Welkom op de site van de Middenpartij. Hier vindt u alle relevante informatie over onze partij en haar activiteiten.

Laatste nieuws

 

Voor de meest recente publicaties van de Middenpartij verwijzen wij naar het onderdeel Actualiteit in het menu. Oudere publicaties kunt u vinden onder het onderdeel Archief.

 

Van 3 naar 5 fractieassistenten!

 

Tijdens de raadsvergadering op 22 januari jl. zijn Margot Aartman en Elly de Jeu door de burgemeester beëdigd als fractie-assistent voor MPN-PN.

Nadat de raad in het najaar van 2014 een besluit had genomen dat er meer fractie-assistenten benoemd mogen worden zijn wij hier intern mee aan het werk gegaan. Dit heeft geleid tot de voordracht van Margot en Elly.
Beiden hebben in het verleden al de nodige ervaring op gedaan als fractie-assistent en/of raadslid en met hun ervaring en aandachtsgebieden zijn ze een welkome aanvulling van onze fractie. En omdat we ook verjonging van de fractie belangrijk vinden, is afgesproken dat de benoeming van Elly voor een bepaalde tijd zal zijn. Dit betekent dat er nog in deze raadsperiode gewisseld gaat worden om ruimte te bieden aan een jongere. Deze 'verjonging' wordt in de komende tijd klaargestoomd.

De fractie is blij met deze versterking en de mogelijkheid om meer mensen aan de raadstafel mee te laten doen. Wij wensen Margot en Elly heel veel succes toe als fractie-assistent!

 

Publicatie: 01-02-2015

MPN-PN ontevreden over participatie inrichting De Verwondering

MPN-PN heeft schriftelijke vragen gesteld over de manier waarop de gemeente is omgegaan met de participatie van omwonenden bij de – tijdelijke – inrichting van het Noordereiland in De Verwondering, de locatie tussen de kern en de golfbaan in Nieuwveen.

 

Na een aantal sessies nam de gemeente het besluit om het gebied niet in te richten volgens de ideeën en wensen van de omwonenden. Het werd  allemaal te duur. Inmddels is besloten om het gebied de komende tijd te verhuren voor agrarisch gebruik.


Betrokken omwonenden zijn gepikeerd over de manier waarop dit besluit tot stand is gekomen. Het kostenargument kwam pas op het laatst om de hoek kijken en er zijn geen pogingen gedaan om de ideeën op een goedkopere manier te realiseren. De beslissing moesten de omwonenden lezen in een publicatie van de gemeente.

 

Berry Dors van MPN-PN: "Wij zetten vraagtekens bij de aanpak van het college. Er zijn blijkbaar verwachtingen gewekt bij Nieuwveners. De gemeente vraagt zelf aan inwoners om met leuke plannen te komen voor een tijdelijke invulling van het Noordereiland. En om deze dan later allemaal te schrappen omdat er geen geld is, is volgens MPN-PN niet zo'n handige actie."

 

Reden waarom MPN-PN een aantal pittige vragen heeft gesteld aan het College van B&W over de gang van zaken. Zo wil de fractie weten waarom er van tevoren geen indicatie van een budget is meegegeven aan de participerende inwoners. "Er werd zelfs een een informatieavond gehouden in juli vorig jaar, en toen was er ook nog geen idee wat de financiële grenzen van dit plan zouden moeten zijn", aldus Dors,  "Allemaal verspilde energie, terwijl het zo´n leuk initiatief was", vervolgt hij. En: "Einde betrokkenheid van omwonenden, en daarmee een knak in het vertrouwen van deze inwoners in het gemeentebestuur".

 

MPN-PN heeft het onderwerp ook al laten agenderen voor een bespreking in de meningsvormende raadsvergadering van begin maart.

 

Klik hier voor de schriftelijke vragen.

 

Zie ook www.lijst1nieuwkoop.nl

 

Publicatie: 28-01-2015

Schriftelijke vragen MPN-PN inzake subsidieverstrekkingen 2016

 

Op 11 november 2014 is de Subsidieregeling gemeente Nieuwkoop 2014 vastgesteld door het college. Bij het vaststellen van deze regeling is in het college de vraag gerezen of de huidige verdeling van de subsidies nog wel past bij de doelstellingen voor de participatiesamenleving die zij voor ogen hebben en of alle subsidies nodig zijn. Dit laatste met het oog op de noodzakelijke bezuinigingen vanaf 2016.

De subsidiebeschikkingen voor 2015 voor de vrijwillige organisaties voor sport, cultuur enz. bevatten als gevolg van het bovenstaande de volgende passage:
 
Het college van Burgemeester en Wethouders gaat de komende maanden met de gemeenteraad, met inwoners en organisaties in gesprek over bezuinigingen op de gemeentebegroting. Het onderwerp ‘subsidies’ is een van de onderwerpen van gesprek. Daarbij komt ook de vraag aan de orde op welke wijze subsidiëring van voorzieningen past bij de hervormingsopgave die we met de decentralisaties in het sociaal domein van het Rijk gekregen hebben. Het college wil in dat kader nu vast pro forma aankondigen dat vanaf 2016 de subsidie aan uw organisatie wordt stopgezet.  
In de komende discussie zal duidelijk worden welke subsidies in 2016 wel worden voortgezet. De gemeenteraad beslist hierover begin juli 2015. Het college stelt u hiervan nu vast op de hoogte, zodat u hiermee in uw begroting voor de komende jaren rekening kunt houden. 
 
Klik hier voor de volledige brief van het College aan de Gemeenteraad.
 
Naar aanleiding van deze brief heeft de VVD fractie reeds schriftelijke vragen ingediend (Zie hier). 
 
De MPN-PN fractie heeft aanvullend nog enkele vragen geformuleerd.
Klik hier voor deze vragen. 

 

Publicatie: 04-01-2015

LAATSTE NIEUWS

Update 01-02-2015

 


ACTUELE ZAKEN

 

KIJK HIER

 

 

ZELFTEST;

SCHUILT ER EEN

RAADSLID IN MIJ?

LEES HIER VERDER... 

––––––––––––––––––––

HEEFT U FRISSE IDEEËN

EN WILT U LID WORDEN
VAN ONZE PARTIJ?
Mail naar:
info@middenpartij.nl

 

––––––––––––––––––––

Volg ons op twitter:

- Middenpartij Nieuwkoop

- Raadslid Pien Schrama

- Fractie-assistent Margot Aartman

 

––––––––––––––––––––

Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd of overgenomen worden tenzij daar toestemming voor is gegeven door de Middenpartij.
Mail
www.middenpartij.nl
MiddenPartij - Midden in de samenleving