Archief 2014

Op deze pagina vindt u in chronologische volgorde alle publicaties die wij dit jaar op de website hebben geplaatst en naar het archief hebben verplaatst. De meest recente publicaties staan dus onderaan de pagina.

Open brief aan formateur

 

Formateur Guus Elkhuizen is aan zet voor de vorming van een nieuw college. De MPN-PN fractie heeft een open brief aan hem verstuurd.

 

Klik hier voor de brief die de MPN-PN fractie heeft verstuurd naar Guus Elkhuizen.

 

Publicatie: 23-04-2014

 

Benoeming fractieassistenten MPN-PN

“Geen knelpunten maar nu toch een beperking die knelt!”


Joke van Boxtel, Tessa Schrama en Jan Dirven zijn op donderdag 24 april beëdigd als fractieassistenten voor de MPN-PN fractie. In meningsvormende raden kunnen zij, net als de raadsleden, aan de discussie deelnemen, hebben zij toegang tot alle openbare en niet openbare stukken en kunnen zij onze fractie bij allerlei bijeenkomsten vertegenwoordigen.
Joke en Jan waren al jaren actief als raadslid en fractieassistent, hun kennis en ervaring blijft zo voor de MPN-PN en de raad behouden. Tessa heeft het Young Potential-programma van de gemeente Nieuwkoop gevolgd en heeft zich daarna enthousiast bij de partij gemeld. Ook zij kan aan de slag.
Het benoemen had nogal wat voeten in de aarde omdat er op 20 maart tijdens een lijsttrekkersbijeenkomst een werkafspraak is gemaakt naar aanleiding van een voorstel van de burgemeester om het aantal fractieassistenten te beperken. Helaas was een meerderheid vóór dit voorstel terwijl er door geen van de fracties knelpunten werden ervaren. Ook zijn er geen financiële problemen omdat het aantal personen aan de vergadertafel is gemaximeerd. Wij kunnen ons dan ook niet vinden in deze werkafspraak. Daarom hebben we alle partijen een brief gestuurd waarin wij met argumenten de beperking van het aantal fractieassistenten ter discussie stellen. Gezien (en gehoord) de reacties van de andere partijen lijkt er wat ruimte te zijn voor meer dan 3 assistenten. Daarom heeft Pien Schrama, fractievoorzitter MPN-PN, tijdens de raad aangekondigd dat we nog op dit onderwerp terugkomen. We doen met zijn allen ontzettend ons best om mensen actief te krijgen in het raadswerk en dan is het zonde om enthousiaste mensen langs de zijlaan te laten staan. Wij vinden dat mensen die actief willen zijn ook echt moeten kunnen meedoen. Dus aan de vergadertafel. De inbreng van deze betrokken mensen is waardevol en jonge mensen kunnen ervaring opdoen voor een eventuele raadszetel in de toekomst.

 

Klik hiervoor de brief aan de partijen in de gemeenteraad.

 

Publicatie: 6-5-2014

Kinder(en) Pardon?

 

Kinder(en) Pardon? Waarom mag ik (en meer dan 600 andere kinderen) met mijn ouders en broers en zusjes niet in Nederland blijven? Waarom 675 andere kinderen en hun gezin wel? Wij gaan net als die kinderen die mogen blijven naar school, wonen in een huis, voetballen en spelen op straat, en hebben hier onze vrienden. Dit is niet eerlijk.


De Regeling Kinderpardon biedt aan 675 kinderen en hun 775 gezinsleden een verblijfsvergunning in Nederland. Voor een even groot aantal kinderen is het verzoek om een verblijfsvergunning afgewezen. Reden is dat niet kon worden aangetoond dat een kind lang genoeg in Nederland woont; een periode van vijf jaar is vereist voor de pardonregeling. Voor andere kinderen is nooit eerder een asielaanvraag ingediend.

 

De MPN-PN fractie vindt dat de Kinderpardonregeling onder vuur ligt en rigide is uitgevoerd en vraagt zich af of de afgewezen kinderen en hun gezinnen door deze aanpak vanuit het Rijk, in een eindeloze situatie terecht komen. Wij spreken onze waardering uit dat onze burgemeester de oproep van de burgemeester van Bunnik aan de staatssecretaris voor een ruimhartiger Kinderpardon heeft ondersteund. Ook al gaat het om Rijksbeleid, als gemeente zijn we wel verantwoordelijk voor het welzijn van de jongeren. En waar mogelijk moeten negatieve gevolgen van de Pardonregeling worden voorkomen.

