Publicaties 2009

Hieronder vindt u diverse publicaties van de MPN website uit 2009.

Vaart in de ontwikkeling van de Zuidhoek en het Meijepark

Op de valreep van het jaar 2009 heeft de raad het inrichtingsplan voor de Zuidhoek (voormalige vuilstort Roerdomp) en het Meijepark goedgekeurd. Onze Middenpartij wethouder Jan Tersteeg heeft hier het afgelopen halfjaar hard aan gewerkt.

Dit is een belangrijke mijlpaal in dit uitdagende project. Na een lange tijd van wikken en wegen is er nu op twee belangrijke zaken een besluit genomen. Over de wijze van sanering en de manier waarop het transport van de grond zal gaan plaats vinden is helderheid gekomen. Ook over het inrichtingsplan is nu duidelijkheid. Met deze goed onderbouwde besluiten kunnen we de provincie overtuigen dat de sanering van de voormalige vuilstort het best op de voorgestelde wijze kan worden gedaan en dat woningbouw op de Zuidhoek de enige manier is die kostenneutraal te saneren.

Door het besluit van de raad kan er ook verder worden gewerkt aan een bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan zal moeten worden vastgelegd hoe de woningen het best voldoen aan de wens om groen en duurzaam te bouwen. Er zal onze eigen Nieuwkoopse inwoners een geheel nieuwe woonomgeving worden aangeboden. Voor doorstromers een uitgelezen kans om een volgende stap te zetten.

Maar minstens zo belangrijk is dat door dit plan nu eindelijk de Nieuwkoopse plassen toegankelijk worden voor alle Nieuwkopers. In het plan zijn namelijk een speelweide, een zwemstrandje, aanlegplaatsen voor kleine bootjes, een kleine horecagelegenheid en een zwem- en aanleggelegenheid op de koppen van de Zuidhoek opgenomen. Kortom, eindelijk krijgen alle Nieuwkopers toegang tot de plassen.

De Middenpartij wil graag de vaart erin houden om te voorkomen dat de kosten hoger worden dan de opbrengsten.

Wethouder Pien Schrama over de nieuwe WMO krant

Wethouder Pien Schrama in het nieuws van RTV Hollands Midden over de nieuwe Wmo krant (Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning).

Deze krant is pas huis aan huis bezorgd en staat vol informatie en nieuwe ontwikkelingen, waaronder:

Vrijwilligersverzekering, Centrum voor Jeugd en Gezin, Woonzorgzones in Nieuwkoop, dorpsplannen en autismecafé.

Klik op de film hieronder om het interview door Marco de Hollander met Pien Schrama te bekijken

Wethouder Pien Schrama over de nieuwe WMO krant

Onze wethouder zorgt

Zorg aan ouderen

Onze wethouder zorg, Pien Schrama dus, kreeg pas van een raadslid het verwijt dat ze alleen maar vage nota’s schrijft en te weinig aan de uitvoering doet. In de verkiezingstijd kun je zoiets wellicht verwachten. Maar een dergelijke ongenuanceerde aantijging wil ik niet over mijn kant laten gaan. Daarvoor heeft zij te hard gewerkt en verdient zij teveel respect voor wat zij inmiddels heeft bereikt.

Een beeld alsof er meer geld in de rompslomp rond de zorg gaat zitten dan in de zorg zelf die via de gemeente aan de ouderen wordt aangeboden is ver bezijden de waarheid. Er zijn nu eenmaal wettelijke procedures en eisen waaraan voldaan moet worden voordat een voorziening toegewezen wordt. Ook al werkt onze ISDR (Intergemeentelijke Sociale Dienst de Rijnstreek) aan het zo snel mogelijk verstrekken van een voorziening en zet die altijd in op verbetering van de dienstverlening, er moet goed getoetst worden of iemand in aanmerking komt voor ondersteuning en wat dan de beste aanpak is. Dit moet zorgvuldig gebeuren, evenals dat we zorgvuldig met het geld moeten omgaan. Op die manier kunnen we de middelen die we beschikbaar hebben voor de zorg in blijven zetten. Voor die mensen die het echt nodig hebben.

