Publicaties 2010

Hieronder vindt u diverse publicaties van de MPN website uit 2010. Het meest recente artikel staat bovenaan.

300 handtekeningen voor behoud zandbak in Noorden

Bewoners uit de Rozenstraat in Noorden zijn al jaren bezig om de zandbak en de speelplaats in hun straat te behouden. Toch is onlangs de zandbak verwijderd en is deze vervangen door rubberen tegels waarop een glijbaan is geplaatst.

Jonge kinderen kunnen onmogelijk op deze glijbaan klimmen terwijl voor oudere kinderen de glijbaan zonder verdere speelomgeving geen uitdaging biedt.

Jammer, want de jeugd in Noorden heeft al zoveel speelplek in moeten leveren.

Zo is pas het basketbal / voetbal / skateplein verdwenen door de verplaatsing van de Antoniusschool.  

 

Op uitnodiging van Trudy Soederhuizen van de MPN kwamen de wethouders Elkhuizen en Moraal de speelplek medio december 2010 met eigen ogen bekijken. Zij werden opgewacht door vele kinderen, ouders en grootouders die “wij willen onze zandbak terug” riepen.

 

Buurtbewoners kregen de gelegenheid om uit te leggen dat een speelplek niet alleen belangrijk is voor kinderen, maar ook voor de sociale contacten in de buurt. 

Wethouder Elkhuizen probeerde nog een 4-jarig jongetje de trap op te laten klimmen van de glijbaan, maar dat lukte echt niet. 

 

Er zijn ruim 300 handtekeningen onder de buurtbewoners opgehaald en die werden door buurtkinderen aangeboden aan de wethouders. Wethouder Elkhuizen beloofde om snel werk te maken van de vraag om een zandbak. Hij zegde toe binnen een week een afspraak met de bewoners te maken op het gemeentehuis.

 

publicatie: 19 december 2010

Behandeling 2e tussentijdse rapportage 2010

In de besluitvormende raad van 11 november stonden twee belangrijke punten op de agenda. De behandeling van de tweede tussenrapportage en de begroting voor 2011. In de tweede tussenrapportage legt het college van B&W verantwoording af over het eerste half jaar van 2010. In die rapportage wordt aangegeven op welke punten de werkelijk begrote bedragen afwijken van de bedragen die in de begroting staan vermeld en om welke redenen er afwijkingen zijn.

Bij de behandeling daarvan heeft de MPN een aantal opmerkingen geplaatst.

Het komt er op neer dat de MPN van mening is dat voor een aantal posten het college de raad vooraf had moeten informeren over een eventuele budgetoverschrijding hiervoor met een voorstel richting de raad had moeten komen.
Door deze posten achteraf te verantwoorden in de 2e tussentijdse rapportage stelt het college de raad voor een voldongen feit. Het geld is dan al uitgegeven, zonder dat de raad hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.
De MPN heeft hier moeite mee en is van mening dat het college de raad juist, tijdig en volledig moet informeren en dat het budgetrecht bij de raad ligt. 
De MPN heeft geconstateerd dat de raad over de besluitvorming rond de exploitatie van Parola niet tijdig is geïnformeerd en de raad geen gebruik heeft kunnen maken van het budgetrecht. Weliswaar is de raad gekend in de aankoop van het Parola, maar de raad is niet gekend in de hieruit voortvloeiende kosten (51.000 euro) voor de exploitatie (beheren) van het gebouw. De MPN is van mening dat het college hiervoor met een apart voorstel richting de raad had moeten komen.
Datzelfde geldt voor de extra werkzaamheden voor de Antoniusschool. Hiervoor is ruim 34.000 euro meer uitgegeven, zonder dat de raad hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. En dat terwijl in de 1e tussentijdse rapportage al vermeld werd dat het budget waarschijnlijk overschreden zou worden. De MPN is van mening dat het college dus tijd genoeg had om richting de raad met een concreet voorstel te komen voor een krediet om de extra uitgaven te dekken.
De MPN heeft het college dan ook verzocht voorziene overschrijdingen van budgetten in het vervolg middels separate voorstellen aan de raad voor te leggen en ook beleidswijzigingen die consequenties hebben voor de begroting eveneens in een raadsvoorstel aan de raad aan te bieden.
De 2e tussentijdse rapportage is uiteindelijk aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad. De MPN heeft niet ingestemd met het voorstel, aangezien wij het niet kunnen goedkeuren dat het college ruim 85.000 euro heeft uitgegeven zonder hiervoor toestemming aan de raad te geven. Hiermee wordt het budgetrecht van de raad met voeten getreden en hier kan de MPN niet mee in stemmen.
 
Hieronder is de volledige tekst opgenomen die fractievoorzitter Jaap Aartman tijdens de raadsvergadering van 11 november heeft uitgesproken:
Voorzitter,

 

Voor ons ligt ter behandeling de tweede tussenrapportage. Doel van een tussenrapportage is de raad te informeren in hoeverre de in de begroting opgenomen budgetten in de diverse programma’s in overeenstemming zijn met de werkelijk bestede bedragen en waarom afwijkingen voorkomen. U stelt terecht dat voorstellen tot aanpassing van de begrote bedragen aan de werkelijkheid noodzakelijk zijn voor de rechtmatigheid. Essentieel is ook dat voorziene overschrijdingen van goedgekeurde budgetten middels een raadsvoorstel aan de raad ter goedkeuring worden voorgelegd. Naar onze mening is het niet de bedoeling om via de tussenrapportage nieuw beleid te formuleren en daar gelden voor op te nemen. Dat dient o.i. via aparte raadsvoorstellen plaats te vinden.  Dat zijn de uitgangspunten voor een tussenrapportage en dat is voor de raad helder.

 

Het college is door de gemeenteraad gekozen om opdrachten uit te voeren die de gemeenteraad heeft vastgesteld in haar openbare vergaderingen. Maar ook om ten alle tijden de gemeenteraad juist te informeren. Bovendien is het van groot belang dat de gemeenteraad er van mag uitgaan dat het college haar werkzaamheden uitvoert binnen de door de gemeenteraad vastgelegde regels en budgetten.

 

Helaas moet de MPN constateren dat het college zich niet steeds houdt aan deze uitgangspunten.

In de eerste tussentijdse rapportage meldt u dat de kosten voor de Antoniusschool worden overschreden. Dus de organisatie heeft tijdig aangegeven dat het budget was uitgeput. Je mag dan verwachten dat het college extra budget vraagt om de werkzaamheden uit te voeren. Nu zien we in de 2e tussentijdse rapportage dat het budget met 34.640 euro is overschreden. In de toelichting wordt aangegeven dat later een nadere berekening wordt gemaakt van de overschrijding van de totale kosten. We stellen vast dat er zonder toestemming van de raad werkzaamheden zijn uitgevoerd waardoor het budget is overschreden.

 

Ook worden In deze tussenrapportage ons inziens belangrijke beleidswijzigingen voorgesteld.

Beleid van de gemeente is om gemeentelijke gebouwen zoveel mogelijk door derden te laten exploiteren. In afwijking van dit beleid gaat u het beheer van Parola op u nemen. Bovendien is dit besluit al veel eerder door uw college genomen. De MPN vindt dat u deze beleidswijziging via een separaat raadsvoorstel aan de raad had moeten aanbieden. Onze indruk is bovendien dat deze kosten van 51.000 euro voor een niet onbelangrijk deel structureel zijn, terwijl die als incidenteel worden opgevoerd.

Ditzelfde geldt voor de inzet van de gelden voor de Greenport. Het college heeft de raad toegezegd pas toe te treden tot de Greenport nadat de raad daarover een besluit had genomen.

 

De MPN verzoekt het college voorziene overschrijdingen van budgetten in het vervolg middels separate voorstellen aan de raad voor te leggen en ook beleidswijzigingen die consequenties hebben voor de begroting eveneens in een raadsvoorstel aan de raad aan te bieden.

 

Op een drietal concrete punten wil de MPN nog een opmerking maken.

Op blz. 28 van deze tussenrapportage wordt gemeld dat de gelijktijdige vervanging van tractiemiddelen Europees moet worden aanbesteed. Dat betekent forse extra ambtelijke kosten en een forse inperking van de beslisvrijheid. Afzonderlijke vervanging lijkt ons aanmerkelijk meer efficiënt.

 

De MPN is voorts benieuwd naar de uitvoeringsplannen van het college van de verschillende kadernota’s.

 

Tenslotte gaat de MPN er vanuit dat het saldo van de meeropbrengsten afvalstoffenheffing van 145.000 euro bij de vaststelling van de jaarrekening zal worden gestort in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

 

Voorzitter,  samenvattend, de MPN fractie vindt dat het college de raad juist en volledig moet informeren en dat het budgetrecht bij de raad ligt. Wij hebben geconstateerd dat de raad over de besluitvorming rond de exploitatie van Parola niet tijdig is geïnformeerd en de raad geen gebruik heeft kunnen maken van het budgetrecht. Datzelfde geldt voor de extra werkzaamheden voor de Antoniusschool. De MPN vraagt de andere fracties of zij het eens zijn met de opvatting dat het budgetrecht bij de raad ligt en het college in deze zaken niet juist gehandeld heeft. Voordat wij een definitief oordeel geven over deze tweede tussenrapportage wachten wij de reactie van de andere fracties af.

 

Voorzitter, voor wij een definitief besluit nemen horen wij graag eerst de reacties van andere partijen. Behoudens de gemaakte opmerkingen kan de MPN zich in het algemeen vinden in deze tweede tussentijdse rapportage.

 

Publicatie: 19 december 2010

Grote opkomst MPN-bijeenkomst in Vrouwenakker!

De MPN ging op maandagavond 18 oktober in gesprek met inwoners van Vrouwenakker in de kern Vrouwenakker.

Deze bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van Vrouwenakker en de koerswijziging welke in het nieuwe collegeprogramma 2011–2014 voor de Vrouwenakker is opgenomen.

