Archief 2011

Op deze pagina vindt u in chronologische volgorde alle publicaties die wij dit jaar op de website hebben geplaatst en naar het archief hebben verplaatst. De meest recente publicaties staan dus onderaan de pagina.

COOP Rehorst Nieuwveen onderneming van het jaar

De MPN feliciteert Coop Rehorst Nieuwveen met de titel “Onderneming van het Jaar 2010”!

 

Publicatie: 25 januari 2011

Dorpsplan Noorden

In 2009 heeft toenmalig wethouder Pien Schrama de aftrap gegeven voor het Dorpsplan De Koet een dorpsplan voor de kernen Noorden, Noordse Dorp en de Noordse Buurt.

 

Op woensdag 9 februari a.s. zullen de werkgroepen hun deelplannen presenteren aan de inwoners. De presentatie vindt plaats in de kantine van NSV'46.

 

Deze avond is natuurlijk in de eerste plaats voor de inwoners van Noorden. Na deze bewonersavond kunnen de werkgroepen gaan werken aan het definitieve dorpsplan. Dit dorpsplan zal in maart worden aangeboden aan het college.

 

De MPN vindt het maken van en het uitvoeren van ideëen uit dorpsplannen burgerparticipatie in optima forma.

 

Publicatie: 6 februari 2011

Schriftelijke vragen MPN inzake project Derde Fase Nieuwkoop

Raadslid Jaap Aartman heeft namens de MPN op 11 oktober schriftelijke vragen ingediend m.b.t. de Derde fase Nieuwkoop.

 

Beantwoording van deze vragen door het College van B&W wordt uiterlijk 10 november 2010 verwacht.

 

Klik hier voor de gestelde vragen.

 

Klik hier voor het antwoord van het College van B&W op onze vragen.

 

 

Publicatie schriftelijke vragen: 27-10-2010

Publicatie antwoord college: 06-02-2011

Schriftelijke vragen MPN inzake plastic afval

Raadslid Jaap Aartman heeft op 29 december 2010 namens de MPN schriftelijke vragen ingediend m.b.t. de inzameling van plastic afval. 

 

Klik hier voor de gestelde vragen.

 

Het college van B&W heeft deze vragen op 19 januari 2011 beantwoord.

Klik hier voor het antwoord van het College van B&W op onze vragen.

 

Publicatie schriftelijke vragen en antwoord college: 06-02-2011

Gemiste kans burgerparticipatie bij bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland

EEN GEMISTE “Allemaal meedoen” KANS!

 

Mogelijkheden voor inwoners van Ter Aar om hun wensen kenbaar te maken voor het nieuwe bestemmingsplan worden flink beperkt.

 

Op 16 december 2010 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de nota van uitgangspunten voor het bestemmingplan Ter Aar en Bovenland.

Op dit moment zijn het nog twee aparte bestemmingplannen. Om in de toekomst minder bestemmingsplannen te hebben, werd voorgesteld om deze aan elkaar te koppelen.

 

De MPN vindt het belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk vooraf betrokken worden bij het opstellen van bestemmingsplannen. Dit past volgens ons bij een klantvriendelijke gemeente.

Bij het bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden werden de inwoners individueel gevraagd om hun wensen kenbaar te maken. Bij het opstellen van het bestemmingsplan werd bekeken of deze wensen gehonoreerd konden worden.

De MPN wil dezelfde werkwijze voor het bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland.

Het college van B&W doet dat niet. Het wil alleen verzoeken die volledig zijn meenemen. Dat vindt het college van B&W voldoende. Het college van B&W benadert inwoners dus niet actief vooraf.

 

MPN wil meer inbreng voor bewoners

 

Voor het bestemmingsplan Bovenland is er wel een tijdsdruk. Het plan is 9 jaar oud. Het bestemmingsplan Ter Aar is pas 5 jaar oud. Hier is dus voldoende tijd en ruimte voor een actieve benadering en een klantvriendelijke aanpak.

De MPN vindt het een goed streven om het aantal bestemmingsplannen snel te verminderen maar vindt de mogelijkheden voor inbreng van de inwoners belangrijker.

Daarom heeft de MPN met een amendement (= een voorstel om het besluit te wijzigen) voorgesteld om de bestemmingsplannen te splitsen en nu alleen de nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan Bovenland vast te stellen. De inwoners van Ter Aar zouden  dan zo de gelegenheid krijgen hun wensen al in het begin van het bestemmingsplantraject aan te geven.

Tijdens de vergadering hebben wij de andere partijen gevraagd een reactie te geven op ons voorstel. In het amendement hebben wij in herinnering geroepen dat de raad participatie en inbreng door inwoners van groot belang vindt (motto collegeprogramma; Allemaal meedoen!).

 

MPN voorstel haalde het niet

 

Progressief Nieuwkoop gaf eerst aan ons amendement te steunen omwille van de participatie maar besloot na een schorsing toch het collegevoorstel te volgen. Participatie is blijkbaar op dit punt van ondergeschikt belang. Helaas was dit de mening van een groot deel van onze raad.

Uiteindelijk stemden alleen SGP/CU en uiteraard de MPN fractie voor splitsing van de bestemmingsplannen. De meerderheid van de raad stemde voor het collegevoorstel waarbij helaas de inbreng van inwoners in Ter Aar sterk ingeperkt wordt.

 

De MPN stelt vast:

het motto van  het collegeprogramma “Allemaal meedoen” is een holle leuze.

Geen daden maar loze woorden!

  

Volledige tekst van het MPN-amendement: 

 

De raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 16-12-2010    
ter behandeling van raadsbesluit nummer 2010- 0136  inzake nota van uitgangspunten bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland (agendapunt 16)

 

 

constaterende:

 • Dat voorgesteld wordt om de bestemmingsplannen voor Ter Aar en Bovenland aan elkaar te koppelen

 overwegende:

 • Dat door de voorgestelde procedure inbreng en participatie van belanghebbenden vooraf flink beperkt wordt;
 • Dat het bestemmingsplan Aardam pas 5 jaar oud is en dat een procedure met beperkte participatie geen noodzaak is;

 concluderende:

 • Dat de, door het college voorgestelde procedure de inwoners van Ter Aar (bestemmingsplan Aardam) mogelijkheden voor inbreng vooraf ontnomen worden;
 • Dat door splitsing van de bestemmingsplannen Ter Aar en Bovenland de inwoners van Ter Aar behorend onder het bestemmingsplan Aardam wel de gelegenheid tot participatie vooraf krijgen.

besluit:

om het raadsbesluit als volgt te formuleren;

“De nota van uitgangspunten voor de actualisering van het bestemmingsplan Bovenland vast te stellen.”

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De MPN fractie

 

Jaap Aartman

Pien Schrama

Jan Tersteeg

 

(NB: In het eigenlijke raadsbesluit stond: "De nota van uitgangspunten voor de actualisering van het bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland vast te stellen".)

