Welkom op de site van de Middenpartij. Hier vindt u alle relevante informatie over onze partij en haar activiteiten.

Laatste nieuws

 

Voor de meest recente publicaties van de Middenpartij verwijzen wij naar het onderdeel Actualiteit in het menu. Oudere publicaties kunt u vinden onder het onderdeel Archief.

 

Midden Partij Nieuwkoop en Progressief Nieuwkoop gingen samen de gemeenteraadsverkiezingen 2014 in.


MPN en PN kwamen op 19 maart 2014 met 1 kieslijst. Samen hebben we vier zetels in de gemeenteraad bemachtigd en vormen we nu 1 grote fractie. MPN en PN werken intensief samen en vinden elkaar op veel politieke terreinen. Bijvoorbeeld als het gaat om het goed informeren van mensen over wat er gebeurt in hun eigen gemeente.

Door met 1 lijst en 1 programma te komen, vormen we een sterke combinatie.

 

Onze gezamenlijke campagnewebsite was www.lijst1nieuwkoop.nl. De afzonderlijke websites blijven daarnaast bestaan.

Inwoners, laat van je horen!

Reactie MPN-PN op Coalitieakkoord “De kracht van de samenleving”

 

De titel van het akkoord; “de kracht van de samenleving” sluit aan bij de titel van het MPN-PN verkiezingsprogramma; “de lokale kracht van Nieuwkoop”. Dat geeft goede hoop voor de inhoud. Naar aanleiding van onze gestuurde open brief (eerder geplaatst op deze website) aan de formateur, hebben Berry Dors en Pien Schrama in een gesprek met SBN en CDA de aangedragen punten verder toegelicht. Daarnaast heeft de fractie verbeterpunten aangeleverd voor het uiteindelijke akkoord. O.a. bestuurlijke vernieuwing, een actuele woonvisie, duurzame glastuinbouw, onderwijs en de decentralisaties op het gebied van de zorg waren voor MPN-PN punten die gemist werden of te mager aan bod kwamen. In de bijlage “Aanbevelingen” kunt u onze verbetervoorstellen lezen.


Het definitieve coalitieakkoord is jl. 20 mei in de raad besproken en Pien Schrama heeft namens de MPN-PN op dit akkoord gereageerd. Dit heeft een aantal extra toezeggingen van de coalitiepartijen opgeleverd. Zo wordt het huidige plan voor Nieuw Amstel Oost geschrapt, wordt in het nog op te stellen collegeprogramma iets opgenomen over een nieuwe woonvisie en krijgt onderwijs meer aandacht. De MPN-PN fractie is zeer benieuwd hoe D66 het project Ter Aar West gaat aanpakken. Deze partij heeft in het akkoord aangegeven dat dit plan als bestaand beleid door hen wordt uitgevoerd, terwijl zij tot voor kort actief tegenstander van dit plan was. Dit wordt uiteraard kritisch gevolg door de MPN-PN. Ook heeft de fractie kanttekeningen gemaakt bij de portefeuilleverdeling. Je moet je bijvoorbeeld afvragen of het verstandig is dat de burgemeester financiën onder zijn hoede krijgt, een politiek gevoelig onderwerp. Een burgemeester kun je immers niet wegsturen als je het niet eens bent met zijn werkwijze. In de bijlage “Inbreng” kunt u onze volledige reactie op het coalitieakkoord nalezen.


Tot slot; wij zijn blij dat onze oproep ter harte is genomen om ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties vroegtijdig de gelegenheid te geven om hun inbreng te geven voor het op te stellen collegeprogramma. Wij hopen dan ook dat veel inwoners en organisaties hiervan gebruik gaan maken. Voor de volledigheid vindt u het coalitieakkoord in de bijlage “Coalitieakkoord SBN-CDA-D66”. Maak van de gelegenheid gebruik en laat uw mening en ideeën horen!


Website gemeente Nieuwkoop: “Alle verenigingen en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om voor het schrijven van het collegeprogramma suggesties aan te leveren. Zij kunnen hun inbreng voor 30 mei 2014 mailen naar info@nieuwkoop.nl onder vermelding van ‘input collegeprogramma’. De verwachting is dat het collegeprogramma voor de raadsvergadering op 17 juli 2014 geagendeerd kan worden.”

 

Bijlagen:

 

Coalitieakkoord SBN-CDA-D66 

 

Aanbevelingen fractie MPN-PN bij Coalitieakkkoord

 

Inbreng fractie MPN-PN inzake Coalitieakkoord tijdens raadsvergadering 20 mei 2014

 

 

Publicatie: 26-05-2014

Kinder(en) Pardon?

 

Kinder(en) Pardon? Waarom mag ik (en meer dan 600 andere kinderen) met mijn ouders en broers en zusjes niet in Nederland blijven? Waarom 675 andere kinderen en hun gezin wel? Wij gaan net als die kinderen die mogen blijven naar school, wonen in een huis, voetballen en spelen op straat, en hebben hier onze vrienden. Dit is niet eerlijk.


De Regeling Kinderpardon biedt aan 675 kinderen en hun 775 gezinsleden een verblijfsvergunning in Nederland. Voor een even groot aantal kinderen is het verzoek om een verblijfsvergunning afgewezen. Reden is dat niet kon worden aangetoond dat een kind lang genoeg in Nederland woont; een periode van vijf jaar is vereist voor de pardonregeling. Voor andere kinderen is nooit eerder een asielaanvraag ingediend.

 

De MPN-PN fractie vindt dat de Kinderpardonregeling onder vuur ligt en rigide is uitgevoerd en vraagt zich af of de afgewezen kinderen en hun gezinnen door deze aanpak vanuit het Rijk, in een eindeloze situatie terecht komen. Wij spreken onze waardering uit dat onze burgemeester de oproep van de burgemeester van Bunnik aan de staatssecretaris voor een ruimhartiger Kinderpardon heeft ondersteund. Ook al gaat het om Rijksbeleid, als gemeente zijn we wel verantwoordelijk voor het welzijn van de jongeren. En waar mogelijk moeten negatieve gevolgen van de Pardonregeling worden voorkomen.

 

Als fractie willen we daarom nog nadere informatie voor de Nieuwkoopse situatie hebben over de Kinderpardonregeling. Daarom de volgende vragen:

 

Vraag 1
Zijn er in het kader van de Kinderpardonregeling vanuit Nieuwkoop aanvragen ingediend? Is bekend of deze zijn gehonoreerd of afgewezen?


Vraag 2
Is het College voornemens in het geval van afwijzingen alsnog bij de staatssecretaris te pleiten deze afgewezen kinderen onder het pardon te laten vallen?

 

Publicatie: 17-05-2014

LAATSTE NIEUWS

Update 26-05-2014

 


ACTUELE ZAKEN

 

KIJK HIER

 

 

ZELFTEST;

SCHUILT ER EEN

RAADSLID IN MIJ?

LEES HIER VERDER... 

––––––––––––––––––––

HEEFT U FRISSE IDEEËN

EN WILT U LID WORDEN
VAN ONZE PARTIJ?
Mail naar:
info@middenpartij.nl

 

––––––––––––––––––––

Volg ons op twitter:

- Middenpartij Nieuwkoop

- Raadslid Pien Schrama

Bestuurslid Margot Aartman

 

––––––––––––––––––––

Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd of overgenomen worden tenzij daar toestemming voor is gegeven door de Middenpartij.
Mail
www.middenpartij.nl
MiddenPartij - Midden in de samenleving