Archief 2013

Op deze pagina vindt u in chronologische volgorde alle publicaties die wij dit jaar op de website hebben geplaatst en naar het archief hebben verplaatst. De meest recente publicaties staan dus onderaan de pagina.

Persbericht MPN: Is tijdelijke route buslijn 184 een goede keuze?

Op 10 december gaat er weer een bus rijden door de kernen Langeraar en Papenveer. De MPN is blij dat deze kernen binnenkort aangehaakt zijn op het openbaar vervoernetwerk d.m.v. buslijn 184. Maar omdat de Langeraarseweg in 2013 gereconstrueerd wordt gaat de nieuwe buslijn vanaf december 2012 een alternatieve route rijden. Zoals het er nu naar uitziet wordt uit gegaan van één route waarbij de bus zowel heen als terug dezelfde route over de Paradijsweg rijdt. Ten behoeve van deze route is op 12 november gestart met het weghalen van de drempels op de Paradijsweg in Papenveer. Aanwonenden zijn hierover via een brief op vrijdagmiddag 9 november ingelicht. Dit heeft veel commotie veroorzaakt. Voor de tijdelijke buslijn via de Paradijsweg zijn inmiddels 4 drempels verwijderd op de Paradijsweg. Er zijn geen tijdelijke compenserende maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen.

 

De MPN wil weten of de gemeente kon kiezen tussen het nu starten met buslijn 184 via een heen en terug route over de Paradijsweg of pas starten met de buslijn na de reconstructie van de Langeraarseweg. Ook wil de partij weten of de dorpsraad “Rondom de plassen” betrokken is bij eventuele keuzes. De drempels in de Paradijsweg bij Papenveer zijn aangelegd om de verkeersveiligheid van vooral schoolgaande kinderen zo goed mogelijk te waarborgen. Pien Schrama: “De MPN is het met bewoners van Papenveer en de werkgroep Verkeer en Veiligheid van de dorpsraad eens dat er door het verwijderen van de drempels op de Paradijsweg een onveilige situatie is ontstaan. Wij willen weten of het college van plan is om nu maatregelen te treffen. “ Verder vraagt de MPN het college wat en voor wie de kosten zijn voor alle aanpassingen op de tijdelijke route en uit welk budget het dan betaald wordt. Er is immers in de begroting van de gemeente geen rekening gehouden met deze uitgaven en de raad is niets gevraagd. Inwoners en de dorpsraad denken dat er weinig gebruik gemaakt gaat worden van de tijdelijke buslijn over de Paradijsweg. Is het dus wel een verstandige keuze geweest?

 

Publicatie: 9-12-2012

Schriftelijke vragen MPN inzake verkeersveiligheid Papenveer

Vanaf 10 december 2012 gaat er weer een bus rijden door de kernen Langeraar en Papenveer. Uiteraard is de MPN blij dat deze kernen aangehaakt zijn op het openbaar vervoernetwerk d.m.v. buslijn 184.

Omdat de Langeraarseweg in 2013 gereconstrueerd wordt, gaat de nieuwe buslijn een alternatieve route rijden. Op dit moment is ons nog niet bekend wat de definitieve alternatieve route gaat worden. Gezien de brief van het college aan aanwonenden wordt uitgegaan van een route waarbij de bus zowel heen als terug dezelfde route rijdt. Ten behoeve van deze (tijdelijke) route is op 12 november 2012 gestart met het weghalen van 4 drempels op de Paradijsweg in Papenveer. Aanwonenden zijn hierover via een brief op vrijdagmiddag 9 november 2012 ingelicht. Er zijn echter geen tijdelijke compenserende maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen.

 

Naar aanleiding hiervan heeft raadslid Pien Schrama schriftelijke vragen ingediend.

 

Klik hier voor de schriftelijke vragen.

Klik hier voor de beantwoording van het colleg van B&W.

 

Publicatie: 22-12-2012

Heeft u een mening over de verkeersveiligheid op de Paradijsweg-Papenveer?

Op 29 november 2012 heeft Pien Schrama namens de MPN schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid in Papenveer en het weghalen van de verkeersdrempels i.v.m. de komst van buslijn 184.

Op 19 december 2012 zijn de antwoorden van het college ontvangen. Deze gaan we binnenkort in de MPN fractie bespreken.

Inmiddels heeft het college een verkeersbesluit genomen om vrachtwagen verkeer over de Paradijsweg te weren (behalve bestemmingsverkeer). Dit besluit is op 19 december 2012 hier gepubliceerd.  

Deze optie heeft de MPN voorgesteld in de schriftelijke vragen van 29 november, na overleg met een aantal inwoners van Papenveer. Hier is blijkbaar gehoor aan gegeven en dat is in ieder geval positief.

Wilt u een reactie geven over dit onderwerp, de door ons gestelde vragen en de door het college gegeven antwoorden?

 

Laat het ons weten!

 

Mail naar info@middenpartij.nl of pienschrama@hetnet.nl

 

Publicatie: 22-12-2012

MiddenPartij Nieuwkoop en Progressief Nieuwkoop gaan samen de verkiezingen in

De algemene ledenvergadering van zowel Progressief Nieuwkoop (PN) als de Middenpartij Nieuwkoop (MPN) hebben afgelopen woensdag 23 januari unaniem besloten om samen de verkiezingen in te gaan.

 

Beide partijen vergaderden deze keer samen op één locatie. Dat bood voor alle leden de mogelijkheid om na afloop nader  kennis met elkaar te kunnen maken en onder het genot van een gezamenlijke borrel na te praten over deze nieuwe uitdaging.

 

Beide partijen werkten de afgelopen jaren op diverse dossiers al intensief samen en de politieke standpunten overlappen elkaar op dusdanig veel punten dat met overtuiging is besloten om de samenwerking op deze manier meer gestalte te geven.

Door met één kieslijst en één programma de verkiezingen in te gaan verwachten zowel PN Als MPN een sterke combinatie te vormen die veel kiezers zal aanspreken en die meer doorwerking in de gemeentepolitiek kan hebben.