 

Tafeltje dekje

Er wordt ook onrust gezaaid over Tafeltje Dekje. Een andere zorgvoorziening die onze zorgwethouder Pien na aan het hart ligt. Wanneer er gezegd wordt dat de vrijwilliger verdwijnt omdat het allemaal professioneler moet dan is dat klinkklare onzin. Onze Middenpartij wethouder Pien Schrama heeft op vragen van de VVD heel nadrukkelijk geantwoord dat het haar bedoeling absoluut niet is om de huidige vorm van Tafeltje Dekje, vrijwilligers die warme maaltijden brengen, af te schaffen. Zij hecht groot belang aan het sociale contact, de signaleringsfunctie en de betrokkenheid van de vrijwilligers. Ook heeft zij aangegeven dat het geld voor Tafeltje Dekje voor de komende jaren gewoon in de begroting zit. Ondanks de duidelijke beantwoording zegt de VVD dat dit allemaal overboord gegooid wordt en dat men het met diepvriesmaaltijden moet gaan doen. Onzin!

De persoonsalarmering blijven dezelfde vrijwilligers doen als in het verleden. Alleen nu onder de paraplu van één organisatie in plaats van de drie die we vanuit de oude gemeenten hadden. Dit werkt veel eenvoudiger. De klant merkt geen verschil, behalve dat nu iedereen dezelfde bijdrage betaalt.. Dezelfde vrijwilliger komt bij hem of haar thuis. Minder rompslomp, efficiënter. Dat spreekt de Middenpartij aan.

 

Zorgvoorzieningen

Onze zorgwethouder Pien werkt hard aan het realiseren van woonzorgzones, Laatst hoorde ik een opmerking dat het allemaal veel te lang duurt. Ik wil daar toch het volgende over kwijt. Het realiseren van woonzorgvoorzieningen zijn langdurige projecten. Natuurlijk willen we alles liefst gisteren. Maar we hebben met veel verschillende belangen te maken en er is veel geld mee gemoeid. Ook de middelen voor de zorg moeten zorgvuldig ingezet worden, Niet alleen gemeenten maar ook zorgaanbieders moeten steeds meer met minder doen. Daarnaast heb je de normale procedures te doorlopen bij bouwplannen, ook voor zorgwoningen. Omwonenden en belanghebbenden worden zo goed mogelijk bij een dergelijk proces betrokken. Geprobeerd wordt bezwaren in een vroegtijdig stadium weg te nemen door goed te luisteren. Helaas kun je het niet altijd iedereen naar de zin maken. Wanneer dat niet lukt, is er altijd het recht van bezwaar en beroep. We kunnen en willen onze inwoners dit recht niet ontnemen, ook al zorgt dit soms voor vertraging. Pien, ga verder op de weg. De Middenpartij weet dat je keihard knokt en je harde werken resultaat oplevert. Binnen enkele maanden je eerste paal voor de Vaartsche Hoek.

 

 

Jaap Aartman

Fractievoorzitter Middenpartij

Feestelijke bijeenkomst kerkeiland Nieuwkoop

 

Op 5 november was er een feestelijke bijeenkomst bij het kerkeiland in Nieuwkoop. Wethouder Jan Tersteeg en Arie van Wijk, voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente, knipten vanuit een bootje gezamenlijk een lint door. Gevierd werd dat er nu een ruimere doorvaart vanaf de Nieuwkoopse Plassen naar het dorpscentrum is gerealiseerd. Ook is aan de plaszijde van het kerkeiland een haven voor kleine bootjes gecreëerd.

 

Dit project maakt deel uit van de 3e fase vernieuwing dorpscentrum Nieuwkoop.