 

Als fractie willen we daarom nog nadere informatie voor de Nieuwkoopse situatie hebben over de Kinderpardonregeling. Daarom de volgende vragen:

 

Vraag 1
Zijn er in het kader van de Kinderpardonregeling vanuit Nieuwkoop aanvragen ingediend? Is bekend of deze zijn gehonoreerd of afgewezen?


Vraag 2
Is het College voornemens in het geval van afwijzingen alsnog bij de staatssecretaris te pleiten deze afgewezen kinderen onder het pardon te laten vallen?

 

Publicatie: 17-05-2014

Inwoners, laat van je horen!

Reactie MPN-PN op Coalitieakkoord “De kracht van de samenleving”

 

De titel van het akkoord; “de kracht van de samenleving” sluit aan bij de titel van het MPN-PN verkiezingsprogramma; “de lokale kracht van Nieuwkoop”. Dat geeft goede hoop voor de inhoud. Naar aanleiding van onze gestuurde open brief (eerder geplaatst op deze website) aan de formateur, hebben Berry Dors en Pien Schrama in een gesprek met SBN en CDA de aangedragen punten verder toegelicht. Daarnaast heeft de fractie verbeterpunten aangeleverd voor het uiteindelijke akkoord. O.a. bestuurlijke vernieuwing, een actuele woonvisie, duurzame glastuinbouw, onderwijs en de decentralisaties op het gebied van de zorg waren voor MPN-PN punten die gemist werden of te mager aan bod kwamen. In de bijlage “Aanbevelingen” kunt u onze verbetervoorstellen lezen.


Het definitieve coalitieakkoord is jl. 20 mei in de raad besproken en Pien Schrama heeft namens de MPN-PN op dit akkoord gereageerd. Dit heeft een aantal extra toezeggingen van de coalitiepartijen opgeleverd. Zo wordt het huidige plan voor Nieuw Amstel Oost geschrapt, wordt in het nog op te stellen collegeprogramma iets opgenomen over een nieuwe woonvisie en krijgt onderwijs meer aandacht. De MPN-PN fractie is zeer benieuwd hoe D66 het project Ter Aar West gaat aanpakken. Deze partij heeft in het akkoord aangegeven dat dit plan als bestaand beleid door hen wordt uitgevoerd, terwijl zij tot voor kort actief tegenstander van dit plan was. Dit wordt uiteraard kritisch gevolg door de MPN-PN. Ook heeft de fractie kanttekeningen gemaakt bij de portefeuilleverdeling. Je moet je bijvoorbeeld afvragen of het verstandig is dat de burgemeester financiën onder zijn hoede krijgt, een politiek gevoelig onderwerp. Een burgemeester kun je immers niet wegsturen als je het niet eens bent met zijn werkwijze. In de bijlage “Inbreng” kunt u onze volledige reactie op het coalitieakkoord nalezen.


Tot slot; wij zijn blij dat onze oproep ter harte is genomen om ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties vroegtijdig de gelegenheid te geven om hun inbreng te geven voor het op te stellen collegeprogramma. Wij hopen dan ook dat veel inwoners en organisaties hiervan gebruik gaan maken. Voor de volledigheid vindt u het coalitieakkoord in de bijlage “Coalitieakkoord SBN-CDA-D66”. Maak van de gelegenheid gebruik en laat uw mening en ideeën horen!


Website gemeente Nieuwkoop: “Alle verenigingen en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om voor het schrijven van het collegeprogramma suggesties aan te leveren. Zij kunnen hun inbreng voor 30 mei 2014 mailen naar info@nieuwkoop.nl onder vermelding van ‘input collegeprogramma’. De verwachting is dat het collegeprogramma voor de raadsvergadering op 17 juli 2014 geagendeerd kan worden.”