 

Hierin staat dat het huidige plan om in die kern woningen te bouwen wordt stopgezet.

De door de gemeente aangekochte gronden worden betrokken bij de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied Nieuw Amstel Oost.

Een nieuw ontwerp voor Vrouwenakker West wordt voorbereid.

Het college heeft geheel andere functies voor dit gebied op het oog, bijvoorbeeld huisvesting werknemers, bedrijfswoningen en ondersteunende bedrijvigheid.

 

De MPN wilde graag horen wat de betrokken inwoners van deze nieuwe koers vinden, zodat hun mening bij toekomstige discussies en besluitvorming door de MPN fractie meegenomen en ingebracht kan worden. De inwoners van Vrouwenakker hebben voor deze bijeenkomst een uitnodiging ontvangen.

 

Ruim 60 inwoners van Vrouwenakker hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging. Dat is 75% van de genodigden!

 

Jaap Aartman, Jan Tersteeg en Pien Schrama hebben uitleg gegeven over de stand van zaken met betrekking tot het collegeprogramma, de huidige plannen voor Vrouwenakker en de nieuwe plannen met andere ingrediënten voor het gebied.

 

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat men niet zit te wachten op bedrijvigheid en huisvesting werknemers ten behoeve van de glastuinbouw in Vrouwenakker.

De inwoners waren onaangenaam verrast door de mededeling dat de woningbouwplannen met starterswoningen door het nieuwe college worden stopgezet. Voor de leefbaarheid van de steeds grijzer wordende kern is woningbouw voor gezinnen en jongeren belangrijk. Woningbouw in Vrouwenakker is voor de plaatselijke jeugd de kans om in de eigen omgeving te blijven wonen. Bijzonder vond men het feit dat de grondprijs door het college in een keer is afgewaardeerd. Wanneer het huidige plan niet realiseerbaar zou zijn moet het nu, met afgewaardeerde gronden, toch juist wel mogelijk zijn om woningbouw een kans te geven? "Laat tijdens de crisis de grond maar braak liggen (ruim wel de rommel op!) en bouw over een paar jaar de beloofde woningen" was een veelgehoord geluid.

Men verwacht dat met ondersteunende bedrijvigheid voor de glastuinbouw de leefbaarheid in de kern erop achteruit zal gaan. Een nieuw bedrijventerrein kan toch niet de bedoeling zijn?

 

Zeer bezorgd waren de bewoners over mogelijke huisvesting van werknemers. Aanwezigen die in de bloemensector werkzaam zijn en ervaring hebben met immigranten, gaven aan dat de werknemers die willen integreren juist niet in grotere woonvormen willen wonen. De immigranten die gebruik maken van dit soort voorzieningen zijn vaak jong, wisselen vaak van baan en hebben geen binding met de omgeving, met alle problemen van dien. Verwacht wordt dat een groep immigranten een zeer grote en negatieve impact heeft op een kleine gemeenschap als Vrouwenakker met maar een paar honderd inwoners.

Eerder werd hetzelfde geluid uit de Woerdense Verlaat serieus genomen door vast te leggen dat er geen grootschalige woonvormen worden gerealiseerd in kleine kernen.

 

Het resultaat van deze avond is dat de inwoners zich gezamenlijk over deze ontwikkelingen gaan buigen en het college en de gemeenteraad in januari willen uitnodigen om hun mening over de toekomst van Vrouwenakker te bespreken.

 

Publicatie: 20 oktober 2010

Extra vergoedingen monumentencommissie, maar geen geld voor behoud monumenten!

Eind september heeft de raad een besluit genomen over verschillende regelingen met betrekking tot het gemeentelijke monumentenbeleid.

De MPN kan zich vinden in de noodzakelijke aanpassingen van de verschillende regelingen in verband met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Door de komst van de Wabo verandert er een aantal zaken op het gebied van vergunningverlening voor monumenten.

Het college stelde echter in hetzelfde voorstel voor om de vergoedingsmogelijkheden voor commissieleden te verruimen.

De MPN heeft zich verbaasd over dit voorstel. In dezelfde raadsvergadering stond het collegeprogramma op de agenda. En hierin staat dat de gemeente de wetgeving met betrekking tot monumenten zal uitvoeren, maar dat er geen budget beschikbaar zal zijn voor het behoud van monumenten.

 

Deze twee voorstellen staan wat de MPN betreft haaks op elkaar. Enerzijds worden de vergoedingsmogelijkheden voor commissieleden verruimd zonder dat dit noodzakelijk is, anderzijds wordt vooruitlopend op de bezuinigingsdiscussie het budget voor behoud van monumenten door het college alvast geschrapt.

De MPN vraagt zich af wat voor zin een monumentenverordening en een monumentencommissie hebben zonder een positieve financiële prikkel om ons cultureel erfgoed in stand te houden.

 

Verder is de MPN van mening dat er meerdere adviescommissies zijn die dan ook recht zouden kunnen hebben op extra vergoedingen, bijvoorbeeld de Wmo-adviesraad.

In het licht van toekomstige bezuinigen, de precedentwerking en het feit dat de noodzaak voor verruiming van de regeling ontbreekt, heeft Pien Schrama namens de MPN door middel van een stemverklaring tegen de vaststelling van de verordening monumentencommissie gestemd.

 

Stemverklaring MPN

 

Voorzitter,

 

De MPN wil een stemverklaring afgeven bij het raadsvoorstel vaststellen Erfgoedverordening, Subsidieverordening monumentenzorg en Verordening monumentencommissie.

 

Wij willen dat aangetekend wordt dat de MPN tegen besluit c. van het raadsbesluit is.

Wij kunnen ons niet vinden in artikel 4 lid 2 van de Verordening Monumentencommissie 2010 omdat;

 1. Deze mogelijkheid tot verruiming van vergoedingen volgens ons niet past in het licht van de komende bezuinigingen.
 2. Er geen noodzaak is om artikel 4 lid 2 in de verordening op te nemen.
 3. Er een mogelijke precedentwerking van uit kan gaan mbt tot andere gemeentelijke adviescommissies.

Publicatie: 10 oktober 2010

Schriftelijke vragen MPN aan het college van B&W dd 30 september 2010.

Dit betreft;

 1. Het nakomen van toezeggingen door het college van B&W
 2. Het tijdig beantwoorden van schriftelijke vragen van de MPN
 3. De late reactie op de technische vragen van de MPN over het collegeprogramma

 

De MPN is teleurgesteld over de wijze waarop het college omgaat met toezeggingen vanuit het college en het beantwoorden van schriftelijke vragen en technische vragen.

Het college zegt in haar collegeprogramma dat het met de raad goede afspraken wil maken over processen en procedures en de kwaliteit daarvan binnen de gemeentelijke besluitvorming om o.a. het democratische proces te verbeteren en de transparantie te vergroten.

De fractie van de MPN wil een constructieve bijdrage leveren aan goede besluitvorming in de gemeenteraad. Wij vinden het dan ook van groot belang dat het college allereerst bestaande afspraken serieus neemt en nakomt.

 

De vragen van de MPN;

 

 1. Het nakomen van toezeggingen door het college van B&W

 

Tijdens de raadsvergaderingen van 10 en 17 juni en 1 juli heeft het college toezeggingen gedaan naar aanleiding van vragen van de MPN.

Waarom is met deze toezeggingen niets gedaan?

 

 1. Het tijdig beantwoorden van schriftelijke vragen van de MPN

 

Op 30 augustus heeft de MPN schriftelijke vragen gesteld om het college te attenderen op de eerder gedane toezeggingen. Voor deze vragen is een uiterste termijn van 29 september gesteld. Behalve een vraag ter verduidelijking van het sectorhoofd financiën half september hebben wij niets gekregen.

Helaas moeten we wederom constateren dat met de toezeggingen nog steeds niets is gedaan en dat er, binnen de daarvoor gestelde termijn, geen reactie van het college is gekomen op onze schriftelijke vragen. Wat is hier de reden voor en wanneer kunnen wij de antwoorden tegemoet zien?

 

 1. De late reactie op de technische vragen van de MPN over het collegeprogramma.

 

Het proces met betrekking tot het vaststellen van het collegeprogramma zat in een erg strak keurslijf. Op 26 augustus is het voorstel naar de raad verstuurd en uiterlijk 9 september moesten de technische vragen ingeleverd worden. De MPN heeft hard gewerkt om hieraan te voldoen en onze vragen zijn dan ook op tijd ingeleverd. De antwoorden lieten echter op zich wachten en op 20 september hebben wij hierover contact opgenomen met de griffie. Uiteindelijk zijn de antwoorden op de avond van 22 september verstuurd.

Tijdens de raadsvergadering van 23 september hebben wij ons ongenoegen hierover uitgesproken. Graag willen wij van u een reactie op deze gang van zaken. Verder vragen wij aandacht voor een redelijke termijn voor het indienen van schriftelijke vragen en een tijdige beantwoording door het college zodat deze een goede bijdrage kunnen leveren aan de besluitvorming.

 

Namens de MPN fractie,

 

Jaap Aartman en Pien Schrama

 

Publicatie: 1 oktober 2010

Aanvulling 10 oktober 2010: Inmiddels zijn de vragen door het college beantwoord. Klik hier om deze te bekijken. 

Persbericht MPN inzake Vrouwenakker

Vrouwenakker op de schop!?

 

De MPN maakt zich grote zorgen over de toekomst van de Vrouwenakker.

Op donderdag 23 september is het collegeprogramma 2011-2014 in de gemeenteraad besproken en vastgesteld. De MPN heeft grote kritiek geuit op de toekomstplannen van dit college met betrekking tot de Vrouwenakker.

