en horeca, Open Huis, Schakel en scholen en religieuze instellingen hebben hierin een verantwoordelijke rol. Met hen blijft de gemeente overleg voeren en acties afspreken om drugsgebruik terug te dringen.

Wij wensen ook jongeren- en ouderenwerkers in de kernen om pro-actief te kunnen handelen. Zij moeten helpen problemen te signaleren en te voorkomen, ondersteuning bieden en als aanspreekpunt fungeren voor jong en oud.

Tevens blijft de MPN voorstander van een Moedige Moeders organisatie binnen onze nieuwe gemeente naar Volendams model. Daar heeft het positief geholpen aan te geven hoe ouders met kinderen om kunnen gaan die een drugsprobleem hebben.

 

 

4. Onderwijs

 

Hoogwaardig onderwijs voor iedereen; goede huisvesting en bereikbaarheid

 

De MPN gaat voor hoogwaardig onderwijs, beginnend bij peuterspeelzalen tot basisscholen en middelbaar onderwijs. Randvoorwaarden zijn daarbij goede huisvesting, hoogwaardig lesmateriaal en gekwalificeerde docenten. Natuurlijk dienen de schoollocaties goed en veilig bereikbaar te zijn. Op vele terreinen werken we samen met de schoolbesturen om dit te realiseren. De bouw van scholen is een gemeentelijke taak. De MPN heeft aan de wieg gestaan van een nieuwe school in de kern Nieuwkoop en in de kern Noorden. Ook in de andere kernen (bijvoorbeeld Ter Aar met Vernieuwd Verbonden) zijn we actief aan het zoeken naar passende verbeteringen.

De MPN wil de komende vier jaar de mogelijkheden onderzoeken voor een volwaardige voortgezette schoolopleiding binnen de gemeente. Veel kinderen maken lange reistijden naar de diverse scholen in Mijdrecht, Uithoorn, Alphen aan de Rijn, Woerden en soms nog verder. Ook de veiligheid van onze kinderen is hiermee gediend.

 

Vroegtijdig schoolverlaten tijdig signaleren en aanpakken

 

Wij vinden dat gemeente, scholen en ouders een belangrijke taak hebben om verzuim en vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan en om actief leerachterstanden weg te nemen. Er is mede op initiatief van de MPN geïnvesteerd in een goed registratiesysteem. Dit systeem maakt het mogelijk dat ouders vroegtijdig worden geïnformeerd. De MPN vindt het een goede zaak dat met het afgesloten Halt/spijbelenconvenant spijbelende jongeren op een Halt traject worden gezet en eventuele achterliggende problemen eerder herkend worden. De MPN zal de resultaten kritisch volgen en actie ondernemen wanneer dat nodig blijkt. Wij vinden dat ook de scholen in Uithoorn, Mijdrecht en Woerden nadrukkelijk moeten worden betrokken bij de begeleiding van spijbelaars.

 


Adequate begeleiding voor leerlingen met leer- en/of opvoedingsproblemen

 

De gemeente dient ook een programma op te stellen om ervoor te zorgen dat leerlingen met leer- en/of opvoedingsproblemen op adequate wijze worden begeleid. Het spreekt vanzelf dat ook allochtone inwoners goed onderwijs moeten kunnen krijgen.

De kosten van leerlingenvervoer naar de bijzondere scholen zijn enorm gestegen. De MPN vindt dat kinderen recht hebben op onderwijs dat het beste bij hen past. De MPN is wel van mening dat dit vervoer efficiënt dient te gebeuren met oog op de kosten en acceptabele reistijden. Een gedegen onderzoek dient op korte termijn plaats te vinden.

De MPN vindt het mede een gemeentelijke taak om schoolverlaters en jonge werkzoekenden op weg te helpen naar een baan en een werkkring waarin zij zich optimaal kunnen ontplooien.

