Welkom op de site van de Middenpartij. Hier vindt u alle relevante informatie over onze partij en haar activiteiten.

Laatste nieuws

 

Voor de meest recente publicaties van de Middenpartij verwijzen wij naar het onderdeel Actualiteit in het menu. Oudere publicaties kunt u vinden onder het onderdeel Archief.

 

Afscheid voorzitter Onno Marré dd 19 november 2014

 

Tijdens de ledenvergadering op 19 november jl. heeft Onno Marré de voorzittershamer van MPN neergelegd. Werkzaamheden voor het eigen bedrijf en een nieuwe taak als voorzitter van de OVL (Ondernemersvereniging Liemeer) zorgen ervoor dat er een einde komt aan zijn bestuurstaak voor MPN.

 

Onno werd halverwege de jaren negentig lid en actief voor GBS (Gemeente Belangen Samen) in de gemeente Liemeer. Hij begon als burgercommissielid in verschillende raadscommissies en was daarna van 2002 tot 2007 zeer actief als GBS raadslid en vanaf de herindeling in 2007 als voorzitter.

 

De afgelopen periode heeft Onno het partijbestuur met kennis, kunde EN enthousiasme leiding gegeven. Onze lokale partij was inmiddels flink groter geworden sinds het samengaan met Middenpartij Nieuwkoop en gemeentebelangen Ter Aar onder de naam Middenpartij Nieuwkoop (MPN). Onno heeft de partij op een goede en integere wijze door deze fusie geleid, in samenwerking met de andere bestuursleden en de fractie. Dit geldt ook voor de intensieve samenwerking met Progressief Nieuwkoop wat leidde tot de huidige lijstcombinatie MPN-PN.

 

En nu dan een punt achter de voorzitterstaak.

Gelukkig blijft Onno bij MPN-PN betrokken. Het bestuur, de fractie en de leden bedanken Onno voor al het werk wat hij heeft verricht voor MPN en wensen hem veel succes met zijn bedrijf en de nieuwe uitdaging binnen de OVL.

 

Publicatie: 03-12-2014 

Het Koetshuis en de woonruimte voor Statushouders.

Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van 13 november jl. heeft de VVD een motie ingediend over het gebruik van het Koetshuis als huisvesting voor statushouders.

Statushouders zijn asielzoekers van wie het verzoek tot toelating tot ons land is ingewilligd. Zij hebben een verblijfsvergunning en op grond daarvan hebben zij recht op woonruimte. Gemeenten hebben de plicht om de aan hen toegewezen statushouders te huisvesten.

 

Vrijwel altijd gebeurt dit door sociale huurwoningen toe laten wijzen door de woningcorporaties in de gemeente. De afgelopen jaren hebben de gemeente Nieuwkoop en de lokale woningcorporaties zich van die taak op goede wijze gekweten. En dat is ook de komende jaren het doel. Door de grotere instroom van asielzoekers als gevolg van een aantal grote conflicten in de wereld, bijvoorbeeld Syrië, zal de opgave voor de gemeente groter worden.

 

Tijdens de meningsvormende raad van november vroeg de Woningstichting Nieuwkoop wat de gemeenteraad vond van het huisvesten van statushouders in het pand van het voormalige zorgcentrum Het Koetshuis, dat inmiddels een aantal maanden leegstaat.

Hierover diende de VVD een motie in met de volgende strekking:

 

 1. op korte termijn in overleg te treden met WSN over haar suggestie het Koetshuis beschikbaar te stellen voor (tijdelijke) huisvesting van statushouders;
 2. serieus onderzoek te doen naar de mogelijkheid statushouders in het Koetshuis te huisvesten, waarbij tijdig met de direct omwonenden wordt gecommuniceerd en zij de gelegenheid krijgen hun mening te geven;
 3. de gemeenteraad over de uitkomst van het overleg en het resultaat van het onderzoek te informeren.

De MPN-PN fractie heeft vóór de raadsvergadering aan de VVD voorgesteld de motie wat breder te trekken door de volgende aanvullingen daar aan toe te voegen:

 

 • de voor- en nadelen van huisvesting statushouders in het Koetshuis in beeld te brengen.
 • onderzoek te doen naar alternatieven om de opgave om statushouders te huisvesten te realiseren.

De VVD wilde de motie niet aanpassen.

 

Onze reactie in de begrotingsvergadering op deze motie is:

 

"Het is goed om samen met WSN te kijken naar de toekomst van het Koetshuis. Net zoals bij Aar en Amstel vraagt dit een actieve houding van de gemeente. Wij zijn van mening dat je m.b.t. tot de huisvesting van statushouders breder zou moeten kijken dan de motie nu aangeeft. Deze motie richt zich nu alleen op het Koetshuis. De voor en nadelen zouden in beeld gebracht moeten worden, evenals de alternatieven. Wanneer in het Koetshuis wooneenheden kunnen komen voor statushouders, dan moet dit ook mogelijk zijn voor bv jongeren en ouderen. Dus kwalitatief goede wooneenheden waar iedereen in zou moeten kunnen wonen. Het zijn allemaal mensen. Statushouders zijn mensen die we anders ook gewoon in een gewoon woonhuis in het dorp of wijk huisvesten en wanneer mensen verspreid wonen dan integreren ze beter. Wij zijn een voorstander van het mixen van mensen. Daarnaast moeten we rekening houden met de omgeving, concentratie van groepen mensen ligt erg gevoelig.