 

Bijlagen:

 

Coalitieakkoord SBN-CDA-D66 

 

Aanbevelingen fractie MPN-PN bij Coalitieakkkoord

 

Inbreng fractie MPN-PN inzake Coalitieakkoord tijdens raadsvergadering 20 mei 2014

 

 

Publicatie: 26-05-2014

Persbericht MPN-PN: Ringdijk Ter Aar is een goede ontsluiting voor verkeer Ter Aar West

De Ringdijk in Ter Aar moet een ontsluitingsweg worden als de nieuwe wijk in Ter Aar West wordt ontwikkeld. Dat is de strekking van een wijziging die MPN-PN wil aanbrengen in het besluit dat de gemeenteraad van Nieuwkoop donderdag 16 oktober gaat nemen.

In die raadsvergadering wordt het Verkeersveiligheidsplan besproken. "Het College ontkent dat die ontsluiting op een betaalbare manier kan worden aangelegd. Ze gaan uit van een veel te duur alternatief. Volgens ons, maar ook volgens de Klankbordgroep Ter Aar West kan het een stuk goedkoper, waardoor aanleg wel mogelik wordt", aldus Hagenaars. “Doordat het aantal woningen van 36 verhoogd is naar meer dan 80 zal de verkeersdruk in Ter Aar West onaanvaardbaar hoog worden en de verkeersveiligheid ernstig in het gedrang komen". En hij vervolgt: "En daar komt ook het bouwverkeer nog bij dat door de bestaande wijk moet worden geleid. Volgens ons is er een goede en vooral duurzaam veilige en ook nog betaalbare ontsluiting mogelijk".

 

Voor inlichtingen:

 

MPN-PN

Kees Hagenaars

keeshagenaars@casema.nl

 

Publicatie: 19-10-2014

Persbericht MPN-PN: Stel kap van bomen aan Paradijsweg uit!

De gemeente moet de cypressen aan de Paradijsweg in Papenveer voorlopig niet kappen. MPN-PN vindt dat er teveel onduidelijkheid is over de noodzaak daarvoor. Zowel omwonenden als bijvoorbeeld de Dorpsraad Rondom De Plassen.

Kees Hagenaars, raadslid voor MPN-PN, heeft veel contact gehad met de omwonenden en is er van overtuigd dat het besluit niet op goede gronden genomen kon worden. "Daarom willen wij dat de gemeente de kap van de bomen uitstelt en intussen de tijd neemt om de aanvullende informatie van de bewoners verder te onderzoeken". Eerder deze maand dienden de omwonenden een petitie in bij de gemeenteraad om hun standpunt kracht bij te zetten.

 

MPN-PN heeft de argumenten van de omwonenden bestudeerd en is tot de slotsom gekomen dat die serieus genomen moeten worden. "Nodeloze kap van de bomen is natuurlijk uit den boze"' aldus Hagenaars, en hij vervolgt: "En bovendien leidt het tot kosten die helemaal niet gemaakt hoeven te worden".

 

Om het doel te bereiken heeft MPN-PN een motie ingediend die in de raadsvergadering van 16 oktober zal worden behandeld.

 

Voor inlichtingen:

 

MPN-PN (Middenpartij Nieuwkoop/Progressief Nieuwkoop)

Kees Hagenaars

keeshagenaars@casema.nl

 

Publicatie: 19-10-2014

Algemene beschouwingen MPN-PN 13 november 2014: Omslag en denken en doen!

Omdat in het voorjaar de financiële uitgangspunten voor de begroting 2015 al waren vastgelegd, werden tijdens de algemene beschouwingen, de Begrotingsraad, vooral inhoudelijke accenten gelegd.
Elke partij kreeg kort de gelegenheid om een aantal zaken over zowel najaarsnota als begroting voor het voetlicht te brengen en eventueel amendementen of moties in te dienen.

 

MPN-PN fractievoorzitter Pien Schrama heeft aandacht gevraagd voor een 7- tal onderwerpen en een motie ingediend over de toekomst van Aar en Amstel.

  
Daarnaast heeft ze coalitie-college intenties nog eens in herinnering geroepen waar het gaat om de noodzakelijke cultuurveranderingen die nodig en gewenst zijn over de wijze waarop de gemeente wil omgaan met haar inwoners.

 

Klik hier voor de MPN-PN bijdrage.