  

Publicatie: 06-02-2011

Laarzenexpeditie Zuidhoek

 

Op uitnodiging van het college bracht de raad op dinsdagmiddag 15 februari 2011 een bezoek aan het project  “Zuidhoek en Meijepark”.

Teun Baas en Pien Schrama van de MPN-fractie waren aanwezig om informatie over dit grote project op de locatie te horen en te bekijken wat nu de stand van zaken is.

 

De 1ste fase van de sanering van de Zuidhoek is momenteel in uitvoering. Op dit moment is men bezig met de toekomstige structuur of inrichting van de Zuidhoek en is op de eerste bouwlaag de leeflaag aangebracht.

De bestaande sloten zijn gedempt en de oude verharding is verwijderd. Later, als de grond voldoende is gezet, worden er weer nieuwe sloten gegraven. Verder is een groot deel van de binnenhaven afgegraven.

 

 

Publicatie: 19-02-2011

Persbericht MPN: Het college doet zijn werk niet!

Met de MPN motie, waarbij B&W een opdracht kreeg voor een onderzoek naar parkeerplaatsen in Noorden, is niets gedaan.

 

Kort geleden, op 17 februari 2011, heeft de Raad van State de herziening van het bestemmingsplan Noorden en Woerdense Verlaat nietig verklaard. De bezwaren van een van de omwonenden van het Vlietpark tegen de bouw vanwege een te gering aantal parkeerplaatsen heeft de Raad van State terecht bevonden. Er mag dus voorlopig niet gebouwd worden op het Vlietpark.

 

De woningstichting Nieuwkoop heeft het initiatief genomen om de verouderde huurwoningen op het Vlietpark te slopen en nieuwe huurwoningen te bouwen. De woningstichting heeft uitvoerig met de toenmalige bewoners gesproken over de woningen en de woonomgeving. De bewoners kozen in meerderheid voor een autovrij Vlietpark. De raad van de gemeente Nieuwkoop heeft rekening gehouden met deze wens van de bewoners.

 

Daarom heeft de raad tijdens de vaststelling van de herziening bestemmingsplan Noorden en Woerdense Verlaat in februari 2010 een motie van de MPN aangenomen. In die motie kreeg het college de opdracht om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden voor de aanleg een parkeerplaats tussen de Kuil en de Ringsloot. Deze parkeerplaats is al opgenomen in het bestemmingsplan Noorden Woerdense Verlaat. Dit zou nadrukkelijk moeten gebeuren in overleg met andere betrokkenen met name de recreatieondernemers.

 

Het college heeft met deze opdracht het afgelopen jaar niets gedaan met als resultaat dat de bewoners van het Vlietpark nog langer op hun nieuwe huis moeten wachten.

 

Publicatie: 28-02-2011

Persbericht MPN t.a.v. de bezuinigingen

De gemeente Nieuwkoop moet bezuinigen.

 

Zonder een helder beeld over de financiën voor 2012 en de jaren daarna hebben de coalitiepartijen ingestemd met het voorstel van het college hoeveel en op welke onderwerpen er bezuinigd moet worden. Met belanghebbenden is nog niet gesproken en de effecten van de bezuinigingsmaatregelen zijn nog niet goed onderzocht.

 

De MPN kan en wil deze werkwijze niet steunen.

 

Wij weten dat veel inwoners en organisaties van de gemeente Nieuwkoop goede ideeën hebben om het huishoudboekje van de gemeente op orde te houden. Maar in plaats van de inwoners al aan het begin van het proces te betrekken om het huishoudboekje op orde te houden, gaat dit college in de ivoren toren van het gemeentehuis voorstellen maken voor bezuinigingen. Hiermee gooi je de denkkracht van 27.000 inwoners weg.

 

De MPN vertrouwt op de kennis en inzet van de inwoners van de gemeente Nieuwkoop. De MPN is niet voor niets de aanjager voor het opstellen van dorpsplannen. Mensen kunnen met elkaar veel meer bereiken. We zien bijvoorbeeld dat de mensen in Nieuwveen, Langeraar & Papenveer en Noorden kijken naar mogelijkheden om met elkaar de leefbaarheid in hun kern te verbeteren.

 

Door de wijze waarop het college en de coalitiepartijen het bezuinigingsproces oppakken is er geen sprake meer van een positieve energie maar van een negatieve energie. De raad heeft in meerderheid in principe ingestemd met de bezuinigingsrichtingen (D66, SBN, PN en CDA waren voor, MPN en VVD en SGP/CU tegen). Het college heeft nu de opdracht om deze bezuinigingen met de verschillende partijen te bespreken. Het vertrouwen van belanghebbenden zal er niet op vooruit gaan. Er zal worden gefocust op de voorlopig gemaakte keuzes in plaats van met alle inwoners kijken naar oplossingen. De gekozen werkwijze zorgt ervoor dat partijen die geld moeten inleveren in verweer gaan om de korting op hun subsidie te voorkomen in plaats hun tijd te besteden aan vernieuwing. Een gemiste kans.

 

De MPN sluit haar ogen niet. Ook de MPN weet dat de inkomsten voor de gemeente vanuit het Rijk minder zullen worden. Wij weten ook dat de regering taken gaat afstoten en dat de gemeente dan minder geld mag uitgeven dan het rijk heeft uitgegeven aan deze taak. Maar de MPN ziet hier vooral kansen om met inwoners en partners in de leefbaarheid zinvollere en goedkopere oplossingen te bedenken.

 

Een gezamenlijk voorstel van de MPN en de VVD om de voorgestelde bezuinigingen op dit moment voor kennisgeving aan te nemen en in juni een weloverwogen besluit te nemen over mogelijke bezuinigingen haalde het niet. Helaas, want het college had dan de tijd gehad om vooral open de overleggen in te gaan met inwoners en organisatie. Daarbij is er in juni meer helderheid over de financiën voor 2012 en de jaren daarna. Naast de MPN en de VVD was ook SGP/CU voor deze aanpak. De coalitie was tegen het voorstel en stemde in met de door het college voorgestelde richting.

 

College, gebruik de denkkracht van alle inwoners van Nieuwkoop in plaats van vanuit de ivoren toren de betrokken inwoners in de gordijnen te jagen. De MPN maar vooral de inwoners zullen u hierin steunen.

