Archief 2012

Op deze pagina vindt u in chronologische volgorde alle publicaties die wij dit jaar op de website hebben geplaatst en naar het archief hebben verplaatst. De meest recente publicaties staan dus onderaan de pagina.

Persbericht: MiddenPartij Nieuwkoop en Progressief Nieuwkoop: samen de verkiezingen in?

De besturen van de MiddenPartij Nieuwkoop (MPN) en Progressief Nieuwkoop (PN) stellen hun leden voor om in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 intensief te gaan samenwerken.

 

Sinds het voorjaar hebben bestuur en fracties van de partijen een aantal keren met elkaar gesproken over de mogelijkheid en wenselijkheid van een nauwere samenwerking. Op 28 november zullen beide partijen in hun eigen ledenvergaderingen de verschillende mogelijkheden bespreken. De leden zal gevraagd worden een principebesluit te nemen om in de vorm van een lijstcombinatie met één lijst aan de verkiezingen deel te nemen. De bedoeling is om in januari 2013 op basis van een verdere uitwerking een definitief besluit te nemen.

 

De twee partijen hebben de afgelopen anderhalf jaar op veel dossiers al nauw met elkaar samengewerkt. Samen met D66 hebben de partijen bijvoorbeeld een gedegen initiatief raadsvoorstel opgesteld over de ontwikkeling van de glastuinbouw in met name het gebeid Nieuw Amstel Oost. “Ook op andere onderwerpen is er steeds sprake van een goede samenwerking, bijvoorbeeld bij de interpellatiedebatten die in maart en oktober gehouden werden. Verder zijn er vaak moties en amendementen ingediend die door beide partijen onderschreven werden. Die samenwerking smaakt naar meer”, aldus PN- fractievoorzitter Berry Dors.

 

Andere overwegingen om tot een vorm van samenwerking te komen is het tegengaan van versnippering van de Nieuwkoopse politiek. “Er zitten momenteel acht partijen in de gemeenteraad met in totaal 21 leden. Daarbij zitten 2 eenmansfracties. De Nieuwkoopse politieke landkaart is daardoor teveel versnipperd en daar zou je wat aan moeten doen” zegt Jaap Aartman, fractievoorzitter van de MPN. “Belangrijk is ook het streven van de twee partijen om de krachten te bundelen en een sterkere positie in de gemeenteraad en bij de collegevorming te verkrijgen”, vervolgt Aartman.

 

Op dit moment hebben beide partijen elk 3 zetels in de gemeenteraad.

 

De besturen zien uit naar een goede discussie op de aangekondigde ledenvergaderingen, want de leden moeten uiteindelijk de beslissing nemen.

 

Nieuwkoop, 20 november 2012

 

Voor inlichtingen:

Onno Marré, voorzitter MiddenPartij Nieuwkoop, tel. 0651415489

Jan Dirven, voorzitter Progressief Nieuwkoop, tel. 0622555032

 

Publicatie: 21-11-2012

Eindrapport re-integratiebeleid

 

Op 8 december 2011 overhandigde MPN raadslid Jaap Aartman het rapport van de regionale raadswerkgroep re-integratie aan de voorzitter van de gemeenteraad Frans Buijserd. Dit met de bedoeling dit rapport begin 2012 in de raad te bespreken. In dit rapport is een voorstel over re-integratiebeleid uitgewerkt door raadsleden uit vijf gemeenten (Boskoop, Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Nieuwkoop).

 

 

Het doel is:

• te komen tot een visie op de toekomst van de Sociale Werk- voorziening Alphen aan den Rijn (SWA) en

• het vaststellen van de taak/positie die de gemeente heeft voor de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt (schoolverlaters, wajong, reintegratietrajecten, Wwb).

 

Na de overhandiging heeft Jaap, mede namens Joke van Boxtel en Joke van de Poel een presentatie gehouden voor raadsleden over de inhoud van het rapport.

In de periode maart-november 2011 heeft de werkgroep met veel enthousiasme dit thema onder de loep genomen. Naast werkbezoeken voerden zij gesprekken met diverse (maatschappelijke) organisaties op lokaal en landelijk niveau en voerden zij regelmatig overleg met de portefeuillehouders (wethouders) Werk en Inkomen.

 

Publicatie: 03-01-2012

MPN zorgt voor verlaging van de afvalstoffenheffing.

De MPN roert zich niet alleen in grote dossiers als Nieuw Amstel Oost, maar blijft ook op de kleintjes letten.

De MPN heeft door het indienen van een voorstel, amendement, voor elkaar gekregen dat u volgend jaar minder hoeft te betalen voor de afvalstoffenheffing.

 

Voor een meerpersoonshuishouden scheelt dit 20,40 euro per jaar. Deze verlaging van het tarief is mogelijk omdat de gemeente eindelijk de door u teveel betaalde bedragen over 2007 tot 2011 terugbetaalt. MPN raadslid Jan Tersteeg diende dit voorstel in tijdens de raadsvergadering van 15 december 2011 en heeft alle fracties kunnen overtuigen van zijn voorstel. Volgend jaar dus een klein voordeel door dit initiatief van de MPN.

 

Publicatie: 03-01-2012

MPN wil dat RTV Hollands Midden zendmachtiging krijgt!

Elke 5 jaar wordt de gemeenteraad om een advies gevraagd over het aanwijzen van een (lokale) zender. De termijn liep af op 1 januari 2012.

Het college stelt nu voor om aanvullende criteria vast te stellen voor het aanwijzen van een zender. Dit terwijl er al door het Commissariaat van de Media voor 1 aanvrager, RTV Hollands Midden, aan de raad om advies is gevraagd (het commissariaat wijst de zendmachtiging toe).

De MPN is van mening dat je niet na de wedstrijd de spelregels kan veranderen en dat er op dit moment geen noodzaak is om aanvullende criteria vast te stellen.