 

Kinderdagopvang

 

In toenemende mate hebben beide ouders een betaalde baan. De opvang van hun schoolgaande kinderen komt daardoor nogal eens in de knel. De MPN vindt daarom dat een goede, betaalbare kinderdagopvang belangrijk is. Daar willen we meer gerichte aandacht voor.

 

Onderwijs/arbeidsmarkt

 

Samen met het onderwijs en ondernemers moet de gemeente zorg dragen voor een goede aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt. Helaas komen er teveel jongeren van school af met een opleiding waar geen vraag naar is. Goede initiatieven zoals de Metaalvakschool en de leerafdeling bij Ficus 2 bij De Bruggen moeten gestimuleerd en waar nodig ondersteund worden.

 

 

5. Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en infrastructuur

 

Wijkgerichte aanpak

 

De kwaliteit van het dagelijkse leven in alle kernen moet prioriteit nummer één zijn.

De MPN is voorstander van een meer wijkgerichte aanpak van de ruimtelijke ordening. De MPN is bovendien van mening dat de bewoners van de dorpen en wijken daarin ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Dit moet gebeuren in goede samenwerking met de verschillende gemeentelijke diensten. Eenheid in verscheidenheid is ons motto. De gemeente zorgt voor de basiskwaliteit en in goed overleg met de wijk kunnen er door inspanning van de wijk verbeteringen worden gerealiseerd.

De MPN heeft daarom ook het burgerinitiatief van de inwoners van de Vlasakker van harte en met succes ondersteund.

 

Evenwichtige verdeling van woningbouw per kern

 

Wij willen een evenwichtige verdeling van de woningbouw in de diverse kernen. Wij pleiten voor de bouw van meer woningen binnen de contouren, zonder tekort te willen doen aan de Groene Hart gedachte. De MPN is er trots op dat haar initiatief om de sanering van het tuinbouwgebied te realiseren door middel van de bouw van 430 extra woningen in de diverse kernen de steun van Provincie en Rijk heeft gekregen.

 


Meer betaalbare milieuvriendelijke woningen in huur- en koopsector

 

Een breed aanbod van woningen geeft de bevolking (en vooral de starters op de woningmarkt) meer mogelijkheden om te blijven wonen in de kern waar zij zijn geboren en getogen. De MPN wil stoppen met het bouwen van niet noodzakelijke dure koopwoningen, maar zorgen dat de vraag van onze inwoners naar betaalbare milieuvriendelijke woningen in de huur- en koopsector gerealiseerd wordt.

 

Op korte termijn nieuwbouwplannen voor ouderen

 

De MPN pleit voor kleinschalige lokale voorzieningen voor ouderen, waarbij wij ervan uitgaan dat lang niet iedereen een aanvullende pensioenregeling heeft.

 

Op korte termijn nieuwbouw voor starters

 

De behoefte aan betaalbare koopwoningen voor starters is groot. De MPN wil een snelle aanpak van woningbouw voor deze doelgroep. De eerste aanzet is gerealiseerd in het plan Stokman Zevenhoven, Nieuw Venne Nieuwveen, Molenstraat en Aarpark Ter Aar. Gebleken is dat ons pleit daarvoor succes heeft. Vele jongeren hebben (gedeeltelijk met hulp van de starterslening) een woning kunnen kopen.

 

Voor jongeren financieel gunstige hypothecaire leningen

 

De gemeente heeft op initiatief van de MPN starters op de koopmarkt financieel gunstige startersregeling aangeboden. Wij blijven voorstander van deze succesvolle regeling voor starters.

 

Hulp bij acute woningnood

 

Een gevolg van de economische crisis is dat gezinnen soms (bijvoorbeeld door executoriale verkoop) op heel korte termijn gedwongen zijn hun huis te verlaten. De MPN wil dat in overleg met de woningcorporaties snel vervangende huisvesting beschikbaar komt. Met name voor gezinnen met kinderen.