 

Volledige tekst van het amendement:

 

Amendement                                                                                                                               

De raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 24 februari 2011 
ter behandeling van raadsbesluit nummer 2011-002  inzake de concept Perspectiefnota+ 2012-2015 

 

constaterende:

 • dat voorgesteld wordt om als voorgenomen besluit in te stemmen met de concept Perspectiefnota+ 2012-2015 inclusief de genoemde financiële en operationele uitganspunten voor de Programmabegroting 2012-2015 en voorgestelde bezuinigingen;
 • dat er nog geen inzicht is in het rekeningresultaat 2010;
 • dat een aantal zaken nog niet zijn opgenomen in deze perspectiefnota welke van invloed zijn op het (meerjaren)perspectief, waaronder de voetbalaccommodaties, de actualisatie grondexploitaties en resultaten van doelstellingen en activiteiten;
 • dat er nog geen inzicht is in de bezuinigingen welke door het rijk opgelegd gaan worden;
 • dat er nog geen overleg heeft plaatsgevonden met inwoners en organisaties over mogelijke bezuinigingen;

overwegende:

 • dat participatie en meedenken door organisaties en inwoners niet wordt gestimuleerd wanneer de raad een (voorgenomen) besluit heeft genomen, voordat er overleg met belanghebbenden heeft plaatsgevonden;
 • dat organisaties en inwoners de ruimte moeten krijgen om hun ideeën en inbreng kenbaar te maken over mogelijke bezuinigingen voordat de raad een (voorgenomen) besluit heeft genomen;
 • dat er nog onvoldoende inzicht is in de maatschappelijke effecten van de voorgestelde bezuinigingen;
 • dat meer gegevens over het rekeningresultaat 2010, de nog niet opgenomen zaken en de bezuinigingen van het rijk bij de raad bekend moeten zijn om een goede afweging over de te nemen maatregelen te kunnen maken;

concluderende:

 • dat de raad participatie belangrijk vindt;
 • dat er voor besluitvorming door de raad overleg moet plaatsvinden met organisaties en inwoners over voorgestelde bezuinigingen;
 • dat inzicht in de maatschappelijke effecten nodig is om een weloverwogen besluit te kunnen nemen;
 • dat de raad, op basis van deze perspectiefnota+ 2012-2015, geen kaders kan vaststellen voor de programmabegroting 2012-2015;

besluit:

om de Perspectiefnota+ 2012-2015 inclusief de genoemde financiële en operationele uitgangspunten voor de Programmabegroting 2012-2015 en de voorgestelde bezuinigingen voor kennisgeving aan te nemen en gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie MPN

Jaap Aartman, Pien Schrama, Jan Tersteeg

 

Publicatie: 01-03-2011

Sportverkiezingen 2010 gemeente Nieuwkoop

Sporttalent Dagmar Smit

Sportmeisje Laura Vendrik

Sportjongen Marc de Vries

Jeugdsportploeg tennisteam LTVZ

Sportvereniging VV Sportief

Sportploeg Waterlanders dames 1

Sportvrouw Anouk van der Weyden

Sportman Jens Toornstra

 

Van harte gefeliciteerd!

 

De MPN feliciteert ook alle genomineerden voor deze verkiezingen.

Nieuwsregio wordt bedankt voor het initiatief en alle inzet om de sporters en hun sport extra maandacht te geven.

En … de MPN feliciteert alle inwoners met een bloeiend sportverenigingsleven! 

 

Publicatie: 02-03-2011

Schriftelijke vragen MPN inzake uitvoeringsplannen beleidsnota's

Raadslid Jaap Aartman heeft op 1 februari 2011 namens de MPN schriftelijke vragen ingediend m.b.t. de uitvoeringsplannen beleidsnota's. 

 

Klik hier voor de gestelde vragen.

Klik hier voor de antwoorden van het college van B&W op de gestelde vragen.

 

Publicatie schriftelijke vragen: 06-02-2011

Publicatie antwoord college: 02-03-2011

Schriftelijke vragen MPN inzake uitvoering monumentenbeleid

Raadslid Pien Schrama heeft op 25 januari 2011 namens de MPN schriftelijke vragen ingediend m.b.t. de uitvoering van het gemeentelijk monumentenbeleid. 

 

Klik hier voor de gestelde vragen.

Klik hier voor het antwoord van het College.

 

 

Publicatie schriftelijke vragen: 06-02-2011

Publicatie antwoord college: 27-03-2011

MPN bij RTV Hollands Midden

Op 6 mei was de MPN van 20.00 tot 22.00 op uitnodiging aanwezig bij bij RTV Hollands Midden in een politieke uitzending. Het zou deze avond over de ontwikkelingen in de zorg gaan, maar gezien de ontwikkelingen in de gemeente heeft men besloten de uitzending daar aan te wijden. Voor het verslag van die avond verwijzen wij naar de website van RTV Hollands Midden.
 

Wat een bestuurlijke drukte…

 

Publicatie: 11-05-2011

Schriftelijke vragen MPN inzake het budgetrecht van de raad

Raadslid Jan Tersteeg heeft op 7 januari 2011 namens de MPN schriftelijke vragen ingediend m.b.t. het budgetrecht van de raad. 

 

Klik hier voor de gestelde vragen.

Klik hier voor de antwoorden van het college van B&W op de gestelde vragen.

 

Raadslid Jan Tersteeg heeft n.a.v. de beantwoording van het college van B&W nog aanvullende vragen gesteld op 22 februari 2011. Klik hier voor de gestelde vragen.

 

Publicatie schriftelijke vragen: 06-02-2011

Publicatie antwoord college: 19-02-2011

Publicatie aanvullende schriftelijke vragen: 02-03-2011

Schriftelijke vragen MPN inzake uitrit Spelt

Raadslid Pien Schrama heeft op 16 maart 2011 namens de MPN schriftelijke vragen ingediend m.b.t. de uitrit van de firma Spelt in Blokland.

 

Klik hier voor de gestelde vragen.

Het college van B&W heeft de vragen op 12 april beantwoord.

Klik hier voor het antwoord op de vragen. 

 

Pien Schrama heeft de wethouder verzocht om een overleg over de beantwoording.

Ook wil zij samen met hem de verkeerssituatie ter plekke gaan bekijken en bespreken.

 

Publicatie schriftelijke vragen: 27-03-2011

Publicatie antwoord college van B&W: 10-05-2011

 

Persbericht MPN: Uitrit Spelt in Blokland moet verkeersveiliger!

De MPN heeft het college vragen gesteld over de verkeersveiligheid in Blokland in Nieuwveen. Er is een vergunning aangevraagd voor het behouden van een uitrit vlak bij een bocht in de N231. Het afvalverwerkingsbedrijf dat nu nog halverwege Blokland gehuisvest is, verplaatst binnenkort alle bedrijfsactiviteiten naar de nieuwe locatie. Dit zal in de toekomst leiden tot veel meer verkeersbewegingen van en naar het bedrijf met alle risico’s van dien.