 

Bron: Website gemeente Nieuwkoop

Lokaal politiek platform: Wij zijn een financieel gezonde gemeente

 

De MPN is van oordeel dat onze gemeente financieel gezond is. Dat hebben we weten te bereiken door een zuinig beleid. De woonlasten zijn de afgelopen drie jaar gelijk gebleven. De MPN staat er voor die ook de komende vier jaar gelijk te houden. Ondanks mogelijke tegenvallers door de economische crisis. Mindere inkomsten vanuit het rijk mogen niet leiden tot een verhoging van de woonlasten van onze inwoners. Zij moeten er op kunnen rekenen dat elke cent verantwoord wordt uitgegeven. Daar staat de MPN voor.

Margot Aartman van de Middenpartij biedt burgemeester Buijserd initiatief Raadsvoorstel aan

 

Margot Aartman van de Middenpartij heeft burgemeester Buijserd een raadsvoorstel aangeboden. Dit raadsvoorstel is het eerste dat in de gemeente Nieuwkoop vanuit de raad zelf is opgesteld.

Het is een voorstel om het aantal parkeerplaatsen in de Vlasakker in de kern Zevenhoven uit te breiden.

 

Al in 2006 hebben de inwoners van De Vlasakker in Zevenhoven zich gewend tot het toenmalige college van B en W van Liemeer met hun zorg over de parkeerproblematiek in dit kleine wijkje. De bewoners van De Vlasakker hechten er aan in hun eigen wijk te parkeren. Een reden daarvoor is dat in het verleden in de nabijheid vernielingen aan auto’s hebben plaatsgevonden, zoals uit politierapporten blijkt. Om in de eigen wijk te kunnen parkeren is echter een herstructurering en uitbreiding van de huidige parkeerruimte nodig.

 

De bewoners hebben gezamenlijk de mogelijkheden bekeken om tot een oplossing van de aanwezige verkeersproblematiek te komen. Zij hebben met elkaar een aantal mogelijkheden onderzocht om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Alle bewoners zijn het met de voorstellen eens.

 

Zij hebben Margot Aartman van de Middenpartij benaderd om hen te helpen bij het realiseren van hun plan. Margot heeft met de bewoners overlegd en op basis van hun wensen een initiatief raadsvoorstel gemaakt. Dit raadsvoorstel zal in de eerstkomende raadsvergadering worden besproken. Zij hoopt voor de bewoners van de Vlasakker dat de raad dit initiatief positief zal ontvangen.

Structuurvisie en bestemmingsplan Noordse Buurt

Standpunt van de Middenpartij over Structuurvisie en bestemmingsplan Noordse Buurt uitgesproken in de besluitvormende raadsvergadering van 16 juli

 

De MPN vindt dat de structuurvisie een goed zicht geeft op de gewenste toekomstige ontwikkelingen in de gemeente Nieuwkoop. De structuurvisie geeft een globale richting aan, is een lange termijn visie en is een raamdocument. De structuurvisie zal vertaald en concreet gemaakt moeten worden in een groot aantal concrete deelvisies. De sleutelprojecten zijn eerste uitwerkingen van de structuurvisie.

De MPN heeft in de gemeente Liemeer steeds gesteld dat sanering van de Noordse Buurt gewenst was maar dat een sanering met de bouw van 400-600 woningen in de Noordse Buurt zelf voor haar absoluut onbespreekbaar was. In het raadsprogramma is daarom de zogenoemde F-variant als de enig begaanbare weg aangemerkt. De F-variant behelst sanering van de Noordse Buurt en extra woningbouw buiten de rode contouren aan de randen van de diverse kernen. Die extra woningbouw moet de kostendrager voor de sanering zijn. Bijkomend voordeel is dat het inwonertal op peil blijft, compensatie is voor de sterk afnemende gemiddelde woningbezetting en dat daarmee de commerciële en maatschappelijke aanwezige voorzieningen in stand kunnen blijven.

Vanaf 2007 heeft het college in deze richting gewerkt. In het raadsprogramma is ook een passage opgenomen over de wens tot sanering, concentratie en hervestiging van de glastuinbouw. Voor De MPN is een harde voorwaarde dat uitbreiding van de glastuinbouw op Nieuw Amstel in principe alleen mogelijk is voor locale bedrijven die elders een doorstart willen maken. Dat impliceert dat alleen extra locaties ontwikkeld kunnen worden als de locale behoefte aantoonbaar is gemaakt en er elders energieslurpende kassen worden opgeruimd. In een door CDA en MPN opgestelde motie hebben we deze zienswijze verder uitgewerkt.