 

Het college heeft in haar plannen opgenomen dat het project Vrouwenakker-West tot 2016 geheel wordt stopgezet. Het huidige plan voor woningbouw in de Vrouwenakker zou niet uitvoerbaar zijn. Ook zijn niet alle gronden, noodzakelijk om het project uit te voeren, verworven. De gedane aankopen worden afgewaardeerd. Binnen de ontwikkeling van Nieuw Amstel Oost (glastuinbouw) zal bekeken worden welke functies in de Vrouwenakker zouden kunnen worden ondergebracht. Bij de glastuinbouwplannen heeft het college als aanvullende activiteit opgenomen dat er een nieuw ontwerp Vrouwenakker –West gemaakt gaat worden. Huisvesting werknemers, Ruimte voor Ruimte regeling, bedrijfswoningen, kenniscentra en ondersteunende bedrijvigheid kunnen volgens het college nieuwe ingrediënten voor het plan zijn.

 

Jaap Aartman (MPN) heeft aangegeven dat de MPN het onverantwoord vindt dat het tot nu toe ontwikkelde beleid in de Vrouwenakker wordt stopgezet en de gronden op nul worden afgewaardeerd. De MPN vindt het te kort door de bocht om op basis van een paar zinnen zonder onderbouwing zo’n belangrijk besluit te nemen. De MPN kan op basis van deze en andere passages in het collegeprogramma geen andere conclusie trekken dan dat het college in de Vrouwenakker voorbereidingen treft om huisvesting te realiseren voor buitenlandse migranten die in de tuinbouw werkzaam zijn. De aanwijzingen daarvoor zijn onmiskenbaar. De verantwoordelijk wethouder heeft dit in haar reactie op de kritiek van de MPN in de raadsvergadering niet ontkend. Het meest steekt het de MPN dat deze omslag meesterlijk versluierd door het collegeprogramma is opgenomen. De beloofde transparantie en helderheid is ver te zoeken!

 

De coalitiepartijen, CDA, Samen Beter Nieuwkoop, Progressief Nieuwkoop en D66, hebben ingestemd met het collegeprogramma en dus met deze nieuwe richting voor de Vrouwenakker. De MPN heeft niet ingestemd met het collegeprogramma met als groot kritiekpunt deze voorgestelde koerswijziging.

 

Publicatie: 29-9-2010

Schriftelijke vragen MPN aan het college

Raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders, welke het college dan binnen een bepaalde termijn moeten beantwoorden. Voor deze vragen is de uiterste termijn 29 september 2010. 

 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders

van het raadslid Pien Schrama, MPN

 

Titel:                Diverse toezeggingen van het college

Datum:             30 augustus 2010  

Inleiding:         Een aantal vragen van de MPN fractie naar aanleiding van toezeggingen van het college;

 

Vragen:           

1. Tijdens de raadsvergadering van 10 juni is bij de behandeling van de eerste tussentijdserapportage 2010 door wethouder Heijnen toegezegd schriftelijk te reageren op de door de MPN ingediende motie (6-M-1) en de gestelde inhoudelijke vragen. Deze informatie is nog niet verstrekt.

 

2. Tijdens de raadsvergadering van 17 juni is er door het college toegezegd dat er schriftelijke informatie komt over de toetreding/aansluiting van de provincie Zuid-Holland bij de Milieudienst. Het gaat dan vooral over een mogelijke aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling en wie (DB, AB Milieudienst, college, raad) waar een besluit over neemt en wanneer. Deze informatie is nog niet verstrekt.

 

3. Tijdens de raadsvergadering van 1 juli is bij de behandeling van het voorstel leerlingenvervoer door de plv. wethouder Elkhuizen schriftelijke informatie toegezegd. Het betreft de argumentatie van het college waarom er geen advies aan de Wmo-adviesraad gevraagd diende te worden. Het onderwerp leerlingenvervoer zou volgens het college buiten de competenties van de Wmo-adviesraad vallen. Deze informatie is nog niet vertrekt. 

 

Graag zien wij de toegezegde informatie binnenkort tegemoet.

 

met vriendelijke groeten,

Pien Schrama, MPN fractie

 

Publicatie: 26 september 2010

Aanvulling 10 oktober 2010: Inmiddels is een antwoord ontvangen van het College. Klik hier om deze te bekijken.

Reactie MPN op Collegeprogramma 2010-2014

Voorzitter,

 

Het heeft even geduurd, maar er ligt nu een collegeprogramma voor de periode 2011-2014.  2010 is dus blijkbaar een verloren jaar.

Hoe is dit collegeprogramma te interpreteren? 

Dit collegeprogramma doet mij denken aan het sprookje “De nieuwe kleren van de keizer”.

In veel woorden wordt een beeld van vernieuwing en verandering geschetst. Bij nadere beschouwing zegt het in feite weinig of niets nieuws. Oude wijn in nieuwe zakken.

De alles overheersende teneur is er een van onzekerheid. Duidelijke keuzes worden sporadisch gemaakt. Het programma is vaag, daadkracht ontbreekt en in wel erg veel pagina’s wordt deels een voortzetting van het bestaande beleid voorzien en worden deels veranderingen en bezuinigingen opgenomen zonder heldere en onderbouwde keuzes te maken. Dit proberen te verkopen als vernieuwend besturen is nu precies wat het sprookje bedoelt over te brengen.

 

De MPN zal niet het hele collegeprogramma in detail bespreken. We ons richten ons op een beperkt aantal, voor ons meest belangrijke, punten.

Het gaat ons daarbij om:

 1. de sociale voorzieningen en infrastructuur
 2. de financiële aspecten
 3. de glastuinbouw
 4. het ruimtelijk beleid
 5. het particpatiebeleid

 

 1. De sociale voorzieningen en infrastructuur.

Allemaal meedoen is de leidraad voor dit college programma.

Dit “Allemaal meedoen” komt wat de MPN betreft niet uit de verf. Er is veel aandacht voor sport en sportaccommodatiebeleid. We missen belangrijke onderwerpen zoals de zorg, ouderen, jeugd, cultuur en het verenigingsleven in den brede.

“Allemaal meedoen” wordt een stuk moeilijker wanneer er door het vaststellen van dit programma indirect wordt besloten om de verstrekkingen op het gebied van werk inkomen en zorg tot het basisniveau terug te brengen.

Geen bijzondere bijstand meer voor inkomens van iets meer dan het bijstandsniveau.

Geen tegemoetkoming in de kosten voor het lidmaatschap van een vereniging zodat een kind ook daarin kan meedoen.

De effecten zijn onbekend. Er is geen integrale afweging.

 

Het college zet in op het opstellen van een Maatschappelijke Structuurvisie.

De inkt van de laatste maatschappelijke nota is nog niet droog en we starten met het maken van een nieuwe nota.

De MPN vindt dat eerst de uitvoeringsplannen en de daarbij behorende uitvoering ter hand moet worden genomen.

 

2. De financiële aspecten

 

Duidelijk is dat de gemeente voor een ingrijpende bezuinigingsoperatie staat. Dat is de leidraad van het collegeprogramma en daarmee ademt het collegeprogramma onzekerheid in. Dat is voor een deel onvermijdelijk. Opmerkelijk is dan dat het college op een aantal punten, zonder verdere onderbouwing keuzes maakt die voor ons discutabel zijn. Ik noem er drie.

 • Het college wil de door het rijk opgelegde bezuinigingen één op één doorvertalen naar het terrein waarop zij betrekking hebben. De MPN vindt dat wel erg kort door de bocht. Een eigen afweging, een eigen beleid dus, ontbreekt. Juist door een eigen brede afweging op basis van argumenten maak je keuzes helder en verantwoord. Dat kan betekenen dat er andere keuzes worden gemaakt dan die van het rijk.
 • De keuze voor de scenario’s. Wij vinden dat het college daar te rigide mee omgaat. Er wordt geen enkele flexibiliteit ingebouwd. De keuze voor een bepaald scenario mede te laten beïnvloeden door de aanwezige personeelscapaciteit  vinden wij pertinent onjuist. De markt dient leidend te zijn en wanneer die markt meer ruimte biedt dan de aanwezige capaciteit dan dient die capaciteit aangepast te worden.
 • Nagenoeg zonder onderbouwing wordt het project Vrouwenakker stopgezet en de gedane grondaankopen afgewaardeerd. De vermelding dat dit de grootste kostenpost is bij de heroverweging van de projecten is wel erg summier en voor de MPN beslist onvoldoende.

 

3. De glastuinbouw

 

In de Structuurvisie 2040 zijn heldere uitgangspunten over de glastuinbouw vastgelegd. De MPN mist in het programma een duidelijke verwijzing naar de afspraak dat de uitbreidingsgebieden in Nieuw Amstel bedoeld zijn voor de herstructurering van de Nieuwkoopse tuinbouwbedrijven en dat de sanering van oud glas tegelijker tijd moet plaatsvinden .

Ja, en dan nogmaals de Vrouwenakker. Onverantwoord vindt de MPN het dat het tot nu toe ontwikkelde beleid in de Vrouwenakker wordt stopgezet en de gronden op nul worden afgewaardeerd. De MPN vindt het te kort door de bocht om op basis van een paar zinnen zonder onderbouwing zo een besluit te nemen.

De MPN kan op basis van deze en andere passages in het collegeprogramma geen andere conclusie trekken dan dat het college in de Vrouwenakker voorbereidingen treft om huisvesting te realiseren voor buitenlandse migranten die in de tuinbouw werkzaam zijn.

De aanwijzingen daarvoor zijn onmiskenbaar. Het meest steekt het de MPN dat deze omslag meesterlijk versluierd door het collegeprogramma is opgenomen. Is dit nu de door dit college zo gepropageerde transparantie?

 

4. Het ruimtelijk beleid

 

Met betrekking tot het ruimtelijk beleid wil de MPN twee punten noemen die voor ons de warrige en ondoordachte argumentatie in dit collegeprogramma demonstreren.

