Archief

Via het menu item Archief vindt u informatie over de projecten en standpunten van de MiddenPartij.

 

De raad in 2007

De raad in 2008

Algemene beschouwingen 2008

Algemene beschouwingen 2009

Middenpartij biedt eerste initiatief raadsvoorstel aan

Op dinsdag 18 augustus 2009 om 19.45 uur biedt Margot Aartman van de Middenpartij Nieuwkoop het eerste initiatief raadsvoorstel aan Frans Buijserd, de voorzitter van de gemeenteraad, aan. Dit zal gebeuren op straat bij de Vlasakker in Zevenhoven in het bijzijn van de bewoners.

 

Raadsleden hebben de mogelijkheid om zelf raadsvoorstellen in te dienen om daarmee te proberen iets gedaan te krijgen. Verreweg de meeste raadsvoorstellen worden opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. In de huidige gemeente Nieuwkoop zijn nog niet eerder initiatiefvoorstellen ingediend.

 

Het onderwerp van het initiatiefvoorstel blijft nog even een verrassing. Als tipje van de sluier: ‘de locatie van de aanbieding van het initiatiefvoorstel heeft alles met de inhoud van het voorstel te maken’.

Raad stemt in met Structuurvisie en bestemmingsplan Noordse Buurt

In de besluitvormende raad van 16 juli stonden de Structuurvisie en het bestemmingsplan Noordse Buurt op de agenda. Na veel discussie en behandeling van een aantal amendementen en moties zijn de Structuurvisie met algemene stemmen en het bestemmingsplan Noordse Buurt met 19 stemmen voor en een tegen aangenomen.

Klik hier voor de volledige tekst van de Middenpartij over deze onderwerpen

Stap dichterbij centraal Klantcontactcentrum gemeente Nieuwkoop (KCC)

In de extra raadsvergadering van 29 juni 2009 is gesproken over het raadsvoorstel inzake de huisvesting van het Klantcontactcentrum van de gemeente Nieuwkoop (KCC).

Lees hier verder.

Algemene beschouwingen 2010 van de Middenpartij

In de raadsvergadering van 18 juni zijn de jaarstukken 2008, de eerste tussentijdse rapportage en de perspectiefnota vastgesteld. De Middenpartij heeft in die vergadering haar visie op die stukken gegeven.

De Middenpartij richtte haar aandacht vooral op een viertal hoofdpunten. Deze punten zijn voor de Middenpartij belangrijke uitgangspunten voor het beleid voor 2010.

Fractievoorzitter Jaap Aartman verwoordde die, kort samengevat, als volgt:

 

Speerpunt 1

Een goede dienstverlening aan onze inwoners mede via het klantcontactcentrum Nieuwveen; 3 servicepluspunten in Nieuwkoop, Ter Aar en Nieuwveen voor informatie en advies; huisbezoeken bij die inwoners voor wie het klantcontactcentrum niet te bereiken is. Zuinig zijn op onze vrijwilligers die zorgen voor een leefbare gemeenschap

.

Speerpunt 2

Handhaving van het huidige niveau van de woonlasten en dus geen belastingverhogingen anders dan met het inflatiepercentage.

 

Speerpunt 3

Spreiding van zorgvoorzieningen over de kernen Nieuwkoop, Noorden, Langeraar, Ter Aar en Nieuwveen. Het ontwikkelen van een visie op de toekomst van wonen, zorg en welzijn als input voor de woonvisie.

 

Speerpunt 4

Integrale aandacht voor de jeugd, opstellen van een jeugdbeleidnota, het ontwikkelen van goede voorzieningen met betrekking tot onder andere zorg, speelvoorzieningen en met name nu een beleid ontwikkelen ter het voorkoming van jeugdwerkloosheid.

 

Voor de volledige tekst van deze Algemene Beschouwingen lees hier verder.

Druk bezochte afscheidsreceptie van wethouder Henny Brouwer

 

De afscheidsreceptie van wethouder Henny Brouwer van de Middenpartij op 16 juni werd zeer druk bezocht. Velen namen de gelegenheid hem de hand te schudden en te bedanken voor zijn inzet voor de gemeente. Namens het College sprak burgemeester Buijserd waarderende woorden. 

 

Hij prees Henny voor zijn concrete aanpak van de problemen die op zijn pad kwamen.Hij typeerde hem als een wethouder die met beide benen in de klei stonden het liefst alle loszittende tegels zelf recht wilde leggen. 

Met die aanpak heeft hij veel krediet bij de inwoners van de gemeente opgebouwd. Namens het College overhandigde hij hem een prachtig schilderij.