De drie projecten, sanering Noordse Buurt, ontwikkeling van glastuinbouwlocaties op Nieuw Amstel en extra woningbouw hangen nauw met elkaar samen. Als de sanering van de Noordse Buurt niet doorgaat vervalt per definitie de extra woningbouw en is er (voorlopig) weinig behoefte aan extra locaties voor de glastuinbouw naast de locatie die nu al in het streekplan is opgenomen.

 

Het doorgaan van de drie projecten hangt onverbrekelijk samen met een goede en verantwoorde financiële onderbouwing.

Voor de MPN betekent dit dat het financiële plan zoals dat vertrouwelijk aan de raad is gepresenteerd voor de volle 100 procent door Provincie en Rijk moet is geaccordeerd. Dat moest voor de besluitvormende raad van 16 juli volkomen helder zijn. Dan pas zou de MPN akkoord gaan met de structuurvisie, het bestemmingsplan Noordse Buurt, de gefaseerde ontwikkeling van de glastuinbouw en de bouw van de extra woningen. Een later beslismoment is niet mogelijk omdat per 8 augustus de WVG die van toepassing is op de Noordse Buurt afloopt en dus voor dat moment het bestemmingsplan Noordse Buurt dient te zijn vastgesteld. Aan de door ons gestelde randvoorwaarden is voldaan. De MPN complimenteert het College met het behaalde resultaat.

 

Natuurlijk zijn er risico’s. De Business case bestuderend constateert de MPN dat met alle kosten rekening is gehouden en dat er voldoende marges in zitten om de kosten, van aankoop, ontwikkeling tot natuur te kunnen bekostigen . Zelfs wanneer alle bedrijven in de Noordse Buurt doorstarters zouden zijn (het geen zeer onwaarschijnlijk is), blijven we ruim binnen de in het aankoopkader gestelde grenzen. Op dat punt meent de MPN dat er beheersbare risico’s zijn en dat er mogelijk eerder sprake is van positieve meeropbrengsten.

 

Met betrekking tot de opbrengsten, te genereren uit de bouw van de extra 430 woningen zijn er risico’s. Een gegeven is dat de meeste van de beoogde gronden in bezit van de gemeente zijn en voor zover dat niet het geval is er mogelijkheden zijn locaties met elkaar in te wisselen. De provincie is akkoord gegaan met het in- en uitdeuken van de rode contouren. Dat beperkt het risico in hoge mate. Bekend is voorts dat er gronden zijn met een lage en met een hoge boekwaarde. Fasering in de ontwikkeling daarvan kan de rentekosten sterk drukken. In een motie van CDA en MPN vragen wij een gefaseerde ontwikkeling per deelproject op te stellen en dat ontwikkelingskader te laten toetsen door een commissie van externe deskundigen. En voorts regelmatig de raad in te lichten over de voortgang van diverse deel bouwprojecten. Daarin aan te geven welke risico’s er concreet zijn en zo nodig aan te geven hoe bijgestuurd gaat worden om binnen de gestelde kosten- en opbrengstkaders te blijven.

 

Voorzitter de MPN heeft er alle vertrouwen in dat met de Structuurvisie en de drie benoemde sleutelprojecten een goede basis gelegd wordt voor een levende gemeente die zijn voorzieningen in stand kan houden en gunstig is voor het lokale ondernemerschap en de lokale werkgelegenheid. Een unieke kans die we niet voorbij mogen laten gaan.

 

 

Stap dichterbij centraal Klantcontactcentrum gemeente Nieuwkoop (KCC)

In de extra raadsvergadering van 29 juni 2009 is gesproken over het raadsvoorstel inzake de huisvesting van het Klantcontactcentrum van de gemeente Nieuwkoop (KCC).