 

Afschaffing welstandnota’s

 

Onze inwoners blijken prima in staat om te beslissen hoe hun woning eruit moet zien, Daarom heeft de MPN met succes gepleit voor het afschaffen van de welstandsverordening. Gebleken is wel dat het volledig ontbreken vaneen vorm van welstandstoets ongewenste effecten kan hebben.  De MPN zal met voorstellen komen om daarin te voorzien. Wij zien een rol hierin voor de plaatselijke monumentencommissie dan wel een dorpscommissie.

 

Groenvoorzieningen realiseren

 

De leefomgeving is net zo belangrijk als het wonen zelf. Groenvoorzieningen zijn daar een wezenlijk onderdeel van. Wij willen goed onderhouden, mooie plantsoenen. Met de nota groenbeheer zijn de lijnen uitgezet voor een goed groenbeheer. Daarvoor heeft de raad de benodigde gelden gevoteerd. De MPN zal kritisch volgen of de gewenste resultaten bereikt worden en zal klachten van inwoners toetsen aan het afgesproken beheersniveau.

 


Zorg voor goede wegen en fietspaden

 

Wij vinden goed wegenonderhoud en de aanleg van nieuwe fietspaden van groot belang. Het toenemende verkeer en de grotere recreatieve druk in onze gemeente vragen daarom. Wij hebben in het raadsprogramma gevraagd het college te komen met een integraal plan van aanpak voor groot onderhoud en verbetering van de wegen. Dit plan, voorzien van het benodigde geld, is door de raad aangenomen. De MPN zal toetsen of het plan conform de afspraken wordt uitgevoerd binnen de gestelde kwaliteit en de financiële kaders. De MPN verwacht van het college nog een nota over de eventueel gewenste aanleg van nieuwe fietspaden.

Vrachtverkeer en sluipverkeer dienen geweerd te worden uit de kernen ter bevordering van verkeersveiligheid en leefbaarheid en ter voorkoming van oplopende kosten voor wegenonderhoud.

 

Schiphol

 

Schiphol hangt letterlijk boven ons hoofd. Voortdurend ondervinden we de gevolgen van de nabijheid van onze nationale luchthaven. Dat heeft voordelen in de vorm van werkgelegenheid en de mogelijkheid snel de luchthaven te kunnen bereiken voor wie een vliegreis wil maken. De nadelen zijn ook evident. Geluidsoverlast. Voor een deel is dat onontkoombaar. De MPN vindt wel dat die overlast binnen aanvaardbare grenzen dient te blijven. De MPN wil dat er meetapparatuur op diverse punten in onze gemeente komt zodat de geluidsbelasting aantoonbaar wordt. Verder wil de MPN dat handhavend opgetreden wordt bij het overschrijden van de geldende geluidsnormen. De MPN wil dat de gemeente bij onze inwoners gaat inventariseren waar en in welke mate overlast wordt ondervonden. De oplossing kan niet alleen zijn om woningbouw binnen gebieden waar de geluidsoverlast een bepaalde grens overschrijdt te verbieden. De MPN zet in op verbetering van de aanvliegroutes en waar mogelijk beperking van de vliegbewegingen over ons gebied. Dat doet de MPN door in het CROS, een commissie waarin onze gemeente vertegenwoordigd is, te overleggen met Schiphol over alle voor ons van belang zijnde ontwikkelingen en daar onze standpunten in te brengen.

 

6. Ouderen- en jongerenbeleid

 

Zorg dicht bij huis; zorgwoningen, zorgdiensten

 

Ouderen verdienen – en hebben recht op – een optimale oudedagsvoorziening en ondersteunende zorg. Wij blijven ons sterk maken voor optimale zorg, dicht bij huis en zorgpunten in de kernen. Ouderen mogen niet verdrinken in een groot, centraal, log zorgsysteem.