 

De MPN is van mening dat de tot nu toe getroffen maatregelen absoluut niet bijdragen aan een verkeersveilige situatie. Automobilisten rijden om de ‘druppel’ heen zonder vaart te minderen en de ‘druppel’ kan ook genomen worden zonder de snelheid aan te passen. De ingestelde korte zone van 50 km heeft geen effect omdat men zich daar niet aan houdt. Daarbij ligt de uitrit dicht bij een bocht in de N231. Automobilisten op deze provinciale weg rekenen niet op verkeer dat afremt om af te slaan of op verkeer dat op de weg stil staat om af te slaan. De bocht in de weg zorgt voor een onoverzichtelijke situatie en men wordt vaak verrast wanneer men met hoge snelheid van de Achterweg komt richting Vrouwenakker.

 

Dat er op de Achterweg/Blokland hard wordt gereden is bekend. In februari is er door de politie Hollands Midden gecontroleerd op deze weg vanwege de verkeersveiligheid. Snelheden van boven de 100 km/u zijn hier geen uitzondering.

 

De MPN vraagt het college acties te ondernemen richting provincie en ondernemer om een verkeersveilige uitrit te bepleiten. Dit in het belang van automobilisten en werknemers van het bedrijf. Handhaven van de huidige situatie is vragen om ongelukken en te kort door de bocht!

 

Publicatie: 24-03-2011

Schriftelijke vragen MPN inzake de ISDR

De MPN fractie heeft op 19 april 2011 namens de MPN schriftelijke vragen ingediend m.b.t. de ISDR.

 

Klik hier voor de gestelde vragen.

Op 3 mei heeft het college van B&W de vragen beantwoord.

Klik hier voor het antwoord.

 

Publicatie schriftelijke vragen en antwoord van het college van B&W: 10-05-2011

 

Persbericht MPN: MPN wil helder en eerlijk proces

Vorige week hebben wethouder Moraal (Progressief Nieuwkoop) en wethouder Heijnen (D66) hun functie neergelegd. Hiermee is de bestaande coalitie uiteen gevallen en moet er een nieuw college worden gevormd.

 

De verkiezingsprogramma’s van CDA, SBN, PN en D66 lopen sterk uiteen. Dat bleek ook gevolgen te hebben voor het door deze partijen opgestelde raadsprogramma. Dat heeft veel open einden, is vaag, zonder goede afspraken over belangrijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld de glastuinbouw.

 

De MPN heeft vanaf de start van deze coalitie grote vraagtekens gezet bij de werkbaarheid van dit raadsprogramma. Wij hebben steeds gezegd dat de inhoud van dit raadsprogramma onafwendbaar tot problemen zou leiden. Geen goede afspraken over hoofdonderwerpen leidt tot spanningen en uiteindelijk heeft dat ook tot de breuk in het college geleid. Maar zoals altijd is de val zowel qua tijdstip als onderwerp een verrassing.

 

CDA en SBN hebben de MPN uitgenodigd voor een gesprek op 9 mei. Wij zullen vooral luisteren en in het gesprek ons verkiezingsprogramma als leidraad hanteren.

Voordat wij verdere gesprekken voeren zullen we eerst het door vijf partijen aangevraagde openbare raadsdebat op 16 mei aanstaande afwachten.

 

Wij zullen CDA en SBN meegeven dat wij het verstandig vinden dat ook mevrouw Veninga en de heer Elkhuizen hun portefeuilles beschikbaar stellen. Dat zal wat ons betreft bijdragen aan het vertrouwen om op een open en eerlijke wijze tot een nieuw college te komen.

Het heeft ons verbaasd dat CDA en SBN niet zelf de conclusie hebben getrokken om hun wethouders terug te trekken.

 

De komende tijd zal de MPN constructief meedenken en meewerken op basis van ons verkiezingsprogramma.

 

Bestuur en fractie MPN

 

Publicatie 10-05-2011

 

Ledenvergadering MPN 11 mei 2011

Op 11 mei vond de ledenvergadering van de MPN plaats in 't Trefpunt in Zevenhoven.

 

Allereerst passeerden de gebruikelijke onderwerpen de MPN vergadering.

Er is o.a. gesproken over het financieel verslag van de penningmeester en verslag van de kascommissie en een jaarverslag van de fractievoorzitter Jaap Aartman.

De vergadering complimenteerde het bestuur met de heldere financiële uiteenzetting, de meerjarenraming en het automatiseren van de administratie. Hier is veel tijd in gestoken. De kascommissie kon een positief oordeel geven over de financiële stukken.

 

Bij het verslag van onze fractievoorzitter kwamen diverse onderwerpen naar voren welke het afgelopen jaar in de raadsvergaderingen aan de orde zijn gekomen. Uiteraard is uitgebreid stilgestaan bij onze nieuwe rol als oppositiepartij.

De vergadering was positief over de manier waarop de raadsleden en fractie-assistenten deze nieuwe rol vorm hebben gegeven; niet “tegen om tegen te zijn” maar discussiëren op basis van argumenten om zo tot betere besluiten te komen.

Wel moet er door fractie en bestuur meer gewerkt worden aan de herkenbaarheid van de MPN en het contact met de inwoners in de verschillende kernen. De door de MPN georganiseerde bijeenkomst in de Vrouwenakker is een goed voorbeeld en werpt zijn vruchten af. Inmiddels is een werkgroep van inwoners aan de slag gegaan met de toekomst van de Vrouwenakker. PR via de lokale media blijft een belangrijk aandachtspunt, de website wordt goed bijgehouden met actuele onderwerpen.

 

Apart geagendeerd stond een discussie over de naam van onze partij. Het bestuur heeft de leden, via een vragenlijst bij de uitnodiging voor de ledenvergadering, naar hun mening over de partijnaam gevraagd.

De gestuurde reacties zijn, samen met de mening van de aanwezige leden, besproken en de vergadering is van mening dat de huidige naam voldoet aan wat we willen uitstralen; de MPN is een lokale partij welke midden in de samenleving staat. Midden in onze 13 kernen.

Wel zou er meer bekendheid gegeven kunnen worden aan ons logo en wat deze betekent. Het logo zou aan kracht kunnen winnen wanneer dit wordt aangevuld met een krachtige zin of slogan. Door middel van de website kan hier aandacht aan worden gegeven. Het bestuur gaat dit oppakken.

 

Toegevoegd aan de agenda van de ledenvergadering was de huidige politieke situatie naar aanleiding van de breuk in de coalitie en college op 4 mei jl.

Na informatie van voorzitter Onno Marré en de fractievoorzitter over de stand van zaken is van gedachten gewisseld over de positie van de MPN in deze bestuurlijke crisis.

 

Na de rondvraag werd er onder het genot van een drankje nog lang nagepraat.

 

 

  Margot en Trudy proosten                                       De dames van de MPN

 

Publicatie: 20-05-2011

Toekomstvisie ISDR

In de meningsvormende raad van 19 mei 2011 stond de toekomstvisie van de ISDR op de agenda.

