Archief 2015

Op deze pagina vindt u in chronologische volgorde alle publicaties die wij dit jaar op de website hebben geplaatst en naar het archief hebben verplaatst. De meest recente publicaties staan dus onderaan de pagina.

Schriftelijke vragen MPN-PN inzake subsidieverstrekkingen 2016

 

Op 11 november 2014 is de Subsidieregeling gemeente Nieuwkoop 2014 vastgesteld door het college. Bij het vaststellen van deze regeling is in het college de vraag gerezen of de huidige verdeling van de subsidies nog wel past bij de doelstellingen voor de participatiesamenleving die zij voor ogen hebben en of alle subsidies nodig zijn. Dit laatste met het oog op de noodzakelijke bezuinigingen vanaf 2016.

De subsidiebeschikkingen voor 2015 voor de vrijwillige organisaties voor sport, cultuur enz. bevatten als gevolg van het bovenstaande de volgende passage:
 
Het college van Burgemeester en Wethouders gaat de komende maanden met de gemeenteraad, met inwoners en organisaties in gesprek over bezuinigingen op de gemeentebegroting. Het onderwerp ‘subsidies’ is een van de onderwerpen van gesprek. Daarbij komt ook de vraag aan de orde op welke wijze subsidiëring van voorzieningen past bij de hervormingsopgave die we met de decentralisaties in het sociaal domein van het Rijk gekregen hebben. Het college wil in dat kader nu vast pro forma aankondigen dat vanaf 2016 de subsidie aan uw organisatie wordt stopgezet.  
In de komende discussie zal duidelijk worden welke subsidies in 2016 wel worden voortgezet. De gemeenteraad beslist hierover begin juli 2015. Het college stelt u hiervan nu vast op de hoogte, zodat u hiermee in uw begroting voor de komende jaren rekening kunt houden. 
 
Klik hier voor de volledige brief van het College aan de Gemeenteraad.
 
Naar aanleiding van deze brief heeft de VVD fractie reeds schriftelijke vragen ingediend (Zie hier). 

De MPN-PN fractie heeft aanvullend nog enkele vragen geformuleerd.
Klik hier voor deze vragen. 
Op 20 januari heeft het College de schriftelijke vragen beantwoord.
Klik hier voor de beantwoording van de schriftelijke vragen door het College.

 

Publicatie: 04-01-2015
Publicatie beantwoording College: 22-3-2015

MPN-PN ontevreden over participatie inrichting De Verwondering

MPN-PN heeft schriftelijke vragen gesteld over de manier waarop de gemeente is omgegaan met de participatie van omwonenden bij de – tijdelijke – inrichting van het Noordereiland in De Verwondering, de locatie tussen de kern en de golfbaan in Nieuwveen.

 

Na een aantal sessies nam de gemeente het besluit om het gebied niet in te richten volgens de ideeën en wensen van de omwonenden. Het werd  allemaal te duur. Inmddels is besloten om het gebied de komende tijd te verhuren voor agrarisch gebruik.


Betrokken omwonenden zijn gepikeerd over de manier waarop dit besluit tot stand is gekomen. Het kostenargument kwam pas op het laatst om de hoek kijken en er zijn geen pogingen gedaan om de ideeën op een goedkopere manier te realiseren. De beslissing moesten de omwonenden lezen in een publicatie van de gemeente.

 

Berry Dors van MPN-PN: "Wij zetten vraagtekens bij de aanpak van het college. Er zijn blijkbaar verwachtingen gewekt bij Nieuwveners. De gemeente vraagt zelf aan inwoners om met leuke plannen te komen voor een tijdelijke invulling van het Noordereiland. En om deze dan later allemaal te schrappen omdat er geen geld is, is volgens MPN-PN niet zo'n handige actie."

 

Reden waarom MPN-PN een aantal pittige vragen heeft gesteld aan het College van B&W over de gang van zaken. Zo wil de fractie weten waarom er van tevoren geen indicatie van een budget is meegegeven aan de participerende inwoners. "Er werd zelfs een een informatieavond gehouden in juli vorig jaar, en toen was er ook nog geen idee wat de financiële grenzen van dit plan zouden moeten zijn", aldus Dors,  "Allemaal verspilde energie, terwijl het zo´n leuk initiatief was", vervolgt hij. En: "Einde betrokkenheid van omwonenden, en daarmee een knak in het vertrouwen van deze inwoners in het gemeentebestuur".