Wij stellen ons tot doel het realiseren van woon/zorgzones, seniorenwoningen en woningen waar op maat zorg geleverd kan worden. Ruime aandacht dient gegeven te worden aan de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorg. Behoud en uitbouw van vangnetvoorzieningen, lokale structuren, zoals Tafeltje Dekje, seniorenplatforms en Hospicegroep, zijn voor de MPN belangrijke punten. De MPN vindt dat de gemeente de taak heeft om, samen met verengingen en zorgaanbieders er voor te zorgen dat er activiteiten georganiseerd worden voor die mensen die niet meer via de AWBZ voor ondersteunende en activerende begeleiding in aanmerking komen. De MPN zal zich daarvoor actief in blijven zetten en verwacht ook dat ouderen die daarin actief zijn ook andere ouderen mobiliseren.

 

 


 Handhaving openbaar vervoer, Rijnstreek Hopper en BOB

 

Ook willen wij dat ouderen zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. Goed openbaar vervoer, Hopper en BOB vinden wij daarom van wezenlijk belang. De huidige mogelijkheden voor ouderen om zich te verplaatsen dienen gehandhaafd, of waar wenselijk, verbeterd te worden. De MPN zal de komende raadsperiode proberen te verwezenlijken dat alle kernen op een goede manier onderling bereikbaar zijn. De MPN denkt daarbij aan uitbreiding van de BOB-flilosofie.

 

Actief jongerenbeleid (onderwijs en werk en recreatie)

 

Jongeren hebben de toekomst, maar leven ook in een maatschappij die sneller gaat dan het geluid. Zij leven in een maatschappij die voor sommigen van hen verwarrend is en waar het vinden van een toekomst veelal nog moeilijker is dan het vinden van een baan. De MPN stelt zich ten doel om voor jongeren randvoorwaarden te scheppen voor een goede inbedding in onze samenleving. Wij willen dat bereiken door te zorgen voor optimaal onderwijs en actieve hulp van de gemeente bij het vinden een baan. Maar ook door uitbreiding van jongerencentra en door het aanbieden en verbeteren van sportvoorzieningen zoals skeelerbanen, speelterreinen, openbare multifunctionele sportvoorzienigen. Het is belangrijk dat jongeren meedoen en ook meedenken. Wat moet er gedaan worden en hoe? En… wat kunnen zij zelf doen?! De hyvespagina “jongereninnieuwkoop.nl” is een goede start, maar jongerenparticipatie moet nog meer vorm krijgen

 

Jeugd in verenigingsverband

 

In onze gemeente is veel jeugd georganiseerd in verenigingen. Dit is een manier die past bij onze cultuur. We hebben het in ons om met elkaar iets te willen bereiken.De MPN vindt dat we de ervaringen van de verenigingen moeten gebruiken om de jeugd haar eigen plekje te geven in onze maatschappij. De MPN wil daarom dat de gemeente zich positief opstelt ten aanzien van de organisaties die met vrijwilligers de jeugd organiseren en die de jeugd door hun activiteiten voorbereiden om een eigen bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Voor jeugd die deze verenigingscultuur niet aanspreekt is een andere manier van begeleiden wenselijk. Voor deze jeugd wordt ingezet om ze via “open jeugdwerk” te leren onderdeel uit te maken van een levende gemeenschap. De MPN is voorstander van een jongerenraad. De MPN zal zich inzetten om die in te bedden in de WMO-raad. Inbedding daarvan in de WMO-raad vindt de MPN zinvol en zorgt voor meer onderling begrip.

De MPN blijft pleiten voor meer aandacht voor de wensen van jongeren door hen actief te benaderen. Wij willen dat onder andere bereiken door een duidelijke verwijzing naar het zorgloket en daar ook de jongerenwerker en de jeugd zelf bij te betrekken. De MPN heeft ingezet een goed en evenwichtig subsidiebeleid, voor jong en oud. De subsidienota geeft daarvoor de kaders aan.