 

De MPN stelt voor om:

1. de huidige criteria aan te handhaven
2. aan het commissariaat van de Media een positief advies af te geven over de aanvraag van RTV Hollands Midden.

 

Wanneer dit advies door het Commissariaat overgenomen wordt, is de Stichting RTV HM voor de komende 5 jaar weer onze lokale zendgemachtigde.

In de komende periode kan bekeken worden of de criteria aangepast moeten worden. Aanvragers kunnen daar dan vroegtijdig rekening mee houden.

 

Wel zo netjes!

 

De raad neemt op 29 maart een besluit.

Klik hiervoor het amendement dat de MPN dan gaat indienen.

 

Publicatie: 2-3-2012

Schriftelijke vragen MPN inzake tariefstelling afvalstoffenheffing

Op 20 december 2011 heeft raadslid Jan Tersteeg schriftelijke vragen ingediend inzake de tariefstelling afvalstoffenheffing.

 

Klik hier voor de schriftelijke vragen.

Klik hier voor de antwoorden.

 

Publicatie: 17-01-2012

Publicatie antwoorden: 22-04-2012

Bureaucratisch opstelling college belemmert extra verlaging van de afvalstoffenheffing in 2012

De MPN-fractie heeft er hard aan gewerkt dat de in de voorgaande jaren teveel betaalde afvalstoffenheffing weer aan de inwoners van Nieuwkoop wordt terugbetaald. Een vorig jaar door ons ingediend amendement heeft er toe geleid dat de afvalstoffenheffing in 2012 20 euro lager is.

 

Ook viel de aandacht van de MPN op een artikel waarin werd gemeld dat de verwerkingsstoffen van het huishoudelijk restafval en het grof afval in 2012 sterk verlaagd zijn. Op vragen van de MPN moest het college toegeven dat de kosten met ongeveer 275.000 euro lager zullen zijn. Dit is ongeveer 30 euro per huishouden!

 

Natuurlijk wilde de MPN u dit geld direct, dit jaar teruggeven. Maar het college, dat zich sterk zegt te maken voor vermindering van regeltjes, constateerde dat deze regeltjes verhinderen dat u dit jaar al 30 euro minder hoeft te betalen.

 

Uiteindelijk zegde wethouder Melzer toe bij het vaststellen van de tarieven 2013 er rekening mee te houden dat u dit jaar teveel heeft betaald. De MPN vindt het jammer dat dit bureaucratisch college u dit jaar onnodig 30 euro teveel in rekening brengt.

 

Publicatie: 12-02-2012

Persbericht MPN, PN en D66: interpellatiedebat over Sleutelprojecten

Oppositiepartijen Nieuwkoop: interpellatiedebat over Sleutelprojecten in raadsvergadering van 1 maart 2012

 

Op maandag 27 februari hebben de Middenpartij Nieuwkoop (MPN), Progressief Nieuwkoop (PN) en D66 een interpellatiedebat aangevraagd over de Noordse Buurt en de Sleutelprojecten van de gemeente. Het debat zal plaatsvinden tijdens de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 1 maart aanstaande.

 

De partijen willen een openbaar debat over de stand van zaken rond deze projecten en over de aanpak die het College van B&W daarvoor heeft gekozen. Uit mededelingen van het College en ook later in de pers is steeds duidelijker geworden dat de gemeente grote financiële risicoloopt en het onduidelijk is hoe de ingezette koers tot succes moet leiden. Ook het feit, dat de lokale tuinbouwsector het vertrouwen in wethouder Trudy Veninga heeft opgezegd, zal onderdeel uitmaken van het debat.

 

De partijen hebben een serie vragen ingediend die in het debat aan de orde moeten komen. Het doel van de oppositie is om de huidige en toekomstige koers te bespreken, maar zal ook gaan over de wijze waarop het College tot nu toe met deze projecten is omgegaan.

 

Voor nadere toelichting:

Jaap Aartman (Middenpartij Nieuwkoop, 0172-538656)

Berry Dors (Progressief Nieuwkoop, 06-13853388)

Marco Oehlenschlager (D66, 06-55378330)

 

Bijlage:

De ingediende vragen voor het interpellatiedebat.

 

Publicatie: 29-02-2012

MPN stelt vragen over ophalen huisvuil Vrouwenakker

Sinds 1 januari 2012 haalt Cyclus in opdracht van de gemeente Nieuwkoop het huisvuil op langs de Ruige Kade, Vrouwenakker. Hiervoor werd dit door de gemeente Ronde Venen gedaan.

 

In de eerste 2 maanden van dit jaar zijn de containers minstens 4 keer blijven staan. Ondanks telefoontjes van bewoners is de dienstverlening nog niet verbeterd. Daarnaast wordt er regelmatig niet op meldingen en klachten gereageerd.

Containers staan daarbij regelmatig tot in de avond op de weg. Dat levert volgens de bewoners langs de Ruige Kade vooral in het donker gevaarlijke situaties op.

De MPN fractie heeft het college vragen gesteld over dit probleem.

 

Klik hier voor de vragen.

 

Klik hier voor de antwoorden op de vragen.

 

Publicatie: 26-03-2012

Publicatie antwoorden: 22-04-2012

Basisschool Aeresteijn op bezoek in het gemeentehuis

Leerlingen van groep 7/8 van basisschool Aeresteijn uit Langeraar waren op vrijdagmiddag 9 maart te gast in het gemeentehuis in Nieuwveen. D.m.v. een presentatie, een quiz, een bezoek aan het KCC en een nephuwelijk kregen ze een beeld over het werk van de gemeente en de gemeenteraad. Op school hadden de leerlingen zich al goed verdiept in het werk van de gemeenteraad en ze hadden veel vragen voorbereid. Vragen over onveilige wegen, wat doet een burgemeester, hoeveel geld geeft de gemeente jaarlijks uit en een voetbalkooi bij de school.
De kinderen namen de gelegenheid te baat om de burgemeester een dringende kwestie over prikkelbosjes bij de school onder de aandacht te brengen. Deze vraag is bij de ambtenaren neergelegd en de school en ouders krijgen daar binnenkort een reactie op.
Namens de MPN waren Ada van de Vlugt en Pien Schrama aanwezig om te vertellen over het raadswerk en vragen te beantwoorden. Ada en Pien vonden het leuk om erbij te zijn. Voor de kinderen was het informatief, het huwelijk tussen 2 leerlingen leverde de nodige hilariteit op en het leukst van alles was waarschijnlijk wel het gebruik van de microfoons op de raadstafel. Prima! Laat je maar horen!