 

MPN-PN heeft het onderwerp ook al laten agenderen voor een bespreking in de meningsvormende raadsvergadering van begin maart.

 

Klik hier voor de schriftelijke vragen.

Klik hier voor de beantwoording van de vragen door het College.

 

Zie ook www.lijst1nieuwkoop.nl

 

Publicatie: 28-01-2015
Publicatie beantwoording schriftelijke vragen: 23-03-2015 

Van 3 naar 5 fractieassistenten!

 

Tijdens de raadsvergadering op 22 januari jl. zijn Margot Aartman en Elly de Jeu door de burgemeester beëdigd als fractie-assistent voor MPN-PN.

Nadat de raad in het najaar van 2014 een besluit had genomen dat er meer fractie-assistenten benoemd mogen worden zijn wij hier intern mee aan het werk gegaan. Dit heeft geleid tot de voordracht van Margot en Elly.
Beiden hebben in het verleden al de nodige ervaring op gedaan als fractie-assistent en/of raadslid en met hun ervaring en aandachtsgebieden zijn ze een welkome aanvulling van onze fractie. En omdat we ook verjonging van de fractie belangrijk vinden, is afgesproken dat de benoeming van Elly voor een bepaalde tijd zal zijn. Dit betekent dat er nog in deze raadsperiode gewisseld gaat worden om ruimte te bieden aan een jongere. Deze 'verjonging' wordt in de komende tijd klaargestoomd.

De fractie is blij met deze versterking en de mogelijkheid om meer mensen aan de raadstafel mee te laten doen. Wij wensen Margot en Elly heel veel succes toe als fractie-assistent!

 

Publicatie: 01-02-2015

Verworpen MPN-PN motie over bomenkap Papenveer toch uitgevoerd!

In de raadsvergadering van februari meldde wethouder Elkhuizen, met trots, dat hij afspraken heeft weten te maken met inwoners over het behoud van een aantal bomen langs de Paradijsweg. Daarvoor heeft hij een aantal gesprekken gevoerd met deze aanwonenden en de dorpsraad.

 

De wethouder heeft daarmee feitelijk een motie uitgevoerd die door MPN-PN in oktober vorig jaar werd ingediend. Daarin werd de wethouder opgeroepen om nog verder te overleggen over de voorgenomen bomenkap. De aanwonenden hadden tegen de kapplannen bezwaren ingebracht, onderbouwd met cijfers en andere feiten.

 

"MPN-PN was van mening dat daar zeer zeker aanleiding voor was", aldus raadslid Kees Hagenaars. MPN-PN diende, samen met de VVD, een motie in om het College zover te krijgen. De motie werd met grote meerderheid verworpen. MPN-PN drong er desondanks naderhand op aan om toch het gesprek aan te gaan. Naar nu blijkt heeft wethouder Elkhuizen de motie toch uitgevoerd.

 

MPN-PN stelt het op prijs dat de wethouder het overleg met de inwoners heropend heeft en dat er een afspraak is gemaakt waar bewoners van de Paradijsweg zich in kunnen vinden.

 

Publicatie: 11-03-2015

"Vertrouwen komt te voet en gaat te paard"

"De wijze waarop het experiment tijdelijke invulling Noordereiland in De Verwondering is afgerond met bewoners was niet goed en verdient excuses. We hebben het niet netjes gedaan", zei wethouder Veninga in de meningsvormende raad van 5 maart.

 

De MPN-PN fractie had vragen gesteld over de manier waarop inwoners van Nieuwveen betrokken werden bij de tijdelijke invulling van het Noordereiland. Deze vragen met de antwoorden van het college werden besproken op 5 maart.

 

Een inspreekster zei namens een aantal bewoners: "De gemeente neemt zelf initiatief, kapt later het traject af en geeft later summier uitleg in een algemene nieuwsbrief. Naast frustratie heeft dit project nodeloos 50 ambtelijke uren gekost. Een rare vorm van participatie."

 

MPN-PN vindt dat het project, dat op een aardige manier is gestart, een naar einde heeft gekregen. "Vertrouwen komt te voet en gaat te paard" zei Berry Dors. Volgens de wethouder had MPN-PN een punt en bood haar excuses aan aan de indieners van de ideeën. Daarbij werd de toezegging gedaan dat er in een volgende nieuwsbrief ruim aandacht voor dit onderwerp komt en dat inwoners gevraagd wordt om mee te denken over de inrichting van het Parkeiland in het plan De Verwondering.