 

Jeugd alcohol en drugs

 

Er is bij de MPN veel zorg over het gebruik van alcohol en drugs, ook onder de jeugd. Wij willen een bijdrage leveren aan het terugdringen van het alcoholgebruik door goede informatie, afspraken over het drankgebruik in o.a. sportkantines, een goed toezicht op de horeca en een goed toezicht op het alcoholgebruik tijdens andere gelegenheden. De MPN wil het alcoholgebruik terugdringen, mede om andere problemen (gezondheid, asociaal gedrag) te voorkomen.

De MPN is een vurig pleitbezorger van een keiharde aanpak van personen die drugs in onze gemeente verhandelen en van gelegenheden waar drugs worden gebruikt. Intensieve en regelmatig herhaalde campagnes, gericht op de jeugd, waarin gewezen wordt op de gevolgen van drugsgebruik zijn volgens de MPN een bittere noodzaak.

 

 

7. Burgerparticipatie en initiatief

 

Dienstbare gemeente aan inwoners

 

De gemeente (de raad, het college en de ambtelijke organisatie) moet uitstralen dat zij er is voor haar inwoners. Het ambtelijke apparaat moet dienstbaar zijn aan haar inwoners. De instelling moet zijn dat actief wordt geluisterd naar de problemen van burgers en hoe die gezamenlijk op te lossen.

Burgers kunnen bij onvrede niet naar een andere gemeente. Alleen al daarom heeft de gemeente de plicht de burgers goed te bedienen.

 

De invloed van de inwoners, dorpsplannen en dorpsraden, bestemmingsplannen, reconstructie van wijken.

 

De MPN vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden invloed kunnen hebben op de besluiten die hen onmiddellijk aangaan. In de uiteindelijke besluitvorming dienen de belangen van allen belanghebbenden te zijn gewogen. De MPN wil onze inwoners een actieve rol geven in belangrijke beslissingen van de gemeenteraad. Wij zijn daarom groot voorstander van het oprichten van dorpsraden en belangenverenigingen. Daarvoor moeten op reguliere basis vooraf en dus tijdig informatieavonden georganiseerd gaan worden, om de burger optimale invloed te geven in de te nemen beslissingen.

De MPN vindt dat elk dorp zijn eigen dorpsplan behoort te hebben. Wij vinden het belangrijk dat aan het opstellen van een dorpsplan zoveel mogelijke inwoners meedoen. Immers aan een dorpsplan is een uitvoeringsplan verbonden. Daarin maken de dorpsgenoten onderling en samen met de gemeente afspraken over de verwezenlijking van de plannen. Natuurlijk hebben we het liefst dat het opstellen van een dorpsplan samen gaat met bijvoorbeeld een reconstructie van het dorp want dan creëer je een win win situatie. Maar soms kan een wegreconstructie niet wachten op het opstellen van een dorpsplan. In een dergelijke situatie vindt de MPN dat er informatie en consultatie avonden moeten worden gehouden om te komen tot de beste oplossing.

Een speerpunt van de MPN is om samen met de inwoners uitvoering te geven aan de gemaakte dorpsplannen. Niets is vervelender dan de inwoners actief mee te laten denken en het daarna stil te laten vallen. Dus geen plannen voor op de plank maar er samen de komende jaren mee aan het werk.

De MPN wil ook financiële ruimte scheppen voor het realiseren van eigen initiatieven op het gebied van de leefbaarheid (bijvoorbeeld lokaal groenbeheer, herschikken van de eigen leefomgeving).

 

 

8. Bedrijvenklimaat (middenstand, industrie, glastuinbouw en agrariërs)

 

Gezond financieel klimaat voor ondernemers

 

De toekomst van onze gemeente is voor een groot deel afhankelijk van een gezond financieel economisch klimaat voor middenstand, ondernemers, agrariërs en glastuinbouw. Voor bestaande winkeliers en ondernemers dient een stimulerend beleid te worden gevoerd. De MPN stelt zich ten doel om alles in het werk te stellen dat gezonde financieel economisch klimaat te creëren.