Deze motie is wat MPN/PN betreft teveel gericht op het Koetshuis waar het gaat om de taakstelling statushouders. En daarom zullen we de motie niet steunen.”

 

Publicatie: 03-12-2014

Algemene beschouwingen MPN-PN 13 november 2014: Omslag en denken en doen!

Omdat in het voorjaar de financiële uitgangspunten voor de begroting 2015 al waren vastgelegd, werden tijdens de algemene beschouwingen, de Begrotingsraad, vooral inhoudelijke accenten gelegd.
Elke partij kreeg kort de gelegenheid om een aantal zaken over zowel najaarsnota als begroting voor het voetlicht te brengen en eventueel amendementen of moties in te dienen.

 

MPN-PN fractievoorzitter Pien Schrama heeft aandacht gevraagd voor een 7- tal onderwerpen en een motie ingediend over de toekomst van Aar en Amstel.

  
Daarnaast heeft ze coalitie-college intenties nog eens in herinnering geroepen waar het gaat om de noodzakelijke cultuurveranderingen die nodig en gewenst zijn over de wijze waarop de gemeente wil omgaan met haar inwoners.

 

Klik hier voor de MPN-PN bijdrage.

 

In vogelvlucht het 'rendement' van deze avond;

 1. Het college is het eens met MPN-PN dat de waaromvraag verbeterd kan worden. toegezegd is dat we daar met elkaar komend jaar aan gaan werken.
 2. Het college herkent zich niet in de kritiek van MPN-PN dat we wat moeten doen aan het feit dat regelmatig ontevreden burgers zich melden bij de gemeente, recent nog over Ter Aar West en de bomen langs de Paradijsweg. Het college is van mening dat het betrekken van inwoners juist uitstekend verloopt en dat je het nu eenmaal niet iedere inwoner naar het zin kunt maken.
 3. Het CDA heeft naar aanleiding van onze vragen over Nieuw Amstel Oost duidelijk gemaakt dat men geen afstand neemt van het collegeprogramma. Dus geen ontwikkeling NAO!
 4. Er was steun voor het MPN-PN voorstel om vroeg in 2015 een oriënterende bijeenkomst te houden over de ontwikkelingen Schiphol en dan met name de toenemende vliegtuigoverlast voor Nieuwveen.
 5. Het college zet breed in op het realiseren van stage en arbeidsplaatsen in de gemeente en regio en heeft toegezegd in de eigen aanbestedingsregels hiervoor concrete zaken over op te nemen.
 6. De door MPN-PN (samen met VVD en SGP/CU) ingediende motie over Aar en Amstelis met brede steun aangenomen. Alleen D66 was tegen en ook het college toonde zich niet enthousiast.
 7. Samen met de VVD heeft MPN-PN een motie ingediend over de huurwoningen van Vestia. De oproep; doe om onderzoek te doen naar overname van huurwoningen Vestia en daarover met deze woningcorporatie in gesprek te gaan werd door de andere partijen en het college niet gesteund.
 8. De motie 'Water uit de kraan'welke ook door MPN-PN werd ingediend is unaniem aangenomen. Wij zien deze motie als een symbolische aansporing om als gemeente tot grotere daden te komen op het gebied van duurzaamheid, te denken aan bv het leggen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.
 9. Door middel van een door alle partijen ingediende motie heeft het college de opdracht gekregen om zonnepanelen aan te leggen op geschikte gemeentelijke gebouwen.
Publicatie: 03-12-2014

MPN-PN vraagt opheldering over schietvereniging in Nieuwkoop

In schriftelijke vragen aan het College van B&W heeft MPN-PN opheldering gevraagd over de situatie bij VDW Schietsportcentrum en de Schietvereniging ´t Groene Hart. Dit naar aanleiding van de uitzending van het TV-programma ¨Under Cover in Nederland” dat afgelopen zondag op SBS6 is uitgezonden. In de uitzending bleek dat de vereniging op een aantal punten niet volgens de regels handelde.

 

MPN-PN wil van het College weten wanneer en hoe vaak en op welke manier er sinds april 2011 gecontroleerd is als vervolg op aanscherpingen in het beleid rond schietverenigingen.

Ook wil MPN-PN weten welke constateringen er tijdens die controles zijn gedaan en of er tekortkomingen zijn vastgesteld.