 

Publicatie: 26-03-2012

Opheffing ISDR per 1 april 2012

“Uw zorg, samen maken wij er werk van”

 

Op 1 april a.s. houd de ISDR (Intergemeentelijke Sociale Dienst de Rijnstreek) op te bestaan.

Op 1 januari 2001 ging de ISDR, een samenwerkingsverband van meerdere gemeenten waaronder Liemeer, Ter Aar en Nieuwkoop van start met als taken de uitvoering van de Algemene Bijstandswet en de Wet Voorzieningen Gehandicapten.

Destijds was dat een zeer vooruitstrevende stap, het was de 2e intergemeentelijk sociale dienst van Nederland. Door o.a. veranderende wetgeving op het gebied van werk, inkomen en zorg gaan de taken van de ISDR naar het serviceplein Alphen en het WMO-loket van de gemeente Nieuwkoop. Voor meer informatie hierover, klik hier.

 

De MPN is trots op het geleverde werk van de medewerkers van de ISDR en bedankt hen voor de inzet ten behoeve van onze inwoners.

Zij hebben het motto van de ISDR waargemaakt; “Uw zorg, samen maken wij er werk van”!

De MPN vond dat de opheffing van onze ISDR niet onopgemerkt mocht blijven. Daarom heeft Pien Schrama tijdens de gemeenteraadsvergadering van 1 maart het werk en de inzet van de organisatie gememoreerd en de medewerkers bedankt voor hun inzet.

De MPN maakt zich zorgen over de dienstverlening mbt de WMO en zal alle ontwikkelingen nauwlettend volgen.

 

Publicatie: 26-03-2012

MPN blijft de Sleutelprojecten kritisch volgen

Er is al veel gezegd over de Sleutelprojecten. Soms raak je de draad kwijt, komen er tegenstrijdige berichten, ontbreekt er juist noodzakelijke informatie. De MPN-fractie zal de komende maanden proberen door het stellen van vragen aan het college de juiste informatie boven tafel krijgen zodat de politieke partijen een goed besluit kunnen nemen. Maar wat vooral belangrijk is dat wij u, inwoner en belanghebbende, op een goede manier informeren.

 

Het college heeft kennelijk behoefte aan een pauze. Ze heeft de aankoop van bedrijven in de Noordse Buurt stopgezet en wil de andere Sleutelprojecten (woningbouw) tegen het licht houden. De MPN heeft vorig jaar bij de behandeling van de grondexploitaties het college al gevraagd dit te doen, vooral omdat de huizenmarkt aanzienlijk is veranderd.

 

Wij zijn niet blij met het stopzetten van de aankoop van de bedrijven in de Noordse Buurt, maar zijn wel blij dat het college nu wel bereid is om samen met de raad de woningbouwprojecten opnieuw af te wegen. Maar de MPN vindt dat ook het project Nieuw Amstel Oost tijdelijk moet worden stopgezet.

 

Wij blijven ons best doen om de structuurvisie uit te werken. We willen onze dorpen versterken met de extra woningen en per saldo 100 ha minder glastuinbouw in onze gemeente.

 

Klik hier voor de vragen die raadslid Jan Tersteeg aan het college heeft gesteld op 23 maart 2012.

Klik hier voor de antwoorden van het college van B&W op de gestelde vragen (ontvangen op 24 april 2012).

 

Publicatie: 22-04-2012

Publicatie antwoorden college: 01-05-2012

 

Werkgroep Vrouwenakker presenteert Dorpsplan “Poort van het Groene Hart”

Op woensdag 23 mei j.l. was het zover. De resultaten van bijeenkomsten en een enquête onder de inwoners zijn door de werkgroep Vrouwenakker samengevat in het dorpsplan “Poort van het Groene Hart”.

 

Nadat door de MPN in oktober 2010 een bijeenkomst was georganiseerd, heeft een werkgroep een start gemaakt om te komen tot een dorpsplan. Zelf initiatief nemen en niet lijdzaam afwachten was de inzet.

 

Aanleiding voor deze bijeenkomst was het door de raad genomen besluit om een streep te trekken door de geplande woningbouw in de dorpskern. De werkgroep organiseerde nog een bijeenkomst voor inwoners en politiek en zette een enquête onder de inwoners uit. De opkomst van deze bijeenkomsten en de respons op de enquête was ongekend hoog. Het is duidelijk dat de inwoners zich erg betrokken voelen bij hun buurtschap, op de hoogte willen blijven wat er speelt en daar ook een bijdrage aan willen leveren.

 

Naast de uitkomsten van de enquête bevat het dorpsplan een helder overzicht van huidige en toekomstige ontwikkelingen, voorzieningen en bedrijvigheid, knelpunten en wensen. Thema’s die volgens de bewoners de aandacht moeten krijgen zijn o.a. woningbouw, het tegengaan van verpaupering en verkeersveiligheid.

Een hoofdstuk over de geschiedenis van de Vrouwenakker met daarbij de historie van 2 families is een leuke toevoeging aan het dorpsplan.

 

Na afloop was het nog lang gezellig napraten. Zo heeft een dorpsplan ook een verbindend effect! De MPN feliciteert de werkgroep en de inwoners van Vrouwenakker met het plan. Veel succes met de uitvoering!