De rol van de gemeente voor ondernemers is vaak beperkt tot het stellen van kaders voor het ondernemen en hen daarbij te ondersteunen. De MPN zet zich in om het mogelijk te maken dat er kleinschalige winkels blijven in onze kernen. Dat betekent concreet dat er gezocht wordt naar passende locaties voor vestiging van winkels en het optimaliseren van de infrastructuur. Samen met de glastuinbouw wil de MPN werken aan een nieuwe toekomst voor deze sector in onze gemeente. Maar wel met de uitdrukkelijke opdracht om te komen tot vermindering van het verrommelde glasareaal. Er komt pas nieuw glas wanneer er oud glas is opgeruimd.

Voor wat betreft de industrie kiest de MPN er voor om onze huidige kleinschalige bedrijvigheid te behouden voor onze gemeente. Wij willen de uitbreiding alleen toestaan naast de Schoterhoek. Verdere mogelijkheden zullen we zoeken in het optimaliseren van het ruimtegebruik op de huidige industrielocaties.

De toeristische sector zal de komende periode een krachtige economische motor kunnen worden. De mogelijkheden zijn hiervoor aanwezig. Van de gemeente mag verwacht worden dat ze alle partijen bij elkaar brengt om te komen tot een gezamenlijke promotie van de toeristische mogelijkheden. Daar zal de MPN zich op richten.

Belangrijk voor onze gemeente is ook de zorg. Zij is een grote werkgever in onze gemeente. De MPN wil dat de gemeente met de aanbieders van zorg in gesprek gaat om te komen tot een betere afstemming zodat alle betrokkenen (zorgaanbieders, gemeente en zorggebruikers) optimaal gebruik gaan maken van de mogelijkheden die iedere partij heeft. Uiteindelijk doel moet zijn een goede zorg en een gezonde werkgelegenheid in onze gemeente

 

Regelgeving, bureaucratie en administratieve lasten

 

Ondernemers en in het bijzonder de agrariërs hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de goede en gezonde economie van de dertien kernen. De MPN ziet dat dan ook als haar culturele erfgoed waar wij trots op moeten zijn en dat wij dienen te koesteren. Wij zullen voor de agrariërs, de glastuinbouw, winkeliers en ondernemers, alles in het werk stellen om overbodige regelgeving terug te dringen. We moeten verder werken aan deregulering. De meeste mensen zijn echt niet gek, die kunnen wel meer verantwoordelijkheid aan. Je moet niet elk gaatje willen dichten met een regel.

 

Evenwichtige balans tussen ecologie en economie

 

Europa en onze overheid (rijk en provincie) komen met steeds meer wetgeving en richtlijnen voor het Groene Hart, ter bevordering van instandhouding en uitbreiding van natuurwaarden. De MPN vindt dat een goede zaak en ziet onze natuur als het tafelzilver, waarmee met respect om gegaan dient te worden. Het mag echter niet ten koste gaan van de verworven sociaal economische en culturele rechten van inwoners, ondernemers en agrariërs. Wij zullen al onze kennis gebruiken om een goede balans tussen economie en ecologie te waarborgen. Daar waar nodig zullen we wetgeving en richtlijnen, die ingaan tegen verworven rechten van onze inwoners, zwaar ter discussie stellen en waar mogelijk in bezwaar gaan en oplossingen aandragen. Anderzijds willen we waar nodig activiteiten stimuleren om nieuwe kansen te kunnen pakken

 

Goede Ruimte voor Ruimteregeling glastuinbouw

 

De MPN wil alles in het werk stellen om een goede Ruimte voor Ruimteregeling voor de glastuinbouw te realiseren, teneinde een uitplaatsing naar andere gebieden mogelijk te maken. De MPN blijft zich inspannen om, in overleg met hogere overheden, een beheersplan te maken waarin agrariërs een toekomstperspectief hebben.