 

In vogelvlucht het 'rendement' van deze avond;

 1. Het college is het eens met MPN-PN dat de waaromvraag verbeterd kan worden. toegezegd is dat we daar met elkaar komend jaar aan gaan werken.
 2. Het college herkent zich niet in de kritiek van MPN-PN dat we wat moeten doen aan het feit dat regelmatig ontevreden burgers zich melden bij de gemeente, recent nog over Ter Aar West en de bomen langs de Paradijsweg. Het college is van mening dat het betrekken van inwoners juist uitstekend verloopt en dat je het nu eenmaal niet iedere inwoner naar het zin kunt maken.
 3. Het CDA heeft naar aanleiding van onze vragen over Nieuw Amstel Oost duidelijk gemaakt dat men geen afstand neemt van het collegeprogramma. Dus geen ontwikkeling NAO!
 4. Er was steun voor het MPN-PN voorstel om vroeg in 2015 een oriënterende bijeenkomst te houden over de ontwikkelingen Schiphol en dan met name de toenemende vliegtuigoverlast voor Nieuwveen.
 5. Het college zet breed in op het realiseren van stage en arbeidsplaatsen in de gemeente en regio en heeft toegezegd in de eigen aanbestedingsregels hiervoor concrete zaken over op te nemen.
 6. De door MPN-PN (samen met VVD en SGP/CU) ingediende motie over Aar en Amstelis met brede steun aangenomen. Alleen D66 was tegen en ook het college toonde zich niet enthousiast.
 7. Samen met de VVD heeft MPN-PN een motie ingediend over de huurwoningen van Vestia. De oproep; doe om onderzoek te doen naar overname van huurwoningen Vestia en daarover met deze woningcorporatie in gesprek te gaan werd door de andere partijen en het college niet gesteund.
 8. De motie 'Water uit de kraan'welke ook door MPN-PN werd ingediend is unaniem aangenomen. Wij zien deze motie als een symbolische aansporing om als gemeente tot grotere daden te komen op het gebied van duurzaamheid, te denken aan bv het leggen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.
 9. Door middel van een door alle partijen ingediende motie heeft het college de opdracht gekregen om zonnepanelen aan te leggen op geschikte gemeentelijke gebouwen.
Publicatie: 03-12-2014

Het Koetshuis en de woonruimte voor Statushouders.

Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van 13 november jl. heeft de VVD een motie ingediend over het gebruik van het Koetshuis als huisvesting voor statushouders.

Statushouders zijn asielzoekers van wie het verzoek tot toelating tot ons land is ingewilligd. Zij hebben een verblijfsvergunning en op grond daarvan hebben zij recht op woonruimte. Gemeenten hebben de plicht om de aan hen toegewezen statushouders te huisvesten.

 

Vrijwel altijd gebeurt dit door sociale huurwoningen toe laten wijzen door de woningcorporaties in de gemeente. De afgelopen jaren hebben de gemeente Nieuwkoop en de lokale woningcorporaties zich van die taak op goede wijze gekweten. En dat is ook de komende jaren het doel. Door de grotere instroom van asielzoekers als gevolg van een aantal grote conflicten in de wereld, bijvoorbeeld Syrië, zal de opgave voor de gemeente groter worden.

 

Tijdens de meningsvormende raad van november vroeg de Woningstichting Nieuwkoop wat de gemeenteraad vond van het huisvesten van statushouders in het pand van het voormalige zorgcentrum Het Koetshuis, dat inmiddels een aantal maanden leegstaat.

Hierover diende de VVD een motie in met de volgende strekking:

 

 1. op korte termijn in overleg te treden met WSN over haar suggestie het Koetshuis beschikbaar te stellen voor (tijdelijke) huisvesting van statushouders;
 2. serieus onderzoek te doen naar de mogelijkheid statushouders in het Koetshuis te huisvesten, waarbij tijdig met de direct omwonenden wordt gecommuniceerd en zij de gelegenheid krijgen hun mening te geven;
 3. de gemeenteraad over de uitkomst van het overleg en het resultaat van het onderzoek te informeren.