 

Publicatie: 31-05-2012

Persbericht MPN: MPN geschrokken over stopzetten Tafeltje Dekje

Ontstemd en bezorgd heeft de MPN fractie kennis genomen van het feit dat de warme maaltijdvoorziening via de Stichting Vrijwillige Hulpverlening Ter Aar voor het verzorgingsgebied Ter Aar, Langeraar, Nieuwveen en Zevenhoven per 17 juni 2012 stopt. Reden voor het stopzetten van de Tafeltje Dekje voorziening is dat door de sloop van het gebouw van de Aarhoeve ook de keuken per 24 juni dichtgaat. De Stichting heeft gebruikers en vrijwilligers door middel van een brief op de hoogte gebracht. Hierin staat dat pogingen die samen met de gemeente Nieuwkoop zijn ondernomen om een passende oplossing te vinden zijn gestrand. De alternatieven waarop de gebruikers worden geattendeerd zijn 2 commerciële bedrijven. Vrijwilligers zijn dan overbodig.

 

Deze brief is bij vrijwilligers en gebruikers, vooral ouderen, rauw op het dak terecht gekomen. Men maakt zich grote zorgen over het wegvallen van de Tafeltje Dekje voorziening in de huidige vorm. Zorgen die door de MPN worden gedeeld. Tot 17 juni a.s. worden warme maaltijden gebracht door lokale vrijwilligers. De MPN is van mening dat de vrijwilligers een belangrijke meerwaarde hebben in verband met het sociale contact en de signaleringsfunctie. Het is meer dan alleen het bezorgen van een maaltijd. De MPN is van mening dat dat dit niet vervangen kan worden door een commercieel bedrijf en dat dit een verarming van ons voorzieningenniveau is. Daarnaast is de MPN bang dat inwoners noodgedwongen over moeten stappen op diepvriesmaaltijden welke volgens mantelzorgers en professionele zorg vaak de vriezer niet meer uitkomen. Een warme maaltijd wordt dan overgeslagen, wat niet bevorderlijk is voor de gezondheid.

 

De MPN heeft het college van B&W vragen gesteld over het stopzetten van deze voorziening door de Stichting Vrijwillige hulpverlening Ter Aar. Gevraagd wordt naar de onderzochte opties, op welke wijze vrijwilligers zijn betrokken en wat de mogelijke financiële consequenties zijn voor de gebruikers. De MPN vindt dat het stopzetten van deze voorziening door vrijwilligers voor onze inwoners haaks staat op dat wat we met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) willen bereiken, nl. zelfredzaamheid en het vergroten van de vrijwillige inzet van burgers.

Met het stopzetten van Tafeltje Dekje wordt een stukje sociale infrastructuur afgebroken.

En eenmaal weg….?

 

Klik hier voor de gestelde schriftelijke vragen aan het college van B&W.

Klik hier voor de antwoorden van het college van B&W.

 

Publicatie: 05-06-2012

Publicatie antwoorden: 19-06-2012

Tafeltje Dekje gered!

Het mooie netwerk van vrijwilligers dat dagelijks d.m.v. een warme maaltijd contact heeft met onze inwoners blijft behouden. Goed voor de gezondheid en goed voor het sociale contact!

 

De MPN is direct in actie gekomen toen we eind mei benaderd werden door vrijwilligers en cliënten over het stopzetten van Tafeltje Dekje. Naast het stellen van vragen hebben we diverse gesprekken gevoerd en contacten gelegd om Tafeltje Dekje MET vrijwilligers in de benen te houden. Wij vonden het belangrijk om niet op de antwoorden van het college van B&W te wachten, omdat er maar 2 weken tijd was om een oplossing te vinden.

 

Dit hebben we samen gedaan met een vrijwilliger uit Nieuwveen die al jaren rijdt voor Tafeltje Dekje. Teun Baas en Pien Schrama zijn samen met de Nieuwveense vrijwilliger in overleg gegaan met Ipse De Bruggen. Hier kwam naar voren dat zij niet benaderd zijn om mogelijkheden voor Tafeltje Dekje te onderzoeken. Niet door de gemeente en niet door Stichting Vrijwillige Hulpverlening Ter Aar (SVHTA). Dit lijkt in tegenspraak met de beantwoording van het college.

 

E.e.a. is gebaseerd op de omschakeling van Ipse De Bruggen van warme maaltijden in de middag naar de avond. Dit speelde meer dan een jaar geleden. Er is naar aanleiding van de huidige problematiek geen contact meer met Ipse De Bruggen geweest. Jammer dat een lokale instelling, die zich altijd coöperatief opstelt, niet wordt gevraagd omdat men uitgaat van onmogelijkheden vanuit het verleden. Het hoofd voeding van Ipse De Bruggen heeft prima meegedacht, nieuwe ideeën aangedragen en ook een aanbod gedaan. Dit aanbod is door ons doorgegeven aan de gemeente, tenslotte gaan zij over de uitvoering. Daar is gekozen om door een andere aanbieder de maaltijden te laten verzorgen, wat uiteraard ook goed is.

 

De huidige stand van zaken is door ons aan Ipse De Bruggen doorgegeven en we hebben ze bedankt voor het meedenken en het gedane aanbod. De MPN hoopt dat in de toekomst lokale organisaties beter betrokken worden om samen naar oplossingen te zoeken.

 

Ook hebben wij hebben contact opgenomen met Stichting Trefpunt Welzijn Nieuwkoop (STWN). Deze stichting was helaas ook niet gevraagd om mee te denken over het ontstane probleem. Niet door de SVHTA en niet door de gemeente. Voor de MPN is dit onbegrijpelijk omdat STWN een stichting is die werkzaam is voor de hele gemeente Nieuwkoop op het gebied van zorg en ouderen, een voor de hand liggende partner dus.