 

Door herindelingen en veranderende regelgeving is het noodzakelijk dat bekeken wordt op welke manier het takenpakket van de ISDR De Rijnstreek uitgevoerd moet gaan worden en wat dat betekent voor de organisatie van de ISDR.

 

Voor de MPN is goede ondersteuning, zorg en dienstverlening voor onze inwoners het uitgangspunt.

De MPN heeft in de meningsvormende raad van 19 mei naar voren gebracht dat de raad te laat bij dit onderwerp is betrokken en dat er nu een visiedocument ligt dat onvoldoende informatie bevat om een goed besluit te kunnen nemen.

Consequenties voor de dienstverlening, het personeel en de financiën zijn nog helemaal niet in beeld.

Er zijn geen alternatieven onderzocht, zodat de raad geen keuze is voorgelegd of verschillende mogelijkheden kan vergelijken.

Verder is het de MPN nog niet duidelijk waarom de voorgestelde opheffing per 1 januari 2012 een feit moet zijn. Wanneer dit 1 jaar later plaatsvindt, is er meer tijd voor een weloverwogen besluit en om de dienstverlening en de zorg voor onze inwoners te garanderen.

 

Pien Schrama ging in haar betoog in op de thema’s proces, inhoud, dienstverleningsovereenkomsten, Werk en inkomen en Wmo taken. Een samenvatting is hieronder opgenomen:

 

Proces

 1. MPN is het eens met het opstellen van een toekomstvisie voor onze Sociale dienst, ISDR De Rijnstreek.
 2. De MPN is het niet eens met de gevolgde route om te komen tot een toekomstvisie; de raad heeft niet de uitgangspunten en de kaders bepaald maar het college. De raad is hierbij gepasseerd.
 3. De regiocommissie van de gemeente heeft gevraagd het visiedocument op meerdere onderdelen aan te passen omdat het niet voldoende informatie bevat. Dit is niet gebeurd.

Inhoud

 1. De MPN is van mening dat de consequenties van het voorstel voor de inwoners, het personeel en de financiën niet in beeld zijn.
 2. Het voorstel berust op aannames en niet op feiten
 3. Alternatieven zijn niet uitgewerkt, de raad heeft geen keuze of vergelijkingsmateriaal.

Dienstverleningsovereenkomsten

 1. Uitvoering en financiële consequenties zijn er niet
 2. Onduidelijk is welke beleidsvrijheid er is en wat eigen keuzes kosten.
 3. Nadelen van de scheiding van de Wmo en WWB taken worden niet genoemd.

 Werk en Inkomen taken

 1. MPN is een voorstander van het voortzetten van de samenwerking in het Werkplein in Alphen aan den Rijn.
 2. Financiële consequenties zijn nog niet bekend.

Wmo taken

 1. Samenwerking met Alphen/Participe is niet onderzocht.
 2. Hoe integraal kan men werken wanneer de WWB en aanverwante zaken in Alphen is onder gebracht (evenals mantelzorgondersteuning) en de Wmo deels in Nieuwkoop en deels in Kaag en Braassem?
 3. Nadeel bij taken in eigen gemeentehuis is dat we zelf indiceerders en beleidsambtenaren in dienst moeten nemen. De kwetsbaarheid neemt daardoor toe en komt de continuïteit van de dienstverlening eerder in gevaar.
 4. Leggen we de scheiding tussen front en backoffice wel op de juiste plaats?
 5. Hoeveel invloed heb je op het beleid en de uitvoering wanneer je het in eigen beheer doet en is dit dan beter en goedkoper?

  Voor informatie over de dienstverlening van ISDR De Rijnstreek verwijzen wij naar de website van de ISDR: www.isdr.nl

   

  Publicatie: 24-05-2011

   

  Bijeenkomst Werkgroep Vrouwenakker dd 25 mei 2011

  De werkgroep Vrouwenakker heeft de inwoners, alle politieke partijen en het college van B&W op 25 mei jl. uitgenodigd voor een bijeenkomst om met elkaar te praten over de toekomst van Vrouwenakker.

  Deze actie is een vervolg op de bijeenkomst die de MPN in oktober 2010 organiseerde om de inwoners te informeren over de koerswijziging voor de Vrouwenakker die in het collegeprogramma is opgenomen. De inwoners kwamen op die avond tot de conclusie dat actie ondernemen beter is dan afwachten. Daarom werd er een werkgroep gevormd.

   

  Om de woonwensen van de inwoners van Vrouwenakker voor nu en in de toekomst te inventariseren, heeft de Werkgroep Vrouwenakker een enquête opgesteld die in maart 2011 onder alle inwoners van Vrouwenakker van 18 jaar en ouder is verspreid. Op 25 mei werden de resultaten van de enquête gepresenteerd. De politieke partijen kregen de gelegenheid om hun mening te geven over de ontwikkelingen. Het ging daarbij vooral over woningbouw, glastuinbouw en huisvesten van (buitenlandse) werknemers. Daarna gingen de inwoners met de politiek in gesprek.

   

  De avond was een groot succes en is naast de gehouden enquête de opmaat voor een te maken dorpsplan. Net als in oktober vorig jaar was de opkomst enorm groot. Meer dan 80 inwoners, jong en oud, hadden van de uitnodiging gebruik gemaakt en na afloop werd er nog gezellig en lang nagepraat.

   

  De MPN complimenteert de werkgroep met het initiatief en wenst hen, samen met de inwoners, veel succes met het opstellen en uitvoeren van een dorpsplan Vrouwenakker!

   

  Publicatie: 30-05-2011

  Gemeenteraad 31 mei 2011: Toekomst ISDR

  Besluit toekomst ISDR: Ja of ja!!

   

  De raad moest een besluit nemen over de toekomst van de ISDR, maar volgens het college is er geen tijd en geen keuze, dus: ja of ja!

  Een voorstel van de MPN om de door de raad gewenste alternatieven in beeld te krijgen haalt het net niet.

   

  Bijna de hele raad had problemen met het voorstel over de toekomst van de ISDR (Intergemeentelijk Sociale Dienst de Rijnstreek).

  Het grote probleem was dat er voor het beleid en de uitvoering van de Wmo taken van de ISDR geen alternatief was uitgewerkt door het college.

  De raad werd met de rug tegen de muur gezet; pas op het einde van het traject werd de raad betrokken en moest er ja of ja gezegd worden.

  Ja tegen het voorstel om de Wmo taken gedeeltelijk door eigen personeel van de gemeente Nieuwkoop te laten uitvoeren en gedeeltelijk door de gemeente Kaag en Braassem.

  De consequenties voor de dienstverlening, het personeel en financiën zijn niet in beeld gebracht en er wordt uitgegaan van aannames zonder onderbouwing.

  Wanneer deze aannames niet blijken uit te komen dan is er geen weg meer terug. Er zou geen tijd meer zijn voor het uitwerken van alternatieven, want de door het college in gang gezette trein moet door en er is onrust binnen het personeel van de ISDR.