De MPN-PN fractie heeft vóór de raadsvergadering aan de VVD voorgesteld de motie wat breder te trekken door de volgende aanvullingen daar aan toe te voegen:

 

 • de voor- en nadelen van huisvesting statushouders in het Koetshuis in beeld te brengen.
 • onderzoek te doen naar alternatieven om de opgave om statushouders te huisvesten te realiseren.

De VVD wilde de motie niet aanpassen.

 

Onze reactie in de begrotingsvergadering op deze motie is:

 

"Het is goed om samen met WSN te kijken naar de toekomst van het Koetshuis. Net zoals bij Aar en Amstel vraagt dit een actieve houding van de gemeente. Wij zijn van mening dat je m.b.t. tot de huisvesting van statushouders breder zou moeten kijken dan de motie nu aangeeft. Deze motie richt zich nu alleen op het Koetshuis. De voor en nadelen zouden in beeld gebracht moeten worden, evenals de alternatieven. Wanneer in het Koetshuis wooneenheden kunnen komen voor statushouders, dan moet dit ook mogelijk zijn voor bv jongeren en ouderen. Dus kwalitatief goede wooneenheden waar iedereen in zou moeten kunnen wonen. Het zijn allemaal mensen. Statushouders zijn mensen die we anders ook gewoon in een gewoon woonhuis in het dorp of wijk huisvesten en wanneer mensen verspreid wonen dan integreren ze beter. Wij zijn een voorstander van het mixen van mensen. Daarnaast moeten we rekening houden met de omgeving, concentratie van groepen mensen ligt erg gevoelig.

Deze motie is wat MPN/PN betreft teveel gericht op het Koetshuis waar het gaat om de taakstelling statushouders. En daarom zullen we de motie niet steunen.”

 

Publicatie: 03-12-2014

MPN-PN vraagt opheldering over schietvereniging in Nieuwkoop

In schriftelijke vragen aan het College van B&W heeft MPN-PN opheldering gevraagd over de situatie bij VDW Schietsportcentrum en de Schietvereniging ´t Groene Hart. Dit naar aanleiding van de uitzending van het TV-programma ¨Under Cover in Nederland” dat afgelopen zondag op SBS6 is uitgezonden. In de uitzending bleek dat de vereniging op een aantal punten niet volgens de regels handelde.

 

MPN-PN wil van het College weten wanneer en hoe vaak en op welke manier er sinds april 2011 gecontroleerd is als vervolg op aanscherpingen in het beleid rond schietverenigingen.

Ook wil MPN-PN weten welke constateringen er tijdens die controles zijn gedaan en of er tekortkomingen zijn vastgesteld.

Verder wil MPN-PN weten of er gebruik is gemaakt van anonieme en onaangekondigde controles, dan wel of er under cover of lok-functionarissen zijn ingezet. Andere vragen gaan over de acties en maatregelen die het College genomen heeft, dan wel van plan is te nemen naar aanleiding van de uitzending.

 

"Wij zijn flink geschrokken dat er blijkbaar tekortkomingen zijn of misschien wel misstanden bij de betrokken schietvereniging", aldus Berry Dors, raadslid van MPN-PN. En hij vervolgt: "Met dit soort verenigingen kan je niet zorgvuldig genoeg zijn. Het zijn uiteindelijk geen speeltuinverenigingen waar je het over hebt."

 

Gezien de onrust die er over het onderwerp heerst heeft MPN-PN het College gevraagd om de vragen op zo kort mogelijke termijn te beantwoorden.

 

Klik hier voor de schriftelijke vragen.

Klik hier voor de beantwoording van de schriftelijke vragen door het College.

 

Voor inlichtingen:

MPN-PN (Middenpartij Nieuwkoop/Progressief Nieuwkoop)

 

Berry Dors

 

 

Publicatie: 11-11-2014 

Publicatie beantwoording schriftelijke vragen: 04-01-2015

Afscheid fractievoorzitter Jaap Aartman dd 25 maart 2014

 

In het voorjaar van 2014 heeft de MPN fractie en het bestuur afscheid genomen van fractievoorzitter Jaap Aartman.

 

Jaap vond dat het na 40 jaar in de lokale politiek als raadslid, wethouder en fractievoorzitter voor GBS en MPN tijd werd voor vernieuwing. De reden om zich niet meer beschikbaar te stellen voor een verkiesbare plek op de lijst van MPN-PN.

