MPN-PN: Vóór extra huurwoningen, nog niet vóór Koetshuis en Stationsweg.

Integratie

Voor de MPN-PN fractie is goede integratie van statushouders hét belangrijkste uitgangspunt. Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Door hen gespreid te huisvesten over alle kernen heeft de integratie en acceptatie door onze inwoners de meeste kans op succes. Daarbij is een intensief begeleidings- en integratie programma noodzakelijk. Daarom is MPN-PN vóór extra sociale woninghuurwoningen in de kernen Langeraar, Ter Aar en Nieuwveen. Deze zorgen voor meer doorstroming, waardoor meer woningen in onze dorpen vrij komen voor statushouders. Zij kunnen dan gewoon tussen de huidige inwoners wonen.

 

Woonzorgzone Nieuwveen

MPN-PN is blij dat de locatie woonzorgzone AH Kooistrastraat in Nieuwveen niet meer voor het huisvesten van statushouders wordt gebruikt. Dat zorgt ervoor dat in het hart van het dorp ruimte blijft voor een nieuw plan waarin seniorenhuisvesting gerealiseerd kan worden. MPN-PN gaat er van uit dat dit nu voortvarend wordt opgepakt!

 

Extra sociale huurwoningen in Nieuwkoop en Ter Aar

Omdat nu al duidelijk is dat met de huidige plannen het tekort aan sociale huurwoningen niet wordt opgelost, heeft MPN-PN voorgesteld om het college opdracht te geven op korte termijn plannen te maken voor extra sociale huurwoningen in de kernen Nieuwkoop en Ter Aar. Dat bevordert bovendien spreiding en integratie. Helaas was er geen meerderheid in de raad voor dit MPN-PN- voorstel. Het werd alleen door de VVD en SGP-CU gesteund, maar de coalitiepartijen SBN, CDA en D66 waren tegen.

 

Tijdelijke huisvesting Koetshuis en Stationsweg

Voor het bevorderen van een succesvolle integratie is het niet wenselijk om grotere groepen statushouders bij elkaar te huisvesten. Daar waren alle partijen hetin de raad van januari stellig over eens. Kleinschalige woonvormen kunnen zorgen voor betere spreiding en integratie en voor meer draagvlak bij inwoners. Meerdere inwoners hebben ideeën aangedragen voor alternatieve huisvesting. Ook andere gemeenten werken met andere woonvormen. MPN-PN is van mening dat deze ideeën om meer en kleinschaliger locaties geschikt te maken voor met name alleenreizende statushouders, nog niet of onvoldoende zijn onderzocht. MPN-PN vindt dat deze stap eerst nog gemaakt moet worden voordat je een besluit neemt over de twee tijdelijke locaties Koetshuis en Stationsweg. Uit zo’n onderzoek kan blijken of en tot wanneer deze tijdelijke locaties dan ook echt nodig zijn. Daarom stemde MPN-PN tegen het voorstel om het Koetshuis en de Stationsweg op dit moment in te zetten.

"Extra, kleinschalige huisvesting voor statushouders zal dringend nodig zijn", zegt fractievoorzitter van MPN-PN Pien Schrama. "De tijdelijke huisvesting in het Koetshuis en aan de Stationsweg in Zevenhoven biedt alleen voor de hele korte termijn voldoende soelaas, maar vanaf 2017 hebben we weer een nieuwe taakstelling. De extra huurwoningen zijn dan nog niet gebouwd. Waar wil het college dan met onze statushouders heen?"

 

Publicatie: 29-4-2016

Persbericht MPN-PN: "Is tijdelijke huisvesting Koetshuis en Stationsweg voor statushouders echt noodzakelijk?"

Deze vraag stelde de fractie van MPN-PN aan de orde tijdens de meningsvormende raad op 7 april.

Het College van B&W stelt voor om het voormalige verzorgingshuis het Koetshuis in Nieuwkoop te benutten omdat er op heel korte termijn onvoldoende ruimte zou zijn voor het huisvesten van statushouders.  Voor MPN-PN is een goede integratie van statushouders erg belangrijk. Mensen in groepen huisvesten op één locatie is een minder goede situatie om goed te integreren dan ze verspreid laten wonen, gewoon in de wijk tussen onze eigen inwoners.

 

Pien Schrama (MPN-PN): "Er komen 40 seniorenappartementen in Aar en Amstel bij. Wanneer oudere inwoners uit onze gemeente verhuizen naar Aar en Amstel komen er waarschijnlijk extra sociale huurwoningen vrij waar statushouders in kunnen wonen. Daardoor komen statushouders verspreid in de kern Nieuwkoop te wonen en dit bevordert een goede integratie." Het is onduidelijk of de 40 appartementen van Aar en Amstel in de berekeningen zijn meegenomen en wat dit betekent voor de wachttijd voor onze reguliere woningzoekenden. Want die mag niet te hoog oplopen. Daarnaast is in het voorstel de mogelijkheid om bv 3 alleenstaanden in één eengezinswoning te huisvesting niet overwogen. Dit zou een tijdelijke oplossing kunnen zijn totdat er extra sociale huurwoningen zijn gebouwd.

 

MPN-PN vindt dat duidelijk moet worden welk effect de appartementen van Aar en Amstel hebben op de vrijkomende huurwoningen. Ook moeten de voor en nadelen op een rij gezet worden van het huisvesten van meerdere alleenstaanden in eengezinswoningen.  MPN-PN heeft daarom extra vragen aan het college gesteld ter voorbereiding op de besluitvormende raad op 21 april. Die informatie is nodig om helder te krijgen of het tijdelijk huisvesten van statushouders in het Koetshuis in Nieuwkoop en aan de Stationsweg in Zevenhoven echt noodzakelijk is.

 

 

Voor vragen;

Pien Schrama

Fractievoorzitter MPN-PN

pienenruudschrama@gmail.com

06-53870130

 

Publicatie: 21-4-2016

www.middenpartij.nl
MiddenPartij - Midden in de samenleving