   

  Een alternatief is dat de uitvoering van deze Wmo taken door Participe (Alphen aan den Rijn)gedaan wordt samen met ons eigen KCC (Klantcontactcentrum).

  Pien Schrama zei namens de MPN; “Wij vinden dat het college op korte termijn met een voorstel moet komen waarin het alternatief, uitvoering door Participe, is uitgewerkt. Op die manier kan de raad de 2 opties vergelijken en dan een weloverwogen besluit nemen.

  De MPN diende een amendement in (=voorstel om het besluit te wijzigen, zie onder) om het college de opdracht te geven om uiterlijk op 30 juni a.s. met bovengenoemd voorstel te komen.

  Het werd door een raadslid in de vergadering mooi verwoord; “We moet niet als lemmingen naar het ISDR ravijn stormen”.

  Ondanks deze waarschuwing werd ons voorstel helaas met 10 tegen 11 stemmen verworpen.

  Je hoeft je niet af te vragen wie in dit verhaal de “lemmingen” zijn….

   

  De voorgestelde samenwerking met het werkplein Alphen aan den Rijn kon wel de goedkeuring krijgen. Deze samenwerking is er al en het Werkplein presteert naar tevredenheid.

  Naast de Wet Werk en Bijstand gaan ook de taken schuldhulpverlening en de bijzondere bijstand naar het Werkplein.

   

  Klik hier voor het amendement wat wij hebben ingediend tijdens de vergadering.

   

  Publicatie: 07-06-2011

  Inbreng MPN raadsvergadering 23 juni 2011

  Donderdag 23 juni was er een raadsvergadering waarin o.a. het collegeprogramma en de perspectiefnota werden behandeld. Uiteraard heeft de MPN ook deelgenomen aan het debat. Hierover zullen binnenkort een aantal stukjes op de website verschijnen.

   

  Lees hier alvast de bijdrage van de MPN in de eerste termijn t.a.v. het onderwerp collegeprogramma.

   

  Lees hier alvast de bijdrage van de MPN (algemene beschouwingen) t.a.v. de perspectiefnota.

   

  Publicatie: 24-06-2011

  “Samen aan de slag”: We moeten nog een hele slag maken…

  Een terugblik op de bespreking van het collegeprogramma “Samen aan de slag” en de perspectiefnota 2012-2015 tijdens de raadsvergadering van 23 juni 2011.

  Voor onze volledige inbreng verwijzen we naar de eerdere publicatie van 24 juni 2011. Verder verwijzen we naar het persbericht in de bijlage.

   

  Servicepluspunten

  De MPN is tegen het schrappen van een servicepluspunt in Nieuwveen. Wij zijn dan ook blij verrast dat de perspectiefnota 2012-2015 is aangenomen inclusiefde realisatie van een servicepluspunt in Nieuwveen. In het nieuwe collegeprogramma staat dat er geen Servicepluspunt komt in Nieuwveen. Aangezien de coalitie dit niet in de perspectiefnota heeft gewijzigd, kunnen we in het 4e kwartaal van 2012 zo’n vrijwilligers servicepluspunt in Nieuwveen verwachten.

   

  Jeugd en ouderen

  De MPN is het er mee eens dat er op de Schakel nu niet bezuinigd moet worden en dat er naar alternatieven gekeken moet worden.

  Wij zijn tegen de sluiting van de 2 consultatiebureaus in Nieuwkoop en Nieuwveen. Gelukkig is het college nu bereid om ook voor deze functie in de 3 kernen naar andere, goedkopere oplossingen te kijken.

  Tafeltje Dekje kan mogelijk wel goedkoper uitgevoerd worden. Wanneer de harmonisatie van de 3 organisaties een feit is en er geen ambtelijke uren meer ingezet hoeven worden is dat een besparing. Subsidie voor materiaal en km vergoeding voor vrijwilligers moet blijven, de maaltijd kan door de afnemers betaald worden.

  Wij vinden de aula bij de begraafplaats in Ter Aar een goede voorziening maar geen wettelijke taak van de gemeente. Wel behouden, maar privatiseren is ons advies.

  De MPN is akkoord gegaan met het verschuiven van € 100.000 vanuit de Reserve Duurzame innovatieve technieken naar het budget voor jeugdvoorzieningen in de openbare ruimte.Het is wel bijzonder dat de SGP/CU fractie akkoord is gegaan met deze verschuiving omdat dit haaks staat op hun eigen, destijds aangenomen motie om deze reserve voor duurzame projecten in te stellen. De MPN vindt dat het realiseren van voorzieningen voor de jeugd geen ad hoc aanpak mag worden. Er zal een goede afweging gemaakt moeten worden tussen alle wensen en kernen en op basis van een nog vast te stellen beleidsplan dit jaar. Ook zal er voldoende ruimte moeten zijn om mee te denken voor zowel jeugd als omwonenden.

   

  Glastuinbouw

  De SBN fractie wordt kiezersbedrog verweten. In het verkiezingsprogramma van SBN staat; “Wij eisen onmiddellijke stopzetting van de voorbereidingen en de uitvoering van Nieuw Amstel II en III.” Nu is de SBN fractie voor het maken van een totale gebiedsvisie voor Nieuw Amstel Oost I, II en II. De MPN, PN en D66 fractie namen de fractievoorzitter van SBN onder vuur door hem uitleg te vragen hoe zich dit verhoudt tot de nu opgenomen actie in het collegeprogramma om een totale gebiedsvisie te maken. Een echt antwoord daarop is niet gekomen, behalve een steeds herhaalde verwijzing en uitleg naar het voorliggende programma. Ja, wij kunnen ook lezen, maar daar ging het ons niet om. De CDA fractievoorzitter gaf aan dat hij het volledige vertrouwen heeft in het college dat de ontwikkeling van Nieuw Amstel Oost helemaal verloopt volgens de afspraken welke met de raad gemaakt zijn. “Maar”, zo zei de CDA fractievoorzitter toen het over de infrastructuur voor Nieuw Amstel Oost ging; “soms kan het niet anders…”. En dat is nu precies waar onze fractie zich zo’n zorgen over maakt. Het blijft een ondoorzichtige discussie!

  De MPN heeft voor de motie van D66 gestemd om nu geen totale gebiedsvisie voor Nieuw Amstel I, II en II te maken. Eerst moet inzicht komen in o.a. de behoefte aan nieuw glas van lokale kwekers. Naar aanleiding van die gegevens moet er in de raad besloten worden hoe we verder gaan met dit project. Tot die tijd moet er volgens onze fractie pas op de plaats gemaakt worden.

   

  Financiën

  Er is besloten om een herberekening van de afschrijvingsmethodiek te gaan doen maar de MPN blijft tegen de wijziging van lineaire naar annuïteire afschrijving.