 

Naar aanleiding van ons contact en onze vragen heeft STWN bij de wethouder aangeklopt en aangeboden te willen helpen. Daaruit is voortgekomen dat STWN op dit moment de organisatie van Tafeltje Dekje voor een doorstart na 17 juni ondersteunt. Dit omdat de SVHTA kenbaar heeft gemaakt dat zij deze taak niet meer gaat uitvoeren. Ons lobbywerk heeft gelukkig zijn vruchten afgeworpen.

 

In een gesprek met de wethouder heeft Pien Schrama aandacht gevraagd voor een goede en zorgvuldige communicatie naar de vrijwilligers. Er zijn immers al genoeg brokken gemaakt. Dat heeft hij toegezegd en we hebben begrepen dat de vrijwilligers inmiddels persoonlijk zijn benaderd. Het ziet er hoopvol uit.

 

Onze acties staan niet op zichzelf, ook anderen hebben zich achter de schermen ingezet om de voorziening te behouden.

Wij zijn blij dat het college onze vragen beantwoord heeft binnen de door ons gevraagde termijn en dat er, mede door onze vragen en acties, uiteindelijk door samenwerking tussen gemeente, vrijwilligers en derden een oplossing is gevonden. We hopen dat deze voorziening nog lang aangeboden kan worden MET de inzet van veel vrijwilligers!

 

Bijlage: beantwoording schriftelijke vragen MPN

 

Publicatie: 19-06-2012

Persbericht MPN: Nieuw Amstel Oost in de knel!

De MPN maakt werk van het dossier glastuinbouw en Nieuw Amstel Oost.

 

Jan Tersteeg (MPN) heeft vragen gesteld aan het college over de glastuinbouw en Nieuw Amstel Oost. Daarop zijn antwoorden gekomen die weer een nieuwe reeks vragen opriep. Daarom had de MPN deze vragen met antwoorden op de agenda gezet voor de meningsvormende raad van 14 juni 2012. De fractie nodigde de raad uit om door middel van een discussienota over de toekomst van de tuinbouw te praten.

 

De MPN vindt het belangrijk dat er een discussie in de raad komt over de toekomst van de (glas)tuinbouw in onze gemeente. De MPN wil dat in deze discussie alle belanghebbenden worden betrokken en op basis van de juiste gegevens. Op dit moment heeft besluitvorming over de Noordse Buurt echter de hoogste prioriteit. De MPN heeft er dan ook begrip voor dat het verstandig is een inhoudelijke discussie in de raad over de glastuinbouw voor Nieuwkoop even te parkeren tot na die besluitvorming. Tijdens de meningsvormende raad van 14 juni zei Jaap Aartman, fractievoorzitter MPN; ”de MPN is bereid om een discussie over de tuinbouw van de raadsagenda te halen onder de voorwaarde dat er een brede discussie komt over de toekomst van de totale glastuinbouw in Nieuwkoop en dat de door de MPN gestelde vragen hierbij worden betrokken. Daarnaast is gevraagd om de ontwikkeling van NAO voorlopig in de ijskast te zetten tot in ieder geval na de discussie in de raad”.

 

Wethouder Veninga heeft bovenstaande punten toegezegd. Zij gaf aan dat “de bestuurlijke en economische omstandigheden met betrekking tot Nieuw Amstel Oost beginnen te knellen”. Zij was het met de MPN eens dat een discussie over het brede toekomstperspectief van de tuinbouw in de volle breedte in onze gemeente zo langzamerhand nodig is. Met een brede discussie over saneren, herstructurering en concentreren van glastuinbouw zou eind van dit jaar of begin volgend jaar een start gemaakt kunnen worden. Dit najaar komt de wethouder met afspraken over het proces naar de raad.

 

Zo komen we uiteindelijk toch uit op de uitvoering van het MPN/PN/D66 initiatiefvoorstel wat eind 2011 is ingebracht bij de behandeling van de inrichtingsvisie Nieuw Amstel Oost en waar toen helaas geen meerderheid voor te vinden was. Het duurt even, maar de aanhouder wint!

 

Klik hier voor de door de MPN opgestelde discussienota.

 

Publicatie: 19-06-2012

Nieuwkoops College wil andere aanpak Noordse Buurt

Voor de zoveelste keer stond in de raadsvergadering van 28 juni jl. de Noordse Buurt op de raadsagenda. Deze keer om te besluiten over het voorstel van het college de afgesproken weg naar sanering van de Noordse Buurt anders aan te pakken. Essentieel in het collegevoorstel is de onteigeningstitel te laten vervallen en de Noordse Buurt als transformatiegebied te gaan bestemmen. Doel van het college is de aankoopkosten met ongeveer 10 miljoen euro te verminderen.

 

Op het eerste gezicht lijkt dit een sympathieke ontwikkeling. Maar de MPN heeft toch de nodige vraagtekens en bedenkingen.

Fractievoorzitter Jaap Aartman van de MPN beschreef eerst kort de historie om te proberen onjuiste beeldvorming weg te nemen. Vervolgens ging hij in op de inbreng van ruim 10 insprekers die tijdens de meningsvormende raad van 26 juni hun mening over het collegevoorstel hadden gegeven. Ten slotte beargumenteerde hij waarom de MPN het collegevoorstel niet wilde volgen en welke wijzigingen de MPN wilde.

 

Kern van zijn betoog was dat het aankoopkader onduidelijk was. Dat het er in heel korte tijd doorgedrukt werd, waardoor de kwekers, maar ook de raad niet goed de gevolgen van het collegevoorstel konden beoordelen.

Omdat er al weinig vertrouwen bij de kwekers was over het handelen van het college in het verleden, zei onze fractievoorzitter dat dit een gemiste kans was om dat vertrouwen te verbeteren.

 

Voor het volledige betoog, klik hier.

Voor het door de MPN ingediende amendement (zie ook volledige betoog voor meer toelichting hierop), klik hier.