 

 • De gemeentelijke monumenten. Eerst stelt het college dat geen prominente rol is weggelegd voor de gemeente voor het in stand houden van monumenten (26).  Dat is de inleiding voor een verder in het collegeprogramma staande passage waarin gesteld wordt dat de gemeente geen budget heeft voor behoud van monumenten (31). Zonder discussie met de raad en zonder argumentatie stelt het college voor om vooruitlopend op de takendiscussie, de monumentensubsidie te schrappen. Wat voor zin heeft een monumentenverordening zonder een financiële prikkel om ons cultuurerfgoed in stand te houden?
 •  De vitaliteit van de C-kernen. Het college stelt dat in die kernen de nadruk ligt op zelfredzaamheid. En die zelfredzaamheid zou de gemeente daar dan kunnen faciliteren door meer ruimte te bieden voor bedrijvigheid aan huis. Ons ontgaat ten enenmale de argumentatie daarvoor. Gaan we nu voor de C-kernen een ander beleid voeren dan in de structuurvisie is vastgesteld?  En wat wordt bedoeld met bedrijvigheid aan huis? Gaan we de deur openzetten voor een verrommeling van een C-kern en bijbehorend buitengebied door bijvoorbeeld aannemersbedrijven, sloopbedrijven, loonbedrijven etc.de mogelijkheid te bieden zich te vestigen op vrijkomende agrarische percelen? Is dit het collegeplaatje van Mooi ruimtelijk Nieuwkoop?

 

5. Het participatiebeleid

 

Het is een goede zaak dat het college ons eerder ingediende en afgewezen voorstel om een participatienota op te stellen nu overneemt. Heldere afspraken over wat, wanneer, hoe, en waarom, biedt duidelijkheid naar burgers, bestuur en organisatie.

Met betrekking tot de dorpsplannen missen wij de aandacht voor het uitvoeren en actualiseren van deze plannen samen met de inwoners. Wanneer 60.000 euro voor een contactpersoon uit het budget voor de uitvoering van de plannen gehaald wordt blijft er jaarlijks 10.000 euro over om zaken van 7 plannen te realiseren. Nemen we participatie dan nog serieus?

De MPN vindt dat je met participatie niet moet doorschieten. Niet participeren om te participeren! De nut en noodzaak van burgerpanels en extra klankbordgropen bovenop de dorpsplannen en eventuele raden moet eerst maar eens in het te maken beleid aangetoond worden.

De MPN is het wat dat betreft van harte eens met wat Gerd Leers zeer recent in een radio interview zei: “politici moeten een eigen koers durven varen, verantwoordelijkheid durven nemen voor belangrijke maatschappelijke zaken. Wat nu gebeurt is dat men naast de kiezer neerknielt en dat het dan deze, en dan de andere kant op gaat!”.

 

Voorzitter, samenvattend:

 

De MPN is van oordeel dat dit collegeprogramma onder het mom van "Allemaal Meedoen" weinig of geen zicht biedt op een helder beleid in deze raadsperiode. Het programma is vaag, defensief, ademt angst en afstel uit, is in vele opzichten warrig, biedt weinig heldere keuzes, gaat voornamelijk over de harde kant met onderbelichting van de sociale agenda, en kent op enkele punten een verborgen agenda. Op een vijftal punten hebben we bovengenoemde stellingen toegelicht:

 1. de sociale voorzieningen en infrastructuur
 2. de financiële aspecten
 3. de glastuinbouw
 4. het ruimtelijk beleid
 5. het participatiebeleid.

De MPN is overigens van mening dat er in het collegeprogramma ook punten zitten die onze instemming hebben. De MPN zal het college op zijn daden beoordelen en dat op een constructieve wijze doen. En dat betekent voor ons keuzes maken op basis van een gedegen argumentatie en een integrale afweging van alle aspecten. Ons verkiezingsprogramma is daarbij onze leidraad. De nieuwe kleren van de keizer hebben weinig om het lijf.

 

Publicatie: 26 september 2010

Begroting ISDR 2011

Terug in het hok!!

 

Ja ja, wat een dualisme!

Op 12 mei jubelt de coalitie dat aan een verkiezingsbelofte is voldaan omdat het anders en vernieuwend was door tegen een voorstel van het college te stemmen (zie het bericht van RTV lokaal van 12 mei 2010 hieronder).

 

Die zogenaamde vernieuwing was echter maar van korte duur.

De MPN was vanaf het begin af aan tegen het collegevoorstel over de begroting 2011 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst de Rijnstreek ( ISDR). Een fikse bezuiniging op onze ISDR, zoals het college voorstelde, vond en vindt de MPN onverantwoord. Zeker in een tijd dat juist meer mensen een beroep moeten doen op inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en zorg.

 

Niet alleen de vernieuwing, maar vooral het dualisme was van korte duur. Het college was er als de kippen bij om een brief te sturen naar de raad omdat zij het niet eens was met het door de raad genomen besluit, nl. geen extra korting op de ISDR. Naar aanleiding van deze brief werd het onderwerp door de CDA fractie weer op de agenda gezet om de raad weer op het spoor van het eerdere collegevoorstel te krijgen. Met andere woorden; de coalitiepartijen moesten de rijen sluiten en terug in het hok!

 

En wat geschiede? De coalitiepartijen CDA, Progressief Nieuwkoop, D66 en SBN draaiden het eerder genomen besluit terug en gingen met hun college mee. Bezuinigen op de ISDR dus. 

Het dualisme is vergeten en de coalitie partijen zitten weer in het hok.

De rijen wachtende mensen voor bijstand, zorg of wat dan ook, moeten het dus volgens het college en hun partijen in deze tijd maar met nog een graantje minder doen!

Uiteraard heeft de MPN fractie tegen het terugdraaien van het eerder genomen besluit gestemd.

 

De eerste klap is een daalder waard zo jubelde de coalitie! Ja ja!

Die daalder voor mensen die ondersteuning van de ISDR nodig hebben heeft diezelfde coalitie op 27 mei alweer ingepikt.

 

Publicatie: 5-9-2010

 

Het artikel hieronder stond op RTV lokaal, 12 mei 2010:

 

Dualisme zegeviert in nieuwe raad

College krijgt geen steun ISDR zienswijze

12-05-2010 23:00 uur

Nieuwkoop – Er was een vlammend betoog, er werd flink gedebatteerd en waren twee schorsingen. Een amendement van Progressief Nieuwkoop bracht leven in de brouwerij. De raad voldeed aan een verkiezingsbelofte: het was vernieuwend, het was anders.

Wethouder Moraal kreeg van zijn eigen Progressief Nieuwkoop een “amendement aan z’n broek” en even leek het er op dat de stemverhouding 8 om 7 zou zijn (er waren 15 raadsleden aanwezig), maar na een schorsing gingen CDA en D66 uiteindelijk ook mee in het voorstel van PN.

Waar ging het om?

Het college stelde voor om het ISDR de broeksriem te laten aanhalen en geen reservering van 250.000 euro te doen voor tekorten die er aan zitten te komen. Joke van Boxtel bracht in een vlammend betoog naar voren dat er rijen met wachtende mensen zijn. ‘Voor een uitkering, voor zorg of wat dan ook. Als we onze afspraken niet nakomen, komen deze mensen ernstig in de knel.’ Ze bracht ook een amendement waarin PN voorstelde om de gevraagde 250.000 euro wel alvast te reserveren voor het ISDR.

 

VVD’er Mur vond dat ook en wilde eigenlijk alleen maar het raadsvoorstel naar de ISDR sturen als zienswijze. ‘Die tekorten moeten we aanvullen en volgens mij is het bedrag niet zo hoog, omdat we een eerdere wijziging hierin nog niet doorgevoerd zien. ‘

Samen Beter Nieuwkoop en CDA vonden het collegevoorstel eigenlijk best wel goed. ‘Laat het ISDR eerst maar eens zelf kijken waar men kan bezuinigen.’ Leo Visser was al helemaal klaar met het ISDR: ‘Al die instanties kosten alleen maar meer geld.’

Wethouder Moraal zei het wat genuanceerder: ‘Tekorten vullen we aan, want we hebben nu eenmaal een “open einde regeling” maar om op voorhand al 250.000 euro toe te zeggen, gaat het college te ver. Laat het ISDR eerst maar eens bezuinigingsplannen maken. Dat hoeft niet in de directe zorg, maar kan ook in de organisatie gezocht worden.’ 

Wisseltruuk

Na schorsing bleef alleen SBN achter het college staan en de overige partijen steunden het amendement dat inmiddels was aangepast. De bedragen waren er uitgehaald en alleen het eigen raadsvoorstel mocht naar de ISDR.  Als er eventuele tekorten zijn worden die t.z.t. aangevuld.

Wethouder Moraal vroeg vervolgens schorsing om te kunnen overleggen met zijn collega collegeleden en bleef de aanname van het amendement ontraden. Bij de stemming bleef alleen het SBN het college steunen en de eerste “tik” van de raad was uitgedeeld.

Het spreekwoord luidt: De eerste klap is een daalder waard. In zekere zin is die figuurlijke klap nog wel meer waard, want het ISDR krijgt z’n steun en die is meer dan een daalder en bovendien viert het dualisme middels deze actie hoogtij.

 

Nieuwe regeling leerlingenvervoer niet door de raad!

Tijdens de raadsvergadering van 1 juli jl. heeft de MPN de meerderheid van de raad weten te overtuigen dat het voorstel van het college voor aanpassing van de huidige verordening leerlingenvervoer niet aangenomen moet worden.

Het college moet met een nieuw en beter voorstel komen, de huidige regeling blijft voorlopig van kracht.

 

Pien Schrama gaf namens de MPN aan dat er te eenzijdig is gekeken naar een versobering van de regeling. De mogelijke sociale effecten van de aanpassingen zijn door het college niet in beeld gebracht. Als discussiepunt bracht zij de voorgestelde regeling naar voren om kinderen van 10 jaar en ouder in principe met openbaar vervoer of fiets te laten reizen. Verder werd het schrappen van het vervoer naar een tweede adres, bv een logeerhuis of opvang, als kritiek punt naar voren gebracht. De uitwerking van deze aanpassingen kunnen voor zowel kinderen als ouders zeer nadelig zijn.