 

 


9. Sport, recreatie en cultuur

 

Instandhouding van subsidies naar sportverenigingen en waar mogelijk uitbreiden

 

De MPN ziet beoefenen van sport als een wezenlijk onderdeel van sociaal welzijn, volksgezondheid. De MPN heeft een actieve rol gespeeld bij het vaststellen van het sportbeleid, waarbij subsidie een belangrijke onderdeel is. Uitgangspunt voor de MPN is dat de verenigingen op een gezonde financiële basis kunnen opereren en er ruimte beschikbaar voor verenigingen is om verder door te groeien. De MPN zal al haar steun blijven geven aan een omvangrijk en levendig verenigingsleven binnen onze gemeente.

 

Geen contributieverhogingen voor minder draagkrachtigen

 

De MPN vindt dat deelname aan het verenigingsleven niet belemmerd mag worden door de hoogte van de contributies door verenigingen. Een verhoging van contributies met als gevolg dat minder draagkrachtigen niet aan het verenigingsleven kunnen deelnemen, wil de MPN voorkomen. Sociale uitsluiting als gevolg daarvan is voor ons onacceptabel en dient via een uitkering uit de bijzondere bijstand te worden voorkomen.

 

Eenvoudig en helder subsidiebeleid met minder werk voor gemeente en vereniging

 

De MPN heeft ingezet op een simpel, helder en eenvoudig subsidiesysteem dat met betrekkelijk weinig ambtelijke inbreng kan worden afgedaan. De MPN blijft voorstander van subsidiering van in het bijzonder jeugd en ouderen waarbij vooral aandacht is voor kadervorming en opleiding van vrijwilligers bij de diverse verenigingen. Dat moet nu snel opgepakt worden vindt de MPN.

 

Plassengebied moet toegankelijk blijven voor inwoners

 

De MPN vindt ook recreatie een wezenlijk onderdeel van welzijn voor de eigen inwoners. Wat betreft recreatie stelt de MPN zich ten doel om alles in het werk te stellen dat het plassengebied (Nieuwkoop en Langeraar) toegankelijk blijft voor de eigen inwoners.

 

Recreanten dienen toeristenbelasting te betalen

 

De MPN is zich ervan van bewust dat wij voor de inwoners in de Randstad een functie als park vervullen. Dit brengt extra kosten met zich mee. Wij willen deze functie aanbieden, maar willen voor de extra kosten wel gecompenseerd worden vanuit het Gemeentefonds. Onze inwoners hoeven de bezoekers niet te financieren. Het kan uiteindelijk niet zo zijn dat de investeringen in infrastructuur en andere voorzieningen alleen door eigen inwoners gefinancierd worden. Voor wat betreft de recreant van buiten ons gebied, vindt de MPN het heffen van toeristenbelasting daarom nog steeds gerechtvaardigd.

 

Aanleg van zwemplaatsen in de diverse kernen en handhaving bestaande zwembaden

 

De MPN zal het aanleggen van zwemplaatsen, waar er mogelijkheden voor zijn blijven bepleiten. In de verschillende kernen dus. De MPN blijft zich inzetten voor handhaving van de beide zwembaden De Wel en Aarweide en is voorstander van meer samenwerking tussen beide zwembaden.

 


Handhaving bestaande bibliotheekvoorzieningen

 

De MPN wil goede bibliotheekvoorzieningen dicht bij de inwoners en is voorstander van een maximale toegankelijkheid van deze voorziening in de diverse kernen.

 

 

10. Financiën

 

Alleen sluitende begrotingen zijn acceptabel

 

De MPN staat er voor dat de inwoners niet meer betalen dan nodig is om de gewenste dienstverlening op een goed niveau aan te kunnen blijven bieden. Bij de start van de nieuwe gemeente begonnen we met een negatieve begroting. Maar al vanaf 2008 heeft de gemeente Nieuwkoop een sluitende begroting, zonder dat de woonlasten meer zijn gestegen dan de inflatie. De MPN heeft een grote rol gespeeld in de besluitvorming rond de woonlasten. Ook de komende raadsperiode zal dit het uitgangspunt zijn voor de MPN.