 

De fractievoorzitter van de Middenpartij, Jaap Aartman, dankte Henny voor zijn inzet en betrokkenheid voor de Nieuwkoopse zaak. Hij memoreerde dat politiek soms hard kan zijn en dat hij het er moeilijk mee had dat Henny de dupe is geworden van de splitsing van de Middenpartij. Namens bestuur en fractie kreeg Henny een gegraveerde glazen plaquette. Henny zelf bedankte College en de ambtelijke staf uitvoerig voor de goede samenwerking. 

Standpunt MPN over verkoop NUON aandelen

Het gebruik van gas, water en licht zijn van essentieel belang voor de bevolking. De toegang daartoe en de kosten behoren volgens de MPN in de handen van de overheid te zijn. Helaas heeft de landelijke politiek besloten de levering daarvan te privatiseren. Dat is een gegeven.

 

Lees hier verder.

De MPN en de Zuidhoek (Roerdomp)

In de meningsvormende raad van 11 juni heeft het college drie modellen gepresenteerd voor de herinrichting van de Zuidhoek (de Roerdomp). In die vergadering heeft de MPN nogmaals aangegeven welke voorwaarden de MPN stelt aan de sanering en herinrichting van de Zuidhoek

Esentieel voor de MPN is dat de sanering en herinrichting niet mag leiden tot een verhoging van de belastingen voor de Nieuwkopers. Een tweede voorwaarde is dat het Meijepark als een recreatieterrein  voor alle Nieuwkopers moet worden ingericht. Een derde voorwaarde voor de MPN is dat inwoners en belanghebbende worden betrokken bij de plannen voor sanering en herinrchting van Zuidhoek en Meijepark.Verder stelt de MPN dat de sanering en herinrichting voor de omwonenden zo min mogelijk last mag veroorzaken, de verkeersveiligheid gewaarborgd is en de kosten zo laag mogelijk zijn.

 

Voor de volledige tekst van het standpunt van de MPN klik hier

Standpunt Middenpartij over regiovisie

In de besluitvormende raad van 28 mei heeft de gemeente Nieuwkoop het besluit genomen een verzoek te doen tot aansluiting bij de regio Holland-Rijnland. De huidige samenwerkingsvorm van de gemeente Nieuwkoop in het Rijnstreekberaad is te klein geworden om de gezamenlijke belangen goed te kunnen behartigen. Over de richting van aansluitng is veel discussie geweest. De Middenpartij kiest, onder voorwaarden, voor aansluiting bij de regio Holland-Rijnland.

 

Voor de volledige tekst van de Middenpartij over dit onderwerp, klik hier

Do. 21 mei: Uitzending RTV Hollands Midden

Vlnr: William Akerboom, Pien Schrama, Marco de Hollander, Onno Marré en Jaap Aartman

 

De Middenpartij was (do. 21 mei) uitgenodigd in een extra live uitzending van Politiek Centraal op RTV Hollands Midden om een reactie te geven op de nieuwe situatie die onstaan is bij de MiddenPartij, na het vertrek van de 'Groep Leliveld'.

 

Namens het bestuur van de Middenpartij heeft Onno Marré aan dit gesprek deelgenomen. Ook wethouder Pien Schrama heeft haar reactie gegeven. Raadslid William Akerboom en fractievoorzitter Jaap Aartman waren natuurlijk ook van de (Midden)partij.

 

Welke consequenties heeft dat voor het college? En hoe is er binnen de Middenpartij zelf gereageerd op het vertrek van de vier oud leden? Daar hebben de gastsprekers uitvoerig over gesproken.

 

Donderdagavond 21 mei van 19.00 – 20.00 uur was de uitzending te horen op de lokale omroep van Nieuwkoop www.rtvhollandsmidden.nl

 

Wilt u reageren op deze uitzending stuur dan een e-mail naar fractievoorzitter Jaap Aartman j.aartman@middenpartij.nl, bestuursvoorzitter Onno Marré info@middenpartij.nl of neem contact op via ons contactformulier op deze site.

 

Kijk bij 'Raadsleden' of 'Wethouders' op onze site als u andere leden van de MiddenPartij een vraag wilt stellen of hen uw reactie wilt geven.

Wethouder Brouwer slachtoffer van scheuring in de Middenpartij

Sinds het opstappen van vier fractieleden van de MPN vorige week is er een nieuwe politieke situatie ontstaan en het CDA is nu de grootste fractie in de gemeenteraad.

 

Voor de volledige tekst van het persbericht klik HIER

www.middenpartij.nl
MiddenPartij - Midden in de samenleving