 

Publicatie: 23-03-2015

Persbericht MPN-PN: onzekerheid subsidies is onwerkbaar voor onderwijs!

MPN-PN heeft het college vragen gesteld over onderwijs subsidies die door het college pro forma zijn stopgezet per 2016. Scholen hebben te horen gekregen dat pas in juni duidelijkheid gegeven kan worden over subsidies voor 2016.

 

MPN-PN vindt dat deze onzekerheid en onduidelijkheid voor scholen onwerkbaar is omdat die nu al bezig zijn met de planning voor komend schooljaar inclusief de door de gemeente gesubsidieerde onderwijsactiviteiten. Die onzekerheid kan er voor zorgen dat er activiteiten geschrapt worden bv schoolbegeleiding, logopedie, muziek of bewegingsonderwijs.

Ook zet MPN-PN vraagtekens bij de korte tijd tussen het opzeggen van de subsidies en de besluitvorming daarover. Pien Schrama: "De subsidies voor 2016 zijn eind december, zonder vooraankondiging, stopgezet door het college. Het is nu maart en er zijn nog geen uitkomsten bekend van de gesprekken die het college met organisaties en verenigingen heeft gevoerd. Ook met de raad is nog niet gesproken over de toekomst van subsidies." Wil je organisaties goed betrekken bij de besluitvorming over subsidies en wat we ermee willen bereiken dan is er volgens de MPN-PN meer tijd nodig dan een paar maanden.

 

De MPN-PN kreeg steun van de VVD fractie. "Hoe je met subsidiebeleid omgaat vereist contact met instellingen. Het zit hem in de onzekerheid en onduidelijkheid. Je moet in overleg gaan en participeren. Ik vind dit een slechte vorm van participatie" aldus Piet Melzer. Wethouder Pieterse antwoordde op de vragen van de MPN-PN dat haar geen onrust bij scholen bekend is over de subsidies voor 2016. Ook is zij van mening dat er in het proces niets anders is dan andere jaren omdat altijd in juni pas besloten wordt over de financiën voor het volgend jaar. Dat er niets anders is bestreed Schrama:" Er is wel degelijk iets anders. Het college heeft alle subsidies pro forma opgezegd, een feitelijk andere en onzekere situatie!"

 

Klik hier voor de vragen aan het College.

 

Publicatie: 31-03-2015

Persbericht MPN-PN: Langeraar wordt een echte A-kern

Tijdens de raadsvergadering van 19 maart ging de gemeenteraad akkoord met het bestemmingsplan Vivero. Maar liefst 140 woningen kunnen worden gebouwd op de voormalige voetbalvelden van Altior. Aansluitend wordt het Landgoed Langeraar ontwikkeld met 12 woningen en komen er ook nog 16 woningen op de plaats waar nu de boerderij van Droogh staat.

 

Toch zijn er heel wat Langeraarders die een zienswijze indienen. Niet tegen het bestemmingplan, want daar zijn de meesten wel voor. Het gaat o.a. om goothoogtes, afstanden tot de huidige bebouwing, fietsroutes en zelfs een oude perenboom.

 

Het amendement van MPN-PN, SBN, VVD en SGP/CU om de goothoogte in blok 5 te verlagen, wordt unaniem aangenomen. De raad kiest voor een geleidelijke overgang van de huidige bebouwing  naar nieuwbouw, een wens van vele bewoners. MPN-PN vindt dat de raad consequent moet zijn en stelt voor om ook de huizen tegenover de woningen aan de Langeraarseweg een goothoogte mee te geven van 6 meter. Dit amendement haalt het echter niet omdat de VVD tegen stemt. Indiener van het amendement Kees Hagenaars (MPN-PN) is verbaasd en wil van de VVD weten waarom zij in de meningsvormende raad heeft voorgesteld alles op 6 meter te zetten en nu tegen stemt. Hardenberg (VVD) geeft aan dat de antwoorden op de schriftelijke vragen nota bene van MPN-PN de VVD van mening heeft doen veranderen.