De MPN is van mening dat de gemeente zonder bemoeienis van (financiële) toezichthouders haar taken met en voor de inwoners moet kunnen uitoefenen. Dit kan alleen wanneer de gemeente een structureel sluitende begroting heeft. Wij zullen hieraan dus blijven werken. Met andere woorden: uitgaven in evenwicht met de inkomsten. Letten op de uitgaven is de eerste opdracht aan het college. Daarna zal van de inwoners een bijdrage gevraagd worden in de vorm van betaling voor diensten (zoals leges voor paspoorten, bouwvergunningen). Deze leges zijn kostendekkend. Naast deze zaken zal de gemeente ook belasting heffen. Wij streven ernaar om die kosten eerlijk over de inwoners te verdelen. De MPN staat er voor dat de woonlasten met niet meer dan de inflatie mogen stijgen. De MPN realiseert zich terdege dat door de economische crisis ook de gemeente tijdelijk in financieel zwaar weer kan komen. Een groei van het aantal uitkeringen zal ten dele door de gemeente zelf moeten worden opgevangen. De dreigende daling van de inkomsten vanuit het Rijk zullen het moeilijk maken ons huidige uitgavenpatroon te handhaven. De MPN is van mening dat dit tijdelijke effecten zijn die ook met tijdelijke maatregelen opgevangen mogen worden. Daarvoor mogen onze reserves worden aangesproken vindt de MPN. Het snijden in ons voorzieningenniveau of het verhogen van de financiële lasten van onze inwoners is niet onze keus.

 

 Verlaging gemeentelijke kosten door efficiënte ambtelijke procedures

 

Je kunt op verschillende wijzen de taken uitvoeren. Het is van groot belang dat de organisatie zo efficiënte procedures blijft ontwikkelen om de diensten tegen zo laag mogelijke kosten te kunnen leveren. Dus tegen een zo laag mogelijke prijs.

 

Toeristen- en forensenbelasting

 

De MPN is nog steeds van mening dat een gemeente die toerisme hoog in het vaandel heeft staan voor de verwezenlijking van dat doel de toeristen en forensen daarin een bijdrage mag vragen in de vorm van toeristen- en forensenbelasting. Wel zullen de kosten die voor de inning gemaakt moeten worden in een redelijke verhouding moeten staan ten opzichte van de opbrengsten.

 

Levering ambtelijke diensten tegen hoogstens de kostprijs

 

De leges voor de diensten, geleverd door de gemeente, mogen uitsluitend kostendekkend zijn. Het leveren van een kopie dient voor een aanvaardbaar bedrag te gebeuren.

 


Goede bewaking van de gemeentelijke uitgaven

 

Als MPN willen we ook goed en tijdig geïnformeerd worden en de mogelijkheid tot bijsturing krijgen over de uitvoering van de lopende begroting. Een goed onderbouwd financieel beleid en een tijdige en betrouwbare informatievoorziening door middel van de periodieke bestuursrapportage zijn hiervoor een basisvoorwaarde. Het college heeft deze zaken adequaat geregeld.

 

Vergoeding kosten Vogel en Habitatregels

 

De MPN vindt dat de gemeente de extra taken die ontstaan door oplegging van de Natura 2000 wetgeving en de Vogel en Habitatregels slechts dan kan uitvoeren indien daar een door het Rijk toegekende extra vergoeding tegenover staat. De MPN vindt het een goede zaak dat de bestaande plantenrijkdom en de aanwezige diersoorten in ons plassengebied beschermd worden. De ingrepen die daarvoor voor water en bodem noodzakelijk zijn mogen niet alleen op onze inwoners afgewenteld worden.

www.middenpartij.nl
MiddenPartij - Midden in de samenleving