 

De MPN vindt dat eerst alle voor en nadelen in beeld gebracht moeten worden en niet alleen de mogelijke financiële consequenties. Pas dan kan er een weloverwogen besluit over een nieuwe verordening leerlingenvervoer genomen worden.

 

In onze gemeente hebben wij een actieve Wmo-raad die het college gevraagd en ongevraagd advies geeft over de maatschappelijke gevolgen van te nemen besluiten. Het college bij monde van de plaatsvervangend wethouder Elkhuizen probeerde de raad via een ingewikkeld juridisch verhaal aan te tonen dat een advies van de Wmo-raad niet noodzakelijk zou zijn. De MPN kijkt niet alleen naar juridische regels maar wil werken aan een rechtmatige, maar vooral ook praktische oplossing. Advies van betrokkenen is daarbij voor de MPN zeer belangrijk Het onderwerp leerlingenvervoer heeft naast onderwijs ook te maken met zorg en mantelzorg voor in het bijzonder kwetsbare kinderen.

Het college heeft nu de tijd om bij een nieuw voorstel alsnog de Wmo-adviesraad te betrekken. De MPN hecht hier veel waarde aan.

MPN voorstel inzake reservering Kunstgrasvelden niet aangenomen

In de afgelopen collegeperiode is veel en indringend gesproken over de beste oplossing voor de voetbalvelden in onze verschillende kernen. Uitkomst van al deze besprekingen was dat de gemeenteraad en de voetbalverenigingen kiezen voor het aanleggen van kunstgrasvelden om het kwaliteitsprobleem (veel achterstallig onderhoud sportvelden, zoals bij Altior) en capaciteitsproblemen met name in Langeraar en Zevenhoven op te lossen. Voor de totale operatie was ongeveer 3 miljoen euro nodig.

 

De MPN wilde het niet bij praten houden maar de verenigingen een concreet uitzicht geven op de noodzakelijke oplossing. Tijdens de vergadering van 10 juni jl. diende de MPN een amendement in om 3 miljoen euro beschikbaar stellen om vanaf september 2010 samen met de verenigingen te gaan werken aan de realisatie van de kunstgrasvelden.

 

Bij de discussie in de raad gaf het nieuwe college aan dat ze eerst alle plannen weer op een rijtje wil zetten en eerst een sportraad wilde instellen voordat ze de plannen verder willen uitwerken. Dus de discussie over de “kunstgrasvelden” zal pas weer verder gaan nadat alle projecten weer tegen het licht zijn gehouden en waarschijnlijk pas nadat de nog in te stellen sportraad over de kwestie een advies heeft uitgebracht.

De MPN noemt dit het doorschuiven van een oplossing. Terwijl het probleem (te weinig en te slechte voetbalvelden) wordt vergroot. Bovendien vindt de MPN dat door zo om te gaan met de besturen van onze voetbalverenigingen, niet het noodzakelijke vertrouwen wordt opgebouwd.

Bij de stemming over het amendement bleek dat alleen de VVD ons voorstel steunde. Het CDA (haar wethouder was de projectwethouder sportvelden in het vorige college) stemde ook tegen. De MPN had verwacht dat in ieder geval Jan van den Bos uit Langeraar zijn steun zou geven aan ons voorstel. Maar ijzeren fractiedisipline deed ook deze met voorkeurstemmen gekozen volksvertegenwoordiger tegen dit amendement te stemmen.

 

De MPN vindt het jammer dat de plannen voor de kunstgrasvelden nu op de lange baan geschoven worden. Op dit moment heeft de gemeente namelijk genoeg reserves om deze reservering voor de kunstgrasvelden verantwoord te doen. Het is echter nog maar de vraag of dat over een jaar of twee nog steeds het geval zal zijn, gezien de bezuinigingen die op komst zijn.

  

Amendement MPN inzake Instellen Reserve Kunstgrasvelden:

 

De raad van de gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen

 

Overwegende dat de raad van de gemeente Nieuwkoop

 • Een duidelijk signaal wil geven aan het college en de samenleving dat de raad zo spoedig mogelijk de aanleg van kunstgrasvelden mogelijk wil maken;
 • Dat na vaststelling van de besluiten van deze vergadering de weerstandsratio is gestegen tot ca. 3.0  

 

Besluit

 • De Reserve Prioriteiten Raad te hernoemen tot Reserve Kunstgrasvelden
 • In deze Reserve 3.000.000 euro te storten
 • Deze storting te doen ten laste van de Algemen Reserve Vrijbesteedbaar

Middenpartij stemt tegen raadsprogramma

Raadsvergadering 28-4-2010, agendapunt raadsprogramma:

 

Volledige tekst, uitgesproken door fractievoorzitter Jaap Aartman:

 

Voorzitter,

 

De procedure die gevolgd is bij het tot stand komen van het raadsprogramma verdient bepaald niet de schoonheidsprijs. De afspraken die rondom dit proces en in het bijzonder de coalitievorming zijn gemaakt, sneuvelden al direct na de eerste bijeenkomst. Voor de Middenpartij was dat de reden dat zij niet meer mee wilde werken aan het raadsprogramma. Het vertrouwen was geschonden.

Het logische gevolg daarvan is dat de Middenpartij dit raadsprogramma niet zal ondertekenen. Wij zullen de uitwerking van het raadsprogramma toetsen aan ons verkiezingsprogramma en op basis daarvan handelen. Dat verkiezingsprogramma zal onze leidraad zijn in deze raadsperiode.

Wel mag u van ons verwachten dat wij een reactie geven op het raadsprogramma.

Wij constateren dat op heel veel punten het bestaande beleid doorgezet zal worden. Dat doet ons deugd. Tegelijk constateren wij dat het raadsprogramma uitmunt in vaagheid en onduidelijkheid. Het vertoont meer het karakter van een menu á la carte waaruit elke partij naar believen al naar gelang zijn wensen zijn punten kan halen. Voor ons is het daarmee meer een grabbelton dan dat het een consistentie visie, gedragen door de partijen die het raadsprogramma ondersteunen, laat zien op de gewenste ontwikkelingen van de gemeente in deze raadsperiode. De coalitiepartijen manoeuvreren behoedzaam om de verschillen heen, blijkbaar bang elkaar al op voorhand in de haren te zitten. Voor een oppositiepartij een uitgelezen kans af te wachten in welke richting een onderwerp zich ontwikkelt en al naar gelang de eigen positie een richting te kiezen.

 

De Middenpartij wil bij verschillende thema’s kritische kanttekeningen maken. Wij pretenderen niet volledig te zijn, maar hebben ons geconcentreerd op de meest saillante punten.

 

Thema 1 bevat vergeleken met het vorige raadsprogramma geen schokkende veranderingen. Opvallend is wel dat sommige partijen het opstellen van dorpsplannen overbodig achten. Voor een coalitie die burgerparticipatie, en terecht, zo hoog in het vaandel heeft staan is dat onbegrijpelijk. De tot nu toe opgedane ervaringen met de dorpsplannen Nieuwveen, Langeraar en Noorden tonen aan dat onze inwoners zich zeer betrokken voelen bij het wel en wee van hun dorpskern en het belangrijk vinden hun wensen en ideeën naar voren te brengen. De Middenpartij heeft in het eerste raadsprogramma dit punt opgenomen en dat is naar ons idee terecht geweest. Merkwaardigerwijs wordt in het nieuwe raadsprogramma tegelijk aangegeven dat de dorpsplannen voor Noorden en Langeraar prioriteit hebben. Blijkbaar is het de opstellers ontgaan dat het dorpsplan voor Noorden en Langeraar al in gang is gezet. Betekent overigens het prioriteit geven aan Langeraar en Noorden dat de uitwerking van het dorpsplan Nieuwveen, waarin heel veel werk door de inwoners is geïnvesteerd en het college al een reactie gegeven heeft, op de lange baan wordt geschoven?  

 

Een duidelijke uitspraak over de gewenste mate van bereikbaarheid van de zorgvoorzieningen ontbreekt. Het blijft bij een roep om een inventarisatie zonder de kaders aan te geven. Onduidelijk is ook wat wordt bedoeld met het afstemmen van de dienstverlening op de lokale behoefte. Ik kan u verzekeren dat de inwoners van de Vrouwenakker, de Mije en Woerdense Verlaat, om maar enkele kleine kernen te noemen, die behoefte best hebben maar wel zo realistisch zijn te erkennen dat de haalbaarheid onmogelijk is. Een dergelijke passage schept verwachtingen bij de inwoners die bij de gelijktijdige roep om meer efficiëntie niet waargemaakt kunnen worden. Men is het blijkbaar niet eens met elkaar.

 

Waar in thema 2 over effectief en verfrissend besturen gesproken wordt, lijken de tegenstrijdigheden in de wensen van de diverse partijen over verfrissend besturen meer op het uitstellen van keuzen en afwachten wat er uit de hoge hoed komt.

Op een essentieel punt als de structuurvisie en de uitwerking daarvan op deelterreinen verschillen de partijen van mening hoe dat moet gebeuren. Er is geen sprake van een gedeelde visie. Die vaagheid baart ons zorgen.

Men wil verfrissend besturen en spreekt van het stimuleren van het openbaar bestuur als het zelforganiserend vermogen van burgers en samenleving. Tegelijk is men het niet eens over het nut van dorpsplannen. Is dat verfrissend bestuur? Het heeft meer weg van de door iedereen verfoeide arrogantie van het openbaar bestuur.

De besluitvorming, zo wordt gesteld, dient in principe openbaar te zijn. Moet het niet zo zijn dat de besluitvorming in de raad altijd openbaar is? Wanneer is dat met recht en reden niet het geval?

 

In thema 3 wordt meerdere malen de betrokkenheid van burgers, duidelijk een speerpunt in het raadsprogramma, genoemd. Onduidelijk is wanneer welke vorm van inspraak aan de orde is. Wij missen een logisch en consistent kader waarin de diverse vormen van inspraak wanneer van toepassing zijn. Het blijft nu wel erg vrijblijvend en ad hoc. Het is onduidelijk voor de inwoners. Er worden verwachtingen gewekt zonder dat ieders rol en verantwoordelijkheid in goede spelregels zijn vastgelegd. De Middenpartij mist node een passage waarin een dergelijke nota aan het college wordt gevraagd. Wij zullen binnenkort een motie met een dergelijke strekking indienen.