 

Om de ontsluitingsweg van het bestemmingsplan Vivero uit te laten komen op de Langeraarseweg, dient de grens van de bebouwde kom te worden verlegd. Leen Mur dient namens SBN en SGP-CU een motie in om het fietspad naast de 30 km zone te handhaven. Op schriftelijke vragen van Hagenaars (MPN-PN) had het college al geantwoord dat dat volgens de verkeerswet onmogelijk is. Na enige discussie, waarin wethouder Elkhuizen ook nog aangeeft dat de politie in een dergelijke situatie de snelheid niet zal handhaven, trekt Mur zijn motie alsnog in.

 

De motie van MPNPN om bij de nieuwe bebouwde komgrens een versmalling aan te leggen, wordt unaniem aangenomen. 

 

Klik hier voor het amendement van de MPN-PN inzake de goothoogte (niet aangenomen).

Klik hier voor het amendent van MPN-PN, SBN, VVD en SGP-CU over de bouwhoogte (aangenomen).

Klik hier voor de motie van de MPN-PN inzake de versmalling bij komgrens Langeraarseweg (aangenomen).

 

Publicatie: 31-03-2015

Persbericht MPN-PN: Glastuinbouw Nieuwkoop niet gebaat bij ontwikkeling nieuw grootschalig Nieuw Amstel Oost 1

De MPN-PN fractie in de Nieuwkoopse gemeenteraad is groot voorstander van een gezonde, duurzame en toekomstbestendige glastuinbouw. En dat moet in Greenport-verband gerealiseerd worden. Maar ontwikkeling van Nieuw Amstel Oost 1 tot een nieuw grootschalig glastuinbouwgebied is niet nodig en ongewenst. Dat is het oordeel van MPN-PN over de Ruimtelijke visie Greenport Aalsmeer.

 

Deze onlangs uitgebrachte visie schetst een nóg somberder beeld van de glastuinbouw dan eerdere perspublicaties. Ruimtelijk is sprake van verrommeling, versnippering en een groot overaanbod van glasareaal, terwijl tegelijkertijd sprake is van een forse en langdurige vraaguitval. MPN-PN deelt de visie dat een sterke innovatieve Greenport voorwaarde is en kansen biedt voor structurele verandering, duurzame productie, concurrerende bedrijvigheid en een toekomstbestendige sector. Terecht wordt in de Ruimtelijke visie aangegeven dat bundeling van krachten en bundeling van glasareaal in de Greenport nodig is om dat te bevorderen en op een kwalitatief sterker niveau vraag en aanbod van producten en van areaal weer dichter bij elkaar te kunnen brengen.

 

Het beleid moet gericht zijn op het stimuleren van vernieuwing en daarmee versterking van de Greenport: vernieuwers die samenwerken in innovatienetwerken. Kortom, innovatiebeleid dat gericht is op de koplopers in de sierteeltsector en minder op de achterblijvers.

 

Maar wat willen het college en de collegepartijen? Een nieuwe grootschalige glaslocatie in Nieuw Amstel Oost. MPN-PN vindt dat zij daarmee de Greenport, de glastuinbouw en de toekomstgerichte tuinders geen dienst bewijzen. Integendeel!

MPN-PN vindt dat in Nieuw Amstel Oost alleen ruimte kan worden geboden aan Nieuwkoopse kwekers voor uitplaatsing vanuit transformatiegebieden, maar daar is geen 60 hectare voor nodig.

Dat is, samengevat, het standpunt van de fractie in het debat over de Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer in de raadsvergadering van 21 mei jl.

¨De Ruimtelijke Visie geeft goede aanzetten voor dit innovatiebeleid¨, aldus raadslid Berry Dors van MPN-PN. ¨De visie is opgesteld door alle stakeholders in het gebied, ondernemers, gemeenten, provincies, kennisinstituten. En dat vindt MPN-PN zeer positief. Dat proces moet worden doorgezet, en versterkt¨, vervolgt Dors. Maar er zijn volgens de partij ook nog een aantal gevaren te onderkennen: oud groeidenken, beleidsconcurrentie binnen de Greenport en het risico dat er ongewenste partijen (zoals bijvoorbeeld groentetelers of andere sectorvreemde bedrijvigheid) zich willen vestigen en waarvoor bovendien onnodig en ongewenst meer ruimte in het Groene Hart moet worden opgeofferd.

 

Voor inlichtingen:

Berry Dors
0613853388
berry.dors@ziggo.nl

 

klik hier voor de schriftelijke vragen van MPN-PN aan het College en de beantwoording van deze vragen door het College. 

 

 

Publicatie: 01-06-2015

www.middenpartij.nl
MiddenPartij - Midden in de samenleving