Het amendement heeft het overigens niet gehaald en is verworpen met 12 stemmen tegen en 9 stemmen voor.

 

Publicatie: 30-06-2012

In memoriam: Henny Brouwer - 20 augustus 2012.

Met grote verslagenheid is binnen de Midden Partij Nieuwkoop (MPN) gereageerd toen we hoorden dat Henny Brouwer op 20 augustus jl. is overleden.

 

Henny heeft zich vanaf de start van de MPN voor de partij en de inwoners van de gemeente Nieuwkoop ingezet. Als politicus was hij een man die dicht bij de mensen stond en makkelijk benaderbaar was. Er is veel aan hem te danken waaronder het nieuwe, verbeterde dorpsplan Nieuwkoop, waar hij zich voor heeft ingezet en de nieuwe Kollenbrug in zijn dorp Woerdense Verlaat.

 

Henny is jarenlang raadslid en fractievoorzitter geweest in de voormalige gemeente Nieuwkoop en is wethouder geweest van 2007 – 2009 in de huidige gemeente Nieuwkoop voor de MPN. Aangezien Henny na zijn wethouderschap betrokken wilde blijven bij de politiek is hij vanaf die tijd fractieassistent geweest.

 

We zullen Henny altijd blijven herinneren als een enthousiast en betrokken mens. Het bestuur en de fractie van de MPN kijken terug op een fijne samenwerking waarin sprake was van dialoog en respect voor elkaars mening. Wij zullen zijn persoonlijkheid, inbreng en kennis missen.

 

Het bestuur en de fractie van de MPN wensen zijn kinderen, familie en Kirsten veel sterkte toe met dit grote verlies.

 

Namens het Bestuur van de MPN

Voorzitter Onno Marré

 

Namens de Fractie van de MPN

Fractievoorzitter Jaap Aartman

 

Publicatie: 20-08-2012

MPN stelt mondelinge vragen over kruispunt Korteraarseweg - Oude Kerkpad

Bij het vragen-half-uur van de meningsvormende raad van 27 september 2012 heeft fractie-assistent Ada van der Vlugt vragen gesteld over het vernieuwde wegdek op het kruispunt van de Korteraarseweg en het Oude Kerkpad. Deze vragen zijn op 1 oktober jl. beantwoord.

 

Punt 1: De Korteraarseweg is ongeveer 14 dagen geleden geasfalteerd. Nu is er een gevaarlijke situatie ontstaan op de hoek Korteraarseweg naar Oude kerkpad. Door de asfaltering is de belijning verdwenen waardoor de bocht veelal wordt afgesneden vanaf de Korteraarseweg naar Oude kerkpad.

 

Vraag 1A. Wanneer wordt de belijning aangebracht?

Reactie:
Op de Korteraarseweg is geen belijning aanwezig, op het Oude Kerkpad wel. In de bocht, de overgang van de Korteraarseweg naar het Oude Kerkopad, is door frees- en asfaltwerk een deel van de belijning verdwenen. Dit wordt de komende weken hersteld.

 

Vraag 1B. Advies ivm de veiligheid, spoedig een doorgetrokken streep aanbrengen.

Reactie:
De belijning die aanwezig was, wordt weer aangebracht.

 

Punt 2: Na het aanbrengen van de asfaltlaag zijn op verscheidene plekken hoogteverschillen ontstaan bij de inritten van de woningen. Sommige bewoners hebben nu als noodoplossing planken en balken neergelegd om de hoogte te overbruggen tussen asfalt en straatwerk. Normaliter wordt dit aangeheeld.

 

Vraag 2A. Wordt dit door de gemeente gedaan?

Reactie:
Door het asfaltwerk zijn naar onze beleving nauwelijks hoogteverschillen ontstaan. Er is 4 cm asfalt weggefreesd en er is weer 4 cm asfalt aangebracht. De hoogteverschillen zijn merendeels in de loop der tijd ontstaan. Het herstel hiervan is in het groot onderhoud vorzien. Zoals in de bewonersbrief duidelijk is aangegeven worden na het asfaltwerk, dat kort geleden is uitgevoerd, door de gemeente herstraatwerkzaamheden uitgevoerd.

 

Vraag 2B. Voor wie zijn de kosten?

Reactie:
De kosten zijn voor de gemeente.

 

Publicatie: 07-10-2012

Lang stil rondom woonzorgzones Nieuwveen en Ter Aar

De MPN vindt dat het erg lang stil blijft rondom de ontwikkeling van de woonzorgzones in Nieuwveen en Ter Aar. Vandaar dat de fractie vragen heeft gesteld over de stand van zaken.

 

De planning voor een daadwerkelijke start van de bouw in Nieuwveen blijft maar uitlopen, de beantwoording van het college geeft dit helaas aan. Verwacht wordt dat niet eerder dan in het 2e kwartaal van 2013 begonnen gaat worden met de bouw van de zorgcomplexen en seniorenwoningen aan de AH Kooistrastraat. Maar het college houdt ook voor wat betreft deze planning de nodige slagen om de arm.

Er komt helaas geen intramurale zorg in Ter Aar Vernieuwd Verbonden (TAVV) omdat het zorgkantoor geen zorgplaatsen voor Ter Aar beschikbaar stelt. De wil om zorg te realiseren is er wel, maar wat er concreet aan gedaan wordt op dit moment door het College en Woondiensten Aarwoude is niet duidelijk. 

 

Klik hier voor de schriftelijke vragen.

Klik hier voor de beantwoording door het College van B&W.

 

Publicatie: 07-10-2012

MPN zet vraagtekens bij proef oud papiercontainers.

700 Huishoudens in het buitengebied van Ter Aar hebben een minicontainer voor oud papier gekregen. Deze huishoudens zijn voor een half jaar verplicht om deze containers te gebruiken. In een  folder voor het proefgebied staat dat er nog flink wat papier in het restafval van de gemeente Nieuwkoop zit. De MPN fractie vraagt zich af of de proef wel representatief is en heeft vragen over de proef gesteld aan het college.