 

In thema 4 wordt aangenomen dat er een discrepantie is tussen de objectieve veiligheid en het veiligheidsgevoel. De suggestie wordt gewekt dat beiden een negatieve tendens vertonen. Niets is minder waar. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de ontwikkeling van de objectieve veiligheid en het veiligheidsgevoel gelijke tred met elkaar houden en bovendien dat beide een zich in positieve zin ontwikkelen. Vergeleken met 10 jaar geleden is het aantal woninginbraken landelijk gehalveerd, het aantal auto inbraken met een derde verminderd evenals bedreigingen en is ook mishandeling licht gedaald. De aandacht voor veiligheid is terecht maar laten we er geen hype van maken. Immers het percentage dat zich onveilig voelt is gedaald van 7 procent in 1995 naar 3,5 in 2005.

Het is onzin te denken dat verbetering van het veiligheidsgevoel alleen een zaak is van gemeente, politie en hulpverleners. Zij kunnen wat doen aan de objectieve veiligheid en daarmee indirect aan het veiligheidsgevoel. Bedenk ook overigens dat naarmate bestuursverantwoordelijken harder roepen dat er sprake is van onveiligheid is, de burgers dat ook zo gaan voelen.

 

De passage in thema 5 over de rondwegen vertoont in optima forma de vaagheid van het programma. Gesteld wordt dat rondwegen “mogelijk” een oplossing bieden maar dat rekening gehouden moet worden met de randvoorwaarden van natuur en landschap. Wetend dat een rondweg om Noorden het landschap in sterke mate aantast komt die er dus niet. Zeg dat dan klip en klaar en neem niet zo’n vage passage op. Dat is de voorstanders ervan een worst voorhouden die er niet is. Pak het probleem aan op een realistische manier.

 

In thema 6 wordt gezegd dat de toeristische ontwikkelingen nogmaals beoordeeld moeten worden. Ons ontgaat welke argumenten daarvoor pleiten.

 

Een belangrijk punt in deze gemeente is de ontwikkeling van de glastuinbouw. Thema 7 is daar grotendeels aan gewijd. Onduidelijk is wat partijen nu willen. Wat wel duidelijk is dat partijen het niet met elkaar eens zijn. Dat belooft niet veel goeds voor deze sector. De ene partij zegt in zijn verkiezingsprogramma dat Nieuwveen niet het afvalputje van de gemeente Nieuwkoop mag worden (geen enkele tuinbouwontwikkeling daar) een andere dat de glastuinbouw in Nieuwveen volop kansen moet krijgen. Er komen nog spannende tijden voor de sector, de inwoners van Nieuwveen en de raad.

 

Voor de zoveelste keer wordt de permanente bewoning van de recreatiewoningen ter discussie gesteld. Het bestemmingsplan is nog niet koud vastgesteld of er wordt al weer over gesteggeld. Hebben we niets beters te doen? Moeten we daar onze ambtelijke capaciteit aan gaan spenderen? Blijkbaar moet de premie op het overtreden van vastgestelde regels verzilverd worden door permanente bewoning toe te staan. En dat ondanks dat duidelijk is dat dit voor de gemeente hoge kosten met zich mee brengt. Wij vinden het onverantwoord nu eindelijk met alle vormen van inspraak een besluit is genomen, opnieuw onrust te wekken en onduidelijkheid te scheppen. De raad heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en de burgers mogen uitgaan van een betrouwbaar bestuur dat niet bij het minste of geringste van standpunt verandert.

 

Samengevat, voorzitter: de basis, de richting in het raadsprogramma ontbreekt. Wat moet het college doen en hoe moet de organisatie met de vele onduidelijkheden en tegenstrijdigheden omgaan?  Onduidelijkheid alom dus. Over de dorpsplannen, de uitwerking van de structuurvisie, de participatie, de glastuinbouw, de recreatiewoningen. Betekent verfrissend, effectief besturen alles overdoen, anders doen? Zo ja, hoe anders, wat anders? Of betekent het alles open laten en de wind door de hekken laten waaien en maar zien wat er beklijft? Wij zijn van mening dat de inwoners recht hebben op een betrouwbaar bestuur dat naar de inwoners duidelijk is. Dat missen wij in dit raadsprogramma.

 

Kortom voorzitter allerlei verkiezingsbeloften worden in dit raadsprogramma in een wollig, vaag en tegenstrijdig verhaal verpakt. Dat zal nog veel discussie in de raad gaan opleveren. Onze slotconclusie is dat de Middenpartij dit raadsprogramma niet kan en wil ondertekenen. U mag van ons wel verwachten dat wij ons in deze raadsperiode kritisch maar constructief zullen opstellen en alle raadsvoorstellen zullen toetsen aan ons verkiezingsprogramma.

Middenpartij stopt deelname aan het raadsprogramma

Raadsvergadering van 7-4-2010, agendapunt Raadsprogramma:

Op 18 en 31 maart maakten de zeven Nieuwkoopse politieke partijen heldere afspraken over het proces om tot een coalitie te komen. Eerst zou een raadsprogramma opgesteld worden en daarna zou pas over de mogelijke coalitie gesproken worden. Dat gaf ons vertrouwen in een heldere, eerlijke en transparante gang van zaken.

Tot onze grote verbazing kreeg onze fractievoorzitter Jaap Aartman dinsdagavond 6 april de mededeling dat er al een coalitie gevormd was ofschoon de besprekingen over het raadsprogramma nog in volle gang waren. Het vertrouwen van de Middenpartij in een eerlijk en transparant proces was daarmee tot het absolute nulpunt gedaald. Zonder vertrouwen heeft het geen enkele zin aan een gezamenlijk raadsprogramma te werken. Dat zullen we dus ook niet doen en daarmee willen we een duidelijk signaal aan de kiezer afgeven.

Hieronder staat de tekst die Jaap heeft uitgesproken op woensdagavond 7 april, de tweede avond waarin ook de Middenpartij zijn inbreng in het raadsprogramma zou leveren. Na het uitspreken van onderstaande tekst zijn Onno en Jaap die namens de Middenpartij de gesprekken voerden opgestapt.

 

Volledige tekst:

 

Dames en Heren,

 

De Middenpartij werd dinsdagavond onaangenaam verrast door de mededeling van Tony de Bos van het CDA dat CDA, SBN, PN en D66 een coalitie hebben gevormd.

 

De verrassing komt niet alleen door het tijdstip. Pas vorige week woensdag is indringend gesproken over de af te leggen route om tot een coalitie te komen. Het ongenoegen van VVD, SBN, PN en D66 over de wijze van het voeren van de coalitieonderhandelingen door het CDA leidde in eerste instantie tot het overnemen van die onderhandelingen door deze vier, overigens zonder De Middenpartij en SGP/CU daar bij te betrekken. Die coupe werd gedaan onder het motto “eerst het opstellen van een door alle partijen gedragen raadsprogramma en dan pas praten over de te vormen coalitie”. 18 maart werden de twijfels van de Middenpartij over de oprechtheid van deze tegenzet, door alle bezweringen van de genoemde vier partijen, weg genomen. De afspraak werd gemaakt om onder begeleiding van een tweetal procesbegeleiders dat raadsprogramma op te stellen. Op de avond van 31 maart hebben alle partijen opnieuw het vertrouwen in elkaar uitgesproken en werd de eerste inventarisatie gemaakt van de belangrijkste punten van alle partijen. Ook werd afgesproken dat pas na de vaststelling van het raadsprogramma coalitiebesprekingen zouden plaats vinden. Op basis van het raadsprogramma.

 

Vandaag, nog geen week later, middenin dat proces, weten we wat die afspraken waard zijn geweest. Niets dus. CDA, SBN, PN en D66 hebben dat vertrouwen met voeten getreden. Met deze partijen blijken geen afspraken te kunnen worden gemaakt. We zijn gewoon in de maling genomen. De door diverse partijen en vooral PN, D66 en SBN zo gepropageerde openheid, eerlijkheid en transparantie, zo mooi verwoord in hun verkiezingsprogramma’s, blijken gewoon kiezersbedrog en verkiezingsretoriek. Bij de eerste de beste gelegenheid doen zij hun opvattingen geweld aan. De door hen zo verfoeide achterkamertjespolitiek hebben zij tot kunst verheven. Zelden hebben wij een grovere vorm van heimelijkheid en konkelarij gezien. Als dit wordt verstaan onder nieuwe politiek dan distantiëren wij ons daar verre van.

 

Met enig leedvermaak ziet de Middenpartij dat de VVD zich door SBN voor het karretje heeft laten spannen om wethouder Schrama op een onterechte en unfaire wijze onder vuur te nemen. Dit is dan hun dank voor bewezen diensten.

De Middenpartij constateert verder dat de processen die binnen de Middenpartij tot een breuk hebben geleid na de verkiezingen onverkort zijn voortgezet. Dat belooft niet veel goeds voor een collegiale samenwerking in de komende raadsperiode.

 

Het nieuwe college start onder een slecht gesternte. Het vertrouwen in het proces leidend tot een raadsprogramma en een daarop volgende coalitievorming dat bij de Middenpartij redelijk hersteld was is tot het absolute nulpunt gedaald. Het spreekwoord “het vertrouwen komt te voet maar gaat te paard” is meer dan waar. Het is als een raket verdwenen. Dat zet helaas onze samenwerking met een nieuw college zwaar onder druk.

 

Hoe nu verder?

 

U zult begrijpen dat de Middenpartij geen enkel vertrouwen meer heeft in de uitgestippelde weg om tot een gezamenlijk raadsprogramma te komen. Dat vertrouwen is volkomen zoek. Het zal u dan ook niet verbazen dat de Middenpartij van verdere deelname aan deze schertsvertoning afziet. De handelwijze van de beoogde coalitiepartijen is een belediging van ons en van de procesbegeleiders. Hun tijd is verspild en de kosten zijn voor niets gemaakt.