 

Met deze combinatie wordt ook de versnippering van partijen in de Nieuwkoopse politiek weer een beetje tegengegaan.

 

Voor inlichtingen:

 

Jan Dirven, voorzitter Progressief Nieuwkoop, tel. 0622555032

Onno Marré, voorzitter MiddenPartij Nieuwkoop, tel. 0651415489

 

Publicatie: 27-01-2013

Persbericht MPN 10-2-2013: Maken we niet meer kapot dan ons lief is?

Op 31 januari 2013 is door de gemeenteraad besloten om regels vast te stellen om alcoholverstrekkingen in sportkantines en andere paracommerciële inrichtingen te reguleren. Dit naar aanleiding van wijzigingen in de Drank en Horecawet die per 1 januari zijn ingegaan.

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Nieuwkoop moest daarom aangepast worden.

 

De MPN kan zich niet vinden in de bepaling waarin geregeld wordt dat bv. verenigingen, clubhuizen, kerkgenootschappen 12 keer per jaar alcohol mogen verstrekken tijdens bijeenkomsten van leden en 4 keer tijdens bijeenkomsten van derden.

Er is door het college één overleg over paracommercie georganiseerd voor paracommerciële en commerciële partijen. Niet iedereen, m.n. vanuit het vrijwilligerswerk, kon daarbij aanwezig zijn omdat dit in de middag plaatsvond. Terugkoppeling naar afwezigen heeft niet plaatsgevonden. Uiteraard hadden partijen ook inhoudelijk kunnen reageren, maar de MPN vindt dat de gemeente zelf actief het overleg moet aangaan voordat je regels vaststelt die mogelijk grote impact kunnen hebben op betreffende organisaties. Op die manier krijg je helder wat voor activiteiten waar plaatsvinden, welk probleem er op dit moment is, of dit de manier is om dat op te lossen.

 

Want wat betekent dit besluit voor die verenigingen en buurthuizen? Wat betekent dit voor gebruikers en onze inwoners? Wat mag er wel wat niet? Mag in een buurthuis straks nog in beslotenheid een verjaardag gevierd worden? Mag een ouderenorganisatie nog wekelijks in een voetbalkantine een kaartmiddag met borrel organiseren? Welke keuzes maakt hun verhuurder? Wat betekent dit voor de activiteiten? Verhuizen activiteiten naar de horeca? Verdwijnt de drank onder tafel? Verdwijnen activiteiten? Verdwijnen er mogelijk accommodaties? Welk probleem lossen we op, of creëren we een nieuw probleem?

 

De MPN is van mening dat er op dit moment onvoldoende inzicht is in de effecten die het vastleggen van het aantal bijeenkomsten met zich mee brengt. Een nieuwe afweging moet gemaakt worden over zo'n regeling nadat er met betrokken partijen overleg is gevoerd over de uitwerking van zulke regels. Pien Schrama diende namens de MPN samen met Progressief Nieuwkoop een amendement (wijzigingsvoorstel) in om artikel 2.34n uit de 1e verordening tot wijziging van de APV te schrappen.

 

Helaas werd het amendement niet gesteund en zal er vanaf nu volgens de gewijzigde APV en de daarin opgenomen 12-4 regeling gehandhaafd worden. De praktijk moet gaan uitwijzen of hiermee niet meer kapot gemaakt wordt dan ons lief is...

 

Klik hier voor het amendement.

 

Publicatie: 20-02-2013

Vergaderen kan overal!

Sinds een jaar zijn alle vergaderstukken, brieven, uitnodigingen en informatie voor raadsleden en fractieassistenten via Ipads beschikbaar. Er wordt dus ook papierloos vergaderd tijdens raadsvergaderingen. De MPN gaat nog een stap verder in het gebruik van de Ipads. Fractievergaderingen bijwonen en meepraten via Skype/Facetime, zelfs als je aan de andere kant van de wereld zit, behoort niet alleen tot de mogelijkheden; de MPN doet het ook!

 

Publicatie: 05-03-2013

 

MPN : “het college is met het collegeprogramma HAP SNAP aan de slag”

Op 28 februari werd een besluit genomen over de tussenstand van het collegeprogramma “Samen aan de slag” 2011-2014. De MPN heeft hier niet mee ingestemd. Waarom?

 

Prioriteiten worden gewijzigd zonder uitleg en argumenten. Er wordt geen uitwerking van de Structuurvisie Nieuwkoop 2040 gemaakt. Die gaat het college anders invullen. Hoe anders is een groot vraagteken. Wel blijft het college werken aan de sleutelprojecten. De MPN vindt dat daardoor de samenhang met andere projecten en beleidsterreinen uit het oog raakt.

Jaap Aartman: “Het niet uitvoeren van de Structuurvisie leidt naar het oordeel van mijn fractie tot een hap snap beleid en doet afbreuk aan hetgeen met veel inspanning en medewerking van vele betrokken burgers in gang is gezet. “

 

Verder wordt ook niet meer ingezet op de herstructurering van bedrijventerreinen. Maar we gaan wel een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. En omdat de woningcorporaties er niet aan toe komen om prestatieafspraken met de gemeente te maken, laten we dat ook maar lopen.

 

Planningen van projecten worden gewijzigd zonder dat de (financiële) consequenties in beeld zijn gebracht. Die planningen komen pas voor de zomer aan de orde bij de vaststelling van de grondexploitaties. Hoe kan er dan nu ingestemd worden met een gewijzigde planning?

 

De coalitiepartijen hadden blijkbaar de door de MPN gemiste informatie en argumentatie voor het gewijzigde beleid niet nodig en stemden zonder meer in met het college. Op onze kritiekpunten gingen zij nauwelijks in…

De helaas veel te vaak voorkomende eindstand, was ook nu weer: coalitie voor en oppositie tegen. Maar op dezelfde avond werd toch weer een poging gedaan om vanaf nu echt “Samen aan de slag” te gaan. Bij de vaststelling van dit programma in 2011 zei de MPN al dat er nog een hele slag gemaakt moest worden. Dat is nu ook nog steeds het geval. Maar het begin(netje) is er. Hopelijk niet “hap snap”!