  Wij hebben ook voorstellen gedaan waarop, als dat nodig is, wel bezuinigd kan worden. Zie daarvoor de bijgevoegde bijlage met de inbreng van de MPN over de perspectiefnota.

  Voor onze bijdrage over de sportvelden en sportvoorzieningen verwijzen we naar het persbericht over de kunstgrasvelden.

   

  Tot slot

  Donderdagmiddag beloofde de fractievoorzitter van het CDA ons dat er niet op basis van 12 tegen 9 samengewerkt gaat worden maar op basis van inhoud en argumenten met de hele raad. Wat jammer dan dat dit voornemen en deze belofte op donderdagavond alweer was vergeten. Diezelfde CDA voorzitter gaf, evenals die van de SBN en VVD fractie in twee zinnen aan dat zij voor de eigen amendementen waren en tegen de door de oppositie ingediende amendementen. Zonder op de inhoud er van in te gaan.

   

  Er is dus nog een hele slag te maken….

   

  Publicatie: 03-07-2011

  Persbericht MPN inzake reserve kunstgrasvelden

  Reactie op publicatie Witte Weekblad 22 juni voorzittersoverleg aanleg kunstgras/MPN “Onvoldoende reserve en kunstgrasvelden”

   

  Al tweemaal eerder heeft wethouder Elkhuizen beloofd dat hij met een voorstel zou komen voor de aanleg van kunstgrasvelden bij onze voetbalverenigingen. Het college heeft nu de belofte gedaan om in september de raad een voorstel aan te bieden. Deze besluitvormende vergadering staat gepland op 15 september 2011. De MPN gaat er van uit dat de raad uiterlijk 23 augustus over het voorstel van het college zal beschikken.

  Dan zal de MPN zich kunnen voorbereiden om met argumenten het voorstel te beoordelen.

   

  Bij deze beoordeling houden we zeker rekening met onze inzet in het voortraject maar ook met de voor- en nadelen voor de sportclubs zelf, die van andere sportverenigingen en die van al onze inwoners. Daarbij zijn de gevolgen voor de financiën van onze gemeente zeer belangrijk. Ook het instellen van een reserve kunstgrasvelden moet volgens de MPN dan pas aan de orde komen. Gezien de huidige, nieuwe financiële situatie van de gemeente is het nu te vroeg om zonder brede afweging een reserve van € 3 miljoen in te stellen.

   

  Wel moeten we constateren dat de financiële situatie van de gemeente is verslechterd. De gemeente had op 1 januari 2010 nog een reserve van € 10 miljoen waaruit geput kan worden voor de kunstgrasvelden. Inmiddels is deze reserve, mede door het gevoerde beleid van het afgelopen jaar, na de besluitvorming van donderdag 23 juni jongstleden kleiner dan € 3 miljoen.

   

  De MPN hoopt dat er een goed voorstel komt om de kunstgrasvelden ook financieel verantwoord aan te leggen. Natuurlijk willen wij graag vooraf aan de raadsbehandeling ook de mening van de voetbal- en andere sportverenigingen horen.

   

  Publicatie: 03-07-2011

  Raadsvergadering 15-09-2011: Voorstel MPN voor een veiligere parkeerplaats in Noorden niet gehonoreerd

  De MPN heeft tijdens de raad van 15 september een voorstel ingediend om in Noorden meer parkeerplaatsen aan te leggen en dit op een veiligere manier te doen dan het college voorstelde.

  Er is voorgesteld om de pas vernieuwde brug te verplaatsen. Het gevolg is dat fietsers op de parkeerplaats rekening moeten houden met in en uit parkerende auto’s aan zowel de linker als de rechter kant.

  De MPN heeft de locatie in Noorden goed bekeken en kwam met een ander voorstel (zie tekening). In dit voorstel hoeft de brug niet verplaatst te worden, hebben fietsers maar aan een kant geparkeerde auto’s. Verder kon het geld wat niet meer nodig is voor de verplaatsing van de brug ingezet worden voor een uitbreiding van het aantal geplande parkeerplaatsen.

  Helaas is dit voorstel niet door de raad overgenomen. Dat wordt straks dus dubbelgoed uitkijken in Noorden!

  De wethouder heeft toegezegd dat e.e.a. nog wel in de verkeerscommissie besproken wordt. Had dit niet al gedaan moeten worden voordat er een voorstel naar de raad ging?

   

  Klik hier voor het door de MPN ingediende amendement.

  Klik hier voor de MPN voorgestelde situatieschets.

   

   

  Publicatie: 19-10-2011

  Raadsvergadering 15-09-2011: De Zevensprong

  Er is de afgelopen jaren veel gezegd over de plannen van en rond de Zevensprong.

  De toenmalige MPN in de voormalige gemeente Nieuwkoop heeft nee gezegd tegen de plannen van de Zevensprong. Maar het was een nee, tenzij aan veel voorwaarden zou worden voldaan. Deze voorwaarden hebben we als fractie nogmaals verwoord in de raad. We hebben aangegeven dat de huidige MPN vindt dat is voldaan aan alle tenzij’s, met andere woorden; aan alle voorwaarden. Omdat dit het geval is, kon de nee veranderen in een duidelijk ja.

  Wel heeft de MPN erop aangedrongen dat de ontwikkelaar geen aanspraak meer zou mogen maken op de Zevensprong wanneer de woningbouw een feit is. Het college heeft toegezegd dit met de ontwikkelaar op te nemen en te regelen.

   

  Wij willen de Stichting Zevensprong en de ontwikkelaar bedanken voor hun inzet om aan alle gestelde voorwaarden te voldoen. Wij willen alle betrokken partijen feliciteren met het cultureel centrum De Zevensprong. Een ontmoetingsruimte waar plaats is voor vernieuwing, maar waar ook de Nieuwkoopse historie een mooie plaats heeft gekregen.

   

  Publicatie: 19-10-2011

  Raadsvergadering 15-09-2011: Rondvraag MPN over Nieuw Amstel Oost

  Rondvraag 15 september 2011

   

  Vraag, gesteld door Jaap Aartman:

   

  Op dinsdag 13 september is er door Bewoners Belangen Nieuw Amstel Oost een alternatief plan voor de ontwikkeling van Nieuw Amstel Oost ingediend bij de gemeenteraad en het college.

  Het is duidelijk dat dit onderwerp zeer nadrukkelijk leeft onder de inwoners!

  Het is positief wanneer inwoners ontwikkelingen niet alleen volgen, maar ook willen meedenken en meedoen. Niet  “nee” roepen, maar met ideeën, alternatieven en mogelijke oplossingen komen. Dat is participatie! Er is door bewoners veel tijd en aandacht gestoken in dit alternatieve plan en het verdient dan ook dat het betrokken wordt bij de besluitvorming over de ontwikkeling van Nieuw Amstel Oost.