Het meest verontrustend vindt de Middenpartij dat de geloofwaardigheid van de politiek naar de inwoners van onze gemeente te grabbel is gegooid. Dat neemt de Middenpartij hoog op.

Wij nemen geen deel meer aan de verdere discussie vanwege het eerder genoemde gebrek aan vertrouwen in de gesprekspartners en wensen u veel succes bij het realiseren van uw raadsprogramma.

Tot slot, heren van de coalitie, u zou zich diep moeten schamen voor de wijze waarop u politiek bedrijft.

Be√ędiging raadsleden en fractie-assistenten MPN

Donderdag 11 maart 2010 zijn de raadsleden en fractie-assistenten van de MPN door burgemeester Buijserd beëdigd. Hiervoor legden zij samen met alle andere raadsleden en fractie-assistenten de eed of de gelofte af.

 

Namens de MPN zijn Jaap Aartman, Pien Schrama en Jan Tersteeg benoemd als raadslid. 

 

Teun Baas, Trudy Soederhuizen, Rien van Kessel, Henny Brouwer, Ada van der Vlugt, William Akerboom en Margot Aartman zijn namens de MPN beëdigd als fractie-assistent.

Trudy, Ada en Rien

 

Margot en Henny

 

En dit zijn de mensen die de komende raadsperiode de belangen van u en uw kern gaan behartigen:

v.l.n.r.: Pien, Jan, Rien, Jaap, William, Margot, Trudy, Teun en Ada. Henny ontbreekt op deze foto. 

 

Afscheid raadsleden MPN

Dinsdag 9 maart werd de laatste raadsvergadering van de gemeenteraad gehouden. 3 Raadsleden van de MPN namen afscheid als raadslid, namelijk Hans van der Vlugt, William Akerboom en Margot Aartman.

De vertrekkende raadsleden werden toegesproken door burgemeester Buijserd en Jaap Aartman, als nestor van de raad. Uit handen van de burgemeester kregen zij bloemen en een boek en kaarten van de kunstenares Saskia Bremer uit Zevenhoven. Uit handen van Jaap Aartman kregen de raadsleden nog een prachtige vaas met daarin het gemeentewapen gegraveerd.

 

William en Margot verlaten de politiek niet helemaal, zij worden fractie-assistent. Hans treedt niet meer op de voorgrond voor de MPN, hij gaat genieten van de vrije tijd die komen gaat. Het bestuur van de MPN bedankt Hans voor zijn inzet en wenst William en Margot veel succes de komende raadsperiode.

 

 

Jaap overhandigt namens de gemeente de vaas aan Margot.

Foto: RTV Lokaal

De OZB kan niet omlaag

De Middenpartij zou graag willen dat de OZB omlaag gaat. De vraag is echter of dat kan. De Middenpartij heeft gezorgd dat de totale woonlasten  de afgelopen drie jaar niet met meer dan het inflatiecijfer zijn gestegen. Dat is ook ons uitgangspunt voor  de komende vier jaar. Maar als gevolg van de economische crisis gaat het Rijk de gemeente minimaal met 2 miljoen euro korten. Iedere partij die, met dat gegeven in het achterhoofd , zegt dat de OZB omlaag kan, draait de burger een rad voor ogen. Dat noemt de Middenpartij loze verkiezingsbeloften. We mogen blij zijn als we met de huidige opbrengsten van de OZB, efficiencyverbeteringen en bezuinigingen onze voorzieningen op peil kunnen houden. Daar wil de Middenpartij zich hard voor maken. Dat is onze verkiezingsbelofte!

Geen nieuw gemeentehuis

 

De Middenpartij heeft bij de herindeling gezegd het liefst één gemeentehuis te willen. Onderzoek heeft geleerd dat dat veel extra geld zou gaan kosten. Daarom vindt de Middenpartij de keuze tussen het splitsen van het bestuursgedeelte en het klantencontactcentrum in Nieuwveen en het onderbrengen van de ambtelijke organisatie in Ter Aar terecht. De Middenpartij heeft daarmee gekozen voor een efficiënte en betaalbare oplossing

Voor onze inwoners wordt met die keuze duidelijkheid geboden. Voor alle publiekszaken kunt u in Nieuwveen terecht. Wanneer u daar moeilijk kunt komen is er de mogelijkheid voor bezoek aan huis.

De zorgloketten in Nieuwveen en Ter Aar, naast het al bestaande in Nieuwkoop, bieden voor onze inwoners een extra mogelijkheid op hulp en advies in onze ingewikkelde samenleving. De Middenpartij is best trots op dit initiatief.

Speelvoorzieningen

Eind 2009 is de inventarisatie, het speelruimtebeheerplan, van de bestaande speelvoorzieningen afgerond en is het benodigde onderhoud en de daarbij behorende middelen daarvan bepaald. Uitgangspunt daarbij was dat de speelvoorzieningen die er staan voldoen aan de hoge eisen. In verouderde voorzieningen moet je relatief veel geld steken om de voorziening te laten voldoen aan de kwaliteitsnormen. Aan de gemeenteraad is dan ook geld gevraagd voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Speelvoorzieningen moeten immers veilig zijn en uitnodigen tot het samen buiten zijn en bewegen.

 

In 2010 wordt het speelruimtebeleidsplan opgesteld. Hierin worden ook de  de wensen van de jeugd  in kaart gebracht. Ook zijn er ideeën door wijkbewoners aangedragen. We zullen keuzes moeten maken wat wel en niet kan, want we kunnen dat geld maar één keer uitgeven. De jeugd in Langeraar zou graag een skatevoorziening willen. Dit is niet één- twee- drie te realiseren, maar om op korte termijn tegemoet te komen aan de wens van de jeugd heeft de gemeente aan jeugd- en jongerenwerk gevraagd om iets voor de jeugd te organiseren. Zo is er vorig jaar een groep jongeren uit Langeraar met een bus naar een  skatevoorziening in een grote stad geweest om daar te skaten. En nog niet zo lang geleden is door jeugd- en jongerenwerk  in samenwerking met o.a. De Schakel een skate-event georganiseerd in een hal in Langeraar. Er werden demonstraties gegeven, maar de jeugd kon vooral veel zelf oefenen. Wij hebben heel wat indrukwekkende capriolen mogen aanschouwen en het is fantastisch om te zien dat er zoveel belangstelling voor dit evenement was. We hebben gehoord dat er al ruim voor de begintijd al kinderen voor de deur stonden! 

Het Kulturhus is de ultieme ontmoetingsplaats

 

Ultiem is een groot woord. De Middenpartij denkt dat het Kulturhus voor de kern Nieuwkoop een belangrijke ontmoetingsplaats kan worden. En niet alleen voor de kern Nieuwkoop. De kern van het Kulturhus is de aanwezigheid van 24 uurs zorg door Wijdezorg en  zorgappartementen. Centraal staat die verzorgingsfunctie. Daar rondom heen is een aantal andere functies gegroepeerd. De bibliotheek, het restaurant en diverse ontmoetings- en vergaderruimtes maken het Kulturhus tot een ontmoetingsplek voor oud en jong. Het zal een levendig stukje Nieuwkoop worden. Belangrijk vindt de Middenpartij dat ouderen op deze manier actief betrokken blijven in de gemeenschap. De Middenpartij wenst het bestuur van de stichting Kulturhus en de gebruikers veel succes bij de verdere opzet en uitbouw van deze voor de Nieuwkoopse gemeenschap belangrijke ontmoetingsplaats.

Er moeten meer betaalbare woningen voor jongeren komen

 

 

De Middenpartij wil dat jongeren die dat willen binnen onze gemeente een betaalbare huur of koopwoning kunnen vinden. Dat willen we ook bevorderen door het geven van startersleningen aan jongeren die een betaalbare koopwoning zoeken. De Middenpartij wil dat 30 procent van de nieuwe woningen in het goedkope segment gebouwd gaat worden

De Middenpartij heeft zich steeds ingezet voor de bouw van betaalbare woningen voor jongeren zowel in de huur als in de koopsector. In de afgelopen drie jaar zijn diverse projecten gereed gekomen waarin ook woningen voor jongeren waren opgenomen. Ik denk aan het plan Stokman en Nieuw Venne. Er gaan in 2010, dank zij de inspanningen van de Middenpartij, diverse projecten met woningen voor jongeren van start. De bouw van betaalbare woningen voor jongeren was en blijft een speerpunt van de Middenpartij.

Centrum Jeugd en gezin

Goed voorbeeld doet goed volgen

Door een lagere uitkering van het rijk zal  de gemeente Nieuwkoop  de komende jaren moeten bezuinigen. De MPN heeft al aangegeven dat bezuinigingen beginnen bij de top. Op dit moment betalen we voor 3,6 wethouders. Wij stelden al voor om dit terug te bengen naar 3 wethouders.

Wij zijn dan ook benieuwd welk voorbeeld het nieuwe college gaat geven. Wij gaan er van uit dat het nieuwe college kiest voor een duidelijke besparing op deze post en verwachten dan ook dat de 4 voorgestelde wethouders in deeltijd gaan werken. Immers een goed voorbeeld doet goed volgen.

Middenpartij dient in raad van 11 februari motie in over huisvesting arbeidsmigranten in kleine kernen

 

In de vergadering van de gemeenteraad op 11 februari staat het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten op de agenda.

Aanleiding is de onrust die is ontstaan over de mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten in het oude kantoorpand van Oudenallen in het Woerdense Verlaat. Ruim 450 inwoners van het Woerdense Verlaat hebben in een brief aan de gemeente duidelijk gemaakt dat een concentratie van een grote groep van ongeveer 150 arbeidsmigranten in een kleine kern onverantwoord is.

De Middenpartij heeft steeds duidelijk gemaakt het met dit standpunt eens te zijn.