Verder wil MPN-PN weten of er gebruik is gemaakt van anonieme en onaangekondigde controles, dan wel of er under cover of lok-functionarissen zijn ingezet. Andere vragen gaan over de acties en maatregelen die het College genomen heeft, dan wel van plan is te nemen naar aanleiding van de uitzending.

 

"Wij zijn flink geschrokken dat er blijkbaar tekortkomingen zijn of misschien wel misstanden bij de betrokken schietvereniging", aldus Berry Dors, raadslid van MPN-PN. En hij vervolgt: "Met dit soort verenigingen kan je niet zorgvuldig genoeg zijn. Het zijn uiteindelijk geen speeltuinverenigingen waar je het over hebt."

 

Gezien de onrust die er over het onderwerp heerst heeft MPN-PN het College gevraagd om de vragen op zo kort mogelijke termijn te beantwoorden.

 

Klik hier voor de schriftelijke vragen.

 

Voor inlichtingen:

MPN-PN (Middenpartij Nieuwkoop/Progressief Nieuwkoop)

 

Berry Dors

 

 

 

Publicatie: 11-11-2014

Persbericht MPN-PN: Stel kap van bomen aan Paradijsweg uit!

De gemeente moet de cypressen aan de Paradijsweg in Papenveer voorlopig niet kappen. MPN-PN vindt dat er teveel onduidelijkheid is over de noodzaak daarvoor. Zowel omwonenden als bijvoorbeeld de Dorpsraad Rondom De Plassen.

Kees Hagenaars, raadslid voor MPN-PN, heeft veel contact gehad met de omwonenden en is er van overtuigd dat het besluit niet op goede gronden genomen kon worden. "Daarom willen wij dat de gemeente de kap van de bomen uitstelt en intussen de tijd neemt om de aanvullende informatie van de bewoners verder te onderzoeken". Eerder deze maand dienden de omwonenden een petitie in bij de gemeenteraad om hun standpunt kracht bij te zetten.

 

MPN-PN heeft de argumenten van de omwonenden bestudeerd en is tot de slotsom gekomen dat die serieus genomen moeten worden. "Nodeloze kap van de bomen is natuurlijk uit den boze"' aldus Hagenaars, en hij vervolgt: "En bovendien leidt het tot kosten die helemaal niet gemaakt hoeven te worden".

 

Om het doel te bereiken heeft MPN-PN een motie ingediend die in de raadsvergadering van 16 oktober zal worden behandeld.

 

Voor inlichtingen:

 

MPN-PN (Middenpartij Nieuwkoop/Progressief Nieuwkoop)

Kees Hagenaars

keeshagenaars@casema.nl

 

Publicatie: 19-10-2014

Persbericht MPN-PN: Ringdijk Ter Aar is een goede ontsluiting voor verkeer Ter Aar West

De Ringdijk in Ter Aar moet een ontsluitingsweg worden als de nieuwe wijk in Ter Aar West wordt ontwikkeld. Dat is de strekking van een wijziging die MPN-PN wil aanbrengen in het besluit dat de gemeenteraad van Nieuwkoop donderdag 16 oktober gaat nemen.

In die raadsvergadering wordt het Verkeersveiligheidsplan besproken. "Het College ontkent dat die ontsluiting op een betaalbare manier kan worden aangelegd. Ze gaan uit van een veel te duur alternatief. Volgens ons, maar ook volgens de Klankbordgroep Ter Aar West kan het een stuk goedkoper, waardoor aanleg wel mogelik wordt", aldus Hagenaars. “Doordat het aantal woningen van 36 verhoogd is naar meer dan 80 zal de verkeersdruk in Ter Aar West onaanvaardbaar hoog worden en de verkeersveiligheid ernstig in het gedrang komen". En hij vervolgt: "En daar komt ook het bouwverkeer nog bij dat door de bestaande wijk moet worden geleid. Volgens ons is er een goede en vooral duurzaam veilige en ook nog betaalbare ontsluiting mogelijk".

 

Voor inlichtingen:

 

MPN-PN

Kees Hagenaars

keeshagenaars@casema.nl

 

Publicatie: 19-10-2014

LAATSTE NIEUWS

Update 03-12-2014

 


ACTUELE ZAKEN

 

KIJK HIER

 

 

ZELFTEST;

SCHUILT ER EEN

RAADSLID IN MIJ?

LEES HIER VERDER... 

––––––––––––––––––––

HEEFT U FRISSE IDEEËN

EN WILT U LID WORDEN
VAN ONZE PARTIJ?
Mail naar:
info@middenpartij.nl

 

––––––––––––––––––––

Volg ons op twitter:

- Middenpartij Nieuwkoop

- Raadslid Pien Schrama

Bestuurslid Margot Aartman

 

––––––––––––––––––––

Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd of overgenomen worden tenzij daar toestemming voor is gegeven door de Middenpartij.
Mail
www.middenpartij.nl
MiddenPartij - Midden in de samenleving