 

In een eerder stadium heeft de raad het visiedocument “ontwikkeling van de dienstverlening in de Gemeente Nieuwkoop 2009-2014” en het hierbij behorende implementatieplan vastgesteld. Hierin werd uitgegaan van één te ontwikkelen KCC voor alle gemeentelijke producten, aangevuld met 3 servicepluspunten voor de producten rond wonen zorg en welzijn in de kernen Nieuwkoop, Ter Aar en Nieuwveen. In februari van dit jaar heeft de raad echter besloten af te zien van nieuwe centrale huisvesting en gevraagd de gevolgen hiervan voor de dienstverlening in kaart te brengen. De Middenpartij stelt dat met het voorliggende raadsvoorstel aan dat raadsbesluit is voldaan en dat er tevens een oplossingsrichting wordt aangegeven, huisvesting van een centraal KCC in het gemeentehuis in Nieuwveen.

 

De Middenpartij ziet vooral voordelen in de voorgestelde centrale huisvesting van het KCC.

Ten eerste schept het duidelijkheid. Op dit moment kunnen gemeentelijke producten worden verkregen op 2 locaties, in Ter Aar en het Trefpunt in Nieuwkoop, echter de locatie Nieuwkoop heeft niet dezelfde openingstijden als op de locatie Ter Aar en tevens zijn niet alle gemeentelijke producten op de locatie in Nieuwkoop verkrijgbaar. Het komt dan ook regelmatig voor dat inwoners daar voor niets aan het loket komen en dat men alsnog naar de locatie Ter Aar moet. Niet echt klantvriendelijk. Het sluiten van de locatie Trefpunt voor de gemeentelijke producten betekent wat de Middenpartij betreft dus geen achteruitgang, maar eerder een vooruitgang.

Ten tweede wordt de bereikbaarheid verbeterd door de centrale ligging en goede openbaarvervoervoorziening. Wij realiseren ons dat er vanuit Langeraar en Ter Aar geen goede openbaarvoorziening richting Nieuwveen voorhanden is. Maatwerk in de vorm van een huisbezoek kan hier een oplossing bieden.

Daarnaast worden de openingstijden verruimd. Dat daarbij wordt teruggegaan naar één avondopstelling baart ons nog wel wat zorgen. Wij vragen ons af of dat niet voor lange rijen gaat zorgen. Daarom hebben wij het college gevraagd in overweging te nemen de avondopenstelling te verruimen naar half negen (ipv acht uur), ook gezien het feit dat er ’s avonds alleen uurdiensten zijn in het openbaar vervoer. Wethouder van Leeuwen heeft toegezegd de openingstijden te herzien als daar knelpunten ontstaan.

 

Dat niet is gekozen voor huisvesting van het KCC in Ter Aar begrijpt de Middenpartij. De locatie heeft niet voldoende mogelijkheden de ambities van de organisatie waar te maken. Zo is de ruimte niet representatief, te klein en daarmee is de privacy van de cliënt niet gewaarborgd. In Nieuwveen is die ruimte er wel, al moet daarvoor wel een verbouwing plaatsvinden. Dat dit een forse investering met zich meebrengt, beseffen wij maar al te goed. Daarom heeft de hele raad ook uitgesproken dat de komende tien jaar in beginsel geen sprake meer zal zijn van centrale huisvesting van raad, bestuur en ambtelijke organisatie in één centraal gelegen gemeentehuis.

 

Dat heeft wel tot gevolg dat het KCC wordt gescheiden van de backoffice (het grootste deel van de ambtelijke organisatie blijft gehuisvest op de locatie in Ter Aar). De Middenpartij beschouwt dit echter niet als een nadeel. Immers, in de toekomst wordt 80% van alle vragen direct afgehandeld door het KCC. Mocht het antwoord niet in één keer gegeven kunnen worden, dan wordt in overleg met de cliënt een afspraak gemaakt met een ambtenaar uit de backoffice op de locatie in Nieuwveen. De betreffende ambtenaar krijgt de vraag door via het KCC en kan zich goed voorbereiden op de afspraak en van te voren e.e.a. uitzoeken. Wij denken dat dit veel efficiënter werkt dan het ad hoc wegroepen van een ambtenaar vanuit de backoffice, waarbij het verhaal door de cliënt nogmaals verteld moet worden en waar wellicht alsnog een afspraak gemaakt moet worden omdat e.e.a. nog wat uitzoekwerk vergt. De beschikbare tijd van de backoffice wordt dus beter benut.

 

Kortom, de Middenpartij ziet vooral voordelen in huisvesting van het KCC in Nieuwveen. Wij zijn dan ook akkoord gegaan met dit voorstel, dat overigens door de gehele raad is aangenomen. En daarmee kan een nieuwe stap kan worden gezet in de verbetering van de dienstverlening naar onze inwoners!

Standpunt MPN over verkoop NUON aandelen

Het gebruik van gas, water en licht zijn van essentieel belang voor de bevolking. De toegang daartoe en de kosten behoren volgens de MPN in de handen van de overheid te zijn. Helaas heeft de landelijke politiek besloten de levering daarvan te privatiseren. Dat is een gegeven.

 

De gemeente Nieuwkoop bezit ongeveer een half procent van de aandelen van NUON. NUON wil het leveringsbedrijf verkopen aan Vattenfell. Er staan voor de gemeente Nieuwkoop twee opties open. Verkopen of de aandelen behouden. De gemeente Nieuwkoop is een kleine aandeelhouder met nauwelijks of geen mogelijkheden invloed uit te oefenen op de gang van zaken bij NUON. Het is daarom noodzakelijk te kijken wat andere, grote, aandeelhouders van plan zijn of al besloten hebben. Het overgrote deel van de aandeelhouders NUON kiest voor verkopen. Noodgedwongen moet onze gemeente zich daarbij volgens de MPN aansluiten. De consequentie van niet verkopen is dat de aandelen minder waard worden en de inkomsten uit de aandelen op den duur sterk zullen verminderen.

 

Wat levert het onze gemeente op?

Het aanbod van Vattenfell levert de gemeente ongeveer € 50 miljoen op. Die opbrengst is meer dan voldoende om het huidige rendement op onze aandelen te behouden. De MPN stelt wel als eis dat de opbrengst goed belegd wordt en dat alleen de rente daarvan, minus een inflatiecorrectie, aangewend wordt als dekkingsmiddel voor de begroting.

 

Standpunt Middenpartij over regiovisie

In de besluitvormende raad van 28 mei heeft de gemeente Nieuwkoop het besluit genomen een verzoek te doen tot aansluiting bij de regio Holland-Rijnland. De huidige samenwerkingsvorm van de gemeente Nieuwkoop in het Rijnstreekberaad is te klein geworden om de gezamenlijke belangen goed te kunnen behartigen. Over de richting van aansluitng is veel discussie geweest. De Middenpartij kiest, onder voorwaarden, voor aansluiting bij de regio Holland-Rijnland.

 

Voor de volledige tekst van de Middenpartij over dit onderwerp, klik hier

Jaap Aartman spreekt in raad over breuk in fractie

Fractievoorzitter Jaap Aartman heeft in de besluitvormende raad van 28 mei gesproken over de oorzaken van de breuk in de fractie. Ook geeft hij aan hoe de Middenpartij politiek wil bedrijven en wat de Middenpartij belangrijk vindt.

 

Voor de voledige tekst klik hier

Weer een mijlpaal in de ontwikkeling van Buytewech Oost

(foto: www.rtvlokaal.nl)

 

Wethouder Jan Tersteeg, Fons Rietmeijer van de Woning Stichting Nieuwkoop en de heer Rob Kuiper van Vink Bouw hebben door het leggen van dakpannen het hoogste punt in de 1e fase van de woningbouw in Buytewech-Oost gevierd.

 

Lees hier verder.

Kort verslag startbijeenkomst dorpsplan Nieuwveen op 13 mei 2009

De startbijeenkomst voor het dorpsplan voor Nieuwveen op woensdagavond 13 mei was een groot succes, lees hier het verslag.

www.middenpartij.nl
MiddenPartij - Midden in de samenleving