 

Pien Schrama: “Een extra container in je schuurtje of tuin neemt aardig wat ruimte in beslag. In het buitengebied hebben inwoners vaak meer ruimte dan inwoners in nieuwbouwwijken. Wat die groep van een extra container vindt wordt met deze proef niet onderzocht.”

De MPN vindt dat o.a. dit aspect bekeken moet worden voordat besloten wordt om het gebruik van papiercontainers voort te zetten en niet alleen het inzamelresultaat. De proef vindt plaats in de donkere wintermaanden.

 

Pien Schrama: “Containers komen in het donker langs of op de weg en het fietspad te staan omdat de containers in de avond worden geleegd. Wij zijn bang dat dit onveilig is voor m.n. fietsers en de vrijwilligers”.

De MPN onderschrijft de milieudoelstelling van het scheiden van de afvalstromen aan de bron. Maar we willen ook letten op de kosten van het gescheiden ophalen van papier via verschillende methoden.

 

Klik hier voor de gestelde schriftelijke vragen.

 

Publicatie: 07-10-2012

agenda ledenvergadering MPN

Algemene ledenvergadering Midden Partij Nieuwkoop 28 november 2012.

 

Lokatie: Trefpunt, Zevenhoven

Agenda.

  1. Opening
  2. Notulen Algemene Leden Vergadering 11 mei 2011
  3. Ingekomen stukken
  4. Financieel verslag kascommissie kascontrole 2011
  5. Financieel overzicht 2011
  6. Bespreking discussienota over mogelijke samenwerking met PN.
  7. Pauze
  8. Mogelijk verdere discussie over agendapunt 6
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Publicatie: 21-11-2012

 

Algemene beschouwingen MPN 2012

Hierna volgt de tekst van de Algemene Beschouwingen van de MPN, zoals verwoord door Fractievoorzitter Jaap Aartman tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 november 2012.

 

Voorzitter,

 

Onze bijdrage over de najaarsnota beperkt zich hoofdzakelijk tot opmerkingen over de informatie rond de ISDR en de reserve sleutelprojecten. Onze bijdrage bij de begrotingsbehandeling spitst zich toe op

1. de glastuinbouw,

2. de zorg en

3. de dekkingsmiddelen.

De MPN bedankt het college en de organisatie voor het opstellen van de najaarsnota en de begroting.

 

De Najaarsnota

De MPN krijgt geen goed zicht op de geleverde prestaties en de financiële situatie. Het college geeft bijvoorbeeld zelf aan dat er nog steeds geen zicht is op de budgetten WMO.

We missen de mededeling dat de vaststelling van de bestemmingsplannen grote vertraging heeft opgelopen. Bovendien constateren we dat in de maanden mei, juni juli en augustus 30.000 euro is uitgegeven aan Nieuw Amstel Oost. We vinden dit, gezien de afspraken die in juni met de raad zijn gemaakt, zeer vreemd.

 

Verder vallen ons de volgende zaken uit de najaarsnota op. In de begroting staat dat er in het eerste kwartaal 2012 een nieuw Basisrioleringsplan is opgesteld. We vinden het vervelend om nu via deze rapportage te moeten horen dat dit project vertraging heeft opgelopen.

 

Bovendien willen we de evaluatie van het ophalen van het oud papier niet beperken tot de pilot in het buitengebied Ter Aar maar het systeem in zijn geheel evalueren.

 

Wat betreft programma 4 Sociale Participatie zijn we ongerust over het weer doorschuiven van het opstellen van de Maatschappelijke Structuurvisie. Bovendien lezen we in de mutaties najaarsnota dat u andere prioriteiten stelt mbt de WMO ambassadeurs en de servicepluspunten. Wij vinden het niet correct dat verdere informatie ontbreekt.

 

Onze grote zorg is het ontbreken van de managementinformatie over de voormalige ISDR-taken. Wethouder Muilwijk heeft herhaaldelijk aangegeven dat de raad dezelfde informatie zou ontvangen als geleverd door de ISDR.

Om in de toekomst de noodzakelijke rapportages tijdig te ontvangen en echt te kunnen toetsen en bijsturen dienen we samen met PN, OLN en D66 een motie in: Motie PN MPN OLN D66 werk inkomen zorg.pdf

 

Wat ons verder verontrust is de stilte rondom de liquidatie van de ISDR. Wethouder Melzer verwacht een meevaller. Het moet toch mogelijk zijn om op zijn minst een tijdschema te geven van de liquidatie.

 

Wat betreft de financiën hebben wij de wens om als gemeenteraad zicht te blijven houden op de gemeentelijke bijdrage aan de Sleutelprojecten. De MPN vindt dat je dit het best kunt doen door dat in de begrotingen en jaarrekeningen te laten zien via de Reserve Sleutelprojecten. In de reserve sleutelprojecten is de gemeentelijke reservering zichtbaar voor de tekorten in dit project. Wij willen dit ook zo houden en stellen voor om het besluit onder punt 3 a te veranderen in: het storten van de 160.000 euro in de reserve Sleutelprojecten. Hiermee blijft goed zichtbaar welke reserve we hebben om de tekorten in de Sleutelprojecten te behouden en blijft goed zichtbaar wat de opbrengst is geweest van de verkoop van de NUON aandelen. wij dienen daartoe een amendement in:

amendement Financiele Duurzaamheid najaarsnota.pdf

 

Voorzitter, de MPN constateert dat de informatiewaarde van deze najaarsnota niet aansluit bij onze wensen. We constateren dat op vele gebieden de begrote werkzaamheden niet worden gerealiseerd en dat deze najaarsnota geen goed inzicht geeft in de financiële positie.