 

Jaap blijft zich inzetten met al zijn ervaring en voor de samenleving, men wist hem snel te strikken voor het voorzitterschap van de Wmo adviesraad en het bestuur van de KBO Nieuwveen. En natuurlijk als klankbord en vraagbaak voor de fractie van MPN -PN.


Pien Schrama bedankte Jaap tijdens zijn allerlaatste officiële raadsvergadering op 25 maart en sloot haar toespraak af met de woorden; “Jaap namens het bestuur en de fractie van MPN en nu MPN-PN wil ik jou bedankten voor al je inzet voor de gemeente en al haar inwoners EN voor het feit dat je al die jaren voor ons een krachtige en ontzettend fijne collega was.

Klik hiervoor de toespraak van Pien Schrama van 25 maart 2014 

 

 

Tijdens de ledenvergadering in het voorjaar is ook uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van Jaap.

 

Namens het bestuur heeft Onno Marré hem bedankt voor zijn jarenlange inzet voor eerst Lijst Aartman, daarna GBZ, GBS en tot slot de MPN. Ook werd Jaap benoemd tot erelid van de MPN.

 

Tot slot sprak Jaap de leden toe:

 

“Ik ben ruim 40 jaar politiek actief geweest. Ik herinner me nog de benauwde straten en wilde daar iets aan doen. Ik had een visie dat je woningen voor 100 jaar bouwt en daar ook bij de inrichting rekening moest houden. Als ik daarop terug kijk, is me dat wel gelukt in de jaren als raadslid en wethouder.

Ik heb nooit met tegenzin gewerkt, en e.e.a. altijd naast mijn gewone baan kunnen doen. Tegenwoordig is dat wel anders, er zijn weinig mensen die zich kunnen (en willen) beschikbaar stellen vanwege een fulltime baan en dat vind ik jammer.

Ik heb verder met iedereen altijd heel prettig samengewerkt.

Wel vond ik het lastig om los te komen van het verleden, ik moest wennen aan de oppositierol die we kregen. Het is jammer te moeten constateren dat principes niet meer alles zijn tegenwoordig, bepaalde partijen veranderen voortdurend van mening en standpunt. Daar heb ik moeite mee.

Toch kijk ik met plezier terug op die jaren in de politiek, maar nu heb ik er voor gekozen wat meer afstand te nemen en het stokje over te dragen aan de nieuwe generatie.”

Afscheid voorzitter Onno Marré dd 19 november 2014

 

Tijdens de ledenvergadering op 19 november jl. heeft Onno Marré de voorzittershamer van MPN neergelegd. Werkzaamheden voor het eigen bedrijf en een nieuwe taak als voorzitter van de OVL (Ondernemersvereniging Liemeer) zorgen ervoor dat er een einde komt aan zijn bestuurstaak voor MPN.

 

Onno werd halverwege de jaren negentig lid en actief voor GBS (Gemeente Belangen Samen) in de gemeente Liemeer. Hij begon als burgercommissielid in verschillende raadscommissies en was daarna van 2002 tot 2007 zeer actief als GBS raadslid en vanaf de herindeling in 2007 als voorzitter.

 

De afgelopen periode heeft Onno het partijbestuur met kennis, kunde EN enthousiasme leiding gegeven. Onze lokale partij was inmiddels flink groter geworden sinds het samengaan met Middenpartij Nieuwkoop en gemeentebelangen Ter Aar onder de naam Middenpartij Nieuwkoop (MPN). Onno heeft de partij op een goede en integere wijze door deze fusie geleid, in samenwerking met de andere bestuursleden en de fractie. Dit geldt ook voor de intensieve samenwerking met Progressief Nieuwkoop wat leidde tot de huidige lijstcombinatie MPN-PN.

 

En nu dan een punt achter de voorzitterstaak.

Gelukkig blijft Onno bij MPN-PN betrokken. Het bestuur, de fractie en de leden bedanken Onno voor al het werk wat hij heeft verricht voor MPN en wensen hem veel succes met zijn bedrijf en de nieuwe uitdaging binnen de OVL.

 

Publicatie: 03-12-2014 

www.middenpartij.nl
MiddenPartij - Midden in de samenleving