   

  Namens de fracties van MPN, Progressief Nieuwkoop en D66 wil ik het college verzoeken om het plan van Bewoners Belangen NAO op een gelijke manier in behandeling te nemen als de inrichtingsvisie van het Ondernemerscollectief. Daarom vragen wij het college de raad een raadsvoorstel te presenteren waarin beide plannen gewogen, beoordeeld en van advies voorzien zijn.

  Kan en wil het college dit toezeggen?

   

  Antwoord wethouder Veninga:

  Ja, in zekere zin kunnen we dat toezeggen. Het plan van BBNAO zal in ieder geval op dezelfde manier behandeld worden als de reacties die ingediend zijn tot op de dag van vandaag op het plan van het OC. Uiteraard speelt het plan van het OC hier ook een rol in. Alle reacties, inclusief het totale plan van BBNAO zullen meegenomen worden in de afweging en de besluitvorming over de inrichting van NAO. In die zin wordt alles even zwaar meegenomen en beoordeeld. We komen daarop terug in het besluit op de inrichtingsvisie. Dit besluit wordt in oktober genomen.

   

  Opmerking Jaap Aartman:

  Het plan van de bewoners staat wat ons betreft op gelijke hoogte met het plan van het OC.

   

  Antwoord wethouder Veninga:

  Wat mij betreft ook. Het is een advies aan het college net als dat het plan van het OC een advies aan het college is. Alle reacties worden als adviezen beschouwd en meegenomen bij de afweging en besluitvorming over de inrichtingsvisie NAO. Dan heb ik het zo voldoende uitgelegd.

   

  Publicatie: 19-10-2011

  Raadsvergadering 15-09-2011: Regionale structuurvisie

   

  Aandacht voor de flessenhals bij Vrouwenakker

   

  Jaap Aartman heeft namens de MPN in de raad van 15 september aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie en de verkeersdrukte op de N231 en dan met name bij de Vrouwenakkerse brug.

  De Regionale structuurvisie wordt binnenkort vastgesteld en de MPN mist in deze visie de N231, een de belangrijke verbinding van Nieuwkoop en de regio naar het noorden.

  Vandaar dat de MPN de raad voorstelde via een motie de reactie van de gemeente Nieuwkoop aan te vullen met een extra punt:

   

  “In de Regionale Structuurvisie dient aandacht te worden geschonken aan de op termijn gewenste verbetering van de N231 die de corridor vormt voor het noordelijk deel van het Groene Hart richting het Noorden (richting Aalsmeer, Amsterdam)”.

   

  Onze motie is unaniem door de raad aangenomen.

   

  Publicatie: 19-10-2011

  Raadsvergadering 15-09-2011: Rondvraag inzake planning bestemmingsplannen

  De MPN-fractie heeft in beide meningsvormende vergaderingen van september
  geconstateerd dat de voortgang rond o.a. verschillende bestemmingsplannen
  achter blijft bij de door B&W gepresenteerde planning die ons in maart 2011
  is aangeboden.
  Ook wij begrijpen dat er tijdens een bestuurscrisis er geen vergaande
  besluiten door een college konden worden genomen. Maar de MPN moet wel
  constateren dat de voor het 2e en 3e kwartaal 2011 geplande voorstellen niet
  zijn aangeboden aan de besluitvormende raad. We betreuren het dat het
  college deze planning niet realiseert en dat het college de raad niet heeft
  geïnformeerd over het niet halen van genoemde planning. De raad is dus ook
  niet geïnformeerd over de redenen van de opgelopen achterstand op de
  verschillende onderwerpen en de mogelijke consequenties daarvan.
  Jaap Aartman en Jan Tersteeg hebben in een overleg met de wethouder en
  ambtenaren onze zorgen nogmaals geuit. Zorgen over de opgelopen achterstand
  en zorgen over het niet tijdig informeren van de raad.
  Inmiddels is er in de 2e bestuursrapportage een aangepaste planning
  opgenomen.

   

  Klik hier voor de complete tekst van de rondvraag.

   

  Publicatie: 26-10-2011

  MPN en PN zorgen voor extra waarborg zorg in het project Ter Aar Vernieuwd Verbonden!

   

  De MPN draagt de ontwikkeling van het project Ter Aar Vernieuwd Verbonden (TAVV) een warm hart toe en wil dat de gemeente samen met de betrokken partijen doorgaat met het ontwikkelen van een woonzorgcomplex en een brede school.

  Bij de behandeling van het stedenbouwkundigplan TAVV op 24 oktober heeft Pien Schrama namens de MPN fractie 3 zorgpunten ingebracht.

   

  1. De brede schoolontwikkeling en de vertraging.

  De haalbaarheid van de visie en doelstellingen, met name onder de druk van de financiën. Gebruik de tijd om ook naar alternatieven te kijken.

   

  2. De zorgen om het woonzorgcomplex.

  De MPN fractie heeft samen met Progressief Nieuwkoop een amendement ingediend om een extra krachtig signaal af te geven richting het zorgkantoor over de gewenste zorg en om te voorkomen dat het college zonder de raad er bij te betrekken aan een alternatieve invulling gaat werken. Lees in het amendement waarom de MPN het belangrijk vindt dat een extra waarborg voor de zorg nodig is.

  Op dit moment heeft de ontwikkelaar, Woondiensten Aarwoude, nog geen zorgaanbieder die de gewenste zorg kan leveren. Alle partijen hebben het amendement na aanpassing unaniem gesteund. Wanneer de gewenste zorg onverhoopt niet gerealiseerd kan worden moet het college terug naar de raad. Uiterlijk half april 2012 moet de invulling van de zorg duidelijk zijn.

   

  3. De reacties van inwoners.

  De MPN wil dat alle reacties die bij de raad en het college zijn binnengekomen voor de behandeling van het stedenbouwkundig plan als formele inspraak reacties behandeld moeten worden. De wethouder heeft dit toegezegd.

   

  Publicatie: 26-10-2011

  Donderdag 8 december Regiojournaal RTV Hollands Midden Onderwerp; Nieuw Amstel Oost 18.00 -19.00 uur

   

  As. donderdag 8 december 2011 praten Jan Tersteeg en Pien Schrama in het regio journaal van RTV Hollands Midden samen met vertegenwoordigers van Progressief Nieuwkoop en D66 over de ontwikkeling van Nieuw Amstel Oost.

  Op 15 december neemt de gemeenteraad een besluit over een inrichtingsvisie van Nieuw Amstel Oost, de 3 partijen, MPN, PN en D66 hebben gezamenlijk een eigen initiatiefvoorstel “Inzicht in Glas” ingediend.

  Dit voorstel, het voorstel van het college en de brief aan de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland zullen in dit radioprogramma aan de orde komen.  www.rtvhollandsmidden.nl

  www.middenpartij.nl
  MiddenPartij - Midden in de samenleving