 

De begroting

 

1. De zorg

De MPN maakt zich zorgen om de voortgang van diverse onderwerpen op het gebied van sociale en economische participatie. In de voor- en najaarsnota’s en de begroting komen we herhaaldelijk aandacht tegen voor o.a. WMO “kanteling” en het keukentafelgesprek, de doorontwikkeling van de servicepluspunten incl. de WMO ambassadeurs en het versterken van het CJG. Echter, er is geen terugkoppeling van wat er daadwerkelijk is gedaan. En nergens is te zien waar de raad en de samenleving daarbij wordt betrokken.

 

Drie onderwerpen wil de MPN eruit lichten:

 

De overheveling van WMO taken vanuit de ISDR:

De MPN heeft bij het opheffingsbesluit van de ISDR haar zorgen geuit over de uitvoering van de taken op het gebied van de WMO welke naar de gemeente zijn gekomen per 1 april. De wethouder zei in februari letterlijk: ”Volg ons nou eens een half jaar, dan evalueren we en kunt u beoordelen of we het goed doen of niet.”

Voorzitter, helaas zijn onze zorgen niet weg om de doodeenvoudige reden dat er nauwelijks iets is aangeleverd om inzicht te krijgen in de uitvoering van de taken Werk Inkomen en Zorg. Dit ondanks de toezegging van dezelfde wethouder in maart dat gegevens met commissie en raad zouden worden gedeeld. “Daar kunt u ons op toetsen. Volg ons en stuur bij.” zei hij toen. Er is over heel 2012 niets om te toetsen of bij te sturen. Hoe kunnen we er nu op vertrouwen dat het goed gaat? Alleen blauwe ogen en roepen: heb vertrouwen is niet genoeg! Hierbij verwijzen wij naar de reeds eerder ingediende motie.

 

De WMO reserve:

Het korte termijn geheugen van het college laat jammer genoeg te wensen over. Zo is gevraagd bij de voorjaarsnota om bij de begroting met een onderbouwing te komen voor de € 124.000 WMO gelden welke het college structureel wilde schrappen. Gelukkig is het geld niet geschrapt uit het programma sociale participatie, maar geen enkele onderbouwing/verwijzing o.i.d. is opgenomen in de begroting. Ook heeft het college toen gezegd dat bij de begroting een voorstel gedaan zou worden om de WMO reserve op te heffen en deze terug te laten vloeien in de algemeen reserve. Wat blijkt: de reserve is op nul gezet maar geen uitleg over het hoe en waarom. De MPN is van mening dat het belangrijk is dat een bedrag specifiek beschikbaar blijft voor incidentele WMO projecten zoals we dat bv gedaan hebben met het Woonkamerproject Noorden. De MPN dient een amendement in om €100.000 in de WMO reserve te handhaven: Amendement WMO reserve 2012.pdf

 

Woonzorgzone

De zo gewenste PG intramurale zorg in de kern Ter Aar gaat er niet komen. Wij vragen het college met een spoedige terugkoppeling te komen van wat in september met partijen is besproken over wat er al dan niet realiseerbaar is.

Telkens loopt de planning voor de realisatie van de woonzorgzone Nieuwveen uit. De Inwoners van Nieuwveen verwachten dat in het tweede kwartaal 2013 dadwerkelijk met de bouw wordt gestart.

 

2. De glastuinbouw

Wethouder Veninga gaf aan september dit jaar met de brede discussie over de glastuinbouw te starten. Wethouder Melzer heeft aangegeven dat de start van de brede discussie pas zal starten in het 1e kwartaal 2013. De MPN wil graag passende voorwaarden bieden voor een economische gezonde glastuinbouw. Wij willen daartoe met de sector en andere belanghebbenden om de tafel om een visie te ontwikkelen over de glastuinbouw in Nieuwkoop. De MPN is van mening dat eerst een plan van aanpak en planning afgerond moeten zijn alvorens concrete activiteiten te ontwikkelen. Daarvoor dient de MPN een motie in. Wij vinden wij het daarom vreemd om nu alvast te beginnen over de toekomstige organische ontwikkeling van De Noordse Buurt. Vooral ook wanneer de provincie nog een uitspraak moet doen over deze beleidswijziging.

 

3. De Dekkingsmiddelen.

Voorzitter, de MPN heeft ook twijfels over de meerjarenbegroting. Deels komt dit door de grote onzekerheden zoals de ontwikkeling van de grondexploitaties. De grondexploitaties hebben een grote invloed op de gemeentelijke financiën. Ook de verwachte ontwikkeling van de algemene uitkering zal onder het nieuwe kabinet ongunstig zijn voor onze gemeente. Ook de vele stelposten in de begroting (zowel positieve als negatieve) vragen dat de raad regelmatig wordt geïnformeerd over de voortgang van de begroting. Daarom stellen wij voor om de Reserve Algemeen Dekkingsmiddel te storten in de Reserve Sleutelprojecten. Door deze storting zit er in 2020 bijna 12 miljoen in, voldoende om het tekort te dekken zonder dat de gemeentelijke exploitatiebegroting daarvan negatieve gevolgen heeft.

amendement Financiele Duurzaamheid begroting.pdf

 

We zijn benieuwd naar bijdragen van de andere partijen en de reactie van het college.

 

Samengevat voorzitter, is de MPN van mening dat de najaarsnota onvoldoende zicht geeft op de geleverde prestaties en de financiele situatie. Daarom een motie en amendement.

Wat betreft de begroting heeft de MPN zorgen om de zorg. Daarvoor ons amendement behoud reserve WMO. Met betrekking tot de glastuinbouw dient de MPN een motie planning en plan van aanpak brede discussie glastuinbouw. Tot slot dient de MPN een amendement financiële duurzaamheid in.

 

Voorzitter, tot zo ver de bijdrage van de MPN

 

Publicatie: 08-11-2012

 

 

www.middenpartij.nl
MiddenPartij - Midden in de samenleving