Alle fracties waren het er in de raadsvergadering van 28 januari over eens dat er geen grote concentraties arbeidsmigranten geplaatst mogen worden in de kleine kernen (b en c kernen). De Middenpartij verbaast zich erover dat dit onderdeel niet in het nieuwe raadsvoorstel is opgenomen. Daarom dient de Middenpartij een motie in waarin expliciet aan het college wordt opgedragen geen grote groepen arbeidsmigranten in de kleine kernen te huisvesten.

Middenpartij dient in raad van 11 februari motie in over het Vlietpark

 

In de vergadering van de gemeenteraad op 11 februari staat het bestemmingsplan Noorden – Woerdense Verlaat op de agenda. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van 12 woningwetwoningen op het Vlietpark.

De Middenpartij zal in die vergadering een motie indienen voor de aanleg van een parkeerterrein.

De Middenpartij constateert dat er op het park zelf geen parkeerplaatsen komen en dat in de nabijheid onvoldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn.

In de motie verzoekt de Middenpartij achter het parkeerterrein tegenover de RK Kerk een nieuw parkeerterrein aan te leggen. De grond daar heeft reeds die bestemming.

De aanleg van het parkeerterrein is ook in het belang van de recreatieve ontwikkeling van Nieuwkoop. In de zomer is er veel parkeerruimte nodig voor toeristen die per kano de Nieuwkoopse plassen op willen.

De Middenpartij verzoekt het college ook te onderzoeken in hoeverre het redelijk is van de daar aanwezige horecagelegenheden en de verhuurder van kano’s een bijdrage in de aanlegkosten te vragen. De Middenpartij vindt het vanzelfsprekend dat de ontwikkelaar van de 12 woningen meebetaalt aan de aanleg van het parkeerterrein.

Wethouder Jan Tersteeg van de Middenpartij overhandigt sleutel Anthoniusschool

overdracht sleutels door Jan Tersteeg 

Wethouder Jan Tersteeg heeft aan de directeur van de Anthoniusschool in Noorden de sleutel van het nieuwe schoolgebouw overhandigd.

In Noorden maakt de nieuwbouw van de school voor 200 leerlingen deel uit van een herstructurering van het dorp. Immers op de plaats van de school komt een appartementencomplex, een nieuwe supermarkt en appartementen waarvan enkele zorgappartementen. Gecombineerd met de noodzakelijke parkeerplaatsen is deze combinatie een versterking voor het dorp. De school in Noorden zal in april 2010 in gebruik worden genomen.

Wethouder Tersteeg zei dat deze projecten alleen kunnen slagen wanneer alle partijen hun steentje bijdragen en hun verantwoordelijkheid nemen.

 

Onder leiding van wethouder Tersteeg is er in de kern Nieuwkoop ook een nieuwe school gebouwd voor 950 leerlingen. De school in Buytewech is in januari 2008 in gebruik genomen. De Middenpartij is trots op zijn prestatie.

 

Beide scholen zijn uitgerust met een warmtekoude installatie om energie te besparen.

De school in kern Nieuwkoop is een mooie combinatie geworden van basisonderwijs, peuterspeelzaal, Buitenschoolse opvang en niet te vergeten sport. In samenwerking tussen de school en de S.V. Nieuwkoop kunnen de schoolkinderen gebruik maken van het kunstgrasveld tegenover de school. Dat deze combinatie werkt laat het groeiende aantal jeugdleden van de voetbalvereniging Nieuwkoop zien. Een extra succes voor de gemeenschap in Nieuwkoop.

 

 

Wethouder Pien Schrama opent Centrum voor jeugd en gezin

Op 23 januari heeft wethouder Pien Schrama van de Middenpartij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)in Ter Aar geopend.

Er waren vele belangstellenden die deze feestelijke opening hebben bijgewoond. Na een lange periode van voorbereidingen, verbouwingen en het maken van samenwerkingsafspraken was het dan eindelijk zo ver.

 

 

In haar toespraak zei Pien onder meer:

 

“Het is onze verantwoordelijkheid als gemeente en mijn verantwoordelijkheid als wethouder jeugdgezondheidszorg om samen met andere partijen het CJG op te zetten.

Ik ben er trots op dat het gelukt is om als een van de eerste gemeenten in de regio Zuid Holland Noord een CJG te realiseren. Ik heb mij er sterk voor gemaakt dat wij als plattelandsgemeente samen met de kernpartners snel aan de slag zijn gegaan om een CJG voor de gemeente Nieuwkoop te ontwikkelen.”

 

“Het is een hele uitdaging om met de andere deelnemers voor het CJG een vorm te vinden voor onze gemeente met de vele kernen en het uitgestrekte gebied. Onze gemeente vraagt een heel andere aanpak dan een stedelijk gebied, voorbeelden en ervaringen op onze schaal zijn er nog niet of nauwelijks. We zijn dus pioniers! Daarnaast is het een fikse opdracht om dit binnen de daarvoor beschikbare middelen te realiseren. Dat lukt alleen door middel van een goede samenwerking met alle partijen en ik kan u verzekeren dat er veel inzet en creativiteit gevraagd wordt van niet alleen gemeente maar van alle betrokken partijen.”

 

Een van de speerpunten van de Middenpartij is de zorg voor onze jeugd. Met het Centrum voor jeugd en Gezin is weer een van de bouwstenen die de Middenpartij belangrijk vindt in het kader van de jeugdzorg gelegd.

Opening centrum voor Jeugd en Gezin op 23 januari

Er is hard gewerkt om een Centrum voor Jeugd en Gezin te realiseren in de gemeente Nieuwkoop. Op 23 januari opent het Centrum voor Jeugd en Gezin haar deuren in Ter Aar na een periode van voorbereidingen, verbouwingen en het maken van samenwerkingsafspraken.

Het is onze verantwoordelijkheid als gemeente en mijn verantwoordelijkheid als MPN wethouder jeugdgezondheidszorg om samen met andere partijen zo’n CJG op te zetten.

Ik ben er trots op dat het gelukt is om als een van de eerste gemeenten in de regio Zuid Holland Noord een CJG te realiseren. Ik heb mij er sterk voor gemaakt dat wij als plattelandsgemeente samen met de kernpartners snel aan de slag zijn gegaan om een CJG voor de gemeente Nieuwkoop te ontwikkelen. Het is een hele uitdaging om met de andere deelnemers binnen het CJG een vorm te vinden voor onze gemeente met de vele kernen en het uitgestrekte gebied. Onze gemeente vraagt een heel andere aanpak dan een stedelijk gebied, voorbeelden en ervaringen op onze schaal zijn er nog niet of nauwelijks. We zijn dus pioniers! Daarnaast is het een fikse opdracht om dit binnen de daarvoor beschikbare middelen te realiseren. Dat lukt alleen door middel van een goede samenwerking met alle partijen en ik kan u verzekeren dat er veel inzet en creativiteit gevraagd wordt van niet alleen gemeente maar van alle betrokken partijen. Het is een extra klus erbij en dat terwijl de “winkel”  bij alle organisaties gewoon open moet blijven.

 

Onze partners zijn Bureau Jeugdzorg ZH, Stichting Kwadraad, GGD Hollands Midden en Activite jeugdgezondheidszorg.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is gericht op het voorkomen van opvoed- en opgroeiproblemen. Door middel van tijdige informatie, advies en ondersteuning kan verergering van problemen worden voorkomen. In het gebouw (van Activite en Kwadraad) aan de Aardamseweg 73 in Ter Aar komt een laagdrempelig loket voor advies over opgroeien en opvoeden. Daarnaast komt er een centraal telefoonnummer, een e-mailadres en een interactieve website voor jongeren en volwassenen. Na de opening op 23 januari gaan we werken aan informatiepunten in diverse kernen en het uitbreiden van de samenwerking met bv het onderwijs en peuterspeelzalen.

Een gezamenlijke aanpak is van belang, we doen dit ook door middel van de methode “een gezin een plan” . We hebben het Digitaal Dossier JGZ (het Elektronisch Kinddossier) en de verwijsindex risicojongeren ingevoerd. Hiermee moet voorkomen worden dat jeugd tussen wal en schip valt.

Goede voorzieningen en zorg voor onze jeugd was en blijft een speerpunt van de MPN, ook voor de komende raadsperiode!

 

MPN wethouder

Pien Schrama

De Middenpartij en de Provinciale Structuurvisie

In zijn vergadering van 14 januari heeft de raad van Nieuwkoop de Provinciale Structuurvisie  besproken en de reactie geformuleerd op deze structuurvisie.

Op vier voor de Middenpartij essentiële onderdelen hebben wij onze aandacht gericht.

De Middenpartij heeft duidelijk gesteld dat in de Provinciale Structuurvisie de bouw van woningen in Langeraar en de verplaatsing van de Altiorvelden goed geregeld dienen te worden.

Ook andere bouwplannen in de diverse kernen wil de Middenpartij goed in de Provinciale Structuurvisie verankerd zien. De mogelijkheden om tussen bouwlocaties te wisselen (in- en uitdeuken) vindt de Middenpartij belangrijk. We willen in principe alleen daar bouwen waar we als gemeente zelf grond hebben.

Voorts heeft de Middenpartij in een motie duidelijk gemaakt dat Nieuw Amstel alleen bestemd dient te blijven voor lokale glastuinbouwbedrijven.

Een vierde belangrijk punt voor de Middenpartij is dat de Provinciale Structuurvisie woningbouw mogelijk maakt op de voormalige vuilstort in het Zuideinde (nu plan Zuidhoek). Om de sanering kostendekkend te kunnen uitvoeren is woningbouw noodzakelijk. Daarnaast genereert woningbouw de mogelijkheid het Meijepark in zijn geheel te ontwikkelen voor dagrecreatie en andere watersportfaciliteiten voor onze Nieuwkoopse bevolking. Het ontwerp voor de Zuidhoek laat zien dat die wensen goed in het plan zijn opgenomen

www.middenpartij.nl
MiddenPartij - Midden in de samenleving