 

Klik hier voor het betoog van fractievoorzitter Jaap Aartman tijdens de raadsvergadering.

 

Publicatie: 15-03-2013

MPN en PN over Woonzorgzone Nieuwveen

De fracties van MPN en Progressief Nieuwkoop zijn groot voorstander van de ontwikkeling van een woonzorgzone in Nieuwveen. Eindelijk kunnen senioren die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen dan in hun eigen dorp blijven wonen, dichtbij familie en voorzieningen. Een wens van veel Nieuwveners. De plek in het hart van het dorp is dan ook de meest aangewezen plaats voor de woonzorgzone (wozozo). Vanaf 1999 is door de Woningstichting Nieuwkoop (WSN), samen met Ipse De Bruggen, Wijdezorg en gemeente gewerkt aan een haalbaar plan. Met de inhoud van het plan is niets mis, al zetten ook wij vraagtekens bij de uiteindelijk gekozen uitstraling van de gebouwen. Het is belangrijk dat hierover met WSN in gesprek gegaan wordt.

 

Wij hebben er begrip voor dat de zorg en het ongenoegen van inwoners over met name de uiterlijke vorm niet weg is en dat mensen zich inzetten om hier wat aan te veranderen. Er zijn reacties gekomen op de bestemmingswijziging/vergunning waarop in januari door het college positief is besloten. De reactie van het college op alle ingediende zienswijzen komt naar de raad. Dat is in de laatste besluitvormende raad in maart afgesproken. Dan kan de raad zich er nog over buigen. Wij vinden het een prima initiatief om steun te vragen bij andere inwoners door middel van een flyer. Het is een manier om kenbaar te maken aan inwoners dat er wat speelt en om bij het gemeentebestuur kenbaar te maken hoe (een aantal) inwoners over een onderwerp denken.

 

Naar aanleiding van de publicatie over de bestemmingsplanwijziging van de wozozo en reacties hierop hebben raadsleden van MPN en Progressief Nieuwkoop jl. maart een (ambtelijk) overleg gevraagd om helderheid te krijgen over de plannen van de wozozo. In dit overleg hebben wij nadrukkelijk aangeven dat er veel te weinig is gedaan aan de communicatie naar inwoners over de wozozo. We hebben erop aangedrongen om met WSN gezamenlijk inhoudelijke informatie te geven over de stand van zaken. Behalve een korte mededeling van het college in NieuwkoopNieuws is er helaas verder nog niets gepubliceerd.

 

De raadsleden van de MPN en Progressief Nieuwkoop nemen alle reacties zeker serieus. Dat mag u ook van ons verwachten. We zullen de zienswijzen en reacties bij de bespreking van de wozozo Nieuwveen in de raad betrekken. Wij gaan ervan uit dat de acties op de flyer dan ook bij ons bekend zijn. Zoals gezegd vinden we het belangrijk dat met de ontwikkelaar, WSN, in gesprek gegaan wordt over de uitstraling van de gebouwen in het dorpshart. Daarnaast blijven wij aandacht vragen voor een heldere en inhoudelijk communicatie over de plannen naar de inwoners van Nieuwveen.

 

Wilt u met ons in gesprek? Wij maken graag een afspraak met u!

 

MPN: Pien Schrama: 0172-537396

PN: Kees Hagenaars: 06-29605348

 

Publicatie: 19-04-2013

 


 

"Dag" Opvang?

De partijen Midden Partij Nieuwkoop (MPN) en Progressief Nieuwkoop (PN) zijn bang dat dagopvang voor bijvoorbeeld ouderen in de knel komt. Naar verwachting krijgen nieuwe cliënten per 1 januari 2014 geen dagopvang meer via de AWBZ en verschuift deze taak naar de WMO. Per 1 januari 2015 stopt de AWBZ met deze activiteit voor zowel bestaande als nieuwe cliënten.

 

Van de gemeente Nieuwkoop wordt verwacht dat gezorgd wordt voor een aanbod voor dagopvang via de WMO voor nieuwe cliënten vanaf 1 januari 2014. Het organiseren van aanbod voor deze groep is op dit moment het meest urgent. Pien Schrama (MPN) : "De tijd om in samenwerking met zowel professionele instellingen als vrijwilligersorganisaties afspraken te maken en een aanbod te organiseren is erg kort. Vanaf 1 januari staan nieuwe cliënten bij de gemeente op de stoep en dan moet er wel iets geregeld zijn."

 

MPN en PN zijn van mening dat de kracht van dagopvang is dat mensen met een lichte beperking, sociaal-psychisch of met een fysieke beperking langer vitaal blijven. Joke van Boxtel (PN): "Cliënten voor wie de dagopvang wegvalt, dreigen te vereenzamen en participeren minder en het vergroot het risico op depressie. Dagopvang biedt mensen een weekritme en het is erg belangrijk voor de sociale contacten."

 

Daarom willen beide partijen van het college weten wat er op dit moment gedaan wordt in voorbereiding op deze nieuwe taak. Heeft de gemeente de verschillende cliënten in beeld en is er inzicht in het huidige aanbod? Is de gemeente al met zorginstellingen, bv. Wijdezorg, Activite en Ipse De Bruggen, in overleg? Wordt er gesproken met vrijwilligersorganisaties? Zijn er concrete plannen?

Het moet anders en met minder geld, mensen moeten meer zelf gaan regelen. De gemeente zal dat "anders" en "met minder" samen met anderen snel moeten gaan organiseren. We mogen niet het risico lopen dat het straks "Dag" opvang wordt.

 

Publicatie: 23-04-2013

Actualisatie van de grondexploitaties

Jan Tersteeg, MPN: "Maak realistische plannen waarin een goede afweging wordt gemaakt in de ruimtelijke, de sociaaleconomische en de financiële kwaliteit van onze mooie gemeente. Daarbij moet het college openstaan voor samenwerking met alle betrokken partijen inclusief de woningcorporaties."

 

Actualisatie van de grondexploitaties; Dit is de naam voor een belangrijk raadsvoorstel. Het gaat om de financiële gevolgen van de aan- en verkoop van bouwgrond door de gemeente. De financiële gevolgen van het huidige beleid zijn zeer negatief. We lijden grote financiële verliezen als we daar mee door gaan.

 

Laten we even terug kijken naar het verleden. Tot ongeveer 2007 kon je als gemeente rekenen op een winst van zo’n € 100.000 per bouwkavel. De gemeente kon dit geld gebruiken voor investeringen in andere maatschappelijke projecten. Bekende voorbeelden zijn de school in Buytenwegh en de school in Noorden. Beide scholen konden grotendeels gebouwd worden met de verkoopwinsten van de gronden waarop deze scholen stonden. Op deze gronden staan nu de Kaleidoscoop, enkele appartementsgebouwen, de woningen aan de Elleboogvaart en in Noorden die bij de Schippersbrug.

 

De saneringskosten van de Roerdomp, zo is berekend, zou mogelijk zijn door verkoop van kavels op de Zuidhoek. In onderhandelingen met de provincie heeft de gemeente Nieuwkoop verder 430 woningen extra gekregen om de sanering van de Noordse Buurt mogelijk te maken. Naast deze woningen kreeg de gemeente ook een subsidie van € 17 miljoen.

 

Maar sinds 2010 is de situatie totaal veranderd. De kavels brengen niet meer de verwachte overwinst op. En dus zijn de opbrengsten van de grondverkopen veel lager. Per saldo moeten we op alle projecten samen rekening houden met €20 miljoen minder winst.

 

Natuurlijk is dit een vervelend bericht. En als de markt niet verandert dan heeft dit gevolgen voor de begroting van de gemeente. Maar door goed beleid kan dit verlies worden beperkt. De MPN is er zich terdege van bewust dat wanneer je nu iets bouwt dat er over 50 tot 100 jaar nog steeds staat. Dus zorgen voor kwaliteit van de woning, maar zeker ook de leefomgeving, is noodzakelijk en wenselijk. Daarom zijn we niet voor het bouwen van alleen maar sociale koopwoningen aan de rand van een dorp. We moeten zorgen dat sociale huurwoningen, goedkope en dure koopwoningen in een goede leefomgeving gesitueerd worden. Dit betekent dat je alle projecten in samenhang moet ontwikkelen. Zo blijf je de unieke kwaliteit van onze dorpen bewaken.

 

En er is nog iets veranderd. De rente is flink gedaald. Dit heeft gevolgen voor de kosten en de opbrengsten. Maar in het raadsvoorstel over de grondexploitaties wordt met geen woord gerept over de rente. Een gemiste kans.

 

De MPN vindt dat het college te laat heeft gereageerd op deze grote veranderingen. Soms leek het erop dat het college paniekvoetbal speelde.

 

De MPN vindt dat het college terug moet naar de reken- en tekentafel om realistische plannen te maken waarin een goede afweging wordt gemaakt in de ruimtelijke, de sociaaleconomische en de financiële kwaliteit van onze mooie gemeente. En daarbij moet het college openstaan voor samenwerking met alle betrokken partijen inclusief de woningcorporaties.

 

Publicatie: 11-05-2013

WMO beleidsplan: “Met knippen en scheren redden we het niet!”

De MPN is van mening dat het nieuwe WMO- beleidsplan aan de magere kant is.

Het HOE zorgen we samen voor "minder zorgen voor, meer zorgen dat" komt onvoldoende en vaag uit de verf. Ook zijn er weinig toetsbare kaders in het plan opgenomen, een evaluatie zal daarom erg oppervlakkig blijven. Bij onze opmerkingen over een goed samenspel tussen de verschillende loketten en integrale dienstverlening zei de wethouder:" toets ons hoe de afspraken uitgevoerd worden" . Met dit plan in de hand zal het toetsen niet eenvoudig zijn. Toetsen en evalueren gaat wat ons betreft verder dan aantallen aanvragen en doorlooptijden van voorzieningen en de financiën.

 

Waren deze punten voor de MPN dusdanig zwaar om tegen dit plan te stemmen?

Wij vinden van niet, het plan biedt voldoende mogelijkheden voor een goede uitvoering. Wel zullen we met elkaar structureel en inhoudelijk de ontwikkelingen en uitvoering goed moeten volgen.

 

Het college streeft verder naar uitvoering binnen rijksbudgetten, hoe het college hier mee om wil gaan is onduidelijk. Gaan we een kaalslag plegen op de taken van de WMO om binnen de budgetten te blijven? Of gaan we met elkaar, raad en college, bekijken wat er nodig is voor goede dienstverlening en daar ook budgetten van andere beleidsterreinen bij betrekken? De MPN is geen voorstander van het één op één doorvoeren van rijks bezuinigingen. Om met de raad en het college een stevige afspraak te maken diende Pien Schrama namens MPN samen met PN en SGP/CU een motie in: We willen het college de opdracht geven om bij structurele, grote overschrijdingen en rijksbezuinigingen op huidige en toekomstige Wmo taken met de raad en andere belanghebbenden een brede discussie aan te gaan. Streven binnen budgetten is geen verkeerd uitgangspunt maat we weten dat we dit gewoon niet gaan redden. Dmv een brede discussie kunnen we samen weloverwogen keuzes maken.

Onze motie is op 30 mei door alle raadsleden gesteund!

Pien: “Het gaat wel ergens om! In 2007 bij de overheveling van de hulp bij het huishouden naar de gemeenten kreeg de gemeente Nieuwkoop 1 miljoen euro. Nu zal dat bedrag hoger zijn. Met ingang van 2015 blijft er van dit budget nog maar 60% over omdat het rijk enorm op deze taak gaat bezuinigen. Een korting dus van zo'n 400.000 euro!”

 

Met elkaar moeten we dus bekijken op welke wijze we met dit soort enorme uitdagingen moeten en kunnen omgaan want...

Met wat scheren en knippen gaan we het niet redden!

 

 

Klik hier voor de op 30 mei ingediende motie van MPN, PN en SGP-CU.

 

Publicatie 12-06-2013

MPN en PN over woonzorgzone Nieuwveen: "Ga in gesprek!"

Veel te lang is er gewacht met actie vanuit het college na de ontstane onrust over de woonzorgzone in Nieuwveen. Een eerdere oproep van MPN/PN dit jaar om met inwoners in gesprek te gaan had alleen een kort briefje aan omwonenden en een summier stukje in Nieuwkoop Nieuws opgeleverd. De onrust is hier niet mee weggenomen. Integendeel!

 

Al meer dan 13 jaar wordt er door partijen hard gewerkt aan een wozozo waar in de toekomst senioren, mensen met dementie en bewoners van Ipse DE Bruggen kunnen gaan wonen. Een ontwikkeling die door de gemeenschap van Nieuwveen, de zorg en de politiek zeer gewenst is. Maar na een bijeenkomst in januari 2012 waarin de uitgewerkte plannen door de ontwikkelaar WSN en gemeente aan de inwoners van Nieuwveen zijn gepresenteerd is het veel te lang stil gebleven. Stil tot een publicatie over het besluit over een afwijking op het bestemmingsplan die de nodige opschudding heeft veroorzaakt.

 

Nieuwveners zijn op de trom gaan slaan. Zelfs een handtekeningenactie is gestart met een enorme respons. Het is duidelijk dat inwoners zich zorgen maken over de ontwikkeling van de 3 gebouwen die moeten komen aan de AH Kooistrastraat in het hart van het dorp. Het college kwam helaas niet in beweging, het bleef nog steeds stil. “Dat moet anders” vinden Pien Schrama (MPN) en Berry Dors (PN). Ze weten dat het proces vergevorderd is, maar omdat de wozozo op dit moment even in de wachtkamer zit, is er ruimte voor overleg. Daarom dienden de partijen donderdag 30 mei tijdens de raadsvergadering een motie in om het college de opdracht te geven met inwoners in gesprek te gaan en om met WSN te overleggen. Een opdracht die door de hele raad werd gesteund!

 

Pien Schrama (MPN); ”Wethouder ga met inwoners en WSN in gesprek! Een kort briefje over de procedure is niet genoeg. Ga het dorp in en praat over de ontstane beelden en wensen. En bepleit bij WSN of ze nog aan wensen van inwoners tegemoet kunnen komen. Dat is een verantwoordelijkheid van de gemeente!”

 

Klik hier voor de op 30 mei door MPN, PN en D66 ingediende motie.

 

Publicatie: 12-06-2013

Ledenvergadering MPN/PN 5 juni 2013: “Positieve start!”

Op woensdag 5 juni vergaderden de leden van MPN en Progressief Nieuwkoop voor het eerst samen.

 

Al eerder waren de formele besluiten genomen om met één gezamenlijke kieslijst de verkiezingen in te gaan. Dat betekent één verkiezingsprogramma, één campagne, één lijst en na de verkiezingen in maart 2014 één fractie.

 

De gezamenlijke ledenvergadering verliep in een zeer positieve sfeer met pittige, opbouwende discussies. Aan de orde kwamen o.a. profielschets kandidaten, kandidaatstellings-commissie en -procedure, een programmateam en een campagneteam. Ook werd er in groepen gesproken over thema’s die in verkiezingstijd volgens de leden in ieder geval aandacht moeten krijgen. Beide besturen en fracties hebben veel bruikbare informatie en ideeën meegekregen. Daarover wordt samen met inwoners, organisaties en uiteraard de leden, verder gesproken de komende maanden.

 

We hebben er zin in!

 

Publicatie: 12-06-2013

Behandeling financiële stukken dd 20 juni 2013

In de besluitvormende raad van 20 juni werden de financiële stukken behandeld (jaarrekening 2012, voorjaarsnota en uitgangspuntennotitie begroting 2014). Hieronder vindt u de mening van de MPN zoals verwoord tijdens de raadsvergadering door fractievoorzitter Jaap Aartman.

 

Voorzitter, de MPN is nogal verbaasd over het moment waarop het college de wel zeer afwijkende financiële resultaten van de gemeente bekendmaakt. Voor de MPN is dat een teken dat het college onvoldoende grip heeft op het financiële proces en de uitkomsten.

 

De MPN vindt ook dat dergelijke grote afwijkingen eerder gemeld zouden moeten worden.

Opvallend is ook dat het aantal reserves en voorzieningen weer is gegroeid. Dit maakt de transparantie van het begrotingsproces en de verantwoording ervan er niet duidelijker op.

Ook valt op dat het college in een periode waarin er te weinig opdrachten zijn ze bijna 4 miljoen euro aan onderhoudswerkzaamheden doorschuift naar volgende jaren. Een gemiste kans om wat te doen de werkloosheid in de weg- en waterbouwsector.

 

De afvalstoffenheffing is weer hoger dan noodzakelijk vastgesteld. Inmiddels staat er nu ruim 1 miljoen euro in de Reserve Egalisatie Afvalstoffenheffing, of te wel bijna € 90 per huishouden. De MPN vindt dat het college meer vaart moet maken om dit bedrag terug te geven aan de inwoners.

Het overschot van 2 miljoen euro op de gewone begroting staat in schril contrast met de 14 miljoen euro tekort als gevolg van de grondexploitaties. Wij zijn bang dat het eind nog niet in zicht is en er verder op de gronden afgeboekt moet worden. De MPN vindt dat een realistische grondprijs bepaald moet worden en niet elke keer de grondprijs naar beneden bijgesteld moet worden om dan vervolgens tot de ontdekking te komen dat dat weer niet voldoende is gedaan. Doe het in één keer goed en realistisch.

 

Voorzitter, hoe je het ook wendt of keert, de gemeente kent nog steeds een gezonde financiële situatie. Dat is uitsluitend het gevolg van de 50 miljoen euro aan de NUON gelden. Zonder al te grote bezuinigingen kunnen die gelden vrij te besteden gemaakt worden. Een rigoureuze bezuinigingsoperatie vindt de MPN op dit moment niet nodig. Ook een verhoging van de WOZ met meer dan de inflatie is o.i. niet noodzakelijk.

 

Voorzitter, in de beperkte tijd die ons is toegemeten wil de MPN toch de woningbouw, de rol van de woningcorporaties en het particuliere opdrachtgeverschap even aan de orde stellen. Helaas is er nog steeds geen duidelijkheid over wat de woningcorporaties willen/kunnen bouwen. De grondprijs lijkt het knelpunt te zijn. Datzelfde geldt bij het niet op gang komen van het particulier opdrachtgeverschap en de bereidheid van bouwbedrijven om te bouwen. College, vraag realistische grondprijzen!

 

De glastuinbouw blijft de MPN bezig houden. De MPN is van oordeel dat de sector belangrijk is voor onze gemeente. De MPN vindt ook dat tot nog toe een goed beeld, een visie op de toekomst van de glastuinbouw ontbreekt. Die is noodzakelijk om concreet gestalte te geven aan die toekomstige glastuinbouw zowel wat betreft de ruimte als de structuur en duurzaamheid. De MPN vindt dat de Greenport het niveau is waar de ideeën daarover verder ontwikkeld en concreet gemaakt moeten worden.

 

Met betrekking tot het sociale domein en de relatie tussen bestaande taken en decentralisaties geeft het college in de uitgangspunten aan dat niet alleen nieuwe, maar ook bestaande taken worden beoordeeld. De uitgangspunten 4, 5, 6, en 7 gaan over deze onderwerpen. Op 30 mei is een motie aangenomen naar aanleiding van het WMO-beleidsplan. Daarin is afgesproken met elkaar in gesprek te gaan over hoe om te gaan met structurele rijksbezuinigingen. De MPN is van mening dat we dit proces niet voor ons uit moeten schuiven als we daarover met alle betrokken partijen op een goede manier willen overleggen.

Graag actie op korte termijn is onze wens.

 

Samenvattend voorzitter,

  • De voorjaarsnota 2013 en de jaarrekening 2012 zijn helder. De MPN kan daar zijn goedkeuring aan geven;
  • Op de uitgangspuntennotitie zal de MPN geen ja zeggen. De aangekondigde bezuinigingsoperatie vindt de MPN overbodig en ongewenst;
  • De MPN vindt dat de afvalstoffenheffing omlaag moet;
  • De MPN vindt dat het college met reële grondprijzen moet gaan werken;
  • De MPN vindt dat de problematiek van de glastuinbouw regionaal moet worden aangepakt;
  • De MPN vindt dat het college voortvarend met alle betrokken partijen over de gevolgen van de decentralisaties in overleg moet gaan.

Publicatie: 24-06-2013

 

Wat we echt moeten weten maken we zo klein mogelijk

Eind december vroeg de MPN aandacht voor een goede leesbaarheid van de wettelijke bekendmakingen in NieuwkoopNieuws, het communicatieblad van de gemeente Nieuwkoop. Inwoners, met name ouderen, hebben moeite met het lezen van de officiële bekendmakingen door de kleine lettertjes. Het lezen van deze berichten wordt daardoor ontmoedigd.

 

Pien Schrama, raadslid MPN: “NieuwkoopNieuws staat vol met 'leuke activiteiten' en nieuwtjes die ook prima alleen op een website kunnen staan. Maar wat we echt moeten weten maken we zo klein mogelijk. Letterlijk en figuurlijk!” Volgens de MPN kan het niet de bedoeling zijn dat bekendmakingen over vergunningen en aanvragen er zo bekaaid afkomen. Vandaar de oproep om dit te veranderen. De oproep werd in de raad van 20 december jl. door meerdere partijen gesteund en wethouder Melzer beloofde ermee aan de slag te gaan.

 

We zijn een half jaar verder en er is tot op de dag van vandaag nog niets veranderd. Dat wat men moet weten, staat onveranderd in een te kleine letter. De MPN vindt dat allereerst dat wat inwoners moeten weten goed leesbaar gepubliceerd moet worden en dat op de tweede plaats pas aandacht moet zijn voor woningbouw, lintjes knippen of evenementen. Daarom heeft de MPN schriftelijke vragen gesteld om weer te pleiten voor LEESBAAR nieuws.

 

Klik hier voor de schriftelijke vragen.

Klik hier voor de antwoorden van het College van B&W op onze vragen.

 

Reactie MPN op antwoorden van het College van B&W:

Het college heeft op aandringen van de MPN minimale aanpassingen gedaan om de leesbaarheid van de wettelijke bekendmakingen te vergroten. Volgens het college is de leesbaarheid nu voldoende. Groter afdrukken van bijvoorbeeld vergunningsaanvragen en -verleningen zou ten koste gaan van ander nieuws is de mening van B&W. Ander "leuk" nieuws blijft in een grotere letter afgedrukt worden dan het nieuws dat men echt moet weten.

Jammer, want wat is nu belangrijk? De MPN vindt dat het college niet de juiste prioriteiten stelt en dat de eerste aandacht moet gaan naar dat wat je echt moet weten. Een gemiste kans om in bezwaar te gaan is vele malen erger dan een bericht over een ondertekening of opening.

 

Publicatie: 30-06-2013

Publicatie beantwoording en reactie MPN daarop: 03-09-2013

VIND JE OOK DAT HET BETER KAN? MELD JE DAN NU AAN ALS KANDIDAAT RAADSLID!

Midden Partij Nieuwkoop en Progressief Nieuwkoop gaan samen de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 in. We vormen 1 kieslijst waarmee we in de nieuwe raad 1 grote fractie willen vormen. We nodigen iedereen uit die met ons mee wil bouwen ­– aan welzijn en welvaart in Nieuwkoop op een duurzame en sociale manier – om zich kandidaat te stellen als raadslid.

 

KANDIDAATSTELLEN, HOE GAAT DAT?

 

1. Voorwaarden

• Een kandidaat woont in de gemeente Nieuwkoop of is bereid daar te wonen tijdens het raadslidmaatschap.

• Een kandidaat is lid van MPN of PN of bereid lid te worden.

 

2. Aanmelden

• Stuur een e-mail met daarin een duidelijke motivatie voor je kandidaatstelling naar info@lijst1nieuwkoop.nl

• Doe dit vóór 3 september 2013

• Na de aanmelding krijg je een bereidverklaring toegestuurd. Deze moet ondertekend retour worden gestuurd vóór 10 september 2013

 

3. Procedure

De kandidaatstellingscommissie beoordeelt de kandidaten op basis van de partij statuten, de profielschets en een goede fractiesamenstelling. Daarbij kunnen kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek. Dit leidt tot een advieslijst die de commissie vóór 20 oktober 2013 ter beoordeling voorlegt aan de besturen van MPN en PN.

De besturen leggen dit advies, al dan niet aangepast, voor aan de gezamenlijke ledenvergadering. Na behandeling krijgt de advieslijst de status van kandidatenlijst en is iedereen op de lijst officieel in de running om raadslid te worden voor de MPN en PN voor de raadsperiode 2014-2018. En om echt werk te maken van een betere gemeente.

 

VRAGEN?

Mail je vraag naar info@lijst1nieuwkoop.nl en er neemt zo snel mogelijk iemand contact met je op.

 

Publicatie: 30-06-2013

Heroverweging locaties C2000 masten nodig

Progressief Nieuwkoop (PN) en Middenpartij Nieuwkoop (MPN) zijn van oordeel dat de locatiekeuze voor de plaatsing van 2 nieuwe C2000 masten heroverwogen dient te worden.

 

C2000 masten zijn een zeer belangrijk onderdeel van de hulpverleningsinfrastructuur in Nederland. Gebleken is dat in onze regio de signaaldekking onvoldoende was. Reden om nu over te gaan tot plaatsing an 2 nieuwe masten in resp. Ter Aar en Nieuwkoop.

 

Recent heeft PN het College van B&W geadviseerd om een informatiebijeenkomst te - doen - organiseren. Deze bijeenkomst is gehouden op 9 juli jl. in De Steupel. Tijdens deze bijeenkomst bleek dat er in de locatieberekeningen fouten zijn gemaakt. Zo werd voor de meest gewenste locatie in Ter Aar bij het Landlustpad uitgegaan van foutieve afstandsinformatie ten opzichte van woningen. Men vergiste zich een factor 3 en was uitgegaan van een afstand van ongeveer 150 meter in plaats van de werkelijke 50 meter. Verder is er vastgesteld dat een vanuit inwonersoptiek gewenste locatie op de bedrijventerreinen Bovenland en De Olm niet serieus is bekeken.

 

Reden voor PN en MPN om dit via een motie in de raadsvergadering van 9 juli aan de orde te stellen.

 

voor informatie:

Berry Dors

www.progressiefnieuwkoop.nl

 

Pien Schrama

www.middenpartij.nl

 

Tijdens de raadsvergadering is deze motie (niet geagendeerd onderwerp) ingediend door PN, MPN en CDA. In de motie wordt B&W gevraagd om met de opdrachtgever, respectievelijk diens uitvoerder in overleg te gaan om op basis van transparante, heldere en begrijpelijke criteria te komen tot een zonodig / zo mogelijk bijgesteld plaatsingsplan, en hierbij, samen met alle betrokken partijen alle creativiteit te benutten. De motie is unaniem aangenomen.

 

Publicatie: 16-07-2013

Persbericht MPN/PN: Alsnog ruimte voor beloofde inspraak voor veilige schoolroutes

PN EN MPN ZORGEN VOOR HELDERHEID IN EEN WARRIG PROCES

 

 

Ruim een jaar geleden hebben een aantal scholen in Nieuwveen en Noordeinde een verzoek bij de gemeente ingediend om naar de verkeerssituatie rondom de scholen te kijken. Het gaat hierbij om zaken als veilige fietsroutes en oversteekpunten, aandacht voor parkeergelegenheid, oftewel alles om onze jeugd heelhuids van en naar school te laten komen.

 

Naar aanleiding hiervan besloot de gemeente contact op te nemen met alle scholen en dorpsraden in de kernen van gemeente Nieuwkoop. Om zo tot een goed onderbouwde en werkzame notitie over de verkeersveiligheid te kunnen komen. Een werkwijze die Progressief Nieuwkoop (PN) en Middenpartij Nieuwkoop (MPN) alleen maar toejuichen, vindt Joke van Boxtel, raadslid voor PN, want: “Betrokkenen laten meedenken is dé manier om tot oplossingen te komen die breed gedragen worden, en belangrijker nog: die echt werken.”

 

De beleidsnotitie die volgens de wethouder in overleg met de scholen en dorpsraden was opgesteld werd ook als zodanig aan de raad gepresenteerd. Er was dan ook enige verbazing bij MPN en PN toen er een protestbrief van de Dorpsraad uit Langeraar opdook. Deze Dorpsraad vindt het overleg helemaal niet goed gegaan en ziet de gemaakte aanbevelingen niet terug in de notitie. Voor Joke van Boxtel en haar collega-raadslid Pien Schrama van MPN, reden om dieper in de zaak te duiken. Na een rondje bellen en mailen, blijken er zeker nog 3 scholen zich niet te kunnen vinden in de werkwijze en de notitie. Ook blijkt bijvoorbeeld de dorpsraad van Vrouwenakker helemaal niet benaderd te zijn. Verder spitten brengt nog meer ontevreden partijen aan het licht. Zo is er geen terugkoppeling geweest aan de wel betrokken scholen en dorpsraden. En is er een vergaande maatregel in de notitie opgenomen om landbouwverkeer te weren op de Aardamseweg, zonder dat betrokken partijen daarin gehoord zijn. Daarnaast komen een aantal knelpunten rondom de scholen die wel bestempeld zijn als belangrijk domweg niet aan de orde in de notitie. Zonder verklaring.

 

MPN en PN hebben dit aan de kaak gesteld in de meningsvormende raad van 27 juni waarop de verantwoordelijk wethouder toe moest geven dat een versnelling van het proces ten koste is gegaan van de kwaliteit en zorgvuldigheid. Het debat werd door de fracties van andere partijen ondersteund.

In het verlengde hiervan hebben MPN en PN in de besluitvormende raad van 11 juli een amendement ingediend om de aanvullende maatregel over het landbouwverkeer uit de notitie te schrappen. Raadslid Schrama: “Aan deze maatregel ligt geen enkele vraag of overleg ten grondslag, het is een bedenksel van de gemeente.” Het amendement is met steun van D66, CDA en OLN aangenomen.

 

Op basis van dit alles heeft de wethouder voorgesteld het overleg met scholen en dorpsraden opnieuw en nu goed te doen, en de besluiten in de notitie hierop af te stemmen en dus eventueel aan te passen. Ook komt er nu wel een overleg met de landbouwsector over de situatie op de Aardamseweg. MPN en PN zijn blij met deze voorstellen en zien het resultaat met vertrouwen tegemoet.

 

Voor meer informatie en vragen over dit bericht:

Joke van Boxtel

Telefoon: 06  2368 1093

Email: jokevanboxtel@ziggo.nl

 

En Pien Schrama

Email: pienenruudschrama@Gmail.com 

 

Publicatie: 16-07-2013

MPN/PN ook op braderie in Langeraar

Op 14 september is het weer zo ver: braderie in Langeraar. In deze dorpskern is meer dan genoeg gebeurd om met elkaar over te praten. Natuurlijk zijn de MPN en Progressief Nieuwkoop ook aanwezig, o.a. om Lijst1Nieuwkoop aan u voor te stellen, vragen te beantwoorden, van gedachten te wisselen en de mening van Langeraarders en inwoners van Nieuwkoop zelf te horen.

 

Wij zien u graag bij onze kraam op 14 september!

 

Publicatie: 03-09-2013

Op bezoek bij RTV Hollands Midden

Op donderdag 29 augustus waren we op bezoek bij RTV Hollands Midden.

 

Voor een inhoudelijk goed gesprek natuurlijk, maar dat kan best gezellig zijn!

 

Foto rechts: Marco den Hollander praatte met Pien Schrama, Kees Hagenaars, Joke van Boxtel en Jan Dirven over de samenwerking van MPN en PN na de verkiezingen van 19 maart 2014. 

 

 

 

Zie ook het artikel op de website van RTV Hollands Midden.

 

Zie ook www.lijst1nieuwkoop.nl over onze samenwerking met Progressief Nieuwkoop.

 

Publicatie: 03-09-2013

Persbericht MPN/PN: Algemene Ledenvergadering MPN/PN 13-11-2013

Middenpartij Nieuwkoop en Progressief Nieuwkoop gaan samen als MPN-PN de gemeenteraadsverkiezingen 2014 in. Daarom presenteren we op de algemene ledenvergadering van woensdag 13 november hun gezamenlijke kandidatenlijst en concept-verkiezingsprogramma.

 

De leden van beide partijen wordt gevraagd hun goedkeuring aan de stukken te geven. Maar ook niet leden zijn welkom op de vergadering.

“De deur staat voor iedere inwoner van onze gemeente open”, zegt Onno Marré, de voorzitter van MPN. “We willen de belangen behartigen van zoveel mogelijk mensen in Nieuwkoop, dat is ook de reden om de lijstverbinding met Progressief Nieuwkoop aan te gaan: meer lokale mensen, meer lokale kracht.” De voorzitter van PN, Jan Dirven, haakt hier meteen op in: “Dat zie je terug in de kandidatenlijst. We hebben mensen uit alle kernen, jong en oud, man en vrouw. Ook de mix van nieuwe en zeer ervaren kandidaten vind ik iets om trots op te zijn. We kunnen vol vertrouwen de verkiezingen in maart 2014 in.”

 

Klik hier voor het volledige persbericht en de kandidatenlijst.

Klik hier voor de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 13-11-2013.

 

Publicatie: 04-11-2013

 

 

 

Persbericht MPN/PN: Kinderarmoede is dichterbij dan je denkt

In Nederland leeft 1 op de 9 kinderen in armoede. Ook in de gemeente Nieuwkoop.

 

Uit zeer recent onderzoek door de Kinderombudsman blijkt dat kinderarmoede overal in Nederland voorkomt en gezien de economische situatie alleen maar zal groeien.

Vanwege de ernst van de situatie stelt het Rijk volgend jaar 80 miljoen euro extra beschikbaar voor armoedebeleid en schuldhulpverlening.

Naar aanleiding hiervan hebben Midden Partij Nieuwkoop en Progressief Nieuwkoop wethouder Muilwijk gevraagd om informatie over het armoedebeleid in de gemeente Nieuwkoop. Zowel in het algemeen als voor kinderen in het bijzonder.

 

Lees hier het gehele persbericht en de contactinformatie.

 

Publicatie: 04-10-2013

Nettie Schuitemaker-Vink


Inspirator en drijvende kracht van

voormalig Gemeentebelangen Zevenhoven (GBZ)

en Gemeentebelangen Samen (GBS)


Bovenal fijne herinneringen aan een

prachtig en betrokken mens.


We wensen Frank en familie veel sterkte toe.


Bestuur en fractie

Midden Partij Nieuwkoop

MPN

www.middenpartij.nl
MiddenPartij